keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 301/25.06.2015 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Reabilitare constructii si instalatii la corp Atelier-scoala de la Colegiul Tehnic Regele Ferdinand" in municipiul Timişoara, str. Renasterii, nr. 24/A

25.06.2015

Hotararea Consiliului Local 301/25.06.2015
privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Reabilitare constructii si instalatii la corp Atelier-scoala de la Colegiul Tehnic Regele Ferdinand" in municipiul Timişoara, str. Renasterii, nr. 24/A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2015-16.658/25.06.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fisa Tehnica nr. 294/22.05.2015 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Având în vedere Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (4), lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii "Reabilitare constructii si instalatii la corp Atelier-scoala de la Colegiul Tehnic Regele Ferdinand" in municipiul Timişoara, str. Renasterii, nr. 24/A intocmit de I.I. ŤMiron Florin Catalinť, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Se aproba elaborarea Proiectului tehnic si a Documentatiei de Executie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art.1 se va face din bugetul local.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Red.: P. G. Dact.: P. G. Ex.: 2

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT : ADMINISTRATOR PUBLIC, PRIMAR, BIROUL TEHNIC Nicolae Robu Nr.: SC 2015-……….. /…. .05.2015

REFERAT Privind aprobarea “D.A.L.I” pentru obiectivul de investitii „Reabilitare constructii si instalatii la corp Atelier-

scoala de la Colegiul Tehnic Regele Ferdinand” in municipiul Timişoara, str. Renasterii, nr. 24/A

Biroul Tehnic din cadrul Administrator Rublic are cuprins in programul de investitii pe anul 2015 obiectivul de investitii «D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C.» - „Reabilitare constructii si instalatii la corp Atelier - scoala de la Colegiul Tehnic Regele Ferdinand” in municipiul Timişoara, str. Renasterii, nr. 24/A.

Urmare a „Notei de fundamentare” SC2014-011222/05.5.2014 am fost informati ca Grupul Scolar „Tudor Tanasescu” a fost comasat prin absortie de Colegiul Tehnic Energetic «Regele Ferdinand I», prin aceasta numarul elevilor si a specializarilor a crescut, activitatile de pregatire practica desfasurindu-se intr-o cladire veche cu instalatii si dotari care nu mai corespund standardelor de protectie a muncii din prezent.

Sacoala a primit echipamente moderne care necesita spatii de depozitare si utilizare in conditii optime. Colegiul Tehnic Energetic «Regele Ferdinand I» este parte a grupului de lucru romano-german constituit

in vedrea implementarii prevederilor Declaratiei comune privind consolidarea cooperarii in domeniul formarii profesionale si Protocolului celei de a 7-a sesiuni a comisiei mixte guvernamentale Romania-Baden Wurttenberg, participarea scolii fiind stipulata in Ordinul MEN 3081/06.02.2014 si urmeaza sa beneficiezev de sprijin privind dotarea moderna pentru pregatirea de specialisti pe piata europeana a muncii.

Conform “D.A.L.I” pus la dispozitie se propun lucrari de consolidare structurala, lucrari de reparatii si reamenajare a spatiului interior, lucrari de instalatii sanitare interioare si termice, lucrari de instalatii electrice, lucari de instalatii de aer comprimat si lucrari de amvelopare tip termosistem marind rezistenta, stabilitatea si comfortul de ansamblu a constructiei existente.

Comisia Tehnico-Economica a „avizat favorabil” documentatia prin Fisa Tehnica nr. 294/22.05.2015. Avind in vedere “D.A.L.I” pentru obiectivul de investitii „Reabilitare constructii si instalatii la corp

Atelier-scoala de la Colegiul Tehnic Regele Ferdinand” in municipiul Timişoara, str. Renasterii, nr. 24/A, intocmit de I.I. «Miron Florin Catalin», finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.02 – Invatamint secundar superior.

Durata de realizare a investitiei este de 4 de luni. Fata de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

Aprobarea “D.A.L.I” si realizarea obiectivului de investitii „Reabilitare constructii si instalatii la corp Atelier-scoala de la Colegiul Tehnic Regele Ferdinand” in municipiul Timişoara, str. Renasterii, nr. 24/A in valoare de 676.990,00 lei(inclusiv T.V.A.) din care C.+M. = 572.970,00 lei, intocmit de I.I. «Miron Florin Catalin» cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in anexa la prezentul.

DIRECTOR DIRECTIE INSTITUTII SCOLARE,

SECRETAR, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE Ioan Cojocari Mihai Costa DIRECTOR ECONOMIC, Intocmit, Smaranda Haracicu Pauliean Gama

Avizat, SERVICIUL JURIDIC

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR………………….

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI „Reabilitare constructii si instalatii la corp Atelier-scoala de la Colegiul Tehnic Regele Ferdinand”

“D.A.L.I.” pentru obiectivului de investitie „Reabilitare constructii si instalatii la corp Atelier-scoala de la Colegiul Tehnic Regele Ferdinand” in municipiul Timişoara, str. Renasterii, nr. 24/A intocmit de I.I. «Miron Florin Catalin», are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 4 luni. Valoarea totala a investitiei : 676,99 mii lei(inclusiv TVA). 153,17 mii euro(inclusiv TVA). Din care constructii montaj C+M : 572,97 mii lei(inclusiv TVA).

129,63 mii euro(inclusiv TVA). Capacitate(in unitati fizice si valorice): Investitia propune dezvoltarea si asigurarea calitatii serviciilor in invatamint in concordanta cu normativele in vigoare. Regim de inaltime propus: P. Suprafata construita: 560,56 mp. Capacitate: reabilitare constructii si instalatii DIRECTOR DIRECTIE INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE CONSILIER, Mihai Costa Pauliean Gama

Red.: P.G. Dact.: P.G. Ex.: 2