keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 205/27.05.2016 privind atribuirea in folosinta gratuita catre UNIVERSITATEA DE VEST din Timisoara , pe durata existentei constructiei , a parcelelor cu nr.cad.438091 si nr.cad.438090 din str.Cameliei nr.9-11

27.05.2016

Hotararea Consiliului Local 205/27.05.2016
privind atribuirea in folosinta gratuita catre UNIVERSITATEA DE VEST din Timisoara , pe durata existentei constructiei , a parcelelor cu nr.cad.438091 si nr.cad.438090 din str.Cameliei nr.9-11


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 12584/24.05.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.276/24.11.1998 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.205/18.11.1997 - privind concesionarea fără licitaţie cu plata taxelor aferente a două terenuri în Timişoara pentru construirea a 1500 locuri de cazare în cămine studenţeşti si Autorizatia de Construire nr.81/12.08.1999 ;
În conformitate cu prevederile art.36 , alin. (2), lit.(3) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica cap.II , art.1 , lit.b din Contractul de Concesiune nr.2/19.01.1999 , si va avea urmatorul continut :
Capitolul II - OBIECTUL CONTRACTULUI :
Art.1.Obiectul contractului este cedarea şi preluarea in concesiune a trei terenuri din Timişoara , şi înscrise în :
a. CF nr.1 Timişoara cu nr.topo.9497/1 în suprafaţă de 3.835 mp din totalul de 11.960 mp pentru a se realiza un camin studenţesc cu regim de înălţime S+P+5E+M .
b. CF nr.438091 Timişoara (imobilul cu nr.cad.438091 în suprafaţă de 28 mp) şi CF nr.438090 Timişoara (nr.cad.438090 în suprafaţă de 311 mp) , str.Cameliei .
În acest sens se va încheia Act Adiţional la Contractul de Concesiune nr.2/19.01.1999 .
Costurile aferente serviciilor de cadastru si publicitate imobiliara revin UNIVERSITATII DE VEST din Timisoara.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Sport-Cultura;
- Biroului Scoli-Spitale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Universitatii de Vest din Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI