keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 205/18.11.1997 privind concesionarea fara licitatie cu plata taxelor aferente a doua terenuri in Timisoara pentru construirea a 1500 locuri de cazare in camine studentesti

18.11.1997

Hotararea Consiliului Local 205/18.11.1997
privind concesionarea fara licitatie cu plata taxelor aferente a doua terenuri in Timisoara pentru construirea a 1500 locuri de cazare in camine studentesti


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Directiei de Urbanism din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba concesionarea fara licitatie cu plata taxelor aferente, a doua
terenuri,in Timisoara, Universitatii de Vest, pentru construirea a 1500 locuri
de cazare in camine studentesti.
Primul teren este situat in vecinatatea Cantinei 4C si a Caminelor
studentesti 24C si 25C de la strada Aurelianus, in suprafata de 3835 mp.,
inscris in C.F. nr.1 Timisoara si facand parte din parcela cu nr.top.9497 in
suprafata totala de 15086 mp.
Pe acest teren se propune a se realiza un camin studentesc in regim de inaltime
maxim P+5E, care sa asigure un numar de 1300 locuri de cazare.
Cel deal doilea teren este situat in zona Blascovici pe strada
Cameliei, in suprafata de 551,3 mp. si este inscris in C.F.nr.2 Timisoara, cu
nr. top.20819, in suprafata totala de 2835 mp. Pe acest teren se va realiza un
camin studentesc in regim de inaltime maxim P+4E, care va avea o capacitate de
200 locuri de cazare.

Art.2: Dezmembrarea terenului se va face pe baza unei documentatii intocmite
prin grija Primariei Municipiului Timisoara.
Costul documentatiilor va fi recuperat de la beneficiarul investitiei.

Art.3:Intermen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari,
beneficiarul are obligatia de a incheia contractul de concesionare. Plata taxei
de concesionare decurge de la data incheierii contractului.
In cazul in care nu se incheie contractul de concesionare in termenul
stabilit, prevederile hotararii devin nule.
Daca lucrarile nu vor incepe intrun an de la incheierea contractului de
concesionare si nu se vor finaliza in cel mult 3 ani de la data incheierii
acestuia, Consiliul Local isi rezerva dreptul de a anula contractul de
concesionare.

Art.4: Cuaducerealaindeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
de Urbanism, Directia Tehnica, Directia Economica si Directia DreptOrdine din
cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
S.C IPROTIM S.A.;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
RUSU MIHAI
Contrasemneaza