keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 160/25.03.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Moise Doboşan (Călimăneşti), Timişoara"

25.03.2008

Hotararea Consiliului Local 160/25.03.2008
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Moise Doboşan (Călimăneşti), Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008-005013/11.03.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (b) şi alin. 4, lit. (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Moise Doboşan (Călimăneşti), Timişoara", întocmit de S.C. ALDOR S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 281-97/2007 , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Deviz.pdf

DEVIZE FINANCIARE AMENAJARE STRADA MOISE DOBOŞAN (CĂLIMĂNEŞTI), TIMIŞOARA Evaluare în mii lei Nr.1 Studii de teren - topografice - geotehnice idrol Nr.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizații Valoare o, | Valoare cu fără TVA TVA 19% TVA. 3,600) 0,684 4,284 3,650| 0,694 4,344 0,000) 0,000 - Certificat de urbanism 0,000 0,000 - ALIMENTARE CU APĂ 0,095 0,595 - CANALIZARE 0,095 0,595 - ENERGIE ELECTRICA 0,095 0,595 - TELECOMUNICAȚII 0,019) 0,119 - ENERGIE TERMICĂ 0,095 0,595 - acordul de mediu 0,095 0,595 - autorizație de construire 0,000 0,000 TOTAL Deviz financiar nr. 2 0,494 3,094 Nr.3 Proiectare şi engineering - studiu de fezabilitate 24,600) 4,674 29,274 - proiect tehnic + caiete de sarcini 116,814 22,195 139,008 - detalii de execuție 58,649 11,143 69,792 - verificare de proiect (6% din PT+CS+DDE) 10,528 2.000) 12,528 TOTAL Deviz financiar nr. 3 250,603) Nr.4 Organizarea procedurilor de achiziție - întocmire documentație de achiziție 1,265 0,240 1,505 - cost organizare achiziție 5,655| 1,074 6,729 TOTAL Deviz financiar nr. 4 1,315] 8,235 Nr.5 Asistenţă tehnică - durata de realizare a investiţiei: 12 luni - asistență tehnică din partea proiectantului (0,7% din investiția de bază) , 35,929 6.447 | 40,376 - asigurarea supravegherii prin inspectori de şantier 18419| 115,359 (2% din inv. bază) TOTAL Deviz financiar nr. 5 24,87| 155,74|

AMENAJARE STRADA MOISE DOBOŞAN (CĂLIMĂNEŞTI), TIMIŞOARA DEVIZUL OBIECTULUI AMENAJĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI în mii lei/mii euro la cursul lei/euro - BNR din data de 5 febr 2008 lei/euro 3,6249 Valoare (inclusiv . |Denumirea capitolelor şi subcapitolelor del TVA) cheltuieli LL 2 1 5 1 4 1 5 1 5 1] Construcții: rezistență (fundații, structură de rezistență) şi arhitectură (închideri exterioare, |compartimentări, finisaje) Izolații Instalații electrice Instalații epurare ape pluviale Înstalații de încălzire, ventilare, climatizare 0.000 PSI, radio-tv, intranet 7 Instalații de alimentare cu gaze naturale 0,000) Instalații de telecomunicații 0,000) TOTALI 0,000) 0,000 0.000| 0,000 13,052| 8,989| 56,301| 15,532| I-MONTAJ Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000, 0,000 TOTALII 0,000 IT - PROCURARE 0,000 0,000| 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0.000| 0,000 Utilaje şi echipamente tehnologice 2 |Utilaje şi echipamente de transport TOTALIIII TOTAL (TOTAL! +TOTAL II + TOTAL Il) 112,603

AMENAJARE STRADA MOISE DOBOŞAN (CĂLIMĂNEŞTI), TIMIŞOARA DEVIZUL OBIECTULUI TERASAMENTE în mii lei/mii euro la cursul lei/euro - BNR din data de 5 febr 2008 Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli lei/euro Valoare (fără TVA) I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ŞI 3,6249 Valoare mii, _ mii lei mii euro nas 1 |Terasamente 0,000 0,000 0,000 Construcții: rezistență (fundații, |structură de rezistență) şi arhitectură 1185,243| 326,973| 225,196| 1410,440 (închideri exterioare, compartimentări, finisaje climatizare, PSI, radio-tv_intranet 3 |Izolații 0,000 0,000 4 |Instalații electrice 0,000 0,000 5 |Instalații sanitare 0,000 0,000 6 Instalații de încălzire, ventilare, 0,000 0,000 7 8 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000| 0,000 Instalaţii de telecomunicații 0,000 0,000 0,000 0,000| 0,000 TOTAL | 326,973| 225,196| 1410,440| 389,098 Il - MONTAJ + [Montaj utilaje şi echipamente 0.000] 0.000 tehnologice TOTAL II - PROCURARE Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 Utilaje şi echipamente de transport Dotări TOTALIII TOTAL (TOTAL +TOTAL II + TOTAL III) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000) 0,000 0,000 0,000) 0,000 225,196| 1410,440|389,098

AMENAJARE STRADA MOISE DOBOŞAN (CĂLIMĂNEŞTI), TIMIŞOARA DEVIZUL OBIECTULUI SUPRASTRUCTURĂ în mii lei/mii euro la cursul lei/euro - BNR din data de 5 febr 2008 lei/euro 3,6249 Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de| Valoare e TVA aloare (inclusiv cheltuieli TVA) TVA) mii lei mii euro | mii lei mii lei mii euro, [4 15 [5 J 1 - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAȚII 1_|Terasamente 0,000) 0,000) 0,000 0,000) 0,000, Construcții: rezistență (fundații, structură de 2 |rezistență) şi arhitectură (închideri exterioare, | 2315,269| 638,712| 439,901 2755,170| 760,068 compartimentări, finisaje) 3 |Izolații 0,000) _0,000| 0,000 0,000] 0,000 4 |Instalaţii electrice 0,000] _0,000| 0,000 0,000] 0,000 5 |Instalații sanitare 0,000] _0,000| 0,000 0,000] 0,000 e ||nstalații de încălzire, ventilare, climatizare 0,000| 0.000 0.000] 0.000] 0,000 PSI, radio-tv, intranet 7_|Instalații de alimentare cu gaze naturale 0,000) _0,000| 0,000 0,000) 0,000 8 |Instalații de telecomunicații 0,000] _0,000| 0,000 0,000] 0,000 TOTAL 2315,269| 638,712] 439,901| 2755,170| 760,068 Il - MONTAJ 1 _|Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000] _0,000| 0,000 0,000] 0,000 TOTAL II 0,000) _0,000| 0,000 0,000 0,000 III - PROCURARE 1 _|Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000| _0,000| 0,000 0,000) 0,000 2 |Utilaje şi echipamente de transport 0,000) _0,000| 0,000 0,000) 0,000 3 [Dotări 0,000] _0,000| 0,000 0,000] 0,000 TOTALIII 0,000) _0,000| 0,000 0,000] 0,000 TOTAL (TOTAL +TOTALI II + TOTAL III) 2315,269| 638,712| 439,901| 2755,170| 760,068

AMENAJARE STRADA MOISE DOBOŞAN (CĂLIMĂNEŞTI), TIMIŞOARA DEVIZUL OBIECTULUI TROTUARE în mii lei/mii euro la cursul lei/euro - BNR din data de 5 febr 2008 Valoare Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli lei/euro (făr TVA) 3,6249 I - LUCRARI DE CONSTRUCȚII ŞI INSTALAȚII Valoare (inclusiv VA) TEZE TITEI - MONTAJ 1 |Terasamente 0,000 0,000 0.000 0,000| 0,000 Construcții: rezistență (fundații, > |structură de rezistență) şi arhitectură 498,808| 137.606| 94.773 593.581| 163.751 (închideri exterioare, compartimentări, 7 7 finisaje) 3 |Izolații 0,000 0,000) 0,000 0,000) 0,000 4 |Instalații electrice 0,000, 0,000 0,000 0,000) 0,000 5 |Instalații sanitare 0,000, 0,000 0,000 0,000| 0,000 6 Instalații de Încălzire, ventilare, 0,000 0,000 0.000 0,000| 0,000 climatizare, PSI, radio-tv, intranet 7 Instalații de alimentare cu gaze naturale 0,000, 0,000 0,000 0,000) 0,000 8 [Instalații de telecomunicații 0,000, 0,000 0,000 0,000) 0,000 TOTALI 498,808|_137,606| 94,773) _593,581[ 163,751 lontaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 TOTALII II - PROCURARE 1 |Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000, 0,000 0,000 0,000) 0,000 2 |Utilaje şi echipamente de transport 0,000, 0,000 0,000 0,000) 0,000 3 |Dotări 0,000 0,000) 0,000 0,000) 0,000 TOTALIIII TOTAL (TOTAL +TOTALII + TOTAL III) 0,000 498,808| 137,606 0,000 94,773 593,581 163,751

AMENAJARE STRADA MOISE DOBOŞAN (CĂLIMĂNEŞTI), TIMIŞOARA DEVIZUL OBIECTULUI PISTE DE CICLIŞTI în mii lei/mii euro la cursul lei/euro - BNR din data de 5 febr 2008 leileuro 3,6249 . |Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de _ a cheltuieli [mii suro]_mii lei | mii lei mii euro DTS TI Construcții: rezistență (fundații, structură de 2 |rezistență) şi arhitectură (închideri exterioare, , E 204,783 Instalații electrice 0,000, , 0.000 5 |Instalații sanitare 0,000, , 0,000 0,000 Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, 0,000 , 0.000 0,000 PSI, radio-tv, intranet 7 Instalații de alimentare cu gaze naturale 0,000, , 0,000 0,000 8 |Instalații de telecomunicații 0,000 0,000 0,000 TOTALI 623,797] 172,087, 118, 521) 742,319] 204,783 Il - MONTAJ 1 ]Montai utilaje şi echipamente tehnologice 0,000| 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTALII 0,000| _0,000| 0,000) 0,000 0,000 III - PROCURARE 1 |Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000| 0,000 0,000 0,000 0,000 2 |Utilaje şi echipamente de transport 0,000| 0,000 0,000 0,000 0,000 3 [Dotări 0,000) _0,000| 0,000) 0,000] 0,000 TOTALIII 0,000) _0,000| 0,000) 0,000 TI TOTAL (TOTAL +TOTAL II + TOTAL III)

AMENAJARE STRADA MOISE DOBOŞAN (CĂLIMĂNEŞTI), TIMIŞOARA DEVIZUL OBIECTULUI ACCESE PROPRIETĂȚI în mii lei/mii euro la cursul lei/euro - BNR din data de 5 febr 2008 lei/euro 3,6249 Valoare (fără Valoare (inclusiv Denumirea capitolelor şi TVA) VA) subcapitolelor de cheltuieli mii lei mii euro mii _ mii lei mii euro I - LUCRARI DE CONSTRUCȚII ŞI TĂI 1 |Terasamente 0,000 0,000 0.000 0,000| 0,000 Construcții: rezistență (fundații, > |structură de rezistență) şi arhitectură 109,435| 30.190| 20.793 130.228| 35.926 (închideri exterioare, compartimentări, ” 7 finisaje) 3 |Izolații 0,000 0,000) 0,000 0,000) 0,000 4 |Instalații electrice 0,000, 0,000 0,000 0,000) 0,000 5 |Instalații sanitare 0,000, 0,000 0,000 0,000| 0,000 6 Instalații de Încălzire, ventilare, 0,000 0,000 0.000 0,000| 0,000 climatizare, PSI, radio-tv, intranet 7 Instalații de alimentare cu gaze naturale 0,000, 0,000 0,000 0,000) 0,000 8 [Instalații de telecomunicații 0,000, 0,000 0,000 0,000) 0,000 TOTALI 109,435| 30,190) _20,793| _130,228| 35,926 - MONTAJ lontaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTALII „000 0,000] 0,000 „000 II - PROCURARE 0,000 0,000 0.000 0,000| 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000| 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000| 0,000 0,000 30,190| 20,793| 130,228| 35,926 1 |Utilaje şi echipamente tehnologice 2 |Utilaje şi echipamente de transport 3 [Dotări TOTALIIII TOTAL (TOTAL +TOTALII + TOTAL III)

AMENAJARE STRADA MOISE DOBOŞAN (CĂLIMĂNEŞTI), TIMIŞOARA DEVIZUL OBIECTULUI CANALIZARE i lei/mii euro la cursul lei/euro - BNR din data de 5 febr 2008 leileuro 3,6249 Denumirea capitolelor şi Valoare i TVA Valoare (inclusiv TVA) TVA) subcapitolelor de cheltuieli mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 2 1 5 1 4 15 57 I - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAȚII Construcții: rezistență (fundații, > |structură de rezistență) şi arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje Izolații Instalații electrice Instalații sanitare Instalații de încălzire, ventilare climatizare, PSI, radio-tv, intranet Instalaţii de alimentare cu gaze naturale Instalații de telecomunicații TOTALI o |a|a]e Il - MONTAJ 1 |Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000] 0,000 0,000| 0,000 TOTALII 0,000 0,000| 0,000 0,000| 0,000 III - PROCURARE 1 [Utilaje şi echipamente tehnologice 2 |Utilaje şi echipamente de transport 3 [Dotări TOTALIII TOTAL (TOTAL | *TOTAL II + TOTAL III)

AMENAJARE STRADA MOISE DOBOŞAN (CĂLIMĂNEŞTI), TIMIŞOARA DEVIZUL OBIECTULUI SEMNALIZARE RUTIERĂ în mii lei/mii euro la cursul lei/euro - BNR din data de 5 febr 2008 lei/euro 3,6249 Valoare (fără Valoare (inclusiv Denumirea capitolelor şi TVA) VA) subcapitolelor de cheltuieli mii lei mii euro mii _ mii lei mii euro Construcții: rezistență (fundații, structură de rezistență) şi arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje) Izolaţii Instalații electrice Instalaţii sanitare Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet Instalații de alimentare cu gaze naturale Instalații de telecomunicații TOTALI - MONTAJ lontaj utilaje şi echipamente tehnologice TOTALII 0,000 III - PROCURARE 1 |Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000, 0,000 0,000 0,000) 0,000 2 |Utilaje şi echipamente de transport 0,000, 0,000 0,000 0,000) 0,000 3 |Dotări 0,000 0,000) 0,000 0,000) 0,000 TOTALIIIl

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5-1 [Organizare de şantier 169646[ 46,800] 32,233| 201,875 55,692] 5.1.1. Lucrări de construcții (25% "Cap 4) | 121,176] 23,023| 144,199] 39,780 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului] „a 13371 209| 57600) 15912 (1,0% * Cap 4) 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 65817| 29,330] 20,201] 126,520] 34,503) 5.2.1.Cote, taxe 65,817| 18,157] 12,505| 78,322| 21,507] - ISC 0,8% din C+M 10,503] 11,173 7,696] 48.196| 13,296 - CSC 0,5% din C+M 25,314 6963 1810] 30,124 5,310 5.2.2. Costul creditului 0,000 0,000] 0,000 0,000) 0,000 5-3 [Cheltuieli diverse şi neprevăzute (ADU 3121344) 1059,978| 292416| 201,396| 1261,374| 347,975) [TOTAL CAPITOL 5 1295441 _565,546| _253,825| 1 589.773| 438,570 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar 6-1 [Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000] 0,000 0.000] 0,000 6.2 |Probe tehnologice şi teste 0,000 0,000] 0,000 0,000) 0,000 [TOTAL CAPITOL 6 0,000) 0,000) 0,000 0,000 0,000 TOTAL GENERAL 6 595,330| 1 830,625| 1 099,742| 6 887,860| 1 900,152 din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) |5.062,835| 1396,683| 800,873| 5 015,993| 1 383,760

AMENAJARE STRADA MOISE DOBOŞAN (CĂLIMÂNE ŞTI TIMIŞOARA nl ur la cure euro BIR cin ata de

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Amenajare strada Moise Doboşan (Călimăneşti), Timişoara”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. ALDOR S.R.L. , aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare strada Moise Doboşan (Călimăneşti), Timişoara”, conform contractului de proiectare nr. 281-97/2007 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei :

Valoarea totală a investitiei: 7.838.090 lei (2.162.291 euro) din care construcţii montaj: 6.024.773 lei (1.662.052 euro) Durata de realizare a investiţiei: 12 luni Capacităţi:

Parte carosabilă amenajată 8. 661 m2 ; Trotuare + accese(suprafaţă pavată) 6. 052 m2 ; Piste de ciclişti 4.228 m² ; Borduri mici 9.230 m ; Borduri mari 2.942 m ; Accese 177 buc; Spaţii verzi 7.765 m2 ;

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ing. CHIŞ CULIŢĂ ing. IOAN GANCIOV ŞEF BIROU INFRASTRUCTURĂ ÎN TRANSPORTURI, CONSILIER,

ing.VASILE OLAR ing. MARINELA LUCUŢ

Atasament: Referat.pdf

9România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Primăria Direcţia Drumuri şi Transporturi Serviciul Drumuri şi Poduri Nr. SC 2008- 005013/11.03.2008

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

,,Amenajare strada Moise Doboşan (Călimăneşti), Timişoara”

Direcţia Drumuri şi Transporturi are în programul de investiţii pe anul 2008 întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare strada Moise Doboşan (Călimăneşti), Timişoara”.

Amenajarea acestei străzi are o importanţă deosebită pentru locuitorii municipiului Timişoara din punct de vedere economic şi social. Realizarea lucrării, va îmbunătăţi considerabil viabilitatea şi starea tehnică a părţii carosabile şi implicit confortul şi siguranţa utilizatorilor.

În conformitate cu prevederile din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor şi Ordinul Guvernului nr. 49/98 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţi urbane, această stradă se încadrează în categoria a III-a - străzi colectoare, cu două benzi de circulaţie .

Strada Moise Doboşan (Călimăneşti) este amplasată în zona de nord - vest a municipiului Timişoara.În situaţia actuală, strada Moise Doboşan este amenajată cu îmbrăcăminte bituminoasă pe 3 tronsoane, care totalizează o lungime de cca. 470 m, iar restul străzii, pe o lungime de cca. 1410 m, cu o structură rutieră din piatră spartă.

Trotuarele existente sunt amenajate parţial cu imbrăcăminte bituminoasă, pavele prefabricate sau beton de ciment, fiind separate de partea carosabilă printr-o zonă verde cu plantaţii de copaci şi arbuşti.

Canalizarea a fost executată în axa străzii, la nivel de canal colector.Reţeaua de alimentare cu gaze naturale de medie presiune deserveşte ambele părţi ale străzii.Reţeaua de alimentare cu energie electrică este amplasată aerian, pe stâlpi din beton precomprimat, pe ambele părţi, iluminatul stradal realizându-se pe partea stângă pe un tronson de cca. 300 m, amenajat deja cu îmbrăcăminte asfaltică, respectiv pe partea dreaptă până la capătul străzii.

Lucrările proiectate respectă concluziile expertizei efectuate de către SC TRISKELE SRL Timişoara prin contract nr. 102/2008 sub coordonarea expertului tehnic prof. dr. ing. Ion COSTESCU.

Modernizarea străzii Moise Doboşan din localitatea Timişoara se va face în funcţie de capacitatea portantă a structurii existente, de starea de degradare, de natura pământului din patul drumului şi de traficul rutier prognozat.

Pe întreg traseul străzii trebuie să se ia măsuri pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale.Luând în considerare structura rutieră existentă, capacitatea portantă la nivelul patului drumului şi viabilitatea necorespunzătoare a străzii Moise Doboşan, proiectantul a stabilit soluţia de modernizare, funcţie de caracteristicile geometrice, de capacitatea portantă a structurii rutiere existente şi de traficul care se va desfăşura în zonă.

În plan, axa străzii Moise Doboşan este formată dintr-o succesiune de aliniamente care totalizează o lungime de 1880 m.

Str. Moise Doboşan este marginită de str. Macilor, respectiv de calea ferată, capăt la care s-a amenajat o zonă care oferă posibilitate de întoarcere a vehiculelor. În profil transversal, strada are o lăţime a părţii carosabile de 6,00 m (conform STAS 10144/1-90 Străzi. Profiluri

transversale) amenajată în profil transversal tip acoperiş cu panta de 2,5 %, iar pe ambele părţi ale străzii s-au prevăzut trotuare cu lăţimea variabilă de 1,20...1,50 m cu o pantă transversală de 2,0%. Pe tot traseul străzii se prevăd piste de ciclişti adiacente trotuarelor sau separate de acestea prin zone verzi, având o pantă transversală de 2,0%.

Pentru a obţine un traseu cât mai puţin sinuos în vederea asigurării unui grad de confort sporit pentru utilizatori, se dispune reamplasarea unui anumit număr de copaci.

Pentru tronsoanele de stradă a căror parte carosabilă este deja amenajată cu îmbrăcăminte bituminoasă, se prevede numai amenajarea trotuarelor şi a pistelor de ciclişti.

Apele meteorice de pe suprafaţa carosabilă, trotuare şi piste de ciclişti sunt conduse prin pante transversale de 2 x 2,5% respectiv 2% către „rigolele” formate la marginile părţii carosabile, din borduri şi dalele prefabricate din beton adiacente, fiind apoi dirijate prin pante longitudinale spre gurile de scurgere pozate la bordură pe ambele părţi ale străzii la distanţe de cca. 30 m. Gurile de scurgere, în total 46 bucăţi, care vor fi racordate la reţeaua de canalizare, sunt proiectate atât numeric cât şi ca amplasare pentru a prelua în bune condiţii volumul de ape meteorice în rezultate în urma precipitaţiilor abundente.

În vederea facilitării accesului la cele 177 proprietăţi din zonă, se prevede amenajarea zonelor din faţa porţilor de acces în curţi, prin coborârea bordurii la nivelul părţii carosabile şi amenajarea în consecinţă a suprafeţei trotuarului.

Pe această stradă se vor amenaja spaţii verzi în funcţie de particularităţile traseului, între partea carosabilă şi trotuar, între partea carosabilă şi pista de ciclişti respectiv între pista de ciclişti şi trotuar.

Pistele de ciclişti se vor amenaja pe ambele părţi ale străzii, cu lăţimea de 1,00 m pentru o bandă şi un sens de circulaţie. Deoarece, pe anumite tronsoane, nu este suficient spaţiu pentru amplasarea în condiţii de siguranţă a pistei de ciclişti, se prevede un parapet metalic pe zona cuprinsă între pista de ciclişti şi partea carosabilă.

Pentru orientarea şi dirijarea circulaţiei, pe partea carosabilă se vor aplica marcaje rutiere în axa străzii şi pentru trecerile de pietoni. De asemenea, se vor monta indicatoare rutiere adecvate.

Buna desfăşurare a circulaţiei pe pistele de ciclişti va fi asigurată prin intermediul indicatoarelor adecvate si a marcajelor specifice aplicate pe pistă.

În conformitate cu HG 766/1997 Anexa 1, art. 6 această stradă se încadrează în categoria de importanţă normală (C).Datorită faptului că această stradă este amplasată într-o zonă rezidenţială, se propune ca viteza de circulaţie să fie restricţionată la 30 km/h.

Strada Moise Doboşan este concepută ca stradă modernizată cu două benzi de circulaţie de câte 3,00 m, astfel încât să satisfacă pe deplin intensitatea traficului din zonă şi să conducă la un grad de confort superior pentru utilizatori (zgomot la rulare, vibraţii, praf, noxe la niveluri cât mai scăzute).

La proiectarea modernizării străzii Moise Doboşan (Călimăneşti) s-au avut în vedere prevederile următoarelor standarde şi normative în vigoare, precum şi standardele şi normativele conexe, Norme metodologice - privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului.

Structura rutieră propusă pentru partea carosabilă este următoarea: 4 cm beton asfaltic (strat uzură) B.A.16; 6 cm beton asfaltic deschis (strat legătură) B.A.D. 25; 20 cm fundaţie din piatră spartă împănată; 40 cm fundaţie din balast.

Structura rutieră propusă pentru pistele de ciclişti este următoarea: 3 cm beton asfaltic (strat uzură) B.A.8; 15 cm fundaţie din piatră spartă împănată; 12 cm fundaţie din balast.

Pentru realizarea trotuarelor se propune următoarea structură: 6 cm pavele prefabricate din beton; 3 cm nisip pilonat; 10 cm balast stabilizat cu ciment;

3...5 cm nisip. Pentru amenajarea acceselor se propune următoarea structură:

8 cm pavele prefabricate din beton; 3 cm nisip pilonat; 10 cm balast stabilizat cu ciment; 3...5 cm nisip.

Încadrarea părţii carosabile, se va realiza cu borduri ridicate din beton, aşezate pe fundaţie de beton. Trotuarele şi pistele de ciclişti vor fi delimitate cu borduri din beton specifice.

Investiţia se va realiza în decurs de 12 luni. Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei ,,Amenajare strada Moise Doboşan (Călimăneşti)

Timişoara” este estimată la 7.838.090 lei, reprezentând 2.162.291 euro, conform devizului general . Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate ,,Amenajare strada Moise

Doboşan (Călimăneşti), Timişoara” se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2008, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, DIRECTOR ECONOMIC, ing. CHIŞ CULIŢĂ ec. SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ŞEF SERVICIU JURIDIC,

ing. IOAN GANCIOV jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU INFRASTRUCTURĂ ÎN TRANSPORTURI, ÎNTOCMIT, ing.VASILE OLAR ing. MARINELA LUCUŢ