keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 112/03.03.2015 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la Scoala Generala nr. 2" in municipiul Timişoara, str. Mures, nr. 8

03.03.2015

Hotararea Consiliului Local 112/03.03.2015
privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la Scoala Generala nr. 2" in municipiul Timişoara, str. Mures, nr. 8


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2015-5094./26.02.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fisa Tehnica nr. 272/26.01.2015 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Având în vedere Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (4), lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la Scoala Generala nr. 2" in municipiul Timişoara, str. Mures, nr. 8, intocmit de S.C. ŤAtelierul Arhitextť S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba elaborarea Proiectului tehnic si a Documentatiei de Executie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art.1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE, PRIMAR, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE Nicolae Robu BIROUL TEHNIC Nr.: SC 2015………….. /… .02.2015

REFERAT privind aprobarea “D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii «Reabilitare termica prin montare

termosistem pe fatade la Scoala Generala nr. 2» in municipiul Timişoara, str. Mures, nr. 8

Biroul Tehnic din cadrul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale are cuprins in programul de investitii pe anul 2015 obiectivul de investitii „D.A.L.I. +P.T. Eficientizare energetica la Scoala Generala nr. 2» in municipiul Timişoara, str. Mures, nr. 8.

A fost finalizata “D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii mentionat, care a fost inaintat Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale.

Comisia a avizat conditionat documentatia prin Fisa Tehnica nr. 272/26.01.2015. Documentatia va fi completata cu documentele solicitate in etapa a doua de elaborare a D.T.A.C.

Conform “D.A.L.I.” pus la dispozitie se propune realizarea unor lucrari de reabilitare termica la fatade prin lucrari de demolare elemente de arhitectura degradate, concomitent cu lucrari pregatitoare de reabilitare termica cu termosistem din placi de polistiren expandat cu grosime variabila si vopsitorii decorative la soclu si fatade.

Valoarea investitiei (TVA inclus) = 562,707 mii lei, respectiv 126,979 mii euro din care C+M = 484,408 mii lei, respectiv 109,310 mii euro, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in anexa la prezentul referat.

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni. Finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.01 – Invatamint secundar inferior,

impreuna cu alte resurse atrase. Fata de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

(1) Aprobarea “D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii «Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la Scoala Generala nr. 2» in municipiul Timişoara, str. Mures, nr. 8, intocmit de S.C. „Atelierul Arhitext” S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare.

(2) Aprobarea trecerii la elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie. VICEPRIMAR, SECRETAR,

Dan Diaconu Ion Cojocari

DIRECTOR ECONOMIC, DIRECTOR DIRECTIE,

Smaranda Haracicu Mihai Costa Intocmit, Pauliean Gama

Avizat, SERVICIUL JURIDIC

COD FO 53 – 01, ver.2

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR………………….

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI «Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la Scoala Generala nr. 2» in municipiul Timişoara, str. Mures, nr. 8

“D.A.L.I.” pentru obiectivului de investitie «Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la Scoala Generala nr. 2» in municipiul Timişoara, str. Mures, nr. 8 intocmit de S.C. «Atelierul Arhitext» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 6 luni. Valoarea totala a investitiei : 562,707 mii lei (inclusiv TVA) 126,979 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 484,408 mii lei (inclusiv TVA)

109,310 mii euro (inclusiv TVA) Capacitate:(in unitati fizice si valorice) Investitia propune dezvoltarea si asigurarea calitatii serviciilor in invatamint in concordanta cu normativele in vigoare. Regim de inaltime propus: S.t.+P.+2E. Suprafata construita: 1.011,00 mp. DIRECTOR, CONSILIER, Mihai Costa Pauliean Gama

Red.: P.G. Dact.: P.G. Ex.: 2