keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 604/09.12.2014 pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj Popa Şapcă"

09.12.2014

Hotararea Consiliului Local 604/09.12.2014
pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj Popa Şapcă"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 32814/ 05.12.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 582/21.11.2013 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj Popa Şapcă";
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj Popa Şapcă", prin introducerea unui nou alineat, alin.(2), astfel:
(2) Obiectivul de investitie ,,Pasaj Popa Şapcă" face parte din categoria lucrarilor de utilitate publică.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Municipiul Timişoara PRIMAR, Direcţia Tehnică NICOLAE ROBU Serviciul Drumuri, Poduri și Utilități Hidrotehnice Biroul Drumuri și Poduri Nr. SC2014 -

REFERAT pentru completarea art.1 din HCL nr. 582/21.11.2013 privind aprobarea

Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj Popa Șapcă"

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj Popa Șapcă”, întocmit de SC Pod Proiect SRL, conform contractului de proiectare nr. 6/22.01.2013 cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, cuprinși în Anexa hotărârii Consiliului Local. Ținând cont de prevederile din OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor și Ordinul nr. 49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, aprobat de Ministerul Transporturilor, cap. 3, pct. 3.8: “Desfiinţarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administraţia Nationala a Drumurilor din România", în cazul drumurilor naţionale, prin hotărâre a consiliilor locale, în cazul strazilor, şi la propunerea consiliilor judeţene, în cazul drumurilor judeţene.” coraborat cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, art.18, aliniatul (4); “Schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentaţiilor de urbanism, aprobate conform legislaţiei în vigoare”. Având în vedere cele mai sus prezentate propunem completarea art. 1 din HCL nr.582/21.11.2013 prin introducerea unui nou alineat, alin.(2), astfel: (2) Obiectivul de investitie ,,Pasaj Popa Șapcă” face parte din categoria lucrarilor de utilitate publică. DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ, CHIŞ CULIŢĂ ŞEF SERVICIU DPUH, SERVICIU JURIDIC, IOAN GANCIOV ŞEF BIROU DRUMURI ȘI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR PÎRVU LILIANA

FP 53-01, Ver.1