keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 581/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj inferior Solventul"

21.11.2013

Hotararea Consiliului Local 581/21.11.2013
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj inferior Solventul"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 32849/14.11.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr 249/12.11.2013 a Comisiei tehnico-economice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Pasaj inferior Solventul", întocmit de S.C. POD-PROIECT S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 08/22.01.2013 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aproba trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art.3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2013 –

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie

,,Pasaj inferior Solventul”

Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2013 obiectivul de investiţii ,,Pasaj inferior Solventul”. Obiectivul de investiţie ,,Pasaj inferior Solventul”este amplasat în zona de nord a municipiului Timişoara, şi va asigura legătura între Calea Bogdăneştilor şi strada Gării, pe sub un pachet de 10 linii de cale ferată. Calea Bogdăneştilor, pe zona studiată, este o stradă de categoria a III a, alcătuită din două benzi de circulaţie, câte una pe sens având lăţimea totală de 6,00 m. Partea carosabilă este mărginită de zona verde cu lăţime variabilă de la 2,0 m la 15,0 m, urmate de un trotuar cu o lăţime de cca. 2,0 m. Transportul public este asigurat cu ajutorul tramvaielor, care circulă pe o cale de rulare simplă amplasată lângă trotuar, aceasta fiind separată de partea carosabilă de un spaţiu verde cu lăţime variabilă. Deoarece amplasamentul studiat reprezintă capătul Căii Bogdăneştilor este realizată o buclă de întoarcere a tramvaielor. La fel ca şi la calea Bogdăneştilor, pe strada Gării în amplasamentul studiat fiind capăt de linie, există un rond de întoarcere, de această dată pentru linia de troleibuz. Spre deosebire de Calea Bogdăneştilor, str. Gării este o stradă de categoria a –II-a având 4 benzi de circulaţie, câte două pe sens , cu lăţimea totală de 12m Această subtraversare este imperios necesară întrucât legătura între cartierul Ronaţ, respectiv Blaşcovici cu cartierul Iosefin este actualmente posibilă doar pe sub Pasajul Jiul.

Având în vedere cele menţionate, este necesară şi oportună, realizarea pasajul inferior

propus, acest fapt conducând la îmbunătăţirea accesului rutier şi pietonal în zonă. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.01. Drumuri şi poduri, Cap. C Studii

şi proiecte. Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat Studiul de Fezabilitate pentru ,,Pasaj inferior Solventul”, realizat de SC POD PROIECT SRL conform contractului de prestări servicii nr.8/22.01.2013. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate. Valoarea totală a investiţiei ,,Pasaj inferior Solventul” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 124.276,165 mii lei (TVA inclus) respectiv 27.850,248 mii euro din care C+M = 107.846,526 mii lei respectiv 24.168,372 mii euro (1 euro =4,4623 lei la data de 10.10.2013). Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 24 luni.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate ,,Pasaj inferior Solventul” se face din Bugetul local, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior. VICEPRIMAR, P SECRETAR, DAN DIACONU SIMONA DRAGOI

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SMARANDA HARACICU CHIŞ CULIŢĂ ŞEF SERVICIU DPUH, ŞEF BIROU DP IOAN GANCIOV VASILE OLAR

CONSILIER VIOLA DUMITRU AVIZAT JURIDIC Red. VD Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: Plan_de_situatie_Solventul.pdf

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

1

5

8

4

2

6

17

10

13

12

3

9

7

11

18

21

15

14

16

19

20

25

22

23

24

Sprijiniri - pereti mulati

80 cm grosime

Sprijiniri - zid de sprijin din b.a.

Sprijiniri - pereti mulati

80 cm grosime

- CLADIRI EXISTENTE

- SPATIU VERDE

- TROTUAR

- PISTA CICLISTI

- LIMITE PROPRIETATI

- LINII CF

- PASAJ SUBTERAN

- SITUATIA EXISTENTA

- PASARELA PIETONALA EXISTENTA

- SUPRAFATA EXPROPIATA PROVIZORIU

Acces

Sprijiniri - zid de sprijin din b.a.

LEGENDA

- CONTUR LISA PARAPET

- SPRIJINIRI CU PERETI MULATI

SAU PILOTI FORATI

- ZIDURI DE SPRIJIIN

- PLATFORMA CALE DE RULARE TRAMVAI

BETONATA CONFORM S.F.

Traseu 5 - Calea Bogdanestilor

- STALPI DE SUSTINERE FIR

CONTACT / ILUMINAT PUBLIC PROIECTATI

- COPACI NOI PLANTATI

- STALPI DE SUSTINERE FIR

CONTACT / ILUMINAT PUBLIC EXISTENTI

- RETEA GAZE NATURALE

- CAMINE DE VIZITARE APA/CANAL

- RETEA ELECTRICA

- ACCES PROPRIETATI

- GURI DE SCURGERE EXISTENTE

- COPACI EXISTENTI

- NUMAR LOC PARCARE

1

3 . 5 0

2 . 0 0

7 . 0 0

7 . 0 0 - 8 . 5 0

7 . 0 0

2 . 2 0

2

. 0

0

7 . 0 0

7 . 0 0

7

. 0

0

2 . 0 0

2 . 0 0

7 . 0 0

7 . 0 0

1 0 . 0 0

2 . 0 0

1

. 5

0

6

. 0

0

1

. 5

0

3

.

5

0

1.20

7.00

1.00

6

.

0

0

1

.

7

5

7

. 0

0

8

. 5

0

7

. 0

0

6.0 0

4

. 0

0

1

. 2

0

1

. 2

0

6 . 4 9

1.2 0

7

. 0

0

7

. 8

5

- 9

. 1

0

7

. 0

0

6

. 0

0

1

. 2

0

9

. 1

0

R

1

1

.

0

0

R

1

4

.

5

0

R18 .00

R

2

1

.

0

0

3

. 5

0

3

. 5

0

7

.

0

0

3

.

5

0

4

.

2

5

6

. 0

0

6

. 0

0

2

. 0

0

6 .0

0

2 . 0 0

7

.

0

0

1

.

8

5

R 9 . 5 0

- RETEA 110 kV

- STALPI DE SUSTINERE RETEA 110 kV

BL.

P+4

BL.

P+4

BL.

P+4

BL.

P+4

P+M

- GURA SCURGERE PROIECTATA

- HIDRANT EXISTENT

L I N

I A

C

F C

a p R

a m

p a

G A

R A

T I M

I S

O A

R A

N O

R D

L I N

I A

C

F M

O A

R T

A A

R A

D ( l i n i e t r a g e r e Y

)

L I N

I A

G

R U

P A

B

L

I N

I A

C

F

1

3

3

L I N

I A

C

F 2 1 8

L I N

I A

C

F 1 0 0

L I N

I A

C

F 1 2 4

L I N

I A

C

F R

a m

p a V

e c h e

L I N

I A

C

F R

a m

p a M

a r e

L I N

I A

C

F 1 P

o r c i

2 5 0

2 5 9

2 4 9

2 9 5

M 1 6

2 6 0

2 9 4

- Suprafata apartinand C.F.R. - propusa pentru a

fi trecuta in administrarea Primariei Timisoara

1 3 .3

0

5 .2

8

- PLATFORMA CALE DE RULARE TRAMVAI

CU SPATIU VERDE INTRE SINE

- LIMITA CADASTRALA CFR

- LIMITA DE SIGURANTA (20 m)

1 5 2

4 0

1 4 8

4 0

1 4 6

4 9

1 : 9

R A

M P

A C

A L E

A B

O G

D A

N E

S T

IL O

R

L =

1 1 5 ,0

0 m

1 : 9

1 5 0

4 9

1 : 9

8

4 9

1 0

4 9

2 9 4 A

1 : 9

6

4 9

5

. 3

1

1 : 9

7

. 2

9

2

. 8

3

5

. 0

3

1

. 4

4

8

. 2

2

6

. 4

9

4

. 8

6

5

. 7

4

1

0

. 1

5

6

5

. 0

0

2

8

. 9

0

Z

O

N

A

A

C

O

P

E

R

I T

A

L

=

8

7

, 0

9

m

R

A

M

P

A

S

T

R

A

D

A

G

A

R

I I

L

=

1

4

4

, 2

0

m

3

. 5

9

4 . 8 6

1 . 6 8

A

c c e s

A

c

c

e

s

A

c

c

e

s

Sprijiniri - pereti mulati

80 cm grosime

1 . 5 0

1

.

2

0

- CAROSABIL RAMPE DE ACCES

- HIDRANT PROIECTAT

k m

0 +

0 7 0 . 0 0

k m

0 +

1 8 5 . 0 0

k

m

0

+

2

7

2

. 0

9

k

m

0

+

4

1

6

. 2

9

2 8 . 7 0

1

. 2

0

Spraituri permanente

- INSTALATII CF

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

. v .

- GARD PROIECTAT

- PORTI PROIECTATE

I N

C

E

P

U

T

S

P

R

O

I E

C

T

C

A

L

E

A

B

O

G

D

A

N

E

S

T

I L

O

R

k

m

0

+

0

0

0

, 0

0

S

F

A

R

S

I T

S

P

R

O

I E

C

T

P

L

A

T

F

O

R

M

A

S

O

L

V

E

N

T

U

L

k

m

0

+

4

6

1

, 5

0

S

F

A

R

S

I T

S

P

R

O

I E

C

T

S

T

R

A

D

A

G

A

R

I I

k m

0 +

2 1 6 , 0 0

I

N

C

E

P

U

T

S

P

R

O

I

E

C

T

S

T

R

A

D

A

G

A

R

I

I

k

m

0

+

0

0

,

0

0

F 3 =

-1 5 .0

0 m

F 2 =

-2 0 .0

0 m

F 4 =

-3 .0

0 m

C A

R O

T A

F 1 =

-1 5 .0

0 m

- POZITIE FORAJ

- POZITIE CAROTA

PROIECTAT

DIRECTOR DE PROIECT.

FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE

PASAJ INFERIOR SOLVENTU

Contract nr. 08/2013

Revizia nr.:

Scara:

Data:

Cod plansa: 08/SF/POD -

2013

DENUMIRE PROIECT

PROIECTANT

BENEFICIAR

3

RO 14447212

www.pod-proiect.ro

NOTE:

VERIFICAT INTERN

DESENAT

-

PLAN DE SITUATIE

1:500

G.02

Atasament: Deviz_pasaj_Inferior_Solventul.pdf

Studiu de fezabilitute S. COSTURI ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 3.1, Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general Scenariul I În mii lei / mii euro la cursul 4,4623 lei / euro din data de 10.10.2013 Intocmit conform H.G. 28/2008 Nr, Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA "Valoare (inclusiv TVA) crt, subcapitolelor de cheltuieli mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro [a 2 3 4 5 6 7 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1, | Obtinerea terenului 1,752,300 392,690 420,552 2.172,852 486,935 12. | Amenajarea terenului 5.451,274 1.221,629 1.308,306 6,759,580 1,514,820 Amenajari pentru protectia 1,3. | mediului - 256,500 57,482 318,060 71,277 “TOTAL CAPITOLUL 1 [98250492] 2073082 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2 Bransamente 336,000 75,297 80,640 416,640 93,369 TOTAL CAPITOLUL 2 336000 || 75,297 80,640] 416,640 93,369 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1, | Studii de teren 13,000 2,913 3.120 16,120 3,612 32. | Taxe pt; ob. avize, acord.si autoriz, 4,000 0,896 0,960 4,960 1,112 3.3, Proiectate si engineering 41,500 9,300 9,960 51,460 11,532 3.4, | Org. procedurilor de achizitie 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 3.5, | Consultanta (max 1% |4]) 789,562 176,941 189,495 979,057 219,406 3.6, | Asistenta tehnica (max 1,5 % [4]) 1.184,343 265,411 284,242 1.468,585 329,109 TOTAL CAPFFOLUL 3 2-032,405 455,461 487,777 2-520,182 364,772 CAPITOLUL 4 NN ANNEI Cheltuieli pentru investiția de baza _ 4.1, | Constructii si instalatii 71.327,892 17,329,156 | 18.558,694 95.886,586 21,488,153 42. Montaj utilaj tehnologie 149,040 33,400 35,770 184,810 41,416 4.3. | Utilaje,echip.tebnologice cu montaj 1.479,264 331,503 355,023 1.834,287 411,063 44. | Ut. fara montaj si echip. de transp, 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 45. | Dotari - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.6, | Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Page 73 of 80

Stuciin de fezabilitate TOTAL CAPITOLUL 4 __18.956,196 17:694,059 18.949,487 97.905,683 21.940;632 CAPITOLUL 5 i na Aite cheltuieli 5.1. | Organizare de santier 1,739,099 389,731 417,384 2.156,483 483,267 5:1.1,- lucrari de constructii 1.699,999 380,969 408,000 2.107,999 472,402 5.1.2.- chelt.conexe org. santierului 39,100 8,762 9,384 48,484 10,865 52 Comisioane, cote, taxe, costul "| creditului 1.150,480 257,822 0,000 1,150,480 257,822 53 Cheltuieli diverse si neprevazute _ „23 1.950,393 10.792.014 2.418,487 2.088,777 TOTAL CA 13,446 15; 14,400 678% 629 1140989177) 31159576 CAPITOLUL 6 a Cheltuieli pentru probe tehnologice,teste si predare la beneficiar Pregatirea personalului de 6.1. | exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 6,2, | Probe tehnologice si teste 67,896 15,215 16,295 18,867 Probe țehnologice si teste 7,89% 1,769 1,895 Monitorizarea pe timpul executiilor 60,000 27:850:248 TOTAL GENERAL 1004455387 22509779 | 23850778]. 124.276,165 Din care CEM 86.973.005 | | 26.873,521 | 107.846,526 | 24.168,372 Proiectant, Beneficiar, SC POD- PROIECT SRL Page 74 of 80

Atasament: Plan_marcaje_si_indicatoare_rutiere_Solventul.pdf

0

+

0

0

0

+

1

0

0

+

2

0

0

+

3

0

0

+

4

0

0

+

5

0

0

+

6

0

0

+

7

0

0

+

8

0

0 +

9 0

1 +

0 0

1 +

1 0

1 +

2 0

1 +

3 0

1 +

4 0

1 +

5 0

1 +

6 0

1 +

7 0

1 +

8 0

1 +

9 0

2 +

0 0

2 +

1 0

0

+

0

0

0 +

1 0

0 +

2 0

0 +

3 0

0 +

4 0

0 +

5 0

0 +

6 0

0 +

7 0

0 +

8 0

0 +

9 0

1 +

0 0

1 +

1 0

1 +

2 0

1 +

3 0

1 +

4 0

1 +

5 0

1 +

6 0

1 +

7 0

1 +

8 0

1 +

9 0

2 +

0 0

2

+

1

0

2

+

2

0

2

+

3

0

2

+

4

0

2

+

5

0

2

+

6

0

2

+

7

0

2

+

8

0

2

+

9

0

3

+

0

0

3

+

1

0

3

+

2

0 3

+

3

0

3

+

4

0

3

+

5

0

3

+

6

0

3

+

7

0

3

+

8

0

3

+

9

0

4

+

0

0

4

+

1

0

4

+

2

0

4

+

3

0

4

+

4

0

4

+

5

0

4

+

6

0

0+00

0+10

0

+

2

0

0

+

3

0

0

+

4

0

0

+

5

0

0

+

6

0

0

+

7

0 0

+

8

0

0

+

9

0

1 +

0 0

1

+

1

0

1

+

2

0

1 +

3 0

1

+

4

0

0 +

0 0

0

+

1

0

0

+

2

0

0

+

3

0

0

+

4

0

0 +

5 0

0 +

6 0

0 +

7 0

0 +

8 0

0 +

9 0

1 +

0 0

1 +

1 0

1 +

2 0

1

+

3

0

1

+

4

0

1

+

5

0

1+60

1

+

7

0

1

+

8

0

1

+

9

0

2

+

0

0

0 +

0 0

0 +

1 0

0 +

2 0

0 +

3 0

0 +

4 0

0 +

5 0

0 +

6 0

0 +

7 0

0 +

8 0

0 +

9 0

1 +

0 0

1 +

1 0

1 +

2 0

1 +

3 0

3 . 5 0

2 . 0 0

7 . 0 0

7 . 0 0 - 8 . 5 0

7 . 0 0

2 . 2 0

2

. 0

0

7 . 0 0

7 . 0 0

7

. 0

0

2

. 0

0

2 . 0 0

7 . 0 0

7 . 0 0

1 0 . 0 0

2 . 0 0

1

. 5

0

6

. 0

0

1

. 5

0

3

.

5

0

1.20

7.00

1.00

6

.

0

0

1

.

7

5

7

. 0

0

8

. 5

0

7

. 0

0

6.0 0

4

. 0

0

1

. 2

0

1

. 2

0

6 . 4 9

1.2 0

7

. 0

0

7

. 8

5

- 9

. 1

0

7

. 0

0

6

. 0

0

1

. 2

0

9

. 1

0

R

1

1

.

0

0

R

1

4

.

5

0

R18 .00

R

2

1

.

0

0

3

. 5

0

3

. 5

0

7

.

0

0

3

.

5

0

4

.

2

5

6

. 0

0

6

. 0

0

2

. 0

0

6 .0

0

2 . 0 0

7

.

0

0

1

.

8

5

R 9 . 5 0

BL.

P+4

BL.

P+4

BL.

P+4

BL.

P+4

P+M

G A

R A

T I M

I S

O A

R A

N O

R D

1 3 .3

0

5 .2

8

1 4 8

4 0

1 5 2

4 0

1 4 6

4 9

1 : 9

1 : 9

1 5 0

4 9

1 : 9

8

4 9

1 0

4 9

1 : 9

6

4 9

1

: 9

6

5

. 0

0

2

8

. 9

0

Z

O

N

A

A

C

O

P

E

R

I T

A

L

=

8

7

, 0

9

m

R

A

M

P

A

S

T

R

A

D

A

G

A

R

I I

L

=

1

4

4

, 2

0

m

R A

M P

A C

A L E

A B

O G

D A

N E

S T

IL O

R

L =

1 1 5 ,0

0 m

3

. 5

9

4 . 8 6

1 . 6 8

1 . 5 0

1

.

2

0

k m

0 +

1 8 5 . 0 0

k

m

0

+

2

7

2

. 0

9

1

. 2

0

I N

C

E

P

U

T

S

P

R

O

I E

C

T

C

A

L

E

A

B

O

G

D

A

N

E

S

T

I L

O

R

k

m

0

+

0

0

0

, 0

0

S

F

A

R

S

I T

S

P

R

O

I E

C

T

P

L

A

T

F

O

R

M

A

S

O

L

V

E

N

T

U

L

k

m

0

+

4

6

1

, 5

0

S

F

A

R

S

I T

S

P

R

O

I E

C

T

S

T

R

A

D

A

G

A

R

I I

k m

0 +

2 1 6 , 0 0

I

N

C

E

P

U

T

S

P

R

O

I

E

C

T

S

T

R

A

D

A

G

A

R

I

I

k

m

0

+

0

0

,

0

0

CENTRALIZATOR INDICATOARE RUTIERE

FIGURA DENUMIRE NR. BUC.

A14

Tunel

2

A22 Presemnalizare trecere pentru pietoni 9

A24

Biciclisti

8

A40 Presemnalizare intersectie cu sens giratoriu

3

B1

Cedeaza trecere

8

B2 Oprire 2

B3 Drum cu prioritate

5

C1

Accesul interzis

2

C17

Accesul interzis vehiculelor cu inaltimea mai mare de 5,00 m

2

C24 Interzis virajul la stanga

2

C25 Interzis virajul la dreapta

1

C29

Limitare de viteza

2

C39 Oprirea interzisa 6

D3 La dreapta

4

D4 Inainte sau la dreapta

1

D5

Ocolire

1

D7 Intersectie cu sens giratoriu

4

G2 Trecere pentru pietoni 16

G4

Sens unic

2

G14

Statie de autobuz

1

G15

Statie de tramvai

1

G34

Parcare

2

P21 Directia drumului cu prioritate

1

P25 Ridicarea autovehiculelor oprite si/sau stationate neregulamentar 6

Total indicatoare

91

PANOU INFOTRAFIC

PANOU INFOTRAFIC

PROIECTAT

DIRECTOR DE PROIECT.

FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE

PASAJ INFERIOR SOLVENTU

Contract nr. 08/2013

Revizia nr.:

Scara:

Data:

Cod plansa: 08/SF/POD -

2013

DENUMIRE PROIECT

PROIECTANT

BENEFICIAR

3

RO 14447212

www.pod-proiect.ro

NOTE:

VERIFICAT INTERN

DESENAT

-

PLAN MARCAJE SI

INDICATOARE RUTIERE

1:1000

G.18

Semnalizarea rutiera s-a intocmit

conform SR 1848-1/2011 -

"Semnalizarea rutiera. Indicatoare

si mijloace de semnalizare rutiera.

Partea 1: Clasificare, simboluri si

amplasare" .

Atasament: Anexa_.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,, PASAJ SOLVENTUL”.

Studiul de fezabilitate întocmit de SC POD PROIECT SRL – Iaşi, aferent obiectivului de investiţii ,, Pasaj Solventul”, conform contractului de prestare de servicii nr.8 din data de 22.01.2013 , are principalii indicatori tehnico – economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 24 luni Valoare de investitie (INV) 124.276,165 mii lei (inclusiv TVA)

27.850,248 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 107.846,526 mii lei (inclusiv TVA)

24.168,372 mii euro (inclusiv TVA)

Capacităţi (în unităţi fizice ): - Lungimi străzi modernizate 726,00 m - Lungime pasaj inferior 87,09 m - Lungime rampe 259,00 m - cale de rulare dublă tramvai 424,00 m - giratoriu 1 buc - piste biciclişti 1355,00 m - trotuare 1877,00 m - Spaţii verzi amenajate 5534,00 mp

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR VIOLA DUMITRU