keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 590/26.11.2019 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Pasaj Inferior Solventul"

26.11.2019

Hotararea Consiliului Local 590/26.11.2019
privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Pasaj Inferior Solventul"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 30140/25.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 30140/25.11.2019 al Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.11.2019 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2019 - 30140/25.11.2019;
Având în vedere adresa Direcţiei Economice nr. SC2019 - 30140/25.11.2019;26282/17.10.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie localî, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) şi lit. d), alin. (4), lit. d) şi lit. e), alin. 7, lit. m) precum şi alin. (14) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii ,,Pasaj inferior Solventul", întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L. - Iaşi, conform Contractului de prestare de servicii nr. 08/22.01.2013 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 581/21.11.2013 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, aferent obiectivului de investiţie ,,Pasaj inferior Solventul".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECŢIA GENERALĂ DRUMURI, PODURI, PARCAJE ȘI REȚELE DE UTILITĂȚI SERV. DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, ALIM. cu APĂ BIROUL DRUMURI, PODURI ȘI PARCAJE

SC2019 -

RAPORT DE SPECIALITATE

privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Pasaj inferior Solventul”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Pasaj inferior Solventul”; Facem următoarele precizări:

Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități prin Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje

are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2019 obiectivul de investiţii ,,Pasaj Inferior Solventul”. Obiectivul de investiţie ,,Pasaj inferior Solventul”este amplasat în zona de nord a municipiului Timişoara, şi va asigura legătura între Calea Bogdăneştilor şi strada Gării, pe sub un pachet de 10 linii de cale ferată. Calea Bogdăneştilor, pe zona studiată, este o stradă de categoria a III a, alcătuită din două benzi de circulaţie, câte una pe sens având lăţimea totală de 6,00 m. Partea carosabilă este mărginită de zona verde cu lăţime variabilă de la 2,0 m la 15,0 m, urmate de un trotuar cu o lăţime de aproximativ 2,0 m. Spre deosebire de Calea Bogdăneştilor, str. Gării este o stradă de categoria a –II-a având 4 benzi de circulaţie, câte două pe sens, cu lăţimea totală de 12m. Transportul public este asigurat cu ajutorul tramvaielor, care circulă pe o cale de rulare simplă amplasată lângă trotuar, aceasta fiind separată de partea carosabilă de un spaţiu verde cu lăţime variabilă. La capătul Căii Bogdăneştilor este realizată o buclă de întoarcere a tramvaielor. La fel ca şi la calea Bogdăneştilor, pe strada Gării în amplasamentul studiat, fiind capăt de linie de troleibuz, există un rond de întoarcere a acestora. Această subtraversare este imperios necesară întrucât legătura între cartierul Ronaţ, respectiv Blaşcovici cu cartierul Iosefin este actualmente posibilă doar pe sub Pasajul Jiul. Scopul proiectului este de a îmbunătăți condițiile de circulație în municipiu prin amenajarea pasajului a străzilor, a trotuarelor, amenajare piste de biciclete și zone verzi, acolo unde situația din teren permite, rezultând o mai bună funcționalitate a zonelor. Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții ,,Pasaj inferior Solventul”, a fost întocmit de către S.C. POD-PROIECT S.R.L. conform contractului de prestări servicii nr.08/22.01.2013 și aprobat prin HCLTM nr. 581/21.11.2013, completată de HCLTM nr.606/09.12.2014. Valoarea totală a investiției a fost aprobată, conform devizului general la 124.276,165 mii lei (TVA inclus), respectiv 27.850,248 mii euro (1euro =4,4623 lei la data de 10.10.2013), sursa de finantare provenind în totalitate de la bugetul local

Modificările legislative ulterioare aprobării Studiului de Fezabilitate, respectiv a devizului general aferent investiției, determină schimbarea valorii devizului general. Astfel, conform O.U.G. nr.114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, ”... în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la suma de 3.000 lei lunar”, potrivit art. 71 al acestui act normativ. Totodată conform aceleași O.U.G. nr.114/28.12.2018, cota contribuției asiguratorii pentru muncă, în cazul angajatorilor care desfășoară activități în sectorul construcții, se reduce de la valoarea de 2,25% la valoarea de 0,3375%. Ulterior, prin art. 71 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat, a fost redusă cota contribuției asiguratorii de muncă de la valoarea de 0,3375% (2,25*15% = 0,3375%) la valoarea de 0,27% (2,25*12% = 0,27%). Având în vedere O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat, art. 22: “Administrarea drumurilor judeţene se asigura de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora.”, precum și Ordinul nr.49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, cap.3, pct. 3.8: “Desfiinţarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin (...) hotărâre a consiliilor locale, în cazul străzilor ...” , respectiv pct. 3.9. Documentaţiile tehnice privind proiectarea construcţiei, modernizarea şi reabilitarea strazilor din localităţile urbane se avizează de către administratorul acestora.

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Având în vedere necesitatea realizării pasajului inferior propus și ţinând cont de modificările legislative mai sus menționate și de rata inflaţiei, este necesară actualizarea Devizului general din cadrul documentației tehnico-economice faza SF. Datorită actualizării valoarea investiţiei, conform Devizului General este estimată la 132.231,344mii lei (inclusiv TVA) respectiv 27.974,221 mii Euro. Având în vedere prevederile legale, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Pasaj Inferior Solventul”, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR GENERAL D.P.P.R.U., ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV ŞEF BIROU D.P.P., CONSILIER,

VASILE OLAR LILIANA PÎRVU Cod FO53-01,Ver.1

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Pasaj inferior Solventul”

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități prin Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje

are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2019 obiectivul de investiţii ,,Pasaj inferior Solventul”. Obiectivul de investiţie ,,Pasaj inferior Solventul”este amplasat în zona de nord a municipiului Timişoara, şi va asigura legătura între Calea Bogdăneştilor şi strada Gării, pe sub un pachet de 10 linii de cale ferată. Calea Bogdăneştilor, pe zona studiată, este o stradă de categoria a III a, alcătuită din două benzi de circulaţie, câte una pe sens având lăţimea totală de 6,00 m. Partea carosabilă este mărginită de zona verde cu lăţime variabilă de la 2,0 m la 15,0 m, urmate de un trotuar cu o lăţime de aproximativ 2,0 m. Spre deosebire de Calea Bogdăneştilor, str. Gării este o stradă de categoria a –II-a având 4 benzi de circulaţie, câte două pe sens, cu lăţimea totală de 12m. Transportul public este asigurat cu ajutorul tramvaielor, care circulă pe o cale de rulare simplă amplasată lângă trotuar, aceasta fiind separată de partea carosabilă de un spaţiu verde cu lăţime variabilă. La capătul Căii Bogdăneştilor este realizată o buclă de întoarcere a tramvaielor. La fel ca şi la calea Bogdăneştilor, pe strada Gării în amplasamentul studiat, fiind capăt de linie de troleibuz, există un rond de întoarcere a acestora. Această subtraversare este imperios necesară întrucât legătura între cartierul Ronaţ, respectiv Blaşcovici cu cartierul Iosefin este actualmente posibilă doar pe sub Pasajul Jiul.

2. Schimbări preconizte și rezultate așteptate. Scopul proiectului este de a îmbunătăți condițiile de circulație în municipiu prin amenajarea pasajului subteran, a străzilor, a trotuarelor, amenajare piste de biciclete și zone verzi, acolo unde situația din teren permite, rezultând o mai bună funcționalitate a zonelor. Municipiul Timișoara a recepționat Studiul de Fezabilitate pentru ,,Pasaj inferior Solventul”, realizat de S.C. POD PROIECT S.R.L. conform contractului de prestări servicii nr.08/22.01.2013. Prin HCL nr. 581/21.11.2013 a fost aprobat acest Studiu de Fezabilitate la o valoare de 124.276,165 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 27.850,248 mii Euro. Având în vedere necesitatea realizării pasajului inferior propus și ţinând cont de modificările legislative survenite după elaborarea Studiului de Fezabilitate și de rata inflaţiei este necesară actualizarea Devizului general din cadrul documentației tehnico-economice faza SF. Datorită actualizării valoarea investiţiei, conform Devizului General este estimată la 132.231,344 mii lei (inclusiv TVA) respectiv 27.974,221 mii Euro. Concluzii

Prin urmare, în conformitate cu art. 139 şi art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ şi Ordinul nr.49/27.01.1998 cap.3, pct.3.8. supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Pasaj inferior Solventul”.

PRIMAR DIRECTOR DIRECȚIA G.D.P.P.R.U., NICOLAE ROBU CHIŞ CULIŢĂ

Cod FO53-03,Ver.2

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,PASAJ INFERIOR SOLVENTUL”.

Studiul de fezabilitate întocmit de SC POD PROIECT SRL – Iaşi, aferent obiectivului de investiţii ,, Pasaj inferior Solventul”, conform contractului de prestare de servicii nr.8 din data de 22.01.2013, are principalii indicatori tehnico – economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 24 luni Valoare de investitie (INV) 132.231,344 mii lei (inclusiv TVA) 27.974,221 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 114.513,460 mii lei (inclusiv TVA) 24.225,911 mii euro (inclusiv TVA)

Capacităţi (în unităţi fizice ): - Lungimi străzi modernizate 726,00 m - Lungime pasaj inferior 87,09 m - Lungime rampe 259,00 m - cale de rulare dublă tramvai 424,00 m - giratoriu 1 buc - piste biciclişti 1355,00 m - trotuare 1877,00 m - Spaţii verzi amenajate 5534,00 mp

DIRECTOR GENERAL D.P.P.R.U., ŞEF SERVICIU DD.P.P.C.A.A., CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PÎRVU

Atasament: 3.DG_Solventul_nov_2019.pdf

2019 Pag 1

Faza: Pth+DDE+CSOBIECTIV: Intocmire a Studiului de Fezabilitate, Proiectului

Tehnic, Caiete de Sarcini, Detalii Executie, aferente

obiectivului de investitii: PASAJ SOLVENTUL - 2019.

Beneficiar: PRIMARIA TIMISOARA

Proiectant: S.C. POD-PROIECT S.R.L.

Intocmire a Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Caiete de Sarcini, Detalii Executie,

aferente obiectivului de investitii: PASAJ SOLVENTUL - 2019.

Anexa Nr. 5DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii

In mii lei/mii euro la cursul 4,7269 lei/euro din data de 10.07.2019 Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 32 4 5 6 7

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 1.752,300 370,708 332,937 2.085,237 441,143

1.2 Amenajarea terenului 7.818,983 1.654,146 1.485,607 9.304,589 1.968,434

1.2.1 [5] Demontari/Dezafectari + Refaceri 467,349 98,870 88,796 556,145 117,655

1.2.2 [6] Retele edilitare 7.351,634 1.555,276 1.396,810 8.748,444 1.850,778

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la

starea initiala

318,500 67,380 60,515 379,015 80,183

1.3.1 [9] Amenajare spatii verzi 318,500 67,380 60,515 379,015 80,183

TOTAL CAPITOL 1 2.489,759 11.768,841 1.879,059 2.092,234 9.889,783

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2 100,700 476,000 76,000 84,622 400,000

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii de teren 17,000 3,596 3,230 20,230 4,280

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 25,000 5,289 0,000 25,000 5,289

3.3 Proiectare si inginerie 41,500 8,780 7,885 49,385 10,448

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5 Consultanta 846,226 179,023 160,783 1.007,008 213,038

3.6 Asistenta tehnica 1.306,838 276,468 248,299 1.555,138 328,997

TOTAL CAPITOL 3 562,051 2.656,761 420,197 473,157 2.236,564

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 86.960,485 18.396,938 16.522,492 103.482,977 21.892,356

4.1.1 [1] Lucrari de pasaj 68.698,097 14.533,436 13.052,639 81.750,736 17.294,789

4.1.2 [2] Lucrari de drum 7.996,896 1.691,784 1.519,410 9.516,306 2.013,223

4.1.3 [3] Lucrari linie de tramvai 5.949,722 1.258,694 1.130,447 7.080,169 1.497,846

4.1.4 [4] Lucrari de CF 2.203,036 466,064 418,577 2.621,613 554,616

4.1.5 [7] Retele auxiliare 2.112,733 446,960 401,419 2.514,153 531,882

4.2 Montaj utilaje tehnologice 34,850 7,373 6,622 41,472 8,774

4.2.1 [8] Echipamente 34,850 7,373 6,622 41,472 8,774

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu

montaj

127,220 26,914 24,172 151,392 32,028

4.3.1 [8] Echipamente 127,220 26,914 24,172 151,392 32,028

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 4 21.933,157 103.675,841 16.553,285 18.431,225 87.122,555

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 713,011 150,841 135,472 848,483 179,501

2019 Pag 2

DEVIZUL GENERAL: Intocmire a Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Caiete de Sarcini, Detalii

Executie, aferente obiectivului de investitii: PASAJ SOLVENTUL - 2019.

1 32 4 5 6 7

5.1.1 Lucrari de constructii 696,980 147,450 132,426 829,407 175,465

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 16,031 3,391 3,046 19,076 4,036

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1.074,803 227,380 0,000 1.074,803 227,380

5.3 Cheltuieli diverse si nepravazute 9.789,660 2.071,053 1.860,035 11.649,696 2.464,553

TOTAL CAPITOL 5 2.871,434 13.572,981 1.995,508 2.449,274 11.577,474

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 Probe tehnologice si teste 68,000 14,386 12,920 80,920 17,119

TOTAL CAPITOL 6 17,119 80,920 12,920 14,386 68,000

27.974,221 132.231,344 20.936,969 23.544,897TOTAL GENERAL 111.294,375

24.225,911 114.513,460 18.283,662 20.357,909din care: C+M 96.229,798

Beneficiar, Proiectant,

PRIMARIA TIMISOARA S.C. POD-PROIECT S.R.L

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: [email protected], tel.: 0236 477.007

IX a DY N