keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 717/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „ DALI +PT -Reabilitare faţadă şi şarpantă (toate faţadele) Colegiu I.C. Bratianu " , P-ţa Huniade nr. 2

20.12.2018

Hotararea Consiliului Local 717/20.12.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „ DALI +PT -Reabilitare faţadă şi şarpantă (toate faţadele) Colegiu I.C. Bratianu " , P-ţa Huniade nr. 2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-30272/14.12.2018 - privind oportunitatea Proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 30273/14.12.2018 al Biroului Construcţii Instalaţii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC 2018-30273/14.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 60/27.11.2018 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisa de Comisia Tehnico -Economică;
Având in vedere Programul de Dezvoltare 2018 , investiţii , cap 65.02.04.02 - Învaţamânt secundar superior;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) , lit. b) si alin. (4) , lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentaţia tehnico -economică elaborată la faza DALI , pentru investiţia "Reabilitare faţadă şi şarpantă (toate faţadele) Colegiu I.C. Bratianu " , P-ţa Huniade nr. 2 întocmit de S.C." Rheinbrucke" S.R.L.

Art. 2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici -faza DALI , pentru proiectul "Reabilitare faţadă şi şarpantă (toate faţadele) Colegiu I.C. Bratianu " , P-ţa Huniade nr. 2 prevazuţi în Anexa 1.

Art. 3: Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, pentru proiectul "Reabilitare faţadă şi şarpantă (toate faţadele) Colegiu I.C. Bratianu " , P-ţa Huniade nr. 2 prevazută în Anexa 2.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Construcţii Instalaţii din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri ,Poduri ,Parcaje si Retele de Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Constructii Instalatii;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Rap_Sp.HCL-Bratianu.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

Nr. / _____________________________________________ _ _______

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici

faza - D.A.L.I. - si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „ D.A.L.I.+PT- Reabilitare faţade şi învelitoare Colegiul I.C. Bratianu”

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2018 -

30272/14.12.2018., a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții „DALI+P.T. - Reabilitare faţada şi sarpanta (toate fatadele) Colegiul I.C. Bratianu”, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici (Anexa 1) și a descrierii sumare a investiției propuse prin proiect (Anexa 2). Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie a fost elaborata cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică conform proiect nr. 487 / 2018„ D.A.L.I.+P.T. - - Reabilitare faţada şi sarpanta (toate fatadele) Colegiul I.C. Bratianu” elaborata de prestatorul serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului S.C. „RHEINBRUCKE” S.R.L. in baza contractului de proiectare nr. 82/06.07.2018. În concluzie, prin Proiectul nr. 487 / 2018 - „ D.A.L.I.+P.T. - Reabilitare faţade şi învelitoare Colegiul I.C. Bratianu” faza D.A.L.I., s-au stabilit următoarele: - valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 13.596.315,43 lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 10.734.933,09 lei (inclusiv TVA); - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării D.A.L.I., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate; - Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici – Anexa 1 și a descrierii sumare a investiției – Anexa 2, pentru proiectul “- Reabilitare faţada şi sarpanta (toate fatadele) Colegiul I.C. Bratianu”, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local. SEF BIROU, CONSTANTIN PASCU CONSILIER, COSMIN PREDA

Cod FO53-01,Ver.1

YNOIUdW| WIHOLYBHYS | LOZ-BLGL VINYWOA i

Atasament: Exp.Mot.ptr.HCL_aprob.DALI_Bratianu.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

Nr. / _____________________________________________ _ _______

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice,

a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „Reabilitare faţada şi sarpanta (toate fatadele) Colegiul I.C. Bratianu”

1. Descrierea situaţiei actuale În vederea aprobării DALI ,conditie obligatorie pentru continuarea contractului de prestare de servicii nr.180 din 07.12.2017 penru realizarea „DALI+PT- Reabilitare faţade şi învelitoare Colegiul I.C. Bratianu”, cu etapa a II-a respectiv realizarea PT –Proiectul Tehnic și pentru cuprinderea în Programul de Dezvoltare Investiții 2019 a obiectivului, la cap. 65.02.04.02 – Invatamint secundar superior, este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției. 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

După finalizarea “ D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii mentionat, documentația a fost inaintată Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale. Comisia a avizat favorabil varianta maximala, prin Fisa Tehnica nr. 60/27.11.2018. privind realizarea investitiei ,, Reabilitare faţada şi sarpanta (toate fatadele) Colegiul I.C. Bratianu”.

Intervenţile propuse în cadrul acestei variante cuprind intervenţii structurale importante pentru stabilizarea şi consolidarea corpului lateral dreapta, având în vedere fenomenul accentuat de înclinare spre Est a acestuia deoarece înclinarea corpului lateral dreapta (de colţ) a fost generată de o tasare lentă a terenului de fundare dinspre str. C. Telbisz (sub efectul variaţiei conţinutului de umiditate din teren în decursul timpului şi sub efectul vibraţiilor produse de circulaţia autovehiculelor pe străzile adiacente).

Se va efectua un studiu geotehnic detaliat in baza căruia se vor adopta măsurile de intervenție Lucrările de intervenție la structura de rezistență vor cuprinde :

- realizarea de foraje cu teaca si de injectări a terenului de fundare cu o compozitie pe baza de ciment, bentonită şi silicati (la adancimi de 4,00 OM la 6,00 m) pe zona dinspre str. C. Telbisz a corpului lateral dreapta, in scopul consolidarii şi stabilizarii terenului din zona de influent a fundatiilor cl5dirii de colt; - injectarea fundatiilor din zid5rie dinspre str. C. Telbisz a cladirii de colt cu substante pe baz5 de polimeri, pentru realizarea unei bariere impotriva ascensiunii capilare a apei din teren in fundatie; - realizarea unei centuri din beton armat monolit de forma unei „diafragme mulate" (Cu grosimea de 30- 35 cm) pe exteriorul fundatiei perimetrale dinspre str. C. Telbisz a cladirii de colt, prevazute cu talpa lath si rigidizata spre exterior cu contraforti din beton armat dispusi la distante de cca. 2,50 m intre ei. Obs.:- in cazul in care in urma studiului geotehnic (care va trebui realizat) va rezulta cã starea fundatiei din zidarie si dimensiunile acesteia sunt necorespunzatoare, talpa diafragmei mulate din beton armat va fi realizate si prin subturnarea partiala cu beton a fundatiei din caramida; - legarea corpului lateral dreapta dinspre str. C. Telbisz de structura corpului central prin intermediul unor tiranti metalici (bare din otel cu diametrul de 30 mm) dispusi la nivelul planseelor peste etajele 1şi 2 şi orientaţi pe direcţia EST-VEST (perpendiculari pe str. Telbisz) ancoraţi de structura corpului central de cladire şi la exteriorul peretelui de faţadă al corpului lateral dreapta adiacent străzii Telbisz. Lucrările de intervenție la acoperiș vor cuprinde : - desfacerea în totalitate a învelitorii existente în vederea refacerii ei cu materiale de acelaşi tip cu cele actuale (ţiglă ceramică profilată, neglazurată);

YNOIUdW| WIHOLYBHYS | LOZ-BLGL VINYWOA i

- înlocuirea în totalitate a elementelor suport ale învelitorii (a şipcilor din lemn); - controlul detaliat al elementelor structurale ale şarpantei şi înlocuirea / repararea celor avariate (identificarea acestora urmând să se facă direct, la faţa locului); - înlocuirea paziilor, jgheaburilor, burlanelor cu unele noi, din tablă zincată mată; - controlul detaliat al elementelor de la nivelul streaşinei acoperişului pentru depistarea elementelor degradate în vederea înlocuirii lor; - desfacerea tencuielii coşurilor de fum (zona de deasupra învelitorii) şi curăţarea rosturilor zidăriei şi refacerea finisajelor coşurilor; - reparaţii locale la frontoanele din zidărie al podului (injecţii fisuri, etc.); - ignifugarea elementelor şarpantei din lemn şi protejarea lor (cu soluții anticarii, antimucegai, antifungice). Lucrările de intervenție la fațade vor cuprinde : -decopertare tencuielj exterioare pereti-socluri -curatare rosturi - refacere tencuieli și finjsaje - refacere elemente decorative identice cu cele existente; -realjzare mulaje/pastrare elemente originale ca martor; -injectare fisuri/crapaturi zidarie; -înlocuirea tamplariei fatadelor (ferestre si usi exterioare) cu tîmplărie din lemn stratificat si geam termopan; -realizare trotuar de protectje in zona dinspre curtea cladirilor; Prin implementarea măsurilor de intervenție prevăzute în proiect, cladirea reabilitată, se va putea folosi in conditii de siguranta pentru desfășurarea în continuare a procesului de invatamant respectiv a activităților educaționale, se va încadra armonios în peisajul urban al municipiului fiind în imediata vecinătate a centrului orașului precum și din perspectiva ,,Timișoara 2021-Capitală Europeană a Culturii,, și îi va creste valoarea efectivă și de patrimoniu . Durata de realizare a investitiei se estimeaza la 18 luni.

3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a documentației tehnico- economice-faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici–faza DALI prevazuti in Anexa 1 si descrierea sumară a investiţiei prevazuta in Anexa 2, pentru proiectul “Reabilitare faţada şi sarpanta (toate fatadele) Colegiul I.C. Bratianu „

PRIMAR, NICOLAE ROBU

ŞEF BIROU CONSTRUCTII INSTALAȚII, CONSTANTIN PASCU

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Anexa_2.pdf

HEINBRUCKE Ii RU ARCHITECTURE SRENISO SRENISO SROHSAS opinii i d aia grea a FBI IEEE EIB „Reabilitare fațade și șarpantă (toate fațadele)” Colegiul I. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 MEMORIU GENERAL D.A.L.l. P-ta lancu Huniade, nr. 2, Municipiul Timișoara, Judeţul Timiş Timișoara Noiembrie 2018

HEINBRUCKE ARCHITECTURE SRENISO SRENISO SR OHSAS FOAIE DE CAPAT Denumire proiect: Beneficiar: Adresa obiectiv: Proiectant general: Data elaborarii: Număr proiect: Faza de proiectare: Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele) Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2£, corp 3 -Ds+P+3 Municipiul Timişoara - reprezentat prin primăria Timişoara , cu sediul în Timișoara, jud. Timiș, bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal 14756536, tel. 0256.408300, fax. 026.490635, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar și Stelian Stanciu - director economic P-ta lancu Huniade, nr. 2, Și un, Timișoara, jud. Timiş S.C. RHEINBRUCKE cu sediul în Timișoara, ju înregistrată la Oficiul Regi tel. 0748.022.805 7 miș, str- Calea Martirilor, nr. 51/20, lui Comerţului cu nr. J35/28/1993, C.U.l. Ro 2806363, Aprilie 2018 487/2018 DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII (D.A.L.I.) Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 MEMORIU GENERAL D.A.L.I. 3/33

HEINBRUCKE ARCHITECTURE SRENISO SRENISO SROHSAS LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI Proiectant general: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. cu sediul în Timișoara, jud. Timiş, str. Calea Martirilor, nr. 51/20, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 35/28/1993, C.U.l. Ro 2806363, tel. 0748.022.805 Şef de proiect: Arh. Hamza Augustin-Răzvan, O.A.R. Timiș, TNA 6209, S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. Expertiza: Prof. dr. ing. Sevastean lanca Expert Atestat M.L.P.A.T. nr. 652/1995 și M.C.C. 125 E/19.11.2008 Arhitectura: Arh. Hamza Augustin-Răzvan Stud. Arh. Bogdan Alexandru dr. ing. Gurza Vlad-Gabriel S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. Devize: Arh. Hamza Augustin-Răzvan S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 MEMORIU GENERAL D.A.L.l. 5/33

HEINBRUCKE ARCHITECTURE opiu ie 0 cobina E opta EIB SRENISO SRENISO SROHSAS BORDEROU PIESE SCRISE 1. 2. 3. FOAIE DE CAPĂT LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI BORDEROU MEMORIU GENERAL — DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (DALI) INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 11 11 Denumirea obiectivului de investiţii. 1.2 Ordonator principal de credite/investitoi 13 Ordonator de credite secundar/terţiar 14 Beneficiarul Investiţiei. 15 Elaboratorul ee SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII ... 21. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 22. Analiza situaţiei existente și identificarea necesităţilor și a deficienţeloi 2.3. Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE 3.1. Particularităţi ale amplasamentului .... a Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan, extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni b. Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile Cc Date seismice și climatice ...... d. Studii de teren e f. stituționale și financiare Situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factor de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția 13 8 Informaţii privind posibile interferenţe cu monumentele istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate. 3 32. Regimul juridic 4 a. Natura proprietăţii sau titlu asupra construcţiei existente, inclusive servituți, drept de preempţiune ........................... 14 b. Destinaţia construcţiei existente. 14 c. Includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii i naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora şi în zone construite protejate, după caz........ d. Informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţia de urbanism, după caz . 3.3. Caracteristici tehnice și parametrii specifici a. Categoria şi clasa de importanţă b. Cod în lista monumentelor istorice, după caz... c. An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţii d. Suprafaţa construită e. f 8 Suprafaţa construită desfășurată Valoarea de inventar a construcţiei Alţi parametrii, în funcţie de specificul și natura construcţiei existente... 3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric și ale imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiale, cele rezultate din lipsă de întreţinere a construcţiei, concepția structurală i lă greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnici 16 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punct de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 36. Actul doveditor al forţei majore, după caz ..... CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE18 41. Clasa de risc seismic 18 42. Prezentarea a minimum două soluţii de intervenție................ 18 4.3. Soluţiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadru documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii .... 20 44. Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcţionării cerinţelor și conform exigenţelor de calitate 20 IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZAREA DETALIATĂ A ACESTORA... 22 5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural și economic, cuprinzând......... 22 a. Descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru: 22 b. Descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de întervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate... 24 Proiect nr. 487/2018: Reabilitare fațade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 MEMORIU GENERAL D.A.L.I. 7/33

HEINBRUCKE ARCHITECTURE tepi i i CE all og zl B. PIESE DESENATE ARHITECTURĂ A.01 Plan de incadrare A.02 Plan de Situatie si Plan Invelitori A.03 Fatada Frontala Existenta A.04 Fatada Posterioara Existenta A.05 Fatada Lateral Stanga Existenta A.06 Fatada Lateral Dreapta Existenta A.07 Fatada Frontala Propusa A.08 Fatada Posterioara Propusa A.09 Fatada Lateral Stanga Propusa A.10 Fatada Lateral Dreapta Propusa A.11 Fotografii situatia existenta A.12 Operatiuni Fatada Frontala A.13 Operatiuni Fatada Posterioara A.14 Operatiuni Fatada Lateral Stanga A.15 Operatiuni Fatada Lateral Dreapta SRENISO SREN 150 OTET A4 Portrait A3 Landscape A1/A3 Landscape A1/A3 Landscape A3 Landscape A3 Landscape A1/A3 Landscape A1/A3 Landscape A3 Landscape A3 Landscape A3 Landscape A1/A3 Landscape A1/A3 Landscape A3 Landscape A3 Landscape Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 MEMORIU GENERAL D.A.L.I. 9/33

HEINBRUCKE SRENISO SRENISO SROHSAS optic ee d ct _ ECOBI 008) DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII (D.A.L.l.) 1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 11 Denumirea obiectivului de investiţii Denumirea proiectului: „Reabilitare toate fațadele şi acoperiş Colegiul |. C. Brătianu (Grup Școlar Industrial de Industrie Ușoară) compus din corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3” 12 Ordonator principal de credite/investitor Ordonatorul principal de credite al prezentei investiții este: Municipiul Timișoara - reprezentat prin primăria Timişoara, str. B-dul C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030, Timișoara. 13 Ordonator de credite secundar/terţiar Nu este cazul. Colegiul I.C. Brătianu nu participă ca ordonator secundar/terțiar în cadrul proiectului. 14 Beneficiarul Investiţiei Beneficiarul investiţiei este: Municipiul Timişoara - reprezentat prin primăria Timişoara. 15 Elaboratorul documentaţiei Prezenta documentație este elaborată în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 907/2016 de către S.C. RHEINBRUCKE S.R.L., cu sediul pe Calea Martirilor nr. 51/20, localitatea Timișoara, jud. Timiș, Înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J35/28/1993 cu codul unic de înregistrare: RO 2806363, cont bancar: RO19TREZ6215069XXX012966, deschis la Trezoreria Timișoara Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 MEMORIU GENERAL D.A.L.I. 11/33

HEINBRUCKE ARCHITECTURE SRENISO SRENISO SR laptic e E ed E pi 9001:2008| [18001:2008] Şanoviţa, precum şi de apele mineralizate din subsolul Timişoarei, cele de la Calacea spre nord şi Buziaş-lvanda în sud.” Terenul este constituit din materiale foarte diverse: argile, prafuri, nisipuri și pietrişuri cu extindere la peste 100 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se află la circa 1400-1700 m adâncime și este străbătut de o reţea densă de microfalii, dintre care prezintă interes cea denumită ”Falia Timișoara Vest”. Solurile sunt de natură aluvionară cu caracteristicile unei stratificaţii încrucișate cu apariția predominantă în suprafață a formațiunilor argiloase. Terenul de pe raza localităţii moşteneşte o pânza freatică aflată la o adâncime de numai 0,5 - 5 metri, factor care nu permite construirea edificiilor înalte. Zona se caracterizează printr-o climă continental moderată cu influenţe mediteraneene. Temperaturile medii anuale sunt de 102-11 * C. Temperaturile medii anuale în ianuarie sunt de -1 2 C şi în iulie de 222-259 C. Cantitatea de precipitaţii multianuale este de 600 mm. Perioada martie-septembrie prezintă umiditate atmosferică scăzută, valorile variind între 62 % (iulie) și 66,6%(aprilie). Zilele cu soare reprezintă cca 75% din totalul zilelor. Vântul de nord are frecvenţă mai mare, urmat de vântul de nord-est. lernile blânde, fără viscole şi verile calde avatajează zona, oferind condiţii bune pentru lucrări agricole timpurii. d. Studii de teren I. Studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare Nu este cazul, lucrările propuse nu vor afecta structura existentă și nu se propun corpuri noi. Il. Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice; de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrotehnice, după caz Nu este cazul. e. Situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente În momentul de faţă, obiectivul este aprovizionat cu următoarele utilități urbane, conform avizelor obţinute de la furnizori, în baza Certificatului de Urbanism: e alimentare cu apă; alimentare cu energie electrică; alimentare cu gaz; alimentare cu agent termic; canalizare; comunicatii. f. Analiza vulnerabilităților cauzate de factor de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia Nu este cazul. g. Informaţii privind posibile interferenţe cu monumentele istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate. Conform PUZ aprobat prin HCL 52/1999 Timișoara si LMI 2010 actualizata-Zona centrala cu functiuni complexe specifice, situl urban „Cetatea Timisoara". Propunerile privind reabilitarea Colegiului respecta prevederile documentelor în vigoare și se va restaura respectînd caracterul arhitectural. Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 MEMORIU GENERAL D.A.L.l. 13/33

HEINBRUCKE AT SRENISO SRENISO SR OHSAS optici ie tă tal opt za 182. | PIAȚA IANCU 1746— 1747 | Şantier. HUNIADE 1752 Şantier, zidurile parterului erau ridicate. (colț cu STR. LUCIAN 1758 Locuinţe ale funcționarilor Oficiului Sării. BLAGA) 1828 Oliciul Cameral al Sării (2). 8 be În prezent Fațadă fără elemente stilistice pregnante Fațadă fără decorațiuni. Parterul tratat ca un soclu cu bosaje. 183. | PIAȚA IANCU 1741 Proiect pentru Oficiul Sării. HUNIADE, NR. 2 1746 Santier. = 1752 Depozitul de Sare. La vremea respectivă a fost 9 una dintre cele mai interesante clădiri baroce din s oraş, cu parter şi un etaj. - 1828 Oficiul Cameral al Sării (2'). N 1876 (ante) | Edificiul este demolat. 1900 Şcoala Orăşenească de fete. 1905 (cca) | Şcoala de Fete a Ordinului Notre Dame. În prezent N fară elemente stilistice pregnante , ațadă simplă cu decoruri eclectice. Parterul tralaț ca un soclu cu bosaje. La Pe etajul | şi e! jul Il, ferestrele terminate cu arcuri segment de cerc. d. Suprafaţa construită A. DATE REFERITOARE LA TEREN Nr. Categoria | Suprafata | Valoarea de n parcela de folosinta (mp) |impozitare (lei) Mentiuni E Teren intravilan 256 Ce 1984 2354245 total | Total | 1884 2354246 i i , BR. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII Cod | Suprafata | Valoarea de MI i constr. la soi (mp) impozitare (lei) Mentiuni cl 197,87 | S desf.= 593,01 mp. (P+2E) cil 575,82 S desf,= 1801,26 mp. (Sp+P+zE) CU 886,00 i S desf. = 2244 mo, (P+3E) ţ Ț + |TOTAL] [392.43 i e. Suprafaţa construită desfăşurată EXISTENT= 4802 mp PROPUS= 4802 mp Datorită specificului investiţiei, adică rebilitarea, nu se va interveni cu modificări aspura suprafeţelor sau volumetriilor construcțiilor existente. f. Valoarea de inventar a construcţiei Conform informațiilor transmise de către Primăria Timișoara, balanţa activelor fixe la în luna august 2018 este de 6.347.042,786 LEI cu TVA. Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 MEMORIU GENERAL D.A.L.I. 15/33

HEINBRUCKE ARCHITECT. SRENISO SRENISO SROHSAS lg ie E coda E pill [9001:2008] ETIEITI 3.5. (precizare - din informaţiile unora dintre utilizatorii clădirii rezultă că într-o perioadă de cca. 35-40 de ani, deschiderea rostului dintre cele două clădiri s-a dublat). Este posibil ca fenomenul acestei înclinări a corpului de colţ să fie generat de o tasare lentă a terenului de fundare dinspre str. C. Telbisz, sub efectul umidității (al variaţiei conţinutului de umiditate) din teren şi sub efectul vibraţiilor produse de circulaţia autovehiculelor pe străzile adiacente. Notă: - apreciez ca fiind necesară luarea unor măsuri de stabilizare și consolidare a corpului lateral dreapta într-o etapă viitoare, inclusiv prin intervenţii asupra terenului de fundare și asupra fundațiilor corpului respectiv. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punct de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. Din punct de vedere structural cele trei corpuri de clădire se încadrează în domeniul structurilor din zidărie portantă, dar prezintă şi unele diferenţe de alcătuire a elementelor structurale, datorită construirii lor în perioade şi etape diferite: 3.6. Structura corpului central: - pereţi structurali din zidărie de cărămidă plină; - fundaţii continue din zidărie de cărămidă şi piatră; - plangeu peste demisol: - bolţi şi arce din zidărie de cărămidă plină; - plangeu peste parter: - bolţi din zidărie şi parţial din beton armat; - plangeu peste etaj l: - pe grinzi din lemn - beton armat; - plangeu peste etaj ll: - pe grinzi din lemn - beton armat; - plangeu peste etaj III: - beton armat şi parţial pe grinzi din lemn; - acoperiş: - şarpantă din lemn, cu învelitoare ceramică din ţiglă; >> Structura corpului lateral stânga: - pereţi structurali din zidărie de cărămidă plină; - fundaţii continue din zidărie de cărămidă şi piatră; - plangeu peste subsol: - bolţi şi arce din zidărie de cărămidă plină; - plangşeu peste parter: - bolţi din zidărie - grinzi din lemn; - plangeu peste etaj I: - beton armat şi parţial pe grinzi din lemn; - plangşeu peste etaj II: - beton armat şi parţial pe grinzi din lemn; - acoperiş: - şarpantă din lemn, cu învelitoare ceramică din ţiglă. Structura corpului lateral dreapta: - pereţi structurali din zidărie de cărămidă plină; - fundaţii continue din zidărie de cărămidă şi piatră; - planşeu peste parter: - bolţi din zidărie - grinzi din lemn; - planşeu peste etaj I: - pe grinzi din lemn; - planşeu peste etaj Il: - pe grinzi din lemn; acoperiş: - şarpantă din lemn, cu învelitoare ceramică din ţiglă. Actul doveditor al forței majore, după caz Nu este cazul. Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 MEMORIU GENERAL D.A.L.I. 17/33

HEINBRUCKE AREBITECTURE SRENISO SRENISO SROMSAS lo plicul pila - refacerea tencuielilor clădirilor, se va face cu un mortar pe bază de var hidraulic, sau cu materiale speciale (de tip SIKA, KERAKOLL, MARMOCRET-SP, MAPEI, sau similare) care permit pereţilor sa respire în mod natural, să absoarbă şi să cedeze umiditatea, echilibrând-o cu cea a mediului ambiant. Propuneri de intervenţii asupra acoperişului clădirilor În corelare cu Proiectul nr. 487/2018 elaborat de S.C. “RHEINBRUCKE” S.R.L din Timişoara, se propune realizarea unor intervenţii pentru schimbarea în totalitate a învelitorii acoperişului clădirilor şi de punerea în siguranţă a elementelor structurale şi nestructurale ale acoperişului, constând în: e desfacerea în totalitate a învelitorii existente în vederea refacerii ei cu materiale de acelaşi tip cu cele actuale (ţiglă ceramică profilată, neglazurată); e înlocuirea în totalitate a elementelor suport ale învelitorii (a şipcilor din lemn); e controlul detaliat al elementelor structurale ale şarpantei şi înlocuirea / repararea celor avariate (identificarea acestora urmând să se facă direct, la faţa locului); e înlocuirea paziilor, jgheaburilor, burlanelor cu unele noi, din tablă zincată mată; e controlul detaliat al elementelor de la nivelul streaşinei acoperişului pentru depistarea elementelor degradate în vederea înlocuirii lor; e desfacerea tencuielii coşurilor de fum (zona de deasupra învelitorii) şi curăţarea rosturilor zidăriei şi refacerea finisajelor coşurilor; e reparaţii locale la frontoanele din zidărie al podului (injecții fisuri, etc.); e ignifugarea elementelor şarpantei din lemn şi protejarea lor (cu soluţii anticarii, antimucegai, antifungice); se recomandă: - descărcarea planşeului de pod prin înlăturarea molozului, resturilor de ţiglă, a materialelor depozitate în pod şi a straturilor de umplutură de peste plangeu şi termoizolarea plangeului de pod cu polistiren extrudat (sau cu panouri de vată minerală rigidă) protejat cu un strat din şapă slab armată. Varianta II - maximală - Precizare: - intervenţiile propuse în cadrul acestei variante cuprind toate intervenţiile propuse prin varianta 1 de intervenţie, precum şi unele intervenţii structurale importante pentru stabilizarea şi consolidarea corpului lateral dreapta, având în vedere fenomenul accentuat de înclinare spre Est a acestuia. Deoarece înclinarea corpului lateral dreapta (de colţ) a fost generată de o tasare lentă a terenului de fundare dinspre str. C. Telbisz (sub efectul variaţiei conţinutului de umiditate din teren în decursul timpului şi sub efectul vibraţiilor produse de circulaţia autovehiculelor pe străzile adiacente), pe lângă măsurile propuse prin varianta 1 de intervenţie se propun şi următoarele măsuri structurale pentru stabilizarea şi consolidarea corpului lateral dreapta, măsuri care vor trebui precedate de un studiu geotehnic detaliat: e realizarea de foraje cu teacă şi de injectări a terenului de fundare cu o compoziţie pe bază de ciment, bentonită şi silicaţi (la adâncimi de 4,00 până la 6,00 m) pe zona dinspre str. C. Telbisz a corpului lateral dreapta, în scopul consolidării şi stabilizării terenului din zona de influenţă a fundaţiilor clădirii de colţ; e injectarea fundaţiilor din zidărie dinspre str. C. Telbisz a clădirii de colţ cu substanţe pe bază de polimeri, pentru realizarea unei bariere împotriva ascensiunii capilare a apei din teren în fundaţie; e realizarea unei centuri din beton armat monolit de forma unei „diafragme mulate” (cu grosimea de 30- 35 cm) pe exteriorul fundaţiei perimetrale dinspre str. C. Telbisz a clădirii de colț, prevăzută cu talpă lată și rigidizată spre exterior cu contraforți din beton armat dispuşi la distanţe de cca. 2,50 m între ei. o 0bs.:- în cazul în care în urma studiului geotehnic (care va trebui realizat) va rezulta că starea fundaţiei din zidărie și dimensiunile acesteia sunt necorespunzătoare, talpa diafragmei mulate din beton armat va fi realizată și prin subturnarea parţială cu beton a fundaţiei din cărămidă; e legarea corpului lateral dreapta dinspre str. C. Telbisz de structura corpului central prin intermediul unor tiranţi metalici (bare din oţel cu diametrul de 30 mm) dispuși la nivelul planșeelor peste etajele 1 Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 MEMORIU GENERAL D.A.L.I. 19/33

HEINBRUCKE ARC SRENISO SRENISO SROMSAS alpi a CE cell za aplice al e execuţia lucrărilor de reabilitare, se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuţie atestat; + la realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislaţiei în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor de construcţii; e pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecţia muncii şi de pază contra incendiilor; e toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea tehnică a construcţiei. Precizare: - intervenţiile propuse se referă la repararea şi consolidarea unor elemente nestructurale ale clădirii, fără să modifice forma şi volumetria generală şi fără să afecteze valoarea istorică a clădirii şi au rolul de a reface capacitatea portantă şi de a creşte siguranţa actuală în exploatare a clădirii. În concluzie: e Intervenţiile propuse nu modifică aspectul, forma şi caracteristicile volumetrice generale ale clădirii. Intervenţiile propuse refac capacitatea portantă a structurii şi măresc gradul actual de siguranţă al clădirii la acţiuni seismice. e Intervenţiile propuse nu afectează valoarea şi importanţa istorică a clădirii. Se recomandă deasemenea realizarea unor intervenţii în regim de urgentă: e luarea unor măsuri imediate pentru izolarea şi punerea în siguranţă a zonei care prezintă pericol pentru pietoni, până la realizarea completă a reparaţiilor. e începerea lucrărilor de reparare se va realiza numai după luarea unor măsuri corespunzătoare de protecţia muncii, referitoare la munca la înălţime. + faţadele se vor acoperi temporar (pe durata desfăşurării lucrărilor) cu material textil în vederea opririi avansului degradării şi protejării trecătorilor. e nu va fi permis accesul personalului neinstruit sau a altor cetăţeni în zona de lucru. Zona periculoasă din apropierea construcţiei va fi împrejmuită şi prevăzută cu indicatoare-avertizoare, vizibile atât ziua cât şi noaptea. Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 MEMORIU GENERAL D.A.L.I. 21/33

HEINBRUCKE RE SRENISO SRENISO SR loops a (ZE calit pe za CIP CZE e Tencuiala de soclu: Mortar de umplere, şpriţ, tencuială suport și tencuială finală pe zidărie de cărămidă plină, piatră sau mixtă. Aplicare în zona de soclu la clădiri monument istoric cu o reţetă specială pentru monumente istorice care se utilizează numai cu recomandarea și asistența producătorului. Material conform cerinţelor legate de monumente istorice. Curba granulometrică a fost stabilită prin analizarea şi reconstruirea tencuielilor istorice. e Învelitoarea și pod La nivelul învelitorii, se propune înlocuirea integrală a olanelor ceramice datorită deteriorării acestora, infiltrărilor de apă și prin prisma faptului că aceasta a ieșit din perioada de garanţie. Se propune mărirea/completarea doliilor metalice pentru a nu mai permite infiltraţii. Se vor înlocui complet accesoriile acoperișului (burlane, jgheaburi) cu altele noi. Învelitoarea se va reface tot din ţiglă ceramică profilată, neglazurată, asemanatoare celei existente. La nivelul sarpantei, lemnul existent se va trata cu substanţe ignifuge, anticarii, antifungice, insecticidice pentru a conferi lemnului rezistenţa sporită împotriva inamicilor naturali și împotriva incendiilor. Se propune montarea montarea de astereală din scânduri de lemn bătută peste căpriorii existenţi. Peste această astereală se va monta hidroizolaţia folie polietilenă și apoi se vor monta șipcile care suţin ţiglele. Țiglele se vor fixa suplimentar cu cuie. Se va cuăţa planșeul podului de excrementele de pasăre care se estimează că au pe alocuri grosime de până la 10 cm. Se va turna un strat de egalizare, se așeza termoizolare din panouri de vată minerală rigidă, inclusiv perimetral şi se va turna o șapă ușoară, slab armată. Aceasta nu va atinge aticul existent și va fi ușor de demontat la o eventuală mansardare, sau tot la o eventuală mansardare va fi un strat suport fonoizolant pentru aproape orice tip de finisaj. Conform Conf. A.1.3. din Ord. 2641 din 2017 este necesar un R'min [m2K/W] = 5 pentru Planșee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri. Astfel, se propune următorul pachet de finisaje peste planșeul din pod: Denumire Material Coeficient Conductivitate Grosime Rezistenta termica termica (W/mk) (m) (mp*k/W) Planseu din Pod Sapa slab armata 1,45 0,03 0,02 Vata minerala rigida 0,036 0,2 5,56 Sapa de egalizare 1,45 0,02 0,01 Placa BA 1,45 0,15 0,10 Tencuiala 1,45 0,02 0,01 5,71 e Culori Culorile vor fi similare cu cele existente, Conform HCL 455/2014 Tm, Anexa 2 si vor fi alese pe sit, de pe un paletar profesionist, înaintea fazei de execuţie. Zugraveala fatada Jgheaburi, burlane, atice E Soclu fatada Ancadramente si detalii Tamplarie lemn reconditionata Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul l. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 MEMORIU GENERAL D.A.L.l. 23/33

HEINBRUCKE ARCHITECTURE SRENISO SRENISO SR OHSAS optica le CE call ea E egean ENE) d. informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate Conform PUZ aprobat prin HCL 52/1999 Timişoara si LMI 2010 actualizata-Zona centrala cu functiuni complexe specifice, situl urban „Cetatea Timisoara”. Propunerile privind reabilitarea Colegiului respecta prevederile documentelor în vigoare și se va restaura respectînd caracterul arhitectural. I)Conform PUZ aprobat prin H.C.L. 52/1999 şi LMI 2010 actualizată - Zonă centrală cu funcțiuni complexe specifice conform PUZ, situl urban " Cetatea Timisoara". Regim de inaltime existent: Ds+P+2E; S+P+2E, Ds+P+3E; POT max. = 80%. 2) Indiferent de natura intervenției ( structurală, tehnico-edilitară, spațială sau de imagine ) ea va fi făcută în spiritul clădirii şi întregii zone în scopul de a-i pune la maxim în valoare potențialul , personalitatea, identitatea şi substanța originală. Toate elementele de detalii arhitecturale valoroase, inclusiv accesorii existente vor fi restaurate sau refăcute identic pe bază documentară. Realizare perspectiva de ansamblu. Se va respecta caracterul arhitectural al imobilului. Intervențiile la fațade vor fi executate unitar respectăndu-se arhitectura existentă. Cromatica fațadelor va păstra caracterul tradițional. Colectarea apelor pluviale se va face în rețeaua proprie. Detaliile arhitecturale și materialele din care este executat acoperișul vor fi respectate cu strictețe (se va folosi materialul inițial - țiglă de culoare roşie), orice interventie se va face respectandu-se partiul de acoperis initial. Nu se admite demolarea cosurilor de fum, ele pot fi folosite pentru ventilarea naturala a diverselor incaperi. Nu se admite tamplarie de plastic sau aluminiu. Lucrarile nu vor afecta proprietatile invecinate. Se vor respecta: HCL 455/2014,L114/96, RLU pentru Zona centarala şi Regulamentul aferent PUZ aprobat prin HCL 52/1999, HG 525/96, OMS 119/2014, Codul Civil si legislatia in vigoare. 3)Utilitati existente in zona : apa, canal, gaz, electricitate. 4) Circulatia pietonala si vehicule, accese auto si parcaje necesare in zona conf. RLU. 3. REGIMUL TEHNIC 5.3. 5.4. a. b. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi și modul de asigurare a consumurilor suplimentare Nu se vor depăși consumurile iniţiale de utilități. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale Durata de execuţie a lucrărilor va fi de 12 luni. " Costurile estimative ale investiţiei Costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare Pentru prezenta investiţie, conform devizului anexat, costurile estimate sunt: COSTUL REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII: -în lei FĂRĂ TVA —8.648.612,46 - în lei CU TVA —10.276.865,30 DINTRE CARE — CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ: - în lei FĂRĂ TVA —7.348.377,68 - în lei CU TVA —8.744.569,43 Costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei Conform prevederilor Hotărârii nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, durata normală de funcţionare este de 50 ani. Durata normală de funcţionare = 600 luni. Valoarea de invantar inainte de implementarea proiectului = 6.347.042,786 LEI cu TVA Valoarea de inventar după implementarea proiectului = 15.091.612,216 LEI cu TVA Amortizare lunară pentru C+M investiti 8.744.569,43 ron = 14.574,28 LEI cu TVA/ lună. Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate faţadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 MEMORIU GENERAL D.A.L.l. 25/33

HEINBRUCKE DRCUITECTURE SRENISO SRENISO SROHSAS lo pi a CE coda opta Conform H.G. nr. 1061/2008, pe durata transportului, deșeurile vor fi însoţite de documente, formular de încărcare — descărcare din care să rezulte: deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinația și cantitatea de deșeuri. Documentele justificative privind eliminarea deșeurilor vor fi predare Beneficiarului (facturi, taxe depozitare, formulare încărcare — descărcare). Deșeurile valorificabile reziltate din lucrare (metale feroase și neferoare, etc), vor fi predare beneficiarului la sfârşitul lucrărilor pe bază de Proces Verbal predare — primire, împreună cu Fișele de Evidență. 5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie a. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă b. Analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, inclusive prognoze pe termen mediu şi lung c. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară d. Analiza economică; analiza cost-eficacitate e. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. Analiza financiară este prezentată în anexa 1. Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 MEMORIU GENERAL D.A.L.I. 27/33

HEINBRUCKE SRENISO SRENISO SR OHSAS la 64 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizare din punct de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice Prezenta documentaţie tehnico-economică s-a întocmit pe baza H.G. nr. 907/2016 privind conținutul cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a normativelor şi legislaţiei în vigoare, cum ar fi: Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul — cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei și a construcțiilor; Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare; Horărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; Hotărârea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special cu afecţiuni dorsolombare; Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 MEMORIU GENERAL D.A.L.I. 29/33

HEINBRUCKE ARCHITECTURE SRENISO SRENISO SR.OHSAS Lp ia DE elena pui 6.5 Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite Scopul prezentei documentații este de a obţine finanţare și aprobare în Consiliul Local Timișoara. 7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 71. Certificatul de Urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire Cerificatul de Urbanism nr. 1282 din 26.03.2018 Primăria Timişoara este anexat prezentei documentații. 12. Studiu topografic, vizat de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Planul topografic, vizat O.C.P.l. cu nr. 18860 este anexat prezentei documentaţii. 7.3. Extrasul de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzult de lege Se va anexa prezentei documentaţii. 74. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente Nu este cazul. 7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminiare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică Se va anexa prezentei documentații. Nr. 333/23.01.2018 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum: a. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice Nu este cazul. Se propun lucrări de reparaţii și reabilitare. b. Studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz Nu este cazul. Se propun lucrări de reparaţii și reabilitare. c. Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice Nu este cazul. d. Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice Nu este cazul. Obiectivul nu este încadrat pe lista monumentelor istorice e. Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. Se va anexa prezentei documentaţii Expertiza Tehnică. f. Avize și acorduri specifice obiectivului de investiţie. Acord Direcţia de Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse Municipiul Timişoara, nr. CT2018-002622/05.06.2018 Aviz Direcţia pentru Cultură a Judeţului Timiș, nr. 156/Z/11-12.07.2018 Aviz Delgaz grid, nr. 981,2/19/2018 Acord Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiș, nr. 4,626.322 din 06.06.2018 Direcţia de Mediu Primăria Timişoara, nr. 469/05.06.2018 Aviz Retim, RA 584/02.02.2018 Dovada de luare în evidenţă a proiectului de arhitectură Clasarea notificării de mediu, nr. 333/23.01.2018 [E | E Întocmit, h--Hamza Augustin-Răzvan SE Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade şi șarpantă (toate faţadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 MEMORIU GENERAL D.A.L.I. 31/33

HEINBRUCKE AREBMITECIURE SRENISO SRENISO SROHSAS logic i CE all opel ANTEMĂSURĂTOARE PRELIMINARIE Nr. i Unitate de Crt. Obiect Suprafaţă măsură A. COLEGIU LUCRĂRI EXTERIOARE e invelitori S in plan = 1415 + 220 = 1635 mp in plan acoperire, din care: S in plan pod = 1538 mp, din care 62 mp tabla la 15 grade = 62 mp/ cos 15gr = 62/0,965 = 64,25 mp 1476 mp restul e tigla la 35-45 grade, conform plan invelitoare S acoperire bitum terasa 97 mp lgnifugare, antimugecai, antidăunători pentru elemente de lemn șarpantă prin vopsire = 1538 mp sarpanta in plan Curatare cosuri de fum = 12 bucati Jgheaburi = 26,75+14,58+12,32+4,08+7,68+11,34+7,29+11,73+5,74+21,03+21,01+26,45+15,75+4,49+12,30+2,18+ 4,63+11,3+11,9+2,43+13,44 = 248,42 m Burlane = 13,8*3 + 19,6*2 + 13,25+20,16+19,6*2+4,67+13,95*2= 737,28 m Curatare si termoziolare planseu din pod o Curatare manuala umpluturi, deseuri peste placa pod = 1538 mp Sapa de egalizare = 1538 mp Folie anticondens polipropilena = 1538 mp Placi de vata mineral bazaltica, 20 cm inaltime totala = 1538 mp * 0,10% perimetral Sapa usor armata 3-4 cm inaltime = 1538 mp o oooO Tencuieli Frontala = 13,1+24,7+25+1,5+7,1+1,5+ 208,3+308+379,8+126,7+20,9 = 1116,6 mp Laterala stanga = 21,5 + 288,9 = 310,4 mp Laterala dreapta = 8,8 + 140,1+28,7+28,6 = 206,2 mp Posterioara = 3,1+2,7+1+24,7 + 30,4+8,1+62,8+205+307,8+51,0+26,1+ 85,2+56,3+89,5= 953,7mp Total fara goluri = 1116,6 +310,4+206,2+953,7= 2586,9 mp Reabiltiari ancadramente Goluri = 249,29+59,58+285,51+29,75 = 624,13 mp Hidroizolare soclu Frontala = 13,1+24,7+25+1,5+7,1+1,5 = 72,9 mp Laterala stanga = 21,5 mp Laterala dreapta = 8,8 mp Posterioara = 3,1+2,7+1+24,7= 31,5 mp Total = 72,9+21,5+8,8+31,5 = 134,7 mp Zugraveli = Tencuieli Trotuar de garda = 245 mp Reabilitare scari acces = 25 mp Reabilitari copertine 1 buc e on Mt Stud. Arh. Bogdan Alexandru Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - SP+2E, corp 3 -Ds+P+3 MEMORIU GENERAL D.A.L.I. 33/33

)HEINBRUCKE SRENISO SRENISO SROHSAS ARCHITECTURE [9001:2008 1 RASEI E ZEI ANEXA 1 ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE „Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele)” Colegiul. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - StP+2E, corp 3 -Ds+P+3 P-ta lancu Huniade, nr. 2, Municipiul Timișoara, Judeţul Timiș Timișoara Noiembrie 2018 Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 Anexa1, ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE 1/23

HEIN BRUCKE SRENISO SRENISO SROHSAS ARCHITECTURE 9001:2008] plic i e RE ella E gealan Denumire proiect: Beneficiar: Adresa obiectiv: Proiectant general: Data elaborarii: Număr proiect: Faza de proiectare: FOAIE DE CAPĂT Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele) Colegiul l. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - StP+2E, corp 3 -Ds+P+3 Municipiul Timişoara - reprezentat prin primăria Timişoara , cu sediul în Timișoara, jud. Timiș, bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal 14756536, tel. 0256.408300, fax. 026.490635, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar și Stelian Stanciu - director economic P-ta lancu Huniade, nr. 2, Mun. Timișoara, jud. Timiş cu u sediul î în Timișoara, - Timiș, str, -Calea Martirilor, nr. 51/20, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.J35/28/1993, C.U.l. Ro 2806363, tel. 0748.022.805 R IBINSR Aprilie 2018 487/2018 DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII (D.A.L.1.) Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade şi șarpantă (toate faţadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 Anexa1, ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE 3/23

HEINBRUCKE SRENISO SRENISO SROHSAS ARCHITECTURE 9001:2008 [18001:2008] pulii i ae RE colina E opel N 2.1 2.2 2.3 24 3. ANALIZA OPȚIUNILOR... 4. ANALIZA FINANCIARĂ... 41 4.2 4.3 4.4 4.5 5. ANALIZA DE SENSITIVITATE ANALIZA DE RISC....... ver . RECAPITULAREA ANALIZEI... vinerea NENE STAR SANI ORE NASR 23 "pp BORDEROU tis id i test d tt tate citite EDER DETA EEE AGREE LATER SAT TATA SER SARE TEA RSR SAAR ANA RASE 7 IDENTIFICAREA INVESTIŢIEI ȘI DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE ciuci Situaţia existentă și identificarea deficienţelor. Obiectivele investiţie. Entitățile implicate în proiect. Perioada de referință............. Costurile totale ale investiţiei... Încasări și plăți din exploatare... Evoluția prezumată a costurilor de operare... Evoluția prezumată a veniturilor financiare Indicatori de performaţă financiară .............. Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 Anexa1, ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE 5/23

HEINBRUCKE SRENISO SRENISO SROHSAS ARCHITECTURE [9001:2008| CIIEIIE Lope i e (ZE coltii lE opac 1. INTRODUCERE Analiza financiară are ca scop determinarea rentabilității financiare și economice a unui proiect de investiţii, precum și sustenabilitatea sa. Investițiile pot fi productive și non-productive. În viaţa reală se poate întampla ca un proiect să fie profitabil din punct de vedere financiar, dar nu și economic. În acest context proiectul nu servește societății și nu ar trebui să fie finanţat. Pe de altă parte, sunt proiecte care nu sunt profitabile din punct de vedere financiar, dar profitabile din punct de vedere economic, ceea ce înseamnă că proiectul generează beneficii incrementale la nivelul societăţii. Acest tip de proiecte ar trebui să se bucure de o largă susţinere și să beneficieze de finanțare nerambursabilă. În cadrul proiectelor finanţate prin fonduri structurale, analiza cost-beneficiu capătă o importanță deosebită deoarece arată dacă un proiect merită și are nevoie de finanțare și în ce proporție ar trebui să fie acordată finanţarea. În cazul acestui proiect, fiind vorba reabilitarea fațadelor și a învelitorii Colegiului |. C. Brătianu, proiectul nu este un generator major de venituri (veniturile generate se constituie din taxele subvenţionate de stat) ceea ce înseamnă ca operaţiunile sale nu pot fi susținute decât prin fonduri publice. Sursele folosite pentru analiza sunt: „Ghidul pentru analiza costuri-beneficii a proiectelor de investiţii” emis de Comisia Europeană. 2. IDENTIFICAREA INVESTIŢIEI ŞI DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚĂ 21 Situaţia existentă și identificarea deficienţelor Clădirea Colegiului Tehnic |. C. Brătianu e stituată în centrul Timișoarei, iar în prezent a ajuns într-o stare avansată de degradare încât prezintă un real pericol pentru trecători dar și pentru elevii acestuia. Scopul prezentului proiect este reabilitarea fațadelor și a învelitorii clădirii aflate în Piaţa Huniade, nr. 2, înscrisă în C.F. nr. 428396, nr. topo. 266/1 și C.F. nr. 418910, nr. topo. 266/2. Suprafața construită a obiectivului este de 1884 mp. Clădirea se află în centrul orașului Timișoara, o zonă cu o bogată arhitectură, care ne amintește de istoria acestui oraș. Reabilitarea acestui obiectiv va fi reprezentativă pentru clădirile aflate în zonă dar și pentru istoria locală. 2.2 Obiectivele investiție Necesitatea investiţiei se constituie prin fapul că starea de degradare, în momentul de faţă, a fațadelor construcţiei este una foarte avansată. Riscul ca tencuiala, cornișa, sau alte elemente ale fațadei să se desprindă este unul real și poate prezenta un pericol pentru trecătorii din zonă, elevii colegiului sau poate avaria bunuri publice sau personale (de ex: mașini parcate în zona respectivă). Avantajele economice așteptate se referă la: - reducerea costurilor de întreţinere pentru reparația curentă a fațadelor și a învelitorii; - reducerea costurilor de reparaţii a tencuielilor etajelor superioare în urma opririi infiltraţiilor din acoperiș. Costul total al investiţiei este estimat la o valoare de 10.276.865,30 LEI CU TVA. Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 Anexa1, ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE 7/23

HEINBRUCKE SRENISO SRENISO SROHSAS ARCHITECTURE 18001:2008 optica ir CZE call E opel zile 3. ANALIZA OPȚIUNILOR Varianta | - minimală - intervenţii nestructurale, în scopul restaurării clădirii Notă: - în această variantă nu sunt propuse modificări/intervenţii/consolidări structurale majore la clădirile expertizate. Propuneri de intervenţii asupra faţadelor e decopertarea tencuielii exterioare a pereţilor exteriori ai clădirilor, curăţarea rosturilor, refacerea tencuielii şi finisajelor (respectând arhitectura actuală) cu materiale compatibile cu valoarea istorică a clădirii şi conform cu propunerile arhitectului restaurator. o refacerea elementelor de decoraţie arhitecturală identic cu cele existente. Înainte de decaparea tencuielii se vor realiza mulaje după fiecare tip de element decorativ, iar cele în stare bună vor fi păstrate ca model. o înainte de refacerea finisajelor se va realiza injectarea fisurilor din zidăria pereţilor cu materiale compatibile pentru restaurarea zidăriilor vechi. o fisurile de mici dimensiuni (până la 3mm) din pereţi vor fi injectate cu materiale compatibile, iar fisurile de dimensiuni mari (peste 3 mm) vor fi „cusute” în prealabil cu scoabe/agrafe metalice şi vor fi injectate la rândul lor; e decopertarea soclului faţadelor, curăţarea rosturilor zidăriei şi refacerea tencuielii soclului cu un mortar de var hidraulic (care permite evaporarea apei din zidărie) sau cu materiale speciale compatibile cu vechimea clădirilor. În prealabil se vor injecta fisurile din zidăria soclului. e înlocuirea tâmplăriei faţadelor (ferestre şi uşi exterioare) cu unele noi de tip termopan cu tâmplărie din lemn sau lemn stratificat. e realizarea unui trotuar de protecţie în zona dinspre curtea clădirilor . NOTĂ: - refacerea tencuielilor clădirilor, se va face cu un mortar pe bază de var hidraulic, sau cu materiale speciale (de tip SIKA, KERAKOLL, MARMOCRET-SP, MAPEI, sau similare) care permit pereţilor sa respire în mod natural, să absoarbă şi să cedeze umiditatea, echilibrând-o cu cea a mediului ambiant. Propuneri de intervenţii asupra acoperişului clădirilor În corelare cu Proiectul nr. 487/2018 elaborat de S.C. “RHEINBRUCKE” S.R.L din Timişoara, se propune realizarea unor intervenţii pentru schimbarea în totalitate a învelitorii acoperişului clădirilor şi de punerea în siguranţă a elementelor structurale şi nestructurale ale acoperişului, constând în: o desfacerea în totalitate a învelitorii existente în vederea refacerii ei cu materiale de acelaşi tip cu cele actuale (ţiglă ceramică profilată, neglazurată); e înlocuirea în totalitate a elementelor suport ale învelitorii (a şipcilor din lemn); e controlul detaliat al elementelor structurale ale şarpantei şi înlocuirea / repararea celor avariate (identificarea acestora urmând să se facă direct, la faţa locului); e înlocuirea paziilor, jgheaburilor, burlanelor cu unele noi, din tablă zincată mată; e controlul detaliat al elementelor de la nivelul streaşinei acoperişului pentru depistarea elementelor degradate în vederea înlocuirii lor; e desfacerea tencuielii coşurilor de fum (zona de deasupra învelitorii) şi curăţarea rosturilor zidăriei şi refacerea finisajelor coşurilor; e reparaţii locale la frontoanele din zidărie al podului (injecţii fisuri, etc.); Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate faţadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 Anexa1, ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE 9/23

)FIEINBRUCKE SRENISO SRENISO SROHSAS ARCHITECTURE opticii e (RE cuie ego ză, Atenţionări: > prin intervenţiile propuse în această etapă nu se intenţionează modificarea volumetriei clădirilor şi nici modificarea funcţională a spaţiului interior, ci doar reabilitarea faţadelor şi schimbarea învelitorii acoperişului clădirilor. > în această etapă nu sunt propuse modificări/intervenţii/consolidări structurale la clădirile expertizate. > dacă la desfacerea învelitorii se constată existenţa unor elemente structurale şi nestructurale din lemn ale şarpantei degradate sau avariate, se vor lua măsurile necesare de reparare sau înlocuire a lor (prin dispoziţie de şantier a proiectantului, avizată şi de către expertul tehnic). Scenariul selectat şi recomandat de expert pentru obiectivul de investiţii este Varianta | de intervenţie. Faţă de de Varianta Il, opţiunea aleasă nu cuprinde în plus lucrări de consolidare a fundației, lucrări ce se consideră absolut necesare, si pot fi realizate la o etapă ulterioară sau anterioară, fără să afecteze semnificativ reabilitarea propusă. Notă: Costurile prezentate în Analiza Financiară fac referire doar la varianta propusă. Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate faţadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 Anexa1, ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE 11/23

HEINBRUCKE SRENISO SRENISO SROHSAS ARCHITECTURE 9001:2008 (ZE calit egean, Având în vedere faptul că imobilul studiat, ce face obiectul prezentului proiect de modernizare și reabilitare, se află într-o condiţie proastă, costurile de întreţinere ale acestuia pe o perioadă de 15 ani (de la anul O la anul 15), în situaţia „fără proiect”, sunt indicate în tabelul 2. În secţiunea 1 a tabelului este prezentată evoluţia stării construcției. În momentul realizării prezentei documentații de avizare a lucrărilor de intervenţii, clădirea se află într-o stare proastă (valoarea costurilor anuale de întreţinere pot fi estimate la 135222 lei/an), situaţia urmând a se agrava continuu dacă nu se iau măsuri de modernizare (s-a estimat că după 10 ani, va ajunge în condiţia „foarte proastă” iar valoarea costurilor anuale de întreţinere pot fi estimate la 173857 lei/an). Întrucât înainte de executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare clădirii, starea va fi una proastă, se apreciază că valoarea costurilor anuale de întreţinere la nivelul bugetului local în situaţia „fară proiect” pot fi estimate la 135222 lei/an (conform tabelului 1). TABEL 2 — Costurile suportate de bugetul local, pe fiecare an, în situaţia „fără proiect” Anul Lo [2 [2 [3] 2 [5.68 [27 Costuri exploatare Costuri utilităţi 0 0 0 0 o 0 0 o Costuri angajaţi o o o o o o o o Alte costuri o o o o 0 o o o Costuri intretinere Condiţie proastă 192691 | 192691 | 192691 | 192691 | 192691 | 192691 | 192691 | 192691 Condiţie foarte proastă 0 0 o 0 0 0 o o TOTAL COSTURI 192691 | 192691 | 192691 | 192691 | 192691 | 192691 | 192691 | 192691 Anul ls] >] vo] u]| 22| 32| 4] 5 Costuri exploatare Costuri utilităţi o o o o o o o o Costuri angajaţi o o 0 o o Alte costuri o 0 o o o Costuri intretinere Condiţie proastă 192691 | 192691 0 o o o 0 0 Condiţie foarte proastă o 0 231229 | 231229 | 231229 | 231229 | 231229 | 231229 TOTAL COSTURI 192691 | 192691 | 231229 | 231229 | 231229 | 231229 | 231229 | 231229 B. SITUAŢIA CU PROIECT După realizarea lucrărilor de modernizare și reabilitare, vor fi necesare lucrări de întreţinere anuale ale construcţiei. Costurile anuale de întreţinere depind de starea clădirii în care se efectuează lucrările. Întrucât după executarea lucrărilor de modernizare, clădirea vizată va fi una în stare „foarte bună”, se apreciază ca valoarea costurilor anuale de întreţinere la nivelul bugetului local, în situaţia „cu proiect” pot fi estimate la 19317 lei/an (conform tabel 1). Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate faţadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 Anexa1, ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE 13/23

)HEINBRUCKE SRENISO SRENISO SROHSAS ARCHITECTURE 9001:2008) aplici E polis Anul 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Costuri de întreţinere în a SEE 192691 | 192691 231229 231229 231229 231229 231229 231229 situaţia fără proiect 11 Beneficii financiare fără o o o o o o o o proiect Total cap. 1 -192691 | -192691 | -231229 || -231229 | -231229 | -231229 | -231229 | -231229 2, Costuri de întreţinere în | 25502 | 25692 | 57807 57807 57807 57807 57807 57807 situaţia cu proiect 21 Beneficii financiare cu o o 0 o o o o o proiect Total cap. 2 -25692 | -25692 | -57807 | -57807 | -57807 | -57807 | -57807 | -57807 BENEFICII FINANCIARE 166999 | 166999 | 173422 | 173422 | 173422 | 173422 | 173422 | 173422 4.5 Indicatori de performaţă financiară Pentru a aprecia viabilitatea de ansamblu a proiectului investiţional propus, este necesar să se consolideze toate costurile şi beneficiile identificate şi cuantificate pentru toate entităţile implicate în proiect. Consolidarea presupune agregarea, într-un singur format, a fluxurilor financiare determinate pentru fiecare entitate. De regulă, aceasta se realizează atât pentru situaţia „fără proiect”, cât şi pentru situaţia „cu proiect”, ceea ce permite determinarea rezultatelor marginale ale proiectului, oferind posibilitatea evaluării valorii adăugate rezultată în urma implementării proiectului. Analiza beneficiilor nete anuale pentru întregul proiect presupune actualizarea acestora, pentru a asigura comparabilitatea beneficiilor şi costurilor ce se înregistrează în perioade diferite de timp. Rata de actualizare pentru construcţii este de 5% (conform Ghidului pentru analiza cost-beneficiu). Indicatorii care reflectă eficienţa investiţiei luaţi în considerare sunt: valoarea actualizată netă (VAN), rata internă de rentabilitate (RIR) şi raportul beneficii actualizate / costuri actualizate (raportul BA/CA). A. Valoarea actualizată netă (VAN) Se determină ca diferenţă între beneficiile nete viitoare actualizate şi capitalul investit. Indicatorul, prin conţinutul său, caracterizează avantajul economic al unui proiect de investiţii dat, prin compararea beneficiului net total actualizat degajat de acesta pe durata de viaţă economică cu efortul investiţional total, generat de respectivul proiect, actualizat. Relaţia de calcul a VAN este: 15 VAN = -I+ _BN, + Ve unde: VAN —valoarea actualizată netă; l — investiţia, considerată cu semnul „minus” şi aferentă perioadei „zero”; BN — fluxul de beneficii nete degajat pe parcursul perioadei de previziune de 15 ani, care se determină ca diferenţă între beneficiile totale şi costurile totale; — rata de actualizare; t — numărul de ani ai perioadei de previziune, luaţi în considerare pentru calculul VAN; ia valori de la 1 la 15; Vrez — valoarea reziduală, calculată drept fluxul de numerar net din ultimul an de analiză pentru o perioada de 10 ani, ceea ce adunat la cei 15 ani ai perioadei de previziune se însumează într-o durată de viaţă economică a proiectului de 25 de ani. Aplicând metodologia descrisă anterior şi luând în considerare o rată de actualizare de 5%, calculele realizate şi rezultatele obţinute sunt sintetizate în tabelul următor: Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate faţadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 Anexa1, ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE 15/23

HEINBRUCKE ARCHITECTURE alpi i i (lina li gps SR EN ISO Beneficiile şi costurile luate în considerare la calculul RIR includ: a) baza este dată de investiţia iniţială, dată de valoarea totală a devizului general al obiectului investiţional; b) valoarea reziduală ani; SR EN ISO SR OHSAS este valoarea finală a investiţiei la sfârşitul perioadei de previziune; aceasta se consideră a fi egală cu fluxul net al ultimului an al orizontului de previziune, capitalizat pe 10 c) fluxul de beneficii şi costuri pe parcursul perioadei anilor 1 — 15 ai investiţiei include doar elemente de natura exploatării; d) fluxul de beneficii nete: e) rata de actualizare realizează aducerea fluxurilor de numerar (iniţial, final şi a celor anuale) viitoare la valorile momentului de bază al investiţiei, considerat anul „O” al acesteia; f) coeficientul de actualizare are următoarea expresie: 1 (1+e) unde: e—rata de actualizare, reprezentată prin e min si e max; t—anul luat în calcul, t = 0 + n (0 — momentul de bază al investiţiei; 1 + 15 —anii perioadei de previziune). g)fluxul de numerar actualizat reprezintă corectarea fluxului de numerar prin coeficientul de actualizare, respectiv aducerea valorilor la momentul de bază al investiţiei. TABEL 6 — Determinarea RIR Specificaţie o 1 2 3 4“ 5 6 7 | 1. Costuri totale 10276865 25692 | 25692 | 25692 25692 | 25692 | 25692 2. Beneficii financiare 166999 166999 | 166999 | 166999 | 166999 | 166999 | 166999 | 166999 3. Beneficii financiare nete -10109866 | 141307 | 141307 | 141307 | 141307 | 141307 | 141307 | 141307 Specificaţie 8 9 10 11 12 13 14 15 Valoare 1. Costuri totale 25692 | 25692 | 57807 | 57807 | 57807 | 57807 | 57807 | 57807 2. Beneficii financiare 166999 | 166999 | 173422 | 173422 | 173422 | 173422 | 173422 | 173422 3. Beneficii financiare nete 141307 | 141307 | 147730 | 115615 | 115615 | 115615 | 115615 | 115615 | 1997566 RIR 19% Indicatorii de fezabilitate obţinuţi din calcule sunt nesatisfăcători: valoarea actualizată netă este negativă (-8.847.280), iar rata de rentabilitate se situează peste pragul de 5% (+19 %). În aceste condiții, privind strict din perspectiva Primăriei Municipiului Timișoara, ca gestionar al construcţiei, proiectul investiţional nu este fezabil din punct de vedere financiar și economic. Datorită faptului că este un proiect ce nu generează venituri, nu se poate vorbi de subvenţii sau alocaţii financiare din partea Statului Român, datorită naturii proiectului, acesta generază în mod normal indicatori negativi. Necesitatea investiţiei este justificată de faptul că nivelul de degradare al faţadelor este foarte avasat și prezintă un real pericol pentru trecătorii din zonă și elevii școlii. În eventualitatea unui accident, Primăria Municipiului este responsabilă, iar în funcţie de gravitatea acelui accident, pot interveni sancţiuni financiare, până la suspendarea activităţii școlare. C. Raportul beneficii actualizate/costuri actualizate Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 Anexa1, ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE 17/23

HEINBRUCKE ARCHITECTURE optic ar (E cadea E SRENISO SRENISO ETER 5. SR OHSAS EIB ANALIZA DE SENSITIVITATE Sensitivitatea urmăreşte determinarea reacţiei indicatorilor de eficienţă a investiţiei la modificarea principalelor variabile ce o caracterizează. Astfel, indicatorii de eficienţă luaţi în considerare sunt VAN, RIR (raportul BA/CA nu a fost luat în calcul), iar principalele variabilele luate în considerare au fost cheltuielile investiţionale şi costurile de întreţinere. Pentru fiecare dintre aceşti 2 parametrii cheie am testat 4 tipuri de scenarii (foarte pesimist, pesimist, optimist şi foarte optimist). TABEL 8 — Analiza de sensitivitate Variaţii VAN RIR Scenariul de bază o -8847280 0,19 Variaţia cheltuielilor investiţionale: Scenaril foarte pesimist-creştere 5% 1,05% 10790709 0,14 Scenariul pesimist - creştere 2,5% 1,03% 10533787 017 Scenariul optimist - reducere 2,5% 0,98% 10019944 0,22 Scenariul foarte optimist - reducere 5% 0,95% 9763022 0,24 Variaţia costurilor de întreţinere: Scenaril foarte pesimist-creştere 5% 1,05% -9289644 0,24 Scenariul pesimist - creştere 2,5% 1,03% -9068462 0,22 Scenariul optimist - reducere 2,5% 0,98% -8626098 0,17 Scenariul foarte optimist - reducere 5% 0,95% -8404916 0,14 6. ANALIZA DE RISC Asemenea oricărui proiect, şi proiectul investiţional analizat este supus ameninţării unor riscuri de natură tehnică, financiară, instituţională şi legală. Descrierea acestor riscuri, consecinţele şi modalităţile de eliminare a acestora, precum şi alocarea responsabilităţilor în gestionarea acestora sunt prezentate în tabelul următor: Tabelul 9. Matricea riscurilor ce afecteaza proiectul investiţional | Categoria de risc Descriere | Consecinţe Eliminare Cine este responsabil de gestiunea riscului Riscuri tehnice Construcţie Riscul de apariţie a unui eveniment pe durata realizării investiţiei, eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia în timp şi la costul estimat Întârzierea în implementare şi majorarea costurilor de execuţie a lucrărilor de modernizare Investitorul, în general, va intra într-un contract cu durată şi valoare fixe. Constructorul trebuie să aibă resursele şi capacitatea tehnică de a se încadra în condițiile de Investitorul Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate faţadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 19/23 Anexa1, ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

HEINBRUCKE SRENISO SRENISO SROHSAS ARCHITECTURE 3001:2008 plic i ae ZE cala ll egal zl Cine este Categoria de risc Descriere Consecinţe Eliminare responsabil de gestiunea riscului reparaţii Capacitate Executantul nuare Imposibilitatea Investitorul Executantul tehnică capacitatea tehnică investitorului dea examineaza în | necesară pentru moderniza detaliu executarea lucrărilor | imobiulul capacitatea de realizare a conform tehnică şi | investiţiei proiectului tehnic , financiară a LEE a executantului - Soluţii tehnice Soluţiile tehnice Toate beneficiile Investitorul poate | Investitorul vechi sau propuse nu sunt estimate sunt gestiona riscul inadecvate corespunzătoare din | mult diminuate PATRIE punct de vedere referitoare la : SE | tehnologic itatea lucrării du e Riscuri financiare Finanţare Riscul ca Lipsa finanţării Investitorul va Investitorul | indisponibilă finanţatorul sa nu pentru analiza cu mare | poata asigura continuarea sau atenţie | resursele financiare | finalizarea angajamentele atunci cand trebuie | investiţiei sale financiare şi şi în cuantumuri concordanţa cu suficiente programarea investiţiei Evaluare Valoarea investiţiei | Investitorul nu Investitorul poate Investitorul incorectă a valorii | şi costurile de poate asigura să îşi utilizeze ' investiţiei şi a operare sunt finanţarea propriile resurse | costurilor de subevaluate investiţiei şi financiare (dacă operare întreţinerea acestea sunt | clădirii disponibile) | pentru a acoperi | costurile | suplimentare. De | asemenea, | investitorul poate | căuta şi alte surse | de finantare. Inflaţia Valoarea reală a Diminuarea în Executantul va Investitorul | plăţilor, în timp, termeni reali a căuta un Executantul | este diminuată de veniturilor mecanism inflaţie realizate de corespunzător executant pentru | compensarea | inflaţiei. | Investitorul va | accepta clauze de | indexare în | contract. Riscuri instituţionale Proiect nr. 487/2018: Reabilitare fațade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 21/23 Anexa1, ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE

HEINBRUCKE SRENISO SRENISO SROHSAS ARCHITECTURE 9001:2008 1 optica ir (ZE alla li doge sal 7. RECAPITULAREA ANALIZEI Obiectul prezentului proiect este reprezentat de reabilitarea fațadelor și a acoperișului Colegiului Tehnic |. C. Brătianu. Perioada de implementare a proiectului a fost estimat de către proiectantul de specialitate la 12 luni. Costul total al lucrărilor a fost estimat la o valoare cu TVA de 10.276.865,30 LEI, din care valoarea de C+M = 8.744.569,43 LEI. Analiza cost-beneficiu a fost realizată pentru a oferi o evaluare a costurilor şi beneficiilor financiare şi sociale în situaţia fără proiect şi în situaţia cu proiect şi pentru a pune în evidenţă situaţia netă dintre acestea. Indicatorii de fezabilitate obţinuţi din calcule sunt nesatisfăcători: valoarea actualizată netă este negativă (-8.847.280), iar rata de rentabilitate se situează peste pragul de 5% (+19 %). În aceste condiţii, privind strict din perspectiva Primăriei Municipiului Timişoara, ca gestionar roiectul investiţional nu este fezabil din punct de vedere financiar şi economic. Datorită faptului că este un proiect ce nu generează venituri şi nu se poate vorbi de subvenţii sau alocaţii financiare din partea Statului Român, acesta generază în mod normal indicatori negativi. Necesitatea investiţiei este justificată de faptul că nivelul de degradare al fațadelor este foarte avasat şi prezintă un real pericol pentru trecătorii din zonă şi elevii şcolii. În eventualitatea unui accident, Primăria Municipiului este responsabilă, iar în funcţie de gravitatea acelui accident, pot interveni sancţiuni financiare, până la suspendarea activităţii şcolare. Întocmit, Stud. Arh. Alexandru-Bogdan ['onpintut citi f Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 Anexa1, ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE 23/23

HEINBRUCKE SRENISO SRENISO SROHSAS ARCHITECTURE EOIPITI [18001:2008] a ANEXA 2 DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII (D.A.L.l.) Documente Avize si acorduri „Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele)” Colegiul. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 P-ta lancu Huniade, nr. 2, Municipiul Timișoara, Judeţul Timiș Timișoara Noiembrie 2018 Proiect nr. 487/2018: Reabilitare faţade și șarpantă (toate fațadele), Colegiul |. C. Brătianu, corp 1 - Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 -Ds+P+3 Anexa2 1/1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA PRIMAR Nr. UR2018-004555 din 19.03.2018 CERTIFICAT DE URBANISM Nr. 12827 din 26.07.2018 În scopul: "Reabilitare fatada si sarpanta (toate fatadele)" Ca urmare cererii adresate de MUNICIPIUL TIMISOARA prin BIROUL CONSTRUCTII - INSTALATII cu domiciliul în județul Timiş municipiul TIMIŞOARA satul - sectorul - cod poştal: strada C.D. LOGA nr. bl. sc. et. ap. telefon/fax - e-mail - înregistrată la nr. UR2018-004555 din 19.03.2018 pentru imobilul — teren şi/sau construcții — situat în județul Timiş municipiul TIMISOARA satul - sectorul - cod Bat strada P-TA 1, HUNIADE nr.2bl. sc. et. ap. sau identificat prin plan de situație, plan de încadrare in zona, CF nr. 418910, nr. top. 266/2 ; Cad: C1 Top: 266/2; CF nr. 428396, nr. top. 266/1; Cad:C1 Top. 266/1, în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr. / , faza PUZ, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 52/1999, "- «onformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de ':>ublicată, cu modificările şi completările ulterioare, SE CERTIFICĂ: 1. REGIMUL JURIDIC Teren intravilan. Proprietar: MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniu public conf. CF - uri anexate 2. REGIMUL ECONOMIC Zona A .1) Folosința actuală : Teren intravilan S=707 si 1177 mp ; Grup Scolar Industrial de industrie usoara compus din constructie Sp+P+2E, casa cu 3 etaje-corpul III, constructie P+2E -corpul I -conform conf. CF - uri anexate. 2) Destinația conform P.U.Z - activități caracteristice zonei centrale; constructii administrative si social culturale

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE VA FI ÎNSOȚITĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE: a) Certificatul de urbanism (copie); b) Dovada Titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată); c) Documentaţia tehnică — D.T., după caz (2 exemplare originale) XDTA-C. L]DTOE. [L] DTAD. d) Avizele şi acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism (copie): d.1) Avize și acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura: Alte avize/acorduri: [C] alimentare cu apă [L] gaze naturale [3 aviz de principiu mediu urban si gestiune deşeuri (PMT), Aviz Delgaz Grid (daca este cazul) [C] canalizare telefonizare OD [-] alimentare cu energie electrică [C] salubrizare DB []] alimentare cu energie termică [C] transport urban d.2) Avize şi acorduri privind: [4 securitatea la incendiu [C] protecția civilă [C] sănătatea populației d.3) Avize / acorduri specifice ale administrației publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie): aviz Comisia de Monumente, acord Inspectoratul in Constructii d.4) Studii de specialitate (1 exemplar original): > documentatie intocmita conf. art. 9 - Anexa 1 din Legea 50/91 rep. şi verificat conf. L10/95 şi H.G. 925/95 (proiectanții vor preciza, în proiectele pe care le elaborează, cerințele pe care trebuie să le îndeplinească cu privire la verificarea proiectelor), dovada luării în evidență a proiectului de arhitectură de către OAR — conf. HG 932/2010, cererea pt. AC întocmită şi semnată, ştampilată de către titularul unui drept real asupra imobilului conf. L. 50/91 rep.si act., acorduri ce rezultă din situația juridică înscrisă în CF la data depunerii documentatiei, > plan de amplasament si delimitare imobil vizat OCPI actualizat la data depunerii documentatiei, acord Directia — Cladiri Terenuri si Dotari Diverse cu ref. la numar proiect si L.10/2001, poze color construcție existentă evidentiind fatadele, acoperisul/invelitoarea la data depunerii documentatiei, paletar culori+documentație întocmită conf. HCL 455/2014, DTOE e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie); f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii. Pt. ARHITECT ŞEF, EMILIAN SORIN CIURARIU Achitat taxa de scutit de taxa lei, conform chitanței nr. din . 7 f 0 A 7 4 Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin ă la data de

IN ADA EI _____2253656 gr _ Carte Funciară Nr. 418785 Coruna/Oraş/Municipiu: Timisoz CARTE FUNCIARĂ NR. 418785 COPIE Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara A. Partea Il. Descrierea imobilului TEREN Intravilan n Adresa: Loc. Timisoara, Str Stroescu, Nr. 2, Jud. Timis Nr. CF vechi: Crt Nr. Nr.| Nr cadastral Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe Al Top: 270 Din acte: 400 Masurata: - Construcţii fn Nr, Nr cadastral Adresa Observaţii / Referinţe CAD: C1 Loc, Timisoara, Str Stroescu, Nr. 2, Jud, A11 | Top: 270 Timis a B. Partea Il. Proprietari şi acte Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe 2025 / 12/08/1949 Decret nr. 176, din 03/08/1948 emis de ; B1 EPA TEZ 171936 / 13/11/2012 Inscris Sub Semnatura Privata nr, PROTOCOL SC 2000-001421 Si 592/31.102001, din 01/02/2001 emis c MUNICIPIUL TIMISOARA INSPECTORATUL SCOLAR TIM 82 Intabulare, drept de PROPRIETATELEGEA 84/1995, dobandit prin Lege, Al, Al1 cota actuala 1/1, cota initiala 1/1 1) MUNICIPIUL TIMISOARA DOMENIUL PUBLIC 66903 / 25/04/2013 Act Normativ nr, HG NR. 849, din 19/10/2009 emis de GUVERNUL ROMANIEI; sa |se respinge cererea formulata de Municipiul Timisoara, avind ca obiect Al,Al1 intabulare domeniu public, ca fiind fara obiect C. Partea Ill, SARCINI. NU SUNT Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, Referinţe drepturi reale de garanţie şi sarcini a d Ă șa FR Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii dip 2

r Nr. cerere 99321 | F Ziua 09 rr Luna 07. Anul 2012 ADENȚIA NAȚIDNAZA Na şi PUBLICITATE Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE Are mara i CARTE FUNCIARA NR. 418910 Comuna/Oras/Municipiu: Timisoara Nr. CF vechi: Nr. 150255 (provenita din conversia de pe hartie a CF Nr. 150255 ) A. Partea I. (Foaie de avere) TEREN intravilan Adresa: Timisoara, Piata Ion Huniade, nr. 2 PT ISIC EEG TIT GT ESI Observatii / Referinte (roi de E EC STII Timisoara, Piata grup scolar industrial de industrie usoara, compus din Top: 266/ 2 Ion Huniade, nr. 2 casa cu 3 etaje-corpul III, constructie P+2E-corpul I B. Partea II, (Foaie de proprietate) CARTE FUNCIARA NR. 418910 Comuna/Oras/Municipiu: Timisoară 1, a EI e IT ji E 41402 / 17.04.2008 Lege nr. 213/1998, HG 977/2002 cu nr.131974/2007 si edificare cu nr.17401/2008 â 1 | Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1 /1 ALA | 1 | MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniu public II din conversia CF C. Partea III. (Foaie de sarcini) CARTE FUNCIARA NR. 418910) Comuna/Oras/Municipiu: Timisoară LETITIA IT POTI ICE EET cart pt pu În Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 2

VII Carte Funciară Nr. 428396 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara A. Partea |. Descrierea imobilului TEREN Intravilan Adresa: Loc. Timisoara, Pta lon Huniade, Nr. 2, Jud. Timis Nr. 52425 Ziua 15 Luna 03 Anul _| 2017 Nr. CF vechi:148262 e Nr Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe Al| Top: 266/1 707 Construcţii cr. [Nr cadastral Adresa Observaţii / Referinţe Al1 CAD: C1 Loc. Timisoara, Pta lon Huniade, Nr.2,| Grup Scolar îndustrial de industrie usoara compus din Top: 266/1 Jud. Timis constructie Sp+P+2E B. Partea Il. Proprietari şi acte Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe 131974 / 24/09/2007 Act nr. 0 (conf.L.213/1998, HG 977/2002 „ edificare nr.17401/2008 si dezmembrare cu nr.41402/2008); drepturi reale de garanţie şi sarcini B1 intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala Al, All 1/1 1) MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniu public OBSERVATII: (provenita din conversia CF 148262) C. Partea lil. SARCINI . Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, Referinţe NU SUNT Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Pagina 1 din2

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECŢIA CLADIRI, TERENURI ŞI DOTARI DIVERSE BIROUL CLADIRI CT2018-002622/05.06.2018 CĂTRE, Biroul Constructii Instalatii Timişoara Referitor la documentația dumneavoastră înregistrată cu nr. de mai sus, vă precizăm că în calitate de proprietari ai imobilului situat în Timişoara,P-ta I.Huniade nr.2, inscris în CF.428396 Timişoara,nr. top.266/Isi CF 428910 nr.top 26672, Municipiul Timişoara prin Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, emite acordul pentru „Reabilitare fatade si sarpanta imobil ” conform Certificatului de Urbanism nr.1282/26.03.2018. Faza de execuţie a lucrărilor va putea începe numai după obţinerea Autorizaţiei de Construire, a acordurilor si a documentelor solicitate prin Certificatul de Urbanism . Acordul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse nu obligă autoritățile publice implicit la aprobările ulterioare ale documentaţiilor de urbanism. Vă comunicăm faptul că, nu au fost depuse cereri de revendicare, prin notificări, conform prevederilor Legii nr. 10/2001, art.21, alin.2,3 şi nici cereri privind redobândirea dreptului de proprietate depuse în baza O.U.G.nr. 94/2000, republicată, modificată şi completată prin O.U.G.nr. 209/2005, privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, pentru acest imobil Pt.DIRECTOR SEF BIROU Mihai Boncea Calin N.Pirv Timizaana - 2021 — Capitală Europeană a

DELGAZ grid DELGAZ GRID SA Str. Independentei, nr. 26-28 300207, Timisoara AVIZ FAVORABIL 981, 2/19/2018 Stimate domnule/doamnă MUNICIPIUL TIMISOARa, Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul I.C.Bratianu din Localitatea Timisoara, strada Piata I.Huniade nr.2, judeţ Timis, în urma analizării documentației depuse vă comunicăm avizul favorabil, CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A CONDIȚIILOR DE MAI- JOS: A. Condiţii tehnice: 1. Traseele şi adâncimea exactă de pozare a conductelor si bransamentelor de gaze naturale se determină prin sondaje. 2. La execuţia lucrărilor care fac obiectul documentaţiei ce ne-aţi înaintat, constructorul este obligat să asigure distanţele minime între reţelele de gaze naturale şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane conform tabelului 1 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate cu Ordin preşedinte ANRE nr. 5/2009 şi publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 255 bis /16.04.2009. Se vor respecta cu stricteţe prevederile art. 6.36 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate cu Ordin preşedinte ANRE nr. 5/2009 şi publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 255 bis /16.04.2009, privind conductele de încălzire, apă, canalizare şi cabluri electrice pozate direct în pământ sau canale de protecţie şi se vor lua măsuri de etanșare a acestora la intrarea în subsolurile clădirilor, chiar dacă acestea nu sunt racordate la gaz. Măsurile de protecţie a reţelelor şi branşamentelor se vor stabili de către proiectant cu consultarea în prealabil a Delgaz Grid SA, Centru Exploatare Timişoara, şi vor fi incluse în documentația elaborată de acesta. Se vor respecta prevederile legii 351/2004 Cap. XII, Art.96. 1 DEGR P03-01-02-F-03, ed.2 DELGAZ GRID SA Departament Acces la Rete: Independenţei 26-28 300207 Timişoara www.delgaz-grid.ro Marici Mioara T +0356-803377 Mioara.mariciQdelgaz-grid. Abreviere: TM

manual, pentru a nu afecta izolaţia, materialul tubular, sau alte elemente de construcţie a reţelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.). 5. În mod obligatoriu, reţelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcţie, vor fi aşezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulaţie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară şi superioară a conductei și pe o lăţime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei. 6. În zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta definită de legislaţia în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înalțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei. 7, În cazul în care lucrarea de construcţii afectează răsuflătorile şi/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acţionare etc. 8. Cu minimum 5 zile înainte de recepţia la terminarea lucrărilor, se va informa în scris Delgaz Grid SA, Centru Exploatare _Timisoara_ asupra datei la care e programată recepţia. 9. Prezentul aviz este valabil până la data de 2/19/2019 (12 luni),cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau document înlocuitor — se va preciza tipul şi natura acestuia).Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului iniţial. În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde valabilitatea. Cu respect, Marici Mioara &ș la retea Gaz Emitent Avize si Acorduri e / DEGR P03-01-02-F-03, ed.2

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SIȚUAȚII DE URGENȚĂ FE te INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENȚĂ ROMANIA 1918 ZIB! SĂRBĂTOREA ÎAPREI NECLASIFICAT Ex.nr. 1 Nr. 4.626.322 Timişoara; 06.06.2018 INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENȚĂ "BANAT" AL JUD. TIMIŞ Cărre, MUNICIPIUL TIMIȘOARA - Timişoara, str. C.D. Loga, nr. 1, județul Timiș - La cererea dumneavoastră înregistrată cu numărul 4.626.322 din data de 25.05.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de securitate la incendiu pentru "REABILITARE FAȚADĂ ȘI ȘARPANTĂ (TOATE FAȚADELE)” la Colegiul "I. C. BRĂTIANU” (Grup Şcolar Industrial de Industrie Ușoară) din municipiul Timişoara, Piaţa Huniade, nr. 2, județul Timiş, vă comunicăm că documentul NU ESTE NECESAR în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu. EGEE Pe toată durata desfăşurării activităților specifice, aveţi obligaţia de a respecta prevederile legale în vigoare în ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor criteriilor de performanţă pe linia securității la incendiu, prevenirii şi apărării împotriva incendiilor, cât şi prevederile privind spaţiile cu aglomerări de persoane. De asemenea vă învederăm faptul că în cazul în care datele din documentele depuse nu corespund cu situaţia reală din teren, prezenta adresă îşi pierde valabilitatea. Prezenta adresă nu constituie aviz / autorizaţie de securitate la incendiu. «INSPECTOR ŞEF 1 NECLASIFICAT Ira ae |], Timişoara, str. Înfrățirii, nr. 13, www.isuțimis.ro, office(Qisutimis.ro, tel.: 0256 434 870, fax: 0256 430 615

ROMANIA JUDEȚUL TIMIŞ PRIMĂRIA TIMIŞOARA DIRECȚIA DE MEDIU SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECTIE ŞI AMELIORARE MEDIU NR, 469 /05.06.2018 AVIZ DE PRINCIPIU MEDIU URBAN ŞI GESTIUNE DEŞEURI Urmare a cererii d-voastră înregistrată cu nr. DM2018-000995 / 25.05.2018 privind faza de proiectare şi avizarea favorabilă a execuției lucrării REABILITARE FAȚADE (TOATE) ŞI ȘARPANTĂ IMOBIL pe str. P-TA IOAN HUNIADE nr.: 2 având ca beneficiar MUNICIPIUL TIMIȘOARA , vă comunicăm avizul nostru cu respectarea următoarelor condiții: Beneficiarul investiției/lucrării va respecta şi aduce la îndeplinire următoarele obligații specifice: 1. Zonele verzi amenajate/neamenajate, indiferent de regimul juridic, (arbori, arbuşti, rabate cu flori anuale/perene, gazon, vegetație ierboasă perenă) se vor inventaria înainte de distrugere/afectare, iar materialul dendrofloricol se va evalua, urmând ca sumele reprezentând contravaloarea materialului dendrofloricol afectat. să fie achitate de beneficiar/constructor, în contul deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara, nr. RO90TREZ62121360206XXXXX. Evaluarea zonelor verzi amenajate/neamenajate se va realiza în conformitate cu prevederile HCL nr. 300/2012 privind aprobarea măsurilor de protecție a materialului dendrofloricol de pe raza municipiului Timişoara, modificată şi completată cu HCL nr. 349/2013, cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. 2. În devizul de refacere se va prevedea transportul întregii cantități de pământ, resturi şi moloz rezultate din spargere, la un depozit autorizat. Cantitățile mai mici de pământ pot fi depozitate în containere cu o capacitate corespunzătoare, pe amplasamentele şi perioada aprobată, cu plata taxelor pentru ocupare temporară a domeniului public. Molozul şi reziduurile vor fi depozitate obligatoriu în recipiente standardizate, de tip containere sau bene tip container de diferite capacități. Executanţii lucrărilor au obligația conformării prevederilor HCL nr. 159/2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcții şi demolări în Municipiul Timişoara, completata si modificata. 3. Pe parcursul derulării lucrărilor, pământul se va depozita, în condiţiile prevăzute la pct. 2, în vederea refolosirii lui, astfel încât pământul provenit din profilul superior (în adâncime de până la 30 cm.) se va depozita separat, acesta urmând a fi folosit ca strat fertil, fără a fi amestecat cu pământul provenit din straturile inferioare. Pentru aşternerea stratului vegetal, nu se va folosi pământ care are în compoziție resturi materiale de orice fel, pământ nefertil, lutos, pământ provenit din straturile inferioare. Se vor lua măsuri de prevenire a murdăririi trotuarelor, carosabilului, aleilor şi măsuri de împiedicare a producerii şi răspândirii prafului prin stropire/udare, etc. 4. După finalizarea lucrărilor, în termen de maxim 2 zile, zona afectată se va aduce la starea inițială, prin aducerea la cotă, nivelarea şi tasarea/compactarea corespunzătoare a terenului afectat, şi fără resturi materiale (pietre, bolovani, alte reziduuri). 5. Prezentul aviz este valabil pe toată durata execuției lucrărilor investiţiei şi serveşte la obţinerea autorizaţiei de construire/demolare. Se vor respecta prevederile art. 11 din HCL nr. 159/2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcții şi demolări în Municipiul Timişoara, completata si modificata. 6. Prezentul aviz este valabil însoțit de planul de situație vizat spre neschimbare şi Planul de eliminare a deşeurilor rezultate din realizarea investiţiei (dacă este cazul), avizat de Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protectie şi Ameliorare Mediu. X da _ nu este cazul FO-45-05, ver.5

PLAN DE ELIMINARE A DEŞEURILOR (ÎN SITUAŢIA ÎN CARE BENEFICIARUL INVESTIŢIEI VA ÎNCHEIA CONTRACT DE EXECUŢIE LUCRARI CU O SOCIETATE DE CONSTRUCŢII, DOAR DUPĂ OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DEMOLARE) a) Denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri: numele beneficiarului investiţiei) MUNICIPIUL TIMISOARA, Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod poştal 300030, b) Locul generării deşeurilor: (se va menţiona locaţia investiţiei) P-ta Iancu Huniade, nr. 2, Mun. Timişoara, jud. Timiş (se va menţiona c) Tipul şi cantitatea deşeurilor generate (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menționa doar deşeurile care rezultă din lucrare Cod Denumire Cantitatea deşeu estimată (t) 170101 Beton 0,1 170102 Cărămizi 0,1 170103 ţigle şi produse ceramice 50 170107 amestecuri de beton, cărămizi, țigle şi produse ceramice, altele decât 2,5 cele specificate la 17 01 06 (tencuială degradată) 170201 Lemn 15 170202 Sticlă 1,0 17 0203 Materiale plastice 0,1 170402 Aluminiu 0,1 170405 Fier şi oțel 0,1 170411 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 0,1 170604 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 0,3 d) Descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate: - deşeurile reciclabile — plastic, carton, lemn, metal, diverse ambalaje, etc se vor precolecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la unităţile de profil; - betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracțiile separate de beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deşeuri, etc. se vor precolecta in containere de diverse capacități şi vor fi colectate si transportate de către operatorul economic autorizat; - pământul se precolectează în containere si va fi transportat de operatorul economic autorizat sau se va folosi la umpluturi; - materialele izolante/hidroizolante se vor preda unui operator specializat autorizat. Beneficiarul lucrării va deleagă executantului investiţiei responsabilitatea gestionării deşeurilor rezultate din investiție acesta din urma fiind obligat sa respecte prevederile plan de eliminare a deseurilor intocmit de beneficiar si sa incheie contract cu un operator economic autorizat pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din investitie. e) Tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor — containere de diverse capacități. ) Denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor: operatorul economic autorizat 8) Locul depozitării finale: Depozit autorizat h) Numele, prenumele, nr. telefon și semnătura res deşeurilor. Până la desemnarea constructorului, responsatiț investiţie este beneficiarul investiţiei. VAL Diana Pausan 0745698286 i) Data întocmirii planului. 24.05.2018 narea tate din

) : —_ ri E da “A TUV TUV TUV 15 VIlE = AUSTRIA , AUSTRIA AUSTRIA Ecclogic A TI A. muza EI = : Sediul: 300.086, TIMIŞOARA, str. Oituz nr. 3/4 Nr. Ord. Reg. Com.: J35/S6/1997 CIF: RO9112229 Capital social subscris: 2.608.400 LEI ROS4BRDE360ST07195093600 BRD TIMIŞOARA Tel: 0256/499.537, 499.490; Fax: 0256/499.499 web: www. retim ro e-mail: retim gmail. com, secretariat retint. ro Nr. RA 584/02.02.2018___/ Către, MUNICIPIUL TIMISOARA Timisoara, Bd. C.D. Loga nr.1 Referitor la solicitarea dumneavoastră inregistrata cu nr. A 584/02.02.2018, vă comunicăm avizul favorabil al S.C. RETIM Ecologic Service S.A. - Timişoara pentru realizarea obiectivului: "Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul I.C. Bratianu (spre str. Lucian Blaga, Piata Huniade, str. Carol Telbisz)“ in Timisoara, Piata 1. Huniade nr. 2, judetul Timis ( CF 428396, 418910; CU 1433/07.04.2017) in următoarele condiţii: | - Deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor de construcţii vor fi transportate si | neutralizate în baza unui Contract/Comenzi de prestări servicii încheiat cu o societate specializată, astfel incat sa va asigurati ca nu ajung in spatiul public sau sa se formeze rampe clandestine. In baza acestui contract se colectează deşeuri inerte din construcţii, demolări conform HG 856/2002 - cod 17.01.07 (pământ, amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice); Se interzice depozitarea în containere a deşeurilor periculoase rezultate din activitati de constructii si/sau amenajari (polistiren, materiale hidroizolante, azbest, etc.). Neîncheierea unui contract/comandă va face pasibili de a suferi rigorile legilor in vigoare.; - Deşeurile menajere rezultate în urma activității desfăşurate după darea în funcţiune a obiectivului vor fi colectate, transport?*e si neutralizate de către_societatea noastră în baza unui contract încheiat între părţi, deşeurile fiind depozitate numai în recipienți TIP amplasați în locuri special amenajate; Pentru aceasta va rugam sa ne anuntati de momentul in care aveti nevoie de un astfel de contract; - Se vor respecta prevederile legale în vigoare conform HG 856/2002 si Legea 211/2011, privind colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel. - Este interzisa depozitarea deseurilor periculoase (produse de igienizare, baterii si acumulatori portabili, ambalaje de la vopsea pe baza de ulei, spray-uri, ambalaje de la produsele de amenajari interioare etc, etc) precum si a deseurilor voluminoase (mobilier, covoare, obiecte de dimensiuni mari, etc) sau a DEEE-urilor in containerele destinate deseurilor din constructii si demolari. - Pentru lucrarile din municipiul Timisoara, conform art. 9 alin. 5 din HCL 159/2016 “la finalizarea investitiei, beneficiarii si/sau executantii lucrarilor au obligatia de a intocmi un raport final la planul de eliminare a deseurilor rezultate din realizarea investitiei avizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Timisoara”. Termenul de valabilitate al prezentului aviz este acelasi cu termenul de valabilitate al certificatului de urbanism atasat acestei documentatii. Sef Birou Lansare Urmarire Productie, ec. Alin Cazacu db Intocmit, Sagi Angela Director General Tehnic Red.S.A./2 ex /02.02.2018

Direcţia ludeţeana pentru ma Cultură Timiș Directia Judeteana pentru Cultura Timis — MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE 1814/24.07.2018 Către, MUNICIPIUL TIMIŞOARA — REPREZENTAT PRIN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Str. C.D. Loga, nr. 1, Timişoara, jud Timiş Referitor la: lucrări consolidare la imobilul din pţa Huniade nr.2, Timişoara În baza Legii 422/2001, Titlul III, Cap. Il, Art. 26 alin. 6 şi în urma analizării documentaţiei în Şedinţa Comisiei Zonale a Monumentelor lIstorice-12 din data de 11- 12.07.2018, DJC Timiş a emis Avizul nr. 156 / Z/ 11-12.07.2018 pentru documentaţia Reabilitare toate faţadele şi acoperiş Colegiu | C Bratianu (Grup Industrial de Industrie Uşoara) compus din corp 1 -Ds+P+2E; corp 2 - S+P+Z2E, corp 3 - Ds+P+3E) Din documentaţia analizată — memoriu general şi expertiză tehnică rezultă degradări structurale a căror consolidare nu face parte din obiectul proiectului. Se atrage atenţia beneficiarului, Primăria Municipiului Timişoara, asupra necesităţii intervenţiei în zona cu degradări şi deformări accentuate, prin programarea imediată a studiilor şi proiectelor necesare, respectiv a autorizării şi realizării lucrărilor de consolidare ce se impun. “DIRECTORE Directia Judeteana pentru Cultura Timis INISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE Str. Augustin Pacha nr.8 T. +40 (0)256 493659 300055, Timisoara F. +40 (0)256 493659 CONSILIE ing. Alina Ma www.cuituratimis.ro monumente Întocmit / redactat de: Alina Maria Tîrtea consilier monumente Data: 24.07.2018| Pagina 1

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTI. TĂ ŢII NAŢIONALE DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ A JUDEŢULUI TIMIŞ, Str. Episcop Augustin Pacha Nr. 8, 300055, Timişoara NR-1814/24.07.2018 APROBAT, - legarea corpului lateral dreapta dinspre str. C Telbisz de structura corpului central prin intermediul tiranţilor metalici. În baza Legii 422/2001, Titlul III, Cap. II. Art. 26 alin. 6 și în urma analizării documentației în Şedinţa Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice-12 din data de 11-12.07.2018 cu completările ulterioare, se acordă : AVIZ FAVORABIL, Pentru faza D.A.L.I - Reabilitare toate fațadele şi acoperiş Colegiu I C Bratianu (Grup Industrial de Industrie Uşoara) compus din corp | -Ds+P+2E; corp 2 - S+P+2E, corp 3 Ds+P+3E la imobilul situat la dresa p-ţa Iancu Huniade nr. 2, Timişoara, jud Timiş cu condiţia ca: asupra fațadei se interveni prin curăţarea ei prin metode specifice fiecărui tip de murdărie (praf, grafitti etc.) stabilite în urma unor teste prealabile de curăţare; lucrările de reabilitate ale fațadei se vor realiza cu materiale compatibile cu clădirile istorice; coşurile de fum nu se vor demola; acestea se vor consolida şi reconstrui în forma lor originală; tâmplării noi se vor realiza din lemn/lemn stratificat după modelul propus, identic cu cel original existent pe faţadă (material iconografic), ca formă partiţie-model-culoare, pentru realizarea unității fațadei şi revenirea la valoarea arhitecturală a clădirii; elementele liniare ale fațadei se vor realiza din tencuieli trase cu şablonul — nu se admit profile din polistiren sau lemn ; lucrările se vor realiza cu firme/meşteri specializaţi în acest gen de intervenţii; culoarea de faţadă se va stabili după proba de culoare la care va participa proiectantul şi un reprezentant DJC; NOTĂ: : _ In faza următoare de proiectare (PAC/PT/DDE), în urma montării schelei pe faţadă, şi a posibilităţilor aprofundării studierii degradărilor se va completa documentaţia cu: Taxa de avizare în valoare de 00,00 Lei a fost achitată confi Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct la data de identificarea şi propunere de îndepărtare a tuturor intervențiilor neconforme; propunere de îndepărtarea cablurilor de pe fațadă şi soluţii de mascare a acestora; investigații/soluţionare cauze infiltrații umiditate subsol/ demisol; soluții și detalii de asanare zidărie; verificare jgheaburi şi burlane; verificarea stării de conservare/detalii/propunere de intervenţie prin restaurare/înlocuire elemente decorative metalice/tablă de la nivelul învelitorii şi fațadelor; detalii travee faţadă, detalii elemente decorative; inventarierea tâmplăriei originale/ detalii tâmplărie propusă după material iconografic — tablou de tâmplărie, identificarea tâmplăriei înlocuite; propunere de înlocuire porţi acces metalice cu porţi realizate în specificul imobilului/ detalii; detalii intervenţii restaurare porţi lemn; releveu şarpantă cu marcarea elementelor degradate, detalii intervenţii de înlocuire/consolidare elemente șarpantă, detalii cornişă perimetral; studiu de parament pentru identificare a culorii iniţiale a fațadei; material fotografic complet, de ansamblu si de detaliu; propunere regulament de signalistică în acord cu caracteristicile imobilului; DA sai de tehnică , vizată spre neschimbare. Nota: cod aviz: M-lucrări la obiective monument istoric, Z-lucrări în zona de protecţie sau rezervații de arhitectură şi urbanism, U-documentații de urbanism- PATJ, PUG etc.

Anexa nr.2 FORMULAR DOVADĂ [aigttal) La Hotărârea Consiliului național nr. 1648 / 07/10/2013 ARHITEC ILOR DIN IA Filiala Teritorială Timiș a Ordinului Arhitecţilor din România Localitate: Municipiul Timişoara, Stradă: Diaconu Coresi, Nr.: 12 T: 0040256487633 F: 0040256487633, W: secretariatQoartimis.ro Către ') Primăria Municipiului Timişoara, Jud. Timiş, DOVADĂ DE LUARE ÎN EVIDENŢĂ A PROIECTULUI DE ARHITECTURĂ Prin prezentul document: 1.Confirmăm dreptul de semnătură al solicitantului: D-na/Dl Augustin Razvan Hamza:;, aflat(ă) în evidenţa Filialei teritoriale Timiș a O.A.R., înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor la nr. 6209, la secţiunea: Arhitect cu drept de semnătură >; şi care nu are dreptul de semnătură suspendat la data emiterii prezentului document. 2.Vă comunicăm că sub nr. 122-11022 din 31/01/2018 am luat în evidenţa Filialei Teritoriale a O.A.R. proiectul de arhitectură din cadrul documentației tehnice P.A.C. + P.O.E,, pentru: a. obiectul de investiţie Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul I.C. Bratianu b. adresa investiţiei Judeţ: Timiș, Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Piata I. Huniade, Nr.: 2 (5) c. beneficiarul investiţiei Municipiul Timisoara :: d. proiect nr.487 din data 15/01/2018 elaborat de (firma) SC RHEINBRUCKE SRL e. elaborat în baza certificatului de urbanism cu nr. 1433, eliberat de Primăria Municipiului Timișoara, Jud. Timiş, la data 07/04/2017 f. valoarea de investiție estimată 42.017.500,00 RON :; Solicitantul şi-a exercitat dreptul de semnătură în modalitatea declarată în TNA şi parafează proiectul în calitate de şef proiect pentru proiectul de arhitectură (:;. Întreaga responsabilitate profesională faţă de client (beneficiar) şi autorităţile publice cu privire la conţinutul şi calitatea soluţiilor cuprinse în proiectul de arhitectură, aferent documentaţiei tehnice, îi revine arhitectului/conductorului arhitect cu drept de semnătură : . Prezenta s-a eliberat în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare/organizarea executării lucrărilor pentru obiectul de investiţie menţionat mai sus 5. Arhitectul/conductorul arhitect a optat ca suma provenită din aplicarea timbrului arhitecturii, în valoare de 0,5%o(zero virgulă cinci la mie) din valoarea investiţiei, să se vireze către: Ordinul Arhitecţilor din România, CIF 14083510, cont RO0SBRDE410SV58888334100 banca BRD Data (zz/l/aaaa): Preşedinte: 31/01/2018 Arhitect Vlad Alexandru Gaivoronschi Filiala Teritorială: Timiş Autenticitatea acestei dovezi de luare în evidență a proiectului de arhitectură poate fi verificată accesând pagina https:/www.sioar.ro, secțiunea 'Caută dovadă lucrare'. NOTELE EXPLICATIVE SE GĂSESC PE VERSO

Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş Nr. 333/23.01.2018 MUNICIPIUL TIMISOARA Timisoara, bd. C.D. Loga, nr. 1, judetul Timis Ca urmare a solicitării depuse de MUNICIPIUL TIMISOARA pentru proiectul „Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul L.C.Bratianu (spre Lucian Blaga, Piata Huniade, str. Carol Telbisz)” propus a fi amplasat în Timisoara, Piata Huniade, nr. 2, CF 428396, nr.top 266/1, cad. Cl, top 266/1, jud. Timis, înregistrată la APM Timiş cu nr. 558RP/19.01.2018, - în urma analizării documentaţiei depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism conform CU nr. 1433 din 07.04.2017 şi în raport cu poziţia faţă de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră si a declaratiei titularului ca nu vor fi taiati arbori din spatii verzi, conform prevederilor legale in vigoare; Având în vedere că: - proiectul propus nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului; - proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide: Clasarea notificării deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată. Titularul are obligaţia: - respectării art. 71 (1) din OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: “Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestord“; - amplasării organizării de şantier cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare; - de a nu degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel; - respectării prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator; - respectării nivelului de zgomot maxim admis conform prevederilor SR 10009/2017; - se vor respecta valorile prevazute in normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG 188/2002 modificat si completat prin HG 352/ 2005 privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate; - pentru deşeurile rezultate în urma lucrărilor de constructii/demolari, beneficiarul are obligația de a asigura valorificarea/eliminarea acestora prin mijloace proprii sau să predea deşeurile unor agenţi economici autorizați să desfăşoare activități de valorificare/eliminare, conform Legii 211 (r) /2011 privind regimul deşeurilor cu modificarile si completarile ulterioare; - respectarii Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare; a obţinerii avizului Comisiei de Monumente. p. ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, Luci RIUBA INTOCMIT, _ a 8 Daniela FITU 1 N AGENŢIA PENTRU PROTECT IA MEDIULUI TIMIȘ B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timişoara, jud. Timiş, Cod 300210 E-mail: office(Qaomtm.anpm.ro: Tel.0256.491.795: Fax. 0256. 201.005

Prezentul UI dial Coori. Echipa 6 EEE | Legendă —— [| Verificator [referat nr. din ADRESA: BENEFICIAR: Proiect nr. CI Contur parcele colegiu HEINBRUCKE || Municipiul Timişoara - reprezentat prin primăria Timișoara 48712018 ARCHITECTURE tel.0748.022.805 Cu 2603568 DENUMIRE PROIECT: i | der li op dat || Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul l. C. Brătianu FAZA DE Contur construi ccleiu | “> |S.C. RHEINBRUCKE SRL, A D.A.LI. [SPECIFICAȚIE NUME scana. || AMPLASAMENT: PLANȘA: Şef Proiect [arh. HAMZA AUGUSTIN A 1:500 || P-ta Huniade, nr. 2, Mun. Timișoara, A.02 Proiectat _[arh. HAMZA AUGUSTIN E E Ca SENS Proiectat _|stud. arh. BOGDAN ALEXANDRU | 7 2 NUMIRE INȘĂ: FORMAT Desenat _[stua. ar. BOGDAN ALEXANDRU | 7 1/2018 || Plan de situatie A3 (ISO)

=== == PI ANANVX31V NVADOS “We = a TE E see NNONVX31V NVADOB WE pris| Le Es VZNVA UE| i __ z'Aoy SIUI “pif “un “7 “su “opețunți 00S:L NILSA9NV ue | 330I01d | i _ NIZIAZY || SIN i E Io ups AE+d+Sq-C d103 - 2 d103 - || emca __ me up [eieoân iron DS sus) 'I'S | i ie E "Tva || 9 1 Suedooe 380; da stea iii dida daia dt ! NA Ea IE EREI —_ too TUN ISTITHDTV ţ E BE nigra SLOZIL8Y UL - FEN [HN 193IONd violdanaa ||” PE AH [ PE |-rezoal up “su ] L = i A “dul 668; = edr E (Cta) 'dui ='sap S 00'985 lito du = sp S 15, "SE UL EU 5 nueREZa 1 nora | | SL Ea) du 10 568 «3 19'z6L o +) “di L0'66S =ysop S Pa RES atat unter SFESZSOZ | | st ERE RER esa Tana 1 DH alu fonica > Buna | RARE PoE Fuia sa a | | june Sp | aungsuoo | PO EEE a m E e a | cotesszr [Gr Vl 31VO A E T 7 eo Io E OREI ISI a | asi 2 sez (e) aseyzodun | (du) | ereared ep IN Ş NIL VI IUVOLINISIN LVOV pelunH & e) ou osti fox. 992 ESI, oeridod apr S0'6L8902 SL SHE9200Z | ZZSZSSZF e gxouy i ES - VGB IMN aiva | : Pe CORR S RE Ă |. Zu UI aid Sar] Boer ssz | | va “1140 BSE EEE “dor un 1 V IS IG NVId _

Proiectantul: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. Devizul general al obiectivului de investiţii Reabilitare faţade şi învelitoare Colegiul |. C. Brătianu Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoarea (exclusiv TVA Valoarea (inclusiv TVA) TVA) Lei Lei Lei 1 [ 2 3 4 5 CAPITOLUL. 1 Cheltuieli pentru obţinerea și amenajarea terenului 11 Obținerea terenului 0,00 0,00 0.00 2 |Amenajarea terenului 0,00| 0,00) 0,00 13 |Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului 0,00| 0,00 0,00 la starea inițială 14 [Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00| 0,00 0,00 [TOTAL CAPITOLUL 1 0,00| 0,00 0,00 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 0,00| 0,00 0,00| obiectivului de investiții [TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 3.1 Studii 0,00 0,00 0,00 3.1.1 Studii de teren 0,00 0.00| 0,00 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00| 0,00| 3-1.3 |Alte studii specifice 0,00| 0,00 0,00 3.2 [Documentații-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 0,00 0,00 0,00 avize, acorduri şi autorizaţii 3.3 |Expertiză tehnică 0,00| 0,00 0.00| 3.4 [Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 0,00 0,00| + 2,00 [clădirilor 3.5 Proiectare 21 272,00| 4 041,68 25 313,68 3.5.1 [Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 [3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor 10 636,00 2 020,84| 12656,84 |de intervenții și deviz general 3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 0,00 0,00 0,00 |avizelor/acordurilor/autorizațiilor 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 0,00| 0,00| 0,00 detaliilor de execuţie 3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 10 636,00 2 020,84 12 656,84 36 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00 37 Consultanţă 0,00 0,00 0,00 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00| 0,00 3.7.2 Auditul finaciar 0,00| 0,00! 0,00| 3.8 JAsistenţă tehnică 55 686,09, 10 580,36 66 266,45, 3.8.1 |Asistență tehnică din partea proiectantului 5 318,00 1010,42| 6 328,42| 3.8.1.1 |pe perioada de execuţie a lucrărilor 5 318,00 1010,42| 6 328,42 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 0.00 0,00 0,00| programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de |către Inspectoratul de Stat în Const 3.8.2 [Dirigenție de șantier 50 368,09, 9 569,94, 59 938,03 [TOTAL CAPITOLUL 3 76 958,09, 14 622,04 91 580,13 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1 [Construcții și instalații 7 169 148,95 1362 138,30 8 531 287,25| 4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0,00 0,00 Et

Data ) 2018-02-05 7. Raport generat cu programul Devizonline, creat de Sofmagazin; was devizoriine 19: arh. Hamza Augustin [43 Utilaje, echipamente tehnologice și funcţionale care 0,00 0,00 0,00| necesită montaj 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 0,00 0,00 0,00 necesită montaj și echipamente de transport 4.5 Dotari 0,00| 0,00 0,00 4.6 Active necorporale 0,00| 0,00| 0,00 [TOTAL CAPITOLUL 4 7 169 148,95 1362 138,30, 8 531 287,25| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 [Organizare de șantier 173 228,72 34 053,46 213 282,18 5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului 179 228,72 34 053,46 213 282,18 5.1.2 [Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00| 0,00 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 78 860,64 0,00 78 860,64 5.2.1 (Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 0,00| 0,00 0,00| finanţatoare 822 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 35 845,74 0,00| 35 845,74 |construcții 523 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 7 169,15 0,00 7 169,15 teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de |construcţii 5.24 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 35 845,74 0,00 35 845,74 8.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizația de 0,00 0,00 0,00 |construire/desființare 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1144 416,05| 217 439,05 1361 855,10 5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0,00| 0,00| 0,00| [TOTAL CAPITOLUL 5 1402 505,42 251 492,51 1 653 997,92 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 6.1 [Pregătirea personalului de exploatare 0,00] 0,00 0,00| 6.2 [Probe tehnologice și teste 0,00) 0,00) 0,00 [TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00| 0,00 [TOTAL GENERAL: 8 648 612,46 1628 252,85 10 276 865,30 |din care: C+M (1.2, 1.3, 14,2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 7 348 377,68 1396 191,76) 8 744 569,43 Întocmit, Pagina 2/2

Proiectantul: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. Devizul obiectului: Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul l. C. Brătianu Nr.crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli Valoarea (exclusiv TVA Valoarea (inclusiv TVA) TVA) Lei Lei Lei 1 2 3 4 5 Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1 Construcții și instalații 7 169 148,95 1 362 138,30 8 531 287,25| 4.1.1 Obiect 7 169 148,95 1 362 138,30 8 531 287,25 4.1.1.1 Invelitoare 2 989 176,50 567 943,54, 3 557 120,04 |4.1.1.2 Fatade 4179 972,45 794 194,77 4 974 167,21 |TOTAL | - subcap. 4.1 7 169 148,95| 1 362 138,30| 8 531 287,25| 4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0,00 0,00 0,00 [TOTAL II - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 0,00 0,00 0,00 necesită montaj 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcţionale care nu 0,00| 0,00, 0,00 necesită montaj și echipamente de transport 4.5 Dotari 0,00 0.00 0,00| 4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00) [TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00 [TOTAL (TOTAL | + TOTAL II + TOTAL Il) 7 169 148,95 1 362 138,30 8 531 287,25 Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; vww.devizonline.ro; Pagina 1/1

Beneficiarul: Municipiului Timisoara Proiectantul: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. Obiectivul: Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul |. C. Brătianu Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari Obiectul: Obiect Devizul: Invelitoare SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei) (Lei) 1.1.1 |CEO2B-1* |Invelitoare din tigla solzi din argila arsa la acoperisuri fara mp 2214,72 325,91 721 790,01 astereala, cu tiglele, asezate simplu,pesipci de rasinoase,executate pe suprafete mai mari de 50mp, inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri, etc. tigle solzi din argila arsa montate pe astereala si un strat de carton bitumat pe astereala si un strat de carton bitumat in cazul tiglei solzi asezate dublu 1.12 |CE13XA |Astereala din scanduri la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla |metr| 2214,72 72,55 160 683,46 si azbociment u patr at 1.1.3 Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la mp 5753,78| 109,96 632 680,52| inaltimi peste 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) 1.1.4 |Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorosiv ml 248,42 62,28 15 471,38 1.1.5 Sisteme de burlane tip brass din tabla ( protejata anticorosiv) ml 737,28 152,95 112 766,43 1.1.6 |CN54A+ Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor de constructii | mp 4290,00 9,60 41 194,08 din lemn cu Magma FireStop si WoodProtect sau echivalent 1.1.7 |CN19A1 [Curatare si termoziolare planseu din pod mp 1 538,00 47,85| 73 593,30| 1.1.8 |CN20A |Termoizolare cu vata minerala bazaltica grosime de 20cm, folie mp 1 538,00 143,55 220 779,90 anticondens 1.1.9 |CN21W |Sapa usor armata cu grosimea de 3-4 cm mp 1 538,00 286,48 440 598,55 1.1.10 |CN26A2 |Sapa de egalizare grosime maxima 1cm mp 1 538,00 71,78 110 389,95| 1.1.11 |CN39A1 (Curatare cosuri de fum buc 12,00 1 355,75 16 269,00 1.1.12 |TRA01A30 |Transportul rutier al molozului cu autobasculanta dist.=30 km tona 108,00 111,00 11 988,02 P 1.1.13 |TRA01A30 |Transportul rutier al betonului dist.=30 km tona 147,00 148,00 21 756,03 1.1.14 |TRA01A30 |Transportul rutier al materialelor dist.=30 km tona 1,00 111,00 111,00 E [Total manopera (ore) 11 540,71 [Total greutate materiale (tone) 221,37 Material Manopera Utilaj Transport Total Cheltuieli directe 1 295 865,90 353 776,68 524 565,87 405 863,18 2 580 071,63 Alte cheltuieli directe Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total (Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 7 959,98 0,00 0,00 7 959,98 munca Material Manopera Utilaj Transport Total Total Cheltuieli Directe 1 295 865,90 361.736,66 524 565,87 405 863,18 2 588 031,61 [Cheltuieli indirecte 10,00% 258 803,16 Profit 5,00% 142 341,74 Total Deviz fara TVA 2 989 176,50) Obiectul: Obiect Devizul: Fatade SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA Capitolul de lucrari Nr Simbol UM Cantitatea Pretul unitar |Pretul total (Lei) Pagina 1

(Lei) 1.2.1 |HASSOC |Tencuiala soclu - Mortar HASIT pe baza de var hidraulic pentru mp 134,70 174,30 23 478,38 tencuieli de asanare la zidarie de piatra naturala/ caramida plina, |cu grosimea unui strat de 15mm 1.22 |HASTO2 |Tencuiala - Mortar HASIT pe baza de var hidraulic pentru tencuieli | mp 3211,03 167,12 536 620,66 de asanare la zidarie de piatra naturala/ caramida plina, cu grosimea unui strat de 15mm 12.3 |TRI1AA03F |Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri,prin tran.pina la tona 421,20 125,00 52 650,00 1 10m rampa sau teren-auto cate 1.24 |TRI1AA08 |Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin transport |tona 421,20 125,00 52 650,00 E1 pina la 10m vagon-teren categ.1 1.2.5 |TRA01A30 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta |tona 421,20 111,37 46 909,21 P dist.=30 km 1.26 |RPCT10A1 |Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereţi, | mp 5 005,00 5,00| 25 025,00 pe suprafeţe care urmează a se tencui 1.2.7 |RPCT33XA |Demontarea usilor si a ferestrelor existente metr| 2373,80| 18,25, 43 321,85 u patr at 1.28 |PSMUO1 |Reabilitare, reparare, restaurare usi si ferestre cu mp 748,00] 2979,59 2228 732,48 ornamente/valoare istorica (demontat, montat, reparat, restaurat, baituit, lacuit, vopsit, accesorii feronerie etc) 1.2.9 |RPCH31D |Montarea si demontarea schelei pt lucrari de constr.: schela metr| 3 500,00 18,57 65 000,08 % metalica tubulara pt inaltimi peste 7 m incl.streasina de protectie u din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si patr ancorare de elementele constructiei at 1.2.10 |CR54A1 IReabiltiari ancadramente mp 289,99 1 199,49| 347 839,74 1.2.11 |CR63A1 Hidroizolare soclu cu mortar mineral preparat industrial mp 134,70 239,90) 32 314,23 1.2.12 |CR75A1 |Trotuar de garda mp 245,00 200,00 49 000,00 1.2.13 |ER88A1 Reabilitare scara de acces si balustrada mp 25,00 2 000,00) 50 000,00 1.2.14 |MO44R1 |Reabilitare copertine metalice de acces buc 1,00| 48 200,00 48 200,00 Total manopera (ore) 26 313,74 Total greutate materiale (tone) 127,76 Material Manopera Utilaj Transport Total ) [Cheltuieli directe 2 590 679,02 768 095,09 107 797,40 135 170,11 3601 741,63 Alte cheltuieli directe ICoeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total [Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 17 282,14 0,00 0,00 17 282,14 [munca Material Manopera Utilaj Transport Total Total Cheltuieli Directe 2 590 679,02 785 377,23 107 797,40 135 170,11 3619 023,76 Cheltuieli indirecte 10,00% 361 902,38| Profit 5,00%| 199 046,31 [Total Deviz fara TVA | 4179 972,45] Total General fara TVA 7 169 148,95| TVA (19%) 1 362 138,30 ITOTAL GENERAL (Lei) 8 531 287,25| Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; vww.devizonline.ro; Pagina 2

Beneficiarul: Municipiului Timisoara Proiectantul: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. Obiectivul: Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul |. C. Brătianu Graficul general de realizare a investitiei publice Anul 1 de executie Luna Nr. Denumirea E totala Lei crt. obiectului (fara TVA) 1 5 Obiect 7169148.95 Invelitoare 2989176.5| Fatade 4179972.45 =-|N |n [Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Proiectantul: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. Devizul general al obiectivului de investiţii Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul l. C. Brătianu - VARIANTA MAXIMALA Nr.crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoarea (exclusiv TVA Valoarea (inclusiv TVA) TVA) Lei Lei Lei 1 2 3 4 5 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea și amenajarea terenului 1.1 Obținerea terenului 0,00 0,00| 0,00 12 [Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 1.3 |Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului 0,00 0.00 0,00 la starea inițială 14 (Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităţilor 0,00 0,00 0,00 [TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 0,00 0,00 0,00 obiectivului de investiții (TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 3.1 Studii 14 650,00) 2 783,50| 17 433,50 3.1.1 Studii de teren 14 650,00| 2 783,50 17 433,50) 3.1.2 IRaport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00| 0.00 3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00| 3.2 [Documentații-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 0,00| 0,00| 0,00| avize, acorduri şi autorizaţii 3.3 |Expertiză tehnică 53 956,00 10 251,84 64 207,64 3.4 Certificarea performanţei energelice şi auditul energetic al 0,0uj 0,00 0,00 clădirilor 3.5 Proiectare 294 636,00 55 980,84 350 616,84, 3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0.00 0,00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0.00 0,00 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor 10 636,00! 2 020,84 12 656,84 |de intervenții și deviz general 3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 102 500,00 19 475,00 121 975,00 avizelor/acordurilor/autorizațiilor 3.5.5 |Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 63 500,00 12 065,00 75 565,00! detaliilor de execuție 3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 118 000,00 22 420,00, 140 420,00) 3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00) 0,00 0,00 3.7 [Consultanţă 0,00 0,00| 0,00| 3.7.1 [Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0.00 0,00 3.7.2 JAuditul finaciar 0,00| 0,00 0,00 3.8 Asistență tehnică 135 000,00 25 650,00) 160 650,00 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 62 000,00 11 780,00 73 780,00, 3.811 |pe perioada de execuţie a lucrărilor 62 000,00| 11 780,00| 73 780,00 3.812 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 0,00 0,00 0,00 programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de [către Inspectoratul de Stat în Const [3.8.2 Dirigenție de șantier 73 000,00 13 870,00 86 870,00 [TOTAL CAPITOLUL 3 498 242,00 94 665,98) 592 907,98 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1 [Construcții și instalații 8 800 928,95| 1672 176,50 10 473 105,45 4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0,00 0,00) 0,00| Pagina 1/2 /

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcţionale care 0,00 0,00 0,00 necesită montaj 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcţionale care nu 0,00 0,00) 0,00 [necesită montaj și echipamente de transport 4.5 [Dotari 0,00) 0,00| 0,00 4.6 Active necorporale 0,00 0,00) 0,00 |TOTAL CAPITOLUL 4 8 800 928,95 1672 176,50) 10 473 105,45 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 220 023,22 41 804,41 261 827,64 5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului 220 023,22 41 804,41 261 827,64 5.12 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0.00 0,00| 5.2 IComisioane, cote, taxe, costul creditului 96 810,22 0,00 96 810,221 5.21 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 0,00 0,00 0,00 finanţatoare 5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 44 004,64 0,00| 44 004,64 |construcţii 5.23 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 8 800,93| 0,00 8 800,93 teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de |construcţii 5.24 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 44 004,64 0,00 44 004,64 5.25 [Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 0,00 0,00 0,00 |construire/desfiinţare 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 1824 927,85| 346 736,29| -2 171 664,15 5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0,00, 0,00 0,00| [TOTAL CAPITOLUL 5 2141 761,30 388 540,70 2 530 302,00 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste |6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 6.2 Probe tehnologice și teste 0,00| 0,00 0,00 [TOTAL CAPITOLUL 6 0,00| 0,00| 0,00 [TOTAL GENERAL: 11 440 932,25 2 155 383,19 13 596 315,43, din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4,2,4.1, 4.2, 5.1) 9 020 952,18| 1713 980,91 10734 933,09 Data 2018-02-05 m Beneficiari -:* m Timi z 3. h Întocmit, arh. Hamza Augustin Raport generat cu programul Devizonline, creat de Soflmagazin; ro; Pagina 2/2

Proiectantul: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. Devizul obiectului: Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul |. C. Brătianu - VARIANTA MAXIMALA Nr.crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli Valoarea (exclusiv TVA Valoarea (inclusiv TVA) TVA) Lei Lei Lei 2 3 4 5 Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1 Construcții și instalații 8 800 928,95| 1672 176,50) 10473 105,45 4.1.1 Obiect 8 800 928,95| 1.672 176,50) 10473 105,45 4.1.1.1 Invelitoare 2 989 176,50) 567 943,54 3 557 120,04 4.1.1.2 Fatade 4 179 972,45 794 194,77 4974 167,21 4.1.1.3 Interventii structurale 1631 780,00 310 038,20) 1941 818,20) [TOTAL | - subcap. 4.1 8 800 928,95| 1 672 176,50, 10 473 105,45 4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0,00 0,00 0,00 [TOTAL II - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 0,00 0,00 0,00 necesită montaj 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcţionale care nu 0,00 0,00 0,00 necesită montaj și echipamente de transport 4.5 Dotari 0,00| 0,00| 0.00 4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00, TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00| 0,00 [TOTAL (TOTAL | + TOTAL II + TOTAL INI) 8 800 928,95, 1 672 176,50) 10 473 105,45 Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; Wwww.devizonline.ro; Pagina 1/1

Beneficiarul: Municipiului Timisoara Proiectantul: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. Obiectivul: Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul |. C. Brătianu - VARIANTA MAXIMALA Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari Obiectul: Obiect Devizul: Invelitoare SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar [Pretul total (Lei) (Lei) 1.1.1 |CEO2B-1% |Invelitoare din tigla solzi din argila arsa la acoperisuri fara mp 2214,72 325,91 721 790,01 astereala, cu tiglele, asezate simplu,pesipci de rasinoase,executate pe suprafete mai mari de 50mp, inclusiv |executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri, etc. tigle solzi din argila arsa montate pe astereala si un strat de carton bitumat pe astereala si un strat de carton bitumat in |cazul tiglei solzi asezate dublu 112 |CE13XA |Astereala din scanduri la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla |metr]_ 2 214,72 72,55 160 683,46 si azbociment u patr at 1.13 Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la mp 5753,78 109,96 632 680,52 inaltimi peste 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) 1.14 |CEZ0A Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorosiv ml 248,42 62,28 15471,38 1.1.5 |CE22A Sisteme de burlane tip brass din tabla (protejata anticorosiv) ml 737,28 152,95 112 766,43 1.1.6 |CN54A+ |Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor de constructii mp 4 290,00 9,60 41 194,08 din lemn cu Magma FireStop si WoodProtect sau echivalent 1.1.7 |CN19A1 Curatare si termoziolare planseu din pod mp 1 538,00 47,85 73 593,30 1.1.8 |CN20A |Termoizolare cu vata minerala bazaltica grosime de 20cm, folie mp 1 538,00 143,55 220 779,90 anticondens 1.1.9 |CN21W Sapa usor armata cu grosimea de 3-4 cm mp 1538,00 286,48 440 598,55 1.1.10 |CN26A2 Sapa de egalizare grosime maxima 1cm mp 1 538,00 71,78 110 389,95 1.1.11 |CN39A1 Curatare cosuri de fum buc 12,00 1 355,75 16 269,00 1.1.12 |TRA01A30 |Transportul rutier al molozului cu autobasculanta dist.=30 km tona 108,00 111,00 11 988,02 P 1.1.13 |TRA01A30 |Transportul rutier al betonului dist.=30 km tona 147,00 148,00 21 756,03 1.1.14 |TRA01A30 |Transportul rutier al materialelor dist.=30 km tona 1,00 111,00 111,00 E [Total manopera (ore) 11 540,71 Total greutate materiale (tone) 221,37 Material Manopera Utilaj Transport Total Cheltuieli directe 1 295 865,90) 353 776,68 524 565,87 405 863,18 2 580 071,63 Alte cheltuieli directe Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 7 959,98 0,00 0,00 7 959,98 [munca Material Manopera Utilaj Transport Total Total Cheltuieli Directe 1 295 865,90 361 736,66| 524 565,87 405 863,18 2 588 031,61 Cheltuieli indirecte 10,00% 258 803,16 Profit 5,00% 142 341,74 Total Deviz fara TVA 2 989 176,50) Obiectul: Obiect Devizul: Fatade SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA Nr Simbol | Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Pretul unitar |Pretul total (Lei) Pagina 1

(Lei) 12.1 |HASSOC |Tencuiala soclu - Mortar HASIT pe baza de var hidraulic pentru mp 134,70 174,30 23 478,38 tencuieli de asanare la zidarie de piatra naturala/ caramida plina, cu grosimea unui strat de 15mm 122 |HASTO2 [Tencuiala - Mortar HASIT pe baza de var hidraulic pentru tencuieli | mp 3211,03 167,12 536 620,66| de asanare la zidarie de piatra naturala/ caramida plina, cu grosimea unui strat de 15mm 1.2.3 |TRI1AA03F |Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri,prin tran.pina la tona 421,20| 125,00 52 650,00 1 10m rampa sau teren-auto cate 1.2.4 |TRI1AA08 |Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin transport |tona 421,20 125,00, 52 650,00 E1 pina la 10m vagon-teren categ.1 1.2.5 |TRA01A30 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta |tona 421,20 111,37 46 909,21 P dist.=30 km 1.26 |RPCT10A1 |Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereţi, | mp 5 005,00 5,00 25 025,00 pe suprafeţe care urmează a se tencui 12.7 |RPCT33XA |Demontarea usilor si a ferestrelor existente metr 2373,80 18,25 43 321,85| u patr at 128 |PSMUO01 Reabilitare, reparare, restaurare usi si ferestre cu mp 748,00 2979,59 2228 732,48 ornamente/valoare istorica (demontat, montat, reparat, restaurat, baituit, lacuit, vopsit, accesorii feronerie etc) 129 |RPCH31D |Montarea si demontarea schelei pt lucrari de constr.: schela metr| 3 500,00 18,57 65 000,08 % metalica tubulara pt inaltimi peste 7 m incl.streasina de protectie u din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si patr ancorare de elementele constructiei at 1.2.10 |CR54A1 Reabiltiari ancadramente mp 289,99 1 199,49 347 839,74 1.2.11 |CR63A1 Hidroizolare soclu cu mortar mineral preparat industrial mp 134,70 239,90 32 314,23 1.2.12 |CR75A1 |Trotuar de garda mp 245,00 200,00 49 000,00 1.2.13 |ER88A1 Reabilitare scara de acces si balustrada mp 25,00 2 000,00] 50 000,00 1.2.14 |MO44R1 Reabilitare copertine metalice de acces buc 1,00 48 200,00 48 200,00 Total manopera (ore) 26 313,74 Total greutate materiale (tone) 127,76 Material Manopera Utilaj Transport Total Cheltuieli directe 2 590 679,02 768 095,09 107 797,40 135170,11 3601 741,63 Alte cheltuieli directe Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total |Contributia asiguratorie pentru 2,25% | 0,00 17 282,14 0,00 0,00 17 282,14 munca Material Manopera Utilaj Transport Total Total Cheltuieli Directe 2 590 679,02 785 377,23 107 797,40 135 170,11 3619 023,76 Cheltuieli indirecte 10,00% 361 902,38 Profit 5,00% 199 046,31 [Total Deviz fara TVA 4179 972,45 Obiectul: Obiect Devizul: Interventii structurale SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei) (Lei) 1.3.1 |Articol Interventii structurale conform expertiza mp 8 000,00 175,42 1403 324,10 Total manopera (ore) 2 400,00 Total greutate materiale (tone) 0,00 Material Manopera Utilaj Transport Total Cheltuieli directe 631 495,84 420 997,23 140 332,41 210 498,61 1403 324,10 Alte cheltuieli directe E Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj [ Transport 2 | Total LICKH 5 TIC N, XR TE Pagina 2

(Contributia asiguratorie pentru 2,25% 0,00 9 472,44 0,00 0,00| 9 472,44 munca Material Manopera Utilaj Transport Total Total Cheltuieli Directe 631 495,84 430 469,67 140 332,41 210 498,61 1412796,54 [Cheltuieli indirecte 10,00% 141 279,65| Profit 5,00% 77 703,81 [Total Deviz fara TVA 1 631 780,00 Total General fara TVA 8 800 928,95 ITVA (19%) 1672 176,50 [TOTAL GENERAL (Lei) 10 473 105,45 Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro; Pagina 3

Beneficiarul: Municipiului Timisoara Proiectantul: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. : Obiectivul: Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul l. C. Brătianu - VARIANTA MAXIMALA Graficul general de realizare a investitiei publice Nr. | Denumirea Valoarea Anul 1 de executie crt, | obiectului totala Lei Luna (fara TVA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Obiect 8800928.95, velitoare 2989176.5 tade 4179972.45 7997.2 nterventii 1631780 structuri iN [Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro; |

Atasament: Anexa_1.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL CONSTRUCŢII-INSTALAŢII

Nr. / Data_____________________________________________ _ _______

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR: / .12.2018. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI „DALI+PT- Reabilitare faţade şi

învelitoare Colegiul I.C. Bratianu.”

„D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii „DALI+PT- Reabilitare faţade şi învelitoare Colegiul I.C. Bratianu.” intocmit de S.C. «Rheinbrucke» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 18 luni

Valoarea totala a investitiei : 13.596.315,43 lei (inclusiv TVA),

Din care constructii montaj C+M 10.734.933,09 lei (inclusiv TVA)

Capacitate(in unitati fizice si valorice): - Amprenta la sol corp P+2E care necesită lucrări de consolidare = 197,67mp - Reabilitare/restaurare ferestre = 748 mp - Şarpantă cu învelitoare ţigla = 2214, 73 mp - Suprafaţa însumată faţade reabilitate = 3211 mp Intocmit, Consilier Cosmin Preda

YNOIUdW| WIHOLYBHYS | LOZ-BLGL VINYWOA i