keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 425/30.11.2010 privind aprobarea proiectului "Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

30.11.2010

Hotararea Consiliului Local 425/30.11.2010
privind aprobarea proiectului "Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010- 26862/09.11.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3296/07.11.2008 şi Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În baza Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 287/06.03.2010 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 397/26.10.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Infrastructura regională de afaceri şi inovaţie în sector TI&C", str. Circumvalatiunii nr. 4, Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2), lit. b), alin. 4, lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 21572001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă proiectul "Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C" în valoare totală de 19.185.764,30 lei, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art.2: Se aprobă Documentaţia tehnico-economică şi analiza cost-beneficiu, în vederea realizării proiectului "Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C", elaborate de către S.C. "ANDREESCU ŞI GAIVORONSCHI" S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 8.167.063,85 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 7.335.819,47 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 831.244,38 lei.

Art.4: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 6.002.880,98 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 3.682.880,98 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 2.320.000 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

1

Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI “Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C” - documentaţie tehnico economică elaborată

de către S.C. ”ANDREESCU ŞI GAIVORONSCHI” S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr. 121/18.08.2010

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 19.185.764,30 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă) : 15.027.458,20 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat) 7.335.819,47 lei - Buget local (50%) 7.335.819,47 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile 14.671.638,94 lei Costuri neeligibile 831.244,38 lei TVA din care: 3.682.880,98 lei

TVA cheltuieli eligibile 3.521.193,35 lei TVA cheltuieli neeligibile 161.687,63 lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă) 19.185.764,30 lei

Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile): 8.167.063,85 lei (fără T.V.A.), Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 7.335.819,47 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 831.244,38 lei Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată: 7.335.819,47 lei Sumă totală (cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 8.167.063,85 lei + 3.682.880,98 lei (TVA aferentă proiectului) + 2.320.000 lei (avans execuţie) = 14.169.944,83 lei

TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI : - dezvoltarea potenţialului ştiinţific, tehnic şi economic la nivel regional; - dezvoltarea sectorului industrial al tehnologiilor de vârf în domeniul IT&C; - sprijinirea creării de noi firme în domeniul IT&C, în special prin crearea unui mediu de incubare şi dezvoltare de

afaceri; - facilitarea transferului tehnologic al rezultatelor noi din domeniul IT&C către agenţii economici interesaţi în

folosirea produselor/pachetelor de produse şi servicii cu valoare comercială şi valorificarea acestora pe piaţa internă şi externă;

2

- facilitarea implementării în sectorul industrial şi valorificarea pe piaţă a rezultatelor cercetării de vârf din domeniul IT&C, cu precădere a celei desfăşurate în universităţi şi institute de cercetare locale, şi în mod special cele de la UVT, UPT şi IeAT;

- crearea unei alternative pe piaţa muncii în domeniul tehnologiilor avansate şi, implicit, susţinerea restructurării industriale;

- integrarea studenţilor şi a absolvenţilor de învăţământ superior în mediul socio-economic; - stabilizarea specialiştilor cu performanţe profesionale ridicate din domeniul cercetării şi al învăţământului superior; - iniţierea şi dezvoltarea cooperării dintre mediile universitare şi de cercetare cu sectorul industrial; - atragerea de fonduri private în învăţământ şi cercetare; - atragerea companiilor străine pentru a investi în activităţi de cercetare, transfer tehnologic şi producţie; - crearea de noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate; - stimularea agenţilor economici în sensul participării active a sectorului privat la dezvoltarea şi valorificara cercetării

şi inovării din domeniul IT&C; - stimularea potenţialului inovativ şi tehnico-ştiinţific al personalului angajat în producţia software, a universităţilor, al

cercetătorilor şi al studenţilor.

CAPACITĂŢI - spaţii de găzduire microîntreprinderi din domeniul IT&C: 30. - spaţii găzduire întreprinderi mici din domeniul IT&C: 24. - Spaţii servicii preincubare: 1. - Arie utilă: 5.489 mp - Arie utilă: pre-incubare: 28,64 mp. - Arie utilă – incubare: 942,23 mp; - Arie utilă – consolidare: 1.221,02 mp.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DEZVOLTARE

Arh. Aurelia JUNIE

Red./Dact. G.B. 2 ex.

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2010 -26862/09.11.2010

REFERAT

privind aprobarea proiectului “Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C”, Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere Obiectivul strategic al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economico- sociale durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiţii. Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. Oraş polarizator cu legături intense cu arealele înconjurătoare, Timişoara generează dezvoltare în toată regiunea de Vest a României, motiv pentru care a fost nominalizat ca fiind unul din cei 7 poli naţionali de creştere. Sectorul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (IT&C) este unul din sectoarele cele mai dinamice din Polul de Creştere Timişoara, înregistrând o creştere constantă şi substanţială în ultimii 10 ani. Tradiţia industrială, calitatea educaţiei şi cercetării de specialitate din universităţile Timişoarei, precum şi proximitatea faşă de pieţele mari din Europa Centrală au constituit elemente importante pentru dezvoltarea acestui sector. Centru universitar renumit, Timişoara beneficiază de resurse umane necesare pentru dezvoltarea uneia dintre cele mai eficiente sub-ramuri economice, respectiv industria IT&C. Cele 4 facultăţi din cadrul Universităţii Politehnica şi Universităţii de Vest, cu specialităţile automatică – calculatoare, electronică – telecomunicaţii, electrotehnică şi matematică – informatică produc anual circa 500 de absolvenţi. Deşi, în prezent, în municipiu activează firme de prestigiu din domeniu, sectorul fiind bine reprezentat şi divers, acestea nu au capacitatea de absorbţie integrală a acestei categorii de elită a forţei de muncă locale sau regionale. Ca atare, este necesară şi oportună crearea unei infrastructuri regionale de susţinere a afacerilor şi inovării în domeniul IT&C în Regiunea Vest, prin mobilizarea resurselor substanţiale existente pe plan regional în acest domeniu şi prin coordonarea, pe baza unor strategii de dezvoltare comune, a activităţilor inovative desfăşurate de actorii IT &C din regiune. Astfel, în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara a fost inclus proiectul “Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C”, proiect care va contribui la dezvolzarea economică a Polului de Creştere, prin sprijinirea unuia dintre cele mai dezvoltare sectoare economice la nivel regional, respective Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor. Dezvoltarea unei astfel de structuri va genera şi servicii cu valoare adăugată pentru întreprinderile din sector şi pentru ceilalţi actori din sectorul IT&C, contribuind astfel la accelerarea dezvoltării Polului de Creştere, dezvoltare bazată pe sectoare economice şi competitive.

FP 53-01, Ver.1

Proiectul urmăreşte creare unei structuri clar delimitate, care să asigure o serie de facilităţi şi spaţii pentru desfăşurarea unor activităţi economice de producţie/prestare de servicii, având ca scop atragerea microîntreprinderilor, a IMM-urilor şi companiilor, astfel încât să se valorifice potenţialul uman şi material al Polului de Creştere Timişoara, în special, şi al regiunii, în general. Principalele obiective ale proiectului sunt următoarele:

- dezvoltarea potenţialului ştiinţific, tehnic şi economic la nivel regional; - dezvoltarea sectorului industrial al tehnologiilor de vârf în domeniul IT&C; - sprijinirea creării de noi firme în domeniul IT&C, în special prin crearea unui mediu de incubare şi

dezvoltare de afaceri; - facilitarea transferului tehnologic al rezultatelor noi din domeniul IT&C către agenţii economici

interesaţi în folosirea produselor/pachetelor de produse şi servicii cu valoare comercială şi valorificarea acestora pe piaţa internă şi externă;

- facilitarea implementării în sectorul industrial şi valorificarea pe piaţă a rezultatelor cercetării de vârf din domeniul IT&C;

- integrarea studenţilor şi a absolvenţilor de învăţământ superior în mediul socio-economic; - stabilizarea specialiştilor cu performanţe profesionale ridicate din domeniul cercetării şi al

învăţământului superior; - crearea de noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate; - dezvoltarea cooperării între mediul universitar şi de cercetare şi sectorul industrial; - stimularea agenţilor economici în sensul participării active a sectorului privat la dezvoltarea şi

valorificara cercetării şi inovării din domeniul IT&C. În consecinţă, proiectul va aduce o contribuţie directă la dezvoltarea sectorului IT&C local şi regional, prin realizarea unei transfomrări structurale în relaţiile dintre principalii actori IT&C din regiune şi prin instituţionalizarea unui parteneriat strategic între cercetare, instituţii de formare, întreprinderi româneşti şi companii străine/multinaţionale, în vederea realizării de produse şi servicii IT&C inovative. Drept urmare, propunem spre aprobare proiectul “Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C”, documentaţia tehnico-economică, elaborată de către S.C. ”ANDREESCU ŞI GAIVORONSCHI” S.R.L. în baza contractului de prestare de servicii nr. 121/18.08.2010, contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului, precum şi alocarea în bugetul local a T.V.A. aferentă proiectului - condiţie pentru recuperarea acesteia -, precum şi a unui avans, estimat a acoperi primele 6 luni de implementare, având în vedere condiţiile rambursării în cazul proiectelor finanţate din fonduri structurale, cu menţiunea că T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007- 2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Având în vedere cele menţionate mai sus, Propunem spre aprobare următoarele: 1. proiectul “Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C”, în valoare totală de 19.185.764,30 lei, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”. 2. Documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului ““Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C”, elaborate de către S.C. ”ANDREESCU ŞI GAIVORONSCHI” S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezentul referat. 3. contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 8.167.063,85 lei, alcătuită din:

FP 53-01, Ver.1

a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 7.335.819,47 lei; b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 831.244,38 lei. 4. (1) alocarea din bugetul local a sumei de 6.002.880,98 lei, alcătuită din: a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 3.682.880,98 lei; b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 2.320.000 lei. (2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Ec. Cristina Scutariu Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici Redactat, Cons. Claudia Bălulescu