keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 417/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU"

26.09.2006

Hotararea Consiliului Local 417/26.09.2006
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 14090/14.07.2006 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 alin. 2, lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată şi completată deLegea nr. 286/2006 ;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii fezabilitate "Amenajare str.Grigore Alexndrescu", conform proiectului nr. 6060 - D - 2006 întocmit de S.C. SEARCH CORPORATION BUCUREŞTI FILIALA TIMIŞOARA , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_SF_Str._Alexandrescu.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. ................... din .....................

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

“AMENAJARE STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU”

Direcţia Edilitară are în program întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “Amenajare str.Grigore Alexandrescu”.

Strada Grigore Alexandrescu se află amplasată în cartierul Mehala, zona nord-vest, municipiul Timişoara .

Obiectul studiului de fezabilitate de faţă este amenajarea străzii Grigore Alexandrescu pentru realizarea următoarelor deziderate majore :

- asigurarea stării de viabilitate a străzii; - spoirea siguranţei circulaţiei rutiere şi a condiţiilor de confort, concomitent cu

creşterea vitezelor de circulaţie şi implicit scurtarea duratelor de transport; - amenajarea intersecţiilor şi străzilor laterale pe o lungime de 15 m ; - reducerea cheltuielilor de transport (cheltuieli pentru conbustibil, lubrefianţi,

anvelope, amortismente, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, scurtarea duratelor de transport, etc.).

Traseul în plan urmăreşte în mare parte axa străzii existente se foloseşte la maximum zestrea existentă a acesteia.

În profil longitudinal se păstrează declivitatea existentă, cu unele corecţii pentru a fi mai jos decât cota caselor riveranilor.

Scurgerea apelor de pe carosabil se asigură prin pantele transversale de 2,5 % ale profilului, iar în lungul străzii prin guri de scurgere amplasate în afara carosabilului care se descarcă la canalizarea existentă.

Menţionăm că până în prezent canalizarea străzii se execută între Calea Bogdăneştilor şi str. Viilor urmând ca într-o următoare etapă să se realizeze până la capătul străzii în Calea Torontalului.

În prezent circulaţia rutieră şi pietonală se desfăşoară în condiţii dificile, datorită degradării avansate a carosabilului şi trotuarelor care pe majoritatea străzii sunt cu denivelări gropi, făgaje, iar pe unele porţiuni lipsesc datorită lucrărilor de canalizare executate.

Pe sectorul dintre Calea Torontalului şi str. Viilor structura rutieră lipseşte pe o lungime de circa 600 m integral, iar pe 300 m este la nivelul de pietruire şi pe circa 200 m este din beton de ciment cu o lăţime de 3,00 m.

Începând de la Str. Viilor până la începutul străzii, la intersecţia cu Str. Bogdăneşti, se află în execuţie lucrările de canalizare, în urma cărora este necesară proiectarea de structură rutieră nouă.

Având în vedere cele prezentate mai sus este necesară structură rutieră nouă pe toată lungimea străzii.

Trotuarele existente pe sectorul str. Calea Bogdăneştilor – str. Viilor sunt într-o stare necorespunzătoare (degradate, executate neuniform atât ca lăţime cât şi ca material de construcţie) fiind necesară refacerea lor.

Pe sectorul dintre str. Viilor şi Calea Torontalului (drumul naţional DN 6) trotuarele lipsesc fiind necesară proiectarea acestora.

În concluzie pe 80 % din lungimea trotuarelor se proiectează trotuare noi.

Pe porţiunea km 1+600 - km 1+850 traseul străzii este pe lângă canalul existent proprietate a «Administraţiei Naţionale de îmbunătăţiri funciare Timişoara, marginea carosabilului faţă de canal fiind la 2,00 m de acesta. La km 2+625 traseul străzii traversează canalul existent fiind necesară proiectarea unui podeţ dalat L = 2,00 m. In continuare traseul străzii se desfăşoară paralel cu canalul existent până în Calea Torontalului la intersecţia cu drumul naţional DN 6, unde este capătul străzii, după cum este prezentat pe planul de situaţie pl.nr. 17 – 18. Strada Grigore Alexandrescu se intersectează la km 1+000 cu strada Cloşca (drumul naţional DN 59 A), iar la km 2+883 cu Calea Torontalului (drumul naţional DN 6), intersecţii care la ora actuală nu sunt amenajate, ele fiind proiectate în cadrul prezentei documentaţii. Proiectarea străzii s-a făcut cu respectarea prevederilor STAS 10144/1 – 4 şi a „Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane” emise de Ministrul Transporturilor cu ord.nr. 49/27 ianuarie 1998. În conformitate cu aceste norme str. Grigore Alexandrescu se încadrează în stradă de categoria a – III – a stradă colectoare, cu două benzi de circulaţie (anexa 3c) având următoarele elemente geometrice (vezi pl.nr. profil transversal tip).

- lungime stradă: 2 883 m; - lăţime parte carosabilă: 7,00 m încadrată de borduri 20 x 25 x 50 cm pe o fundaţie

din beton de ciment de 30 x 15 cm; - lăţimea trotuare: 1,50 … 2,00 m; - lăţime zone verzi 1 … 10,00 m. Structura rutieră proiectată s-a stabilit în funcţie de studiul geotehnic anexat şi calculul

de dimensionare pentru trafic mediu, prin respectarea adâncimii de îngheţ-dezgheţ , are următoarele straturi:

- strat de uzură din B.A. 16, 4 cm grosime - strat de legătură B.A.D. 25, 6 cm grosime; - strat de bază din macadam, 10 cm grosime; - strat din piatră spartă, 20 cm grosime; - strat de fundaţie din balast, 30 cm grosime; - strat filtrant din nisip pilonat, 7 cm grosime, având grosimea de totală de 77 cm. Pe trotuarele existente, în stare satisfăcătoare şi lăţimi corespunzătoare se vor realiza

lucrări de reparaţii prin aplicarea unui strat de uzură din mortar asfaltic în grosime de 3 cm. În dreptul trecerilor de pietoni trotuarele vor fi mărginite de borduri teşite, astfel încât să aibă o înălţime de 2 cm de partea carosabilă, cât şi la trecerile de pietoni la bordurile înalte de la marginea carosabilului, asigurând în acest fel trecerea facilă de către persoanele cu handicap motor.

Trotuarele noi se vor realiza în conformitate cu STAS 10144/2-91 având următoarea structură:

- 3 cm mortar asfaltic MA8; - 10 cm beton de ciment; - 10 cm substrat de nisip. Apele meteorice vor fi colectate, în profil transversal, în rigolele de la marginea

bordurilor carosabilului din beton de ciment C16/20 cu descărcare spre gurile de scurgere. Racordarea carosabilului la accesele riveranilor se va face cu borduri înclinate. Amenajarea acceselor la case se va face următoarea structură:

- 12 cm balast; - 12 cm piatră spartă; - 4 cm beton asfaltic BA25.

La proiectarea intersecţiilor de la km 1+000 cu str. Cloşca (în continuare DN 59A) şi la km 2+880 cu Calea Torontalului (în continuare DN6) s-a avut în vedere respectarea instrucţiunilor STAS 10144/4-91 privind elementele acestora.

Intersecţia str. Grigore Alexandrescu cu str. Cloşca s-a proiectat sub forma unui sens giratoriu cu raza inelară de 12,50 m cu respectarea elementelor necesare amenajării fără demolarea stâlpilor de energie electrică, dar cu reamplasarea stâlpilor de susţinere a firelor de la transportul în comun;

Staţiile de BUS ale transportului în comun vor fi amplasate înainte de începutul intersecţiei astfel: - pe partea dreaptă înainte de intersecţie la 50 m de începutul acesteia; - pe partea stângă la întoarcere din sensul giratoriu la 30 de m de la ieşirea din

intersecţie. Amenajarea intersecţiei str. Grigore Alexandrescu cu Calea Torontalului (traseu DN 6

în continuare) km 2+880,00 de la capătul străzii s-a făcut în formă de „T”, detaliile de execuţie fiind prezentate în pl.nr. 18.

La amenajarea intersecţiilor mai sus menţionate s-a avut în vedere respectarea semnalizării şi vizibilităţii, cât şi asigurarea trecerilor pentru pietoni în condiţii de siguranţă.

Pe sectorul km 1+875,00 str. Viilor până la capătul străzii Grigore Alexandrescu la intersecţia cu Calea Torontalului km 2+883,00 nefiind canalizare şi deocamdată nici proiect de canalizare în prezenta documentaţie nu s-au prevăzut guri de scurgere şi tuburi de legătură la căminele de vizitare ale canalizării viitoare. Trecerea peste canalul de la km 2+625,00 s-a făcut prin proiectarea unui podeţ dalat L = 2,00 m în lungime de 20 m, cu respectarea înălţimii libere a canalului.

La terminarea lucrărilor, în vederea asigurării siguranţei circulaţiei rutiere se vor face lucrările de marcaje şi semnalizare rutieră Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare str.Grigore Alexndrescu” este estimată la 6.158.740 RON, reprezentând 1.756.078 euro.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate “Amenajare str.Grigore Alexndrescu” se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2006, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

Atasament: Deviz_-_SF_Str._Alexandrescu.pdf

ANEXA LA HCL NR………DIN……….

curs mediu BNR, mai 2006, 1 euro = 3,5071 lei

lei euro lei euro PARTEA I-a

CAPITOLUL 1

1.1. Obţinerea terenului 1.2. Amenajarea terenului 1.3. Amenajări pentru protecţia mediului 5 950 1 697

CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 3

3.1. Studii de teren 8 925 2 545 3.2. Obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii 11 900 3 393 3.3. Proiectare şi engineering 531 391 151 519 531 391 151 519 3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie publică 13 685 3 902 3.5. Consultanţă 3 570 1 018 3 570 1 018 3.6. Asistenţă tehnică 17 850 5 090

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Construcţii şi instalaţii 4 984 322 1 421 209 4 984 322 1 421 209 4.2. Montaj utilaj tehnologic

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 4.5. Dotări

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier 224 295 63 954 224 295 63 954 5.1.1. Lucrări de construcţii 224 295 63 954 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finaţare 77 972 22 233

Nr.crt. Total Din care supusă

procedurii de achiziţie publică

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

în lei / euro, la cursul mediu BNR al lunii mai 2006 AMENAJARE STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU

DEVIZ GENERAL

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Valoarea (inclusiv TVA) Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de

cheltuieli

lei euro lei euro

Nr.crt. Total Din care supusă

procedurii de achiziţie publică

Valoarea (inclusiv TVA) Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de

cheltuieli

5.2.1. Comisioane, taxe şi cote legale 77 972 22 233 5.2.2. Costul creditului

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 278 880 79 519

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 6.2. Probe tehnologice

TOTAL : 6 158 740 1 756 078 5 743 578 1 637 700 din care C + M : 5 214 567 1 486 860

PARTEA a II-a

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiţie

PARTEA a III-a

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie

TOTAL GENERAL : 6 158 740 1 756 078 din care C + M : 5 214 567 1 486 860

Atasament: Anexa_-_SF_Str._Alexandrescu.pdf

Anexa HCL nr............. din............. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Conform documentaţiei Studiu de fezabilitate nr. 6060 – D - 2006 „Amenajare str. Grigore Alexandrescu Timişoara” întocmită de S.C. Search Corporation S.R.L. - filiala Timişoara, principalii indicatori tehnico-econmici ai investiţiei sunt:

Valoarea totală a investitiei: 6 158 740 lei (1 756 078 euro) din care construcţii montaj: 5 214 567 lei (1 486 860 euro) Durata de realizare a investiţiei: 12 luni Capacităţi: a)Lungime stradă 2,783 km b)lăţime stardă 7,00 m c)suprafaţa carosabilă 20 181 m² d)lungime trotuare 5 500m

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ

Ing. DUMITRU ANDOR

ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF BIROU, CONSILIER Ing. IOAN GANCIOV Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES