keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 402/22.09.2015 privind modificarea denumirii lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din „D.A.L.I. + P.T." - ŤReabilitare acoperis la Scoala Generala 25ť, Timişoara, str. Cosminului, nr. 42, aprobata cu Hotărârea Consiliului Local nr. 110/03.03.2015 in „E. T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C." pentru lucrarea „Realizare mansarda la corpurile existente in regim P.+1E. si P.+2E. - Etapa I la Scoala Generala nr. 25", Timişoara, str. Cosminului, nr. 42 din „Programul de dezvoltare 2015 - Investitii"

22.09.2015

Hotararea Consiliului Local 402/22.09.2015
privind modificarea denumirii lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din „D.A.L.I. + P.T." - ŤReabilitare acoperis la Scoala Generala 25ť, Timişoara, str. Cosminului, nr. 42, aprobata cu Hotărârea Consiliului Local nr. 110/03.03.2015 in „E. T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C." pentru lucrarea „Realizare mansarda la corpurile existente in regim P.+1E. si P.+2E. - Etapa I la Scoala Generala nr. 25", Timişoara, str. Cosminului, nr. 42 din „Programul de dezvoltare 2015 - Investitii"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2015-25081/22.09.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avind in vedere adresa Directiei Dezvoltare - Serviciul Proiecte cu Finantare Locala, Regionala si Nationala nr. SC 2015-23998/21.09.2015;
Avind in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 355/31.07.2015 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015, Anexa 1a/1, cap. 65.02.04.01 - Invatamint secundar superior;
Avind in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 110/03.03.2015 - privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii "Reabilitare acoperis la Scoala Generala nr. 25" in municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42;
Avind in vedere Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica Art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 110/03.03.2015 astfel: denumiea lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din "D.A.L.I. + P.T." - ŤReabilitare acoperis la Scoala Generala 25ť, Timişoara, str. Cosminului, nr. 42 in "E. T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C." pentru lucrarea "Realizare mansarda la corpurile existente in regim P.+1E. si P.+2E. - Etapa I la Scoala Generala nr. 25", Timişoara, str. Cosminului, nr. 42 din "Programul de dezvoltare 2015 - Investitii".
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarire se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT: ADMINISTRATOR PUBLIC PRIMAR, BIROUL TEHNIC Nicolae Robu Nr.: SC 2015-………../… .09.2015

REFERAT Privind modificarea denumirii lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului

de întocmire a documentatiei de proiectare din „D.A.L.I. + P.T.” - «Reabilitare acoperis la Scoala Generala 25», Timişoara, str. Cosminului, nr. 42 in „E. T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. +

C.S. + A.C.” pentru lucrarea „Realizare mansarda la corpurile existente in regim P.+1E. si P.+2E. – Etapa I-a la Scoala Generala nr. 25”, Timişoara, str. Cosminului, nr. 42 din „Programul de

dezvoltare 2015 - Investitii”

Avand in vedere ca in urma executarii serviciului de „E.T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C.” pentru lucrarea „Reabilitare acoperis tip sarpanta la Scoala Generala nr. 25”, Timişoara, str. Cosminului, nr. 42, s-a ajuns la concluzia ca pentru refunctionalizare spatiu mansardabil terasa existenta, denumirea corecta este „Realizare mansarda la corpurile existente in regim P.+1E. si P.+2E. – Etapa I-a la Scoala Generala nr. 25”.

Pentru realizarea solutiei, proiectantul a propus realizare mansarda la corpurile existente in regim P.+1E. si P.+2E. – Etapa I-a - structura de rezistenta si inchideri exterioare de arhitectura si Etapa a II-a – functionalizare spatiu mansardabil.

Fata de cele prezentate mai sus este necesara intocmirea unei „D.A.L.I.” pentru varianta „Realizare mansarda la corpurile existente in regim P.+1E. si P.+2E. – Etapa I-a la Scoala Generala nr. 25”.

Având in vedere cele mentionate, PROPUNEM:

Modificarea denumirii lucrarilor de investitii aprobat cu H.C.L nr. 355/31.07.2015, Anexa 1a/1, cap. 65.02.04.01 - Invatamint secundar superior, pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din „D.A.L.I. + P.T.” - «Reabilitare acoperis la Scoala Generala 25», Timişoara, str. Cosminului, nr. 42 in „E. T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C.” pentru lucrarea „Realizare mansarda la corpurile existente in regim P.+1E. si P.+2E. – Etapa I-a la Scoala Generala nr. 25”, Timişoara, str. Cosminului, nr. 42 din „Programul de dezvoltare 2015 - Investitii”

DIRECTOR ECONOMIC, SECRETAR, Smaranda Haracicu Ion Cojocari

DIRECTOR D.I.S.M.S.C.,

Mihai Costa SEF BIROU TEHNIC, Gabriela Viziteu Intocmit,

Pauliean Gama

Avizat,

SERVICIUL JURIDIC Red.: P. G. Dact.: P. G. Ex.: 2