keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 42/07.02.2020 Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru obiectivul obiectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr. 25",Timişoara, str. Cosminului nr. 42

07.02.2020

Hotararea Consiliului Local 42/07.02.2020
Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru obiectivul obiectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr. 25",Timişoara, str. Cosminului nr. 42


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-2020/29.01.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-2021/29.01.2020 al Biroului de Construcţii Instalaţii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-2021/29.01.2020;
Având în vedere Nota de fundamentare nr.BC2020-000010 din data de 04.02.2020 a proiectantului SC ATELIERUL ARHITEXT SRL;
Având în vedere adresa Direcţiei Economice nr. SC2020-2021/29.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 110/03.03.2015- privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii "Reabilitare acoperis la Scoala Generala nr. 25" in municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42 şi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 402/22.09.2015 - privind modificarea denumirii lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din "D.A.L.I. + P.T." - ŤReabilitare acoperis la Scoala Generala 25ť, Timişoara, str. Cosminului, nr. 42, aprobata cu Hotărârea Consiliului Local nr. 110/03.03.2015 in "E. T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C." pentru lucrarea "Realizare mansarda la corpurile existente in regim P.+1E. si P.+2E. - Etapa I la Scoala Generala nr. 25", Timişoara, str. Cosminului, nr. 42 din "Programul de dezvoltare 2015 - Investitii" ;
În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) şi alin. (4) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru obiectivul de investiţii "Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E - etapa I Scoala Gimnazială (Generală) nr. 25",Timişoara, str. Cosminului nr. 42 prevazuţi în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă devizul general actualizat, pentru pentru obiectivul de investiţii "Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E - etapa I Scoala Gimnazială (Generală) nr. 25",Timişoara, str. Cosminului nr. 42, prevazut în Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Construcţii Instalaţii din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Aviz_jr-Indicatori_actualizati-_Gen.25_LOT_1.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-2021 / 29.01.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 05.02.2020 AVIZ la Raportul de specialitate privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru obiectivul obiectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+IE şi P+2E- etapa I Sc. Gimnazială (Generală) Timişoara, str. Cosminului nr.42 Având în vedere Referatului de aprobare al proiectului de hotarâre al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+IE şi P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”, Timişoara, str. Cosminului nr.42, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici (Anexa 1) şi a Devizului General (Anexa 2). În anul 2014, Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale , Biroul Tehnic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, prin referatul SC2014-20717/07.08.2014 s-a solicitat achiziția publică pentru execuția serviciului de întocmire a documentației ”Expertiză tehnică+DALI+PAC+PT+DDE+CS+A” pentru lucrarea "Reabilitare acoperiş tip șarpantă la Şcoala Generală nr.25”, Timişoara, str. Cosminului nr.42. Pentru realizarea acestui obiectiv a fost întocmită Tema de Proiectare cu nr. SC2014-20721/07.08.2014. Execuția lucrării de proiectare a fost atribuită, în urma licitaţiei, proiectantului SC ATELIERUL ARHITEXT SRL în baza contractului cu nr.226/22.09.2014. În baza HCL nr.110/03.03.2015 se modifică denumirea obiectivului în "Reabilitare acoperiş la Școala Generală nr.25”, Timişoara, str. Cosminului nr.42. Aşa cum a fost evidențiat şi în Nota de fundamentare a proiectantului ATELIERUL ARHITEXT SRL, cu numărul BC2020- 000010/04.02.2020 , în baza HCL 402/22.09.2015 se modifică noua destinație a spațiului, respectiv modificarea sub formă de mansardă, astfel ca se modifică indicatorii tehnico-economici şi se schimbă denumirea în „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”,Timişoara, str. Cosminului nr.42. Pentru realizarea acestui obiectiv, a fost necesară reproiectarea întrgului acoperiş. Pentru aceasta în primă fază a fost realizată o completare a expertizei nr.13/2014, realizată în cadrul D.A.L.I.. Completarea expertizei pune în evidență faptul că noua funcţiune a acoperişului măreşte gradul de încărcare pe întreagă pe întraga structură, atât din îcărcările statice (şarpantă, şape, parchet, etc) cât şi din încărcările ocazionale (aglomerări de persoane). Soluţia adoptată a fost realizarea de subfundări şi cămăşuiri ale diafragmelor de la nivelul parterului. Pentru punerea în operă a obiectivului au fost realizate mai multe licitații în anii 2017,2018 şi 2019, acestea fiind anulate deoarece nu s-a prezentat nimeni. Având în vedere cele enumerate mai sus se propune actualizarea Devizului General conform art.71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu aplicabilitate de la 01.01.2019, prin care, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră, iar odata cu intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 114/2018, pentru activitatile principale definite de codul CAEN 4120 (Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale) se vor majora salariile intregului personal implicat in executia lucrarilor propuse, ceea ce va influienta prin crestere majora costul manoperei luata in considerare la stabilirea valorii devizului general al lucrarilor prin majorarea semnificativa a valorii totale a investitiei aprobata prin Anexa 1 precum si analiza economica, ca si componenta a documentatiei tehnico-economice-faza D.A.L.l., cu indicatorii tehnico-economici — aprobata in cadrul descrierii investitiei, aprobata in H.C.L. nr. 79 /2016.

Realizarea obiectivului va conduce la deblocarea situației, având în vedere faptul că pentru piectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E-etapa I Sc. imnazială (Generală) nr.25” există semnat contractul de finanțare cu nr.SC2018- 550/21.03.2018 (1932/06.03.2018) în valoare de 1.345.593,00 lei cu Ministerul Dezvoltării egionale și Administrației Publice, având termenul de finanţare de 4 ani începând de la data de (.03.2018. Prin nerealizarea obiectivului propus nu se poate relua procedura de achiziție a lucrărilor de cecuție, urmând în mod inevitabil stoparea investiţiei. Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie a fost elaborata cu respectarea prevederilor -G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico- :onomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică conform proiect r. 159/2015 "Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E-etapa I Sc. Gimnazială ienerală) Timişoara, str. Cosminului nr.42 elaborată de prestatorul serviciilor de proiectare şi istență tehnică din partea proiectantului S.C. „ATELIERUL ARHITEXT” S.R.L. in baza contractului proiectare nr. 226/22.09.2014. În concluzie, prin Proiectului Tehnic nr.30/2019 şi a modificarilor legislative in conformitate 1 art.71 din OUG 114/2018 cu privire la majorarea salariului minim in constructii, s-au stabilit mătoarele: - valoarea totală estimată a investiţiei conform Devizului General actualizat, ca fiind de 2.455,90 mii lei inclusiv TVA, din care C+M are valoarea de 2.163,41 mii lei inclusiv TVA i conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ : ri. 129, al. (2), lit.b) 'onsiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; ) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de teres local, în condiţiile legii. rticolul 196-Tipurile de acte administrative ) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă sau emit, pă caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-2021 / 29.01.2020 ivind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru obiectivul iectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+IE şi P+2E-etapa I Sc. Gimnazială ienerală) nr.25”, Timişoara, str. Cosminului nr.42. Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind tualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru obiectivul obiectivul tealizare mansardă la corpurile existente în regim P+lE şi P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) 25”, Timişoara, str. Cosminului nr.42 şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului lunicipiului Timişoara, reglementat de QOUG 57/2019 privind Codul Administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat ezenta documentaţie, nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor lministrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia n punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, O

Atasament: Rap_Sp.HCL-Gen_25_LOT_1.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROU CONSTRUCȚII INSTALAŢII Nr. SC2020-2021 / 29.01.2020 RAPORT DE SPECIALITATE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru obiectivul obiectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”,Timișoara, str. Cosminului nr.42 Având în vedere Referatului de aprobare a proiectului de hotarâre privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2020-2020/29.01.2019, a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E-ctapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”, Timişoara, str. Cosminului nr.42, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici (Anexa 1) şi a Devizului General (Anexa 2). În anul 2014, Direcţia Instituţii Școlare, Medicale, Sportive şi Culturale , Biroul Tehnic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, prin referatul SC2014-20717/07.08.2014 s-a solicitat achiziția publică pentru execuția serviciului de întocmire a documentației "Expertiză tehnică+DALI+PAC+PT+DDE+CS+A” pentru lucrarea "Reabilitare acoperiş tip șarpantă la Școala Generală nr.25”, Timişoara, str. Cosminului nr.42. Pentru realizarea acestui obiectiv a fost întocmită Tema de Proiectare cu nr. SC2014-20721/07.08.2014. Execuția lucrării de proiectare a fost atribuită, în urma licitației, proiectantului SC ATELIERUL ARHITEXT SRL în baza contractului cu nr.226/22.09.2014. În baza HCL nr.110/03.03.2015 se modifică denumirea obiectivului în "Reabilitare acoperiş la Școala Generală nr.25”, Timişoara, str. Cosminului nr.42. Aşa cum a fost evidențiat şi în Nota de fundamentare a proiectantului SC ATELIERUL ARHITEXT SRL, cu numărul BC2020-000010/04.02.2020 ,în baza HCL 402/22.09.2015 se modifică noua destinație a spaţiului, respectiv modificarea sub formă de mansardă, se modifică indicatorii tehnico-economici şi se schimbă denumirea în „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”,Timişoara, str. Cosminului nr.42. Pentru realizarea acestui obiectiv, a fost necesară reproiectarea întrgului acoperiş. Pentru aceasta în primă fază a fost realizată o completare a expertizei nr.13/2014, realizată în cadrul D.A.L.I.. Completarea expertizei pune în evidență faptul că noua funcţiune a acoperişului măreşte gradul de încărcare pe întreagă pe întraga structură, atât din îcărcările statice (șarpantă, şape, parchet, etc) cât şi din încărcările ocazionale (aglomerări de persoane). Soluţia adoptată a fost realizarea de subfundări şi cămăşuiri ale diafragmelor de la nivelul parterului. Pentru punerea în operă a obiectivului au fost realizate mai multe licitaţii în anii 2017,2018 şi 2019, acestea fiind anulate deoarece nu s-a prezentat nimeni. Având în vedere cele enumerate mai sus se propune actualizarea Devizului General conform art.71 din 0UG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu aplicabilitate de la 01.01.2019, prin care, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. In fapt, odata cu intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 114/2018, pentru activitatile principale definite de codul CAEN 4120 (Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale) se vor majora salariile intregului personal implicat in executia lucrarilor propuse, ceea ce va influienta prin crestere majora costul manoperei luata in considerare la stabilirea valorii devizului general al lucrarilor prin majorarea semnificativa a valorii totale a investitiei aprobata prin Anexa 1 precum si analiza e& Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

ca, ca si componenta a documentatiei tehnico-economice-faza D.A.L.I, cu indicatorii tehnico- ci aprobata in cadrul descrierii investitiei, aprobata in H.C.L. nr. 79 /2016. sa obiectivului va conduce la deblocarea situației, având în vedere faptul că pentru obiectivul re mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) xistă semnat contractul de finanțare cu nr.SC2018-6550/21.03.2018 (1932/06.03.2018) în valoare de 3,00 lei cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, având termenul de finanțare incepând de la data de 21.03.2018. alizarea obiectivului propus nu se poate relua procedura de achiziție a lucrărilor de execuție, urmând nevitabil stoparea investiţiei. cumentatia de avizare a lucrarilor de interventie a fost elaborata cu respectarea prevederilor H.G. nr. 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente r/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. iterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică conform proiect )15 "Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Sc. Gimnazială | nr.25”,Timişoara, str. Cosminului nr.42 elaborată de prestatorul serviciilor de proiectare şi hnică din partea proiectantului S.C. „ATELIERUL ARHITEXT” S.R.L. in baza contractului de ir. 226/22.09.2014. În concluzie, prin Proiectului Tehnic nr.30/2019 şi a modificarilor legislative in conformitate cu DUG 114/2018 cu privire la majorarea salariului minim in constructii, s-au stabilit următoarele: sa totală estimată a investiţiei conform Devizului General actualizat, ca fiind de 2.455,90 mii lei inclusiv TVA, din care HM are valoarea de 2.163,41 mii lei inclusiv TVA vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că e hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici — Anexa 1 şi a Devizului General - Anexa 2, pentru proiectul ”Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E- , Gimnazială (Generală) nr.25”,Timișoara, str. Cosminului nr.42, îndeplineşte condițiile tehnice supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local. RILA A CONSILIER, CONSTANTIN PASCU SEBASTIAN MATES NA Vas

Atasament: Nota_fund_pr-Indicatori_actualizati-Gen._25_LOT_1.pdf

Primăria Municipiului Timişoara Biroul Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Constructii Instalatii S-a înregistrat cu numărul: BC2020-000010 din 04.02.2020 3C01 Corespondenţă - Birou Construcții Instalaţii a Biroul Constructii Instalatii Am preluat de la SC ATELIERUL ARHITEXT SRL -u adresa: Timişoara, Str. Total 22 file Termen de rezolvare: 05.03.2020 Termen direcţie: 19.02.2020 bs. NOTA FUNDAMENTARE-REAL.MANSARDA LA -ORPURILE EXISTENTE IN REGIM P+1E SI P+2 -LA SCOALA GEN NR 25 TM,STR COSMINULY imişoara, la 04.02.2020 Consiliet/Refg Za Camelia Popa clar că sunt de acord şi îmi exprim consimțământul în mod expres, lib și informat 1 privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, conforin prevederilor Regulamentului JE) 2016/679 privind prațecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu iracter personal și privind libera circulație a acestora, pentru a fi colectate, folosite, prelucrate și ocate de către Primăria Timișoara, în vederea îndeplinitii atribuțiilor |sesle ale acestei instituții, Semnătura .. m RS SEE E = Lizarea Devizului General de nsardă la corpurile existente în regim P+1E )nr.25”,Timișoara, str. Cosminului nr.42 Instituţii Școlare, Medicale, L Tehnic din cadrul Primăriei feratul SC2014-20717/07.08.2014 pentru execuția serviciului de ertiză tehnică+DALI+PAC+PT+DDE -tare acoperiș tip șarpantă la a, str. Cosminului nr.42. -tiv a fost întocmită Tema de 1.08.2014. Execuţia lucrării de urma licitației, proiectantului în baza contractului cu nr.110/03.03.2015 se modifică :abilitare acoperiș la Școala Cosminului nr.42. În baza HCL oua destinație a spațiului, mă de mansardă, se modifică Și se schimbă denumirea în le existente în regim P+1E și anerală) nr.25",Timișoara, str. Cosminului nr. 42. PETE realizarea acestui obiectiv, a fost necesară reproiectarea întregului acoperiș. Pentru aceasta în primă fază a fost realizată o completare a expertizei nr.13/2014, realizată în cadrul Tie Completarea expertizei pune în evidență faptul că noua funcțiune a acoperișului mărește gradul de încărcare pe întreagă pe întraga structură, atât din îcărcările statice (șarpantă, șape, parchet, etc) cât și din încărcările ocazionale (aglomerări de persoane). Soluția adoptată a fost realizarea de subfundări și cămăşuiri ale diafragmelor de la nivelul parterului. Pentru punerea în operă a obiectivului au fost realizate mai multe licitații în anii 2017,2018 și 2019, acestea fiind anulate deoarece nu s-a prezentat nimeni. Ţinând cont de faptul că odată cu trecerea anilor preţurile materialelor s-au modificat, în pricipal majorându-se, dar şi a faptului că a fost necesară reproiectarea corpului de clădire în vederea adaptării la noua funcţiune solicitată de beneficiar,au fost necesare modificări atât la nivelul cantităţilor de materiale, a preţurilor acestora cât şi introducerea de cantităţi de materiale noi ce nu au fost prevăzute în proiectul iniţial. Toate acestea conduc la modificarea valorii investiţiei ceea ce implicit face absolut necesară actualizarea Devizului General. Necesitatea actulizării Devizului General a fost imperioasă şi având în vedere art.71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a

Notă de fundamentare la actulizarea Devizului General de crări la obiectivul: Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-ctapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”,Timișoara, str. Cosminului nr.42 În anul 2014, Direcția Instituţii Școlare, Medicale, ortive și Culturale , Biroul Tehnic din cadrul Primăriei nicipiului Timișoara, prin referatul SC2014-20717/07.08.2014 solicitat achiziția publică pentru execuția serviciului de tocmire a documentaţiei “Expertiză tehnică+DALI+PAC+PT+DDE S+A” pentru lucrarea “Reabilitare acoperiș tip șarpantă la oala Generală nr.25", Timișoara, str. Cosminului nr.42. ntru realizarea acestui obiectiv a fost întocmită Tema de oiectare cu nr. SC2014-20721/07.08.2014. Execuţia lucrării de oiectare a fost atribuită, în urma licitaţiei, proiectantului ATELIERUL ARHITEXT SRL în baza contractului cu .226/22.09.2014. În baza HCL nr.110/03.03.2015 se modifică numirea obiectivului în “Reabilitare acoperiș la Școala nerală nr.25”, Timișoara, str. Cosminului nr.42. În baza HCL 2/22.09.2015 se modifică noua destinație a spațiului, spectiv modificarea sub formă de mansardă, se modifică dicatorii tehnico-economici și se schimbă denumirea în salizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și 2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25"”,Timișoara, str. sminului nr.42. Pentru realizarea acestui obiectiv, a fost cesară reproiectarea întregului acoperiș. Pentru aceasta în imă fază a fost realizată o completare a expertizei d realizată în cadrul BR Ii Completarea pertizei pune în evidență faptul că noua funcțiune a operișului mărește gradul de încărcare pe întreagă pe întraga ructură, atât din îcărcările statice (șarpantă, șape, rchet, etc) cât și din încărcările ocazionale (aglomerări de rsoane). Soluția adoptată a fost realizarea de subfundări și nmășuiri ale diafragmelor de la nivelul parterului. Pentru nerea în operă a obiectivului au fost realizate mai multe citații în anii 2017,2018 și 2019, acestea fiind anulate oarece nu s-a prezentat nimeni. Ţinând cont de faptul că ată cu trecerea anilor preţurile materialelor s-au dificat, în pricipal majorându-se, dar şi a faptului că a fost cesară reproiectarea corpului de clădire în vederea adaptării noua funcţiune solicitată de beneficiar,au fost necesare dificări atât la nivelul cantităţilor de materiale, a ețurilor acestora cât şi introducerea de cantităţi de teriale noi ce nu au fost prevăzute în proiectul iniţial. ate acestea conduc la modificarea valorii investiţiei ceea ce plicit face absolut necesară actualizarea Devizului General.

unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu aplicabilitate de la 01.01.2019, prin care, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. Având în vedere cele enumerate mai sus, considerăm absolut necesar şi justificat, actulizarea Documentaţiei economice, a Devizului General şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii. SC ATELIERUL ARHITEXT SRL Arh. Pop Ionel SUL Azi) ARIA | atglierul ) _—_—. ÎTE. ETII

Atasament: Aviz_ec-Indicatori_actualizati-Gen.25_LOT_1.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIREŢIA ECONOMICĂ Nr. SC2020 —2021/29.01.2020 Către, BIROUL CONSTRUCTII INSTALATII Avand în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2020 — 2021/29.01.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru obiectivul obiectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+IE și P+2E-etapa 1 Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”, Timișoara, str. Cosminului nr.42, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcţiei Economice la data prezentei, deoarece reprezinta aprobarea Consiliului Local privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru obiectivul de investitii. Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timisoara, cheltuiala va fi cuprinsa în bugetul Municipiului Timisoara pe anul 2020, defalcata pe surse de finantare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finantele Publice Locale. DIRECT OMIC Steliay CIU

Atasament: Anexa_1-_Indicatori_actualizati-Gen._25_LOT_1.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL CONSTRUCȚII-INSTALAŢII ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR: / PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI AI INVESTITIEI „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”,Timişoara, str. Cosminului nr.42 „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”,Timişoara, str. Cosminului nr.42 întocmit de S.C. ARHITEXT SRL, are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei: Durata de realizare a investitiei este de 4 luni. Valoarea totala a investitiei : 2.455.900,80 lei (inclusiv TVA), Din care constructii montaj CEM. 2.163.413,77 lei (inclusiv TVA) Capacitate(in unitati fizice si valorice): - Regim de înălțime propus: Sp+P+2E+M - Amprenta la sol corp Sp+P+2E+M care necesită lucrări de consolidare = 1.273 mp - Suprafața construită desfăşurată totală existentă : 3.957 mp - Suprafața construită desfăşurată totală propusă : 1.273 mp Intocmit, Sebastian Mateş e Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Anexa_2-_Deviz_general_actualizat_-_Gen._25__LOT_1.pdf

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV REABILITARE ACOPERIS TIP SARPANTA LA SC. GENERALA NR. 25 TIMISOARA, REALIZARE MANSARDA LA CORPURILE EXISTENETE IN REGIM P+1E SI P+2E ETAPA |, STRUCTURA DE REZISTENTA SI INCHIDERI EXTERIOARE DE ARHITECTURA Valoare(fara TVA 19% Valoare(cu TVA Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA 19%) 19%) lei lei lei 1 2 8 4 5 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 [Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 12 |Amenajarea terenului o 0.00 00 1.2.1 Defrisari - nu este cazul 900 800 a Amenajari pentru protectia mediului si aduc t lui j E pe pi iului si aducerea terenului 0,00 0,00 0,00 13 |la starea initiala 14 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 [OTAL CA L CAPITOLUL 2 Cheltuieli p entru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2.1 |Alimentare cu apa potabila 0,00 0,00 0,00 2.2 |Alimentare la reteaua de canalizare 0,00 0,00 0,00 23 |Alimentare cu gaze naturale 0,00 0,00 0,00 2.4 _|Alimentare cu energie electrica 0,00 Ă 0,00 0,00 2,50 |Alimentare cu fibra optica(internet, telefonizare, cablu TV) 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAF L2 0,00 CAPITOLUL3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 |Studii 0,00 0,00 0,00 3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 3.2 Docimentati suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 1.200,00 228,00 1.428,00 acorduri si autorizatii 3.3 |Experizare tehnica 0,00 0,00 0,00 34 [Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 aa9 0,00 3.5 |Proiectare 29.100,00 5.529,00 34.629,00 3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a 0,00 0,00 lucrarilor de interventii si deviz general 0,00 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 avizelor/acordurilor/autorizatiilor(faza DTAC) 0,00 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a i i 0,00 0,00 detaliilor de executie 0,00 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 29.100,00 5.529,00 34.629,00 3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 3.7 |Consultanta 0,00 0,00 0,00 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investituii 0,00 0,00 0,00 3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 3.8 |Asistenta tehnica 8.500,00 1.615,00 10.115,00

Inspectoratul de Stat in Constructii 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.500,00 665,00 4.165,00 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 0,00 0,00 0,00 rOTI “CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 3.8.2 Dirigentie de santier PITOL 3 5.950,00 4.1 |Constructii si instalatii 1.773.653,43| 336.994,15| 2.110.647,58 411 Inchideri exterioare de arhitectura 400.632,09 76.120,10 476.752,19 412 Structura de rezistenta 734.384,88 139.533,13 873.918,01 413 Realizare mansarda la corpurile existente 628.761,20| 119.464,63 748.225,83 41.4 Instalatii electrice 9.875,26 1.876,30 11.751,56 4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00 43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00 necesita montaj 44 Utilaje, echipamente tehnologice si fuctionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 4.5 |Mobilier, dotari PSI si semnalistica 0,00 0,00 0,00 ctive necorporale 0,00 0,00 0,00 5.1 Organizare de santier 49.531,34 9.410,95 58.942,29 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 44.341,34 8.424,85 52.766,19 santier 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 5.190,00 986,10 6.176,10 5,2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 19.997,94 0,00 19.997,94 5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente cerditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00 5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii(0,5% din C+M ) 9.089,97 0,00 9.089,97 5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii(0,1% din C+M ) 1.817,99 0,00 1.817,99 5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor- CSC (0,5% din C+M) 9.089,97 0,00 9.089,97 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00 5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute (10% din C+M) 181.799,48 34.541,90 216.341,38 Cheltuieli pentru informare si publicitate CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare 0,00 la beneficiar 0,00 0,00 [OTAL C TOTAL GENERAL 2.063.782,18 0,00 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 392.118,62 2.455.900,80 C+M 1.817.994,77 345.419,01 2.163.413,77

Beneficiar, Municipiul Timisoara Proiectant general Atelierul Arhitext SRL arh. lonel-Petru Pop

Atasament: Rap._aprb._pt_.HCL_-Gen.25_LOT_1.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR PRIMAR NICOLAE ROBU N. (0 2020 - Zoo 29. 2020 REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si a Devizului General pentru obiectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”,Timişoara, str. Cosminului nr.42 Descrierea situaţiei actuale În vederea realizarii obiectivului „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+IE și P+2E- etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”,Timişoara, str. Cosminului nr.42, în anul 2015 a fost realizat proiectul nr.159/2015 de către firma de proiectare SC ATELIERUL ARHITEXT SRL. Având în vedere că până în anul 2018 nu s-a putut realiza contractarea lucrărilor de execuţie la obiectivul mai sus amintit, odată cu intarea în vigoare a OUG 114/2018, este necesară actualizarea documentației economice cu prevederile acesteia. Se propune actualizarea Devizului General conform art.71 din OQUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu aplicabilitate de la 01.01.2019, prin care, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Prin actualizarea documentaţiei tehnico-economice, se va realiza corectarea indicatorilor tehnico-economici cu măsurile impuse de OUG 114/2018. Acest fapt va permite reluarea procedurii de licitatie a lucrărilor de execuție. 3. Concluzii Prin Proiectul nr.159/2015 „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+I1E şi P+2E-ctapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”,Timişoara, str. Cosminului nr.42, faza D.A.L.I +PT., aprobate prin HCL nr 402/201 s-au stabilit următoarele: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general: 1.473,25 mii lei inclusiv TVA din care valoarea totala a investitiei C+M: 1.226,91 mii lei inclusiv TVA, 2 e 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Ca urmare a modificarilor legislative in conformitate cu art.71 din OUG 114/2018 cu privire la majorarea salariului minim in constructii, au rezultat urmatoarele valori conform Devizului General actualizat Valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general actualizat, ca fiind de 2.455,90 mii lei inclusiv TVA din care valoarea totala a investitiei CM: 2.163,41 miilei inclusiv TVA; Durata de realizare a investitiei este de 4 luni. Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a indicatorilor tehnico-economici actualizați, prevăzuţi in Anexa 1 şi Devizului General actualizat prevazut în Anexa 2, pentru proiectul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr.25”,Timişoara, str. Cosminului nr.42. ŞEF BIROU CONSTRUCŢII INSTALAȚII TÂNTIN PASCU e Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii