keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 398/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ŤConstruire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pt. Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenauť, Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5

22.09.2015

Hotararea Consiliului Local 398/22.09.2015
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ŤConstruire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pt. Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenauť, Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2015-25084/22.09.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Fisa Tehnica nr. 302/07.09.2015 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Având in vedere Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ŤConstruire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pt. Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenauť, Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5 intocmit de S.C. ŤAtelierul Arhitextť S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2: Se aproba elaborarea Proiectului Tehnic si a Documentatiei de Executie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art. 1 se va face din bugetul local si alte surse.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1/2

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT: ADMINISTRATOR PUBLIC PRIMAR, BIROUL TEHNIC Nicolae Robu Nr.: SC 2015-………../… .09.2015

REFERAT privind aprobarea“Studiului de Fezabilitate” pentru obiectivul de investitii «Construire Corp 2 al Liceului

Teoretic Nikolaus Lenau pt. Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenau», Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5

Biroul Tehnic din cadrul Administratorului Public are cuprins in programul de investitii pe anul 2015 obiectivul de investitii «Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pt. Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenau», Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5.

Primaria Timisoara are un drept de superficie pe un teren in suprafata de 4505 mp., proprietatea Universitatii de Vest Timisoara in campusul universitar din zona ’’Oituz’’, in vederea construirii unui nou edificiu pentru Liceul Teoretic ’’Nikolaus Lenau’’.

A fost finalizat “Studiul de Fezabilitate” pentru obiectivul de investitii mentionat, care a fost inaintat Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale. Comisia a avizat conditionat documentatia tehnico-economica, prin Fisa Tehnica nr. 257/17.02.2014, fiind date ca masuri inscrierea in Cartea Funciara a dreptului de superficie asupra terenului si obtinerea avizelor necesare si indeplinite prin H.C.L. nr. 321/30.05.2013.

Masurile conditionate in avizul C.T.E. au fost indeplinite pana la data prezentei, astfel: Directia de Urbanism a eliberat Avizul unic nr.164/24.03.2014, pentru retelele subterane si supraterane existente pentru imobil, necesar pentru obtinerea Autorizatiei de Construire. In Cartea Funciara a fost inscris dreptul de superficie pentru Municipiul Timisoara, pe o perioada de 49 ani, in baza Actului notarial – Incheiere de autentificare nr. 1238/29.10.2014, pentru contractul de superficie incheiat intre Municipiul Timisoara si Universitatea de Vest Timisoara.

“Studiul de Fezabilitate” a fost aprobat cu H.C.L. nr. 573/27.11.2014. Avand in vedere ca in urma executarii serviciului de intocmire a documentatiei de proiectare „P.A.C. + P.T.

+ D.D.E. + C.S. + A.C. - Construire spatii invatamint si utilitati” pentru obiectivul «Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau», Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5, si a adresei nr. CM 2015- 000252/02.06.2015 inaintata de Prestator(proiectant), s-a stabilit ca tema de proiectare s-a modificat de la capacitatea de 26 sali de clasa si alte spatii complementare la capacitatea de 50 sali de clasa si alte spatii complementare.

Celelalte lucrari de constructii si instalatii au fost cuprinse in „Tema de Proiectare” deja lansata in documentatia tehnica.

Fata de cele prezentate mai sus este necesara intocmirea unei documentatiei de proiectare „S.F. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C. - Construire spatii invatamint si utilitati” pentru obiectivul «Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pt. Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenau», Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5 si de modificare a S.F.-ului aprobat cu H.C.L. nr. 573/27.11.2014.

Studiul de fezabilitate are cuprinsa nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei: in prezent Liceul Teoretic Nikolaus Lenau cuprinde toate cele trei cicluri de invatamant preuniversitar. Liceul si-a desfasurat activitatea in doua imobile: in imobilul din Piata Unirii nr.7 functioneaza ciclul primar; in imobilul de pe str.Gh.Lazar nr.2, in care au fost grupate ciclul gimnazial si liceal, inclusiv partea administrativa a institutiei. Pentru a asigura ciclul de invatamant intr-un singur singur schimb de dimineata, activitatea scolara a liceului s-a extins in alte doua imobile: din anul scolar 2012-2013 pentru clasele de ciclu primar in imobil - corp internat, str. I. Nemoianu nr. 5 si pentru anul scolar in curs in imobilul RATT str. Intrarea Doinei nr. 2, pentru clasele V-VIII.

Cladirile scolii sunt in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara - domeniul public, cu exceptia cladirii din Piata Unirii nr. 7, care a fost retrocedata conform Legii nr. 247/2004 Arhiepiscopiei Romano-Catolice, care a devenit proprietar de drept si pentru care liceul are contract de inchiriere pana in anul 2017.

Rezulta deficienta majora a situatiei actuale privind spatiile liceului disipate in mai multe imobile. Cladirea din str.Gh.Lazar nr. 2 este o cladire solida, cu suprafata desfasurata de circa 5280 mp, ce contine 33 sali de clasa si sali de specialitate. Cladirea din Piata Unirii are 22 sali de clasa.

Conform estimarii scolii, numarul total de clase, laboratoare si sali de specialitate necesare desfasurarii in conditii normale a procesului de invatamant pentru intreg liceul este de minim 69 sali de clasa si de specialitate ( minim 22 - primar, 16 - gimnazial, 31 – liceal). In conditiile cedarii imobilului din Piata Unirii si imobilului RATT, care este inchiriat, si in acest sens este oportuna dezvoltarea bazei materiale proprii.

2/2

Prognoza pe termen mediu preconizeaza ca numarul de elevi se va reduce la maxim 25 elevi/clasa, ceea ce creste necesitatea fiecarui an cu inca o sala de clasa.

Pe termen lung avand in vedere profilul german al scolii care atrage interesul famiilor de a-si da copiii pentru oportunitatea unei cariere la firme multinationale, se preconizeaza ca nivelul de scolarizare va ramane aproximativ la aceleasi valori, din punct de vedere al liceului admitandu-se oscilatii de pana la 10-15%.

Privind oportunitatea investitiei, strategia locala de dezvoltare a zonei Timisoara prezinta primul obiectiv al Directiei a III-a strategice sub formula ’’asigurarii resurselor umane, in special tinere, cu grad de instruire ridicat, necesare viitoarei dezvoltari economico-sociale ale zonei, prin asigurarea dreptului la educatie a locuitorilor zonei…’’.Consideram ca Liceul Teoretic Nikolaus Lenau are suficiente rezultate si recomandari pentru a beneficia pe deplin de suport material, pentru dezvoltarea infrastructurii, din partea administratiei publice locale.

A fost finalizat “Studiul de Fezabilitate” modificat pentru obiectivul de investitii mentionat, care a fost inaintat Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale. Comisia a avizat conditionat documentatia tehnico-economica, prin Fisa Tehnica nr. 302/07.09.2015, fiind date ca masuri obtinerea punctului de vedre favorabil al serviciului juridic privind legaliatatea emiterii A.C. in cazul utilizarii extrasului de C.F. prezentat in C.T.E. Documentatia va fi completata cu documentele solicitate in etapa a doua de elaborare a D.T.A.C.

Conform “Studiului de Fezabilitate” modificat pus la dispozitie se propune executia unui ansamblu format din patru corpuri distincte – Corp A(D.+P.+3E.+4E. retras), Corp B(D.+P.+3E.), Corp C(P.+3E.) si Corp D(D.+P. inalt) cu diverse functiuni. Suprafata construita desfasurata este de 11.931,10 mp, Valoarea investitiei este de 65.037,15 lei(inclusiv T.V.A.) din care lucrari constructii-montaj C.+M. = 51.507,793 lei, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in anexa la prezentul referat.

Durata de realizare a investitiei este de 24 de luni. Finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.02 – Invatamint secundar superior, impreuna

cu alte resurse atrase. Fata de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

(1) Aprobarea “Studiului de Fezabilitate” pentru obiectivul de investitii «Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pt. Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenau», Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5 intocmit de S.C. «Atelierul Arhitext» S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare.

(2) Aprobarea trecerii la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie.

DIRECTOR ECONOMIC, SECRETAR, Smaranda Haracicu Ion Cojocari

DIRECTOR D.I.S.M.S.C., Mihai Costa SEF BIROU TEHNIC, Gabriela Viziteu Intocmit,

Pauliean Gama

Avizat, SERVICIUL JURIDIC

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR: ………………….

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI «Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pt. Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenau», Timişoara, str. Popa

Sapca, nr. 5

Studiul de fezabilitate pentru obiectivului de investitie «Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pt. Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenau», Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5, pr. nr. 160/2015 intocmit de S.C. «Atelierul Arhitext» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 24 luni Valoarea totala a investitiei : 65.037,152 mii lei (inclusiv TVA) 14.719,617 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 51.507,793 mii lei (inclusiv TVA)

11.657,567 mii euro (inclusiv TVA) Capacitate:(in unitati fizice si valorice) Investitia propune dezvoltarea si asigurarea calitatii serviciilor in invatamint in concordanta cu normativele in vigoare. Regim de inaltime propus: Corp A(D.+P.+3E.+4E. retras), Corp B(D.+P.+3E.), Corp C(P.+3E.) si Corp D(D.+P. inalt) Suprafata construita desfasurata: 11.931,10 mp. Capacitate: 48 sali de clasa, laboratoare, cabinete, biblioteca cu depozit, sala polifunctionala, teren de sport cu circulatii perimetrale, spatii administrative, tehnice si altele.

DIRECTOR D.I.S.M.S.C., ŞEF BIROU TEHNIC, Mihai Costa Gabriela Viziteu CONSILIER, Pauliean Gama

Red.: P.G. Dact.: P.G. Ex.: 2