keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 573/27.11.2014 privind aprobarea "Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Construire Corp 2 - Liceul Teoretic N. Lenau" in Municipiul Timişoara, Zona Oituz, Str. Popa Sapca, nr. 5

27.11.2014

Hotararea Consiliului Local 573/27.11.2014
privind aprobarea "Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Construire Corp 2 - Liceul Teoretic N. Lenau" in Municipiul Timişoara, Zona Oituz, Str. Popa Sapca, nr. 5


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014- 30843/18.11.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fisa Tehnica nr. 252/17.02.2014 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Având în vedere Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba "Studiul de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii ŤConstruire Corp 2 - Liceul Teoretic N. Lenauť in Municipiul Timişoara, Zona Oituz, Str. Popa Sapca, nr. 5, intocmit de S.C. ŤAtelierul Arhitextť S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art. 1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoasra

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR………………….

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI „Construire corp 2 Liceul Teoretic N.Lenau” din Municipiul Timisoara, Zona Oituz, str. Popa Sapca, nr. 5

Studiul de fezabilitate pentru obiectivului de investitie „Construire corp 2 Liceul Teoretic N.Lenau” din Municipiul Timisoara, Zona Oituz, str. Popa Sapca, nr. 5 intocmit de S.C. «Atelierul Arhitext» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 24 luni Valoarea totala a investitiei : 39.515.914,00 lei (inclusiv TVA) 8.695.901,00 euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 31.644.507,00 lei (inclusiv TVA)

6.963.714,00 euro (inclusiv TVA) Capacitate:(in unitati fizice si valorice) Investitia propune dezvoltarea si asigurarea calitatii serviciilor in invatamint in concordanta cu normativele in vigoare. Regim de inaltime propus: Corp A(D.+P.+3E.+E. retras) si Corp B(P.+3E.) Suprafata construita desfasurata: 8191 mp. Capacitate: 26 sali de clasa, laboratoare, cabinete, biblioteca cu depozit, sala polifunctionala, teren de sport cu circulatii perimetrale, spatii administrative, tehnice si altele.

Pt. DIRECTOR, ŞEF BIROU, Mihai Costa Gabriela Viziteu CONSILIER, Petru Pavan

Red.: P.G. Dact.: P.G.

Atasament: Referat.pdf

2 MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE, PRIMAR, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE Na lae Robu BIROUL TEHNIC > Nr.: SC 2014 30 1 REFERAT privind aprobarea“Studiului de Fezabilitate” pentru obiectivul de investitii «Construire Corp2 — Liceul Teoretic N. Lenau» in Municipiul Timişoara, Zona Oituz, Str. Popa Sapca, nr. 5 Biroul Tehnic din cadrul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale are cuprins in programul de investitii pe anul 2014 obiectivul de investitii Construire Corp 2 — Liceul Teoretic N. Lenau” in Municipiul Timişoara, Zona Oituz, Str. Popa Sapca, nr. 3". Primaria Timisoara are un drept de superficie pe un teren in suprafata de 4505 mp., proprietatea Universitatii de Vest Timisoara in campusul universitar din zona ”?Oituz””, in vederea construirii unui nou edificiu pentru Liceul Teoretic ''Nikolaus Lenau””. A fost finalizat “Studiul de Fezabilitate” pentru obiectivul de investitii mentionat, care a fost inaintat Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare si avizare a documentatiilor tehnico- economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale. Comisia a avizat conditionat documentatia tehnico-economica, prin Fisa Tehnica nr. 257/17.02.2014, fiind date ca masuri inscrierea in Cartea Funciara a dreptului de superficie asupra terenului si obtinerea avizelor necesare. Masurile conditionate in avizul C.T.E. au fost indeplinite pana la data prezentei, astfel: Directia de Urbanism a eliberat Avizul unic nr.164/24.03.2014, pentru retelele subterane si supraterane existente pentru imobil, necesar pentru obtinerea Autorizatiei de Construire. In Cartea Funciara a fost inscris dreptul de superficie pentru Municipiul Timisoara, pe o perioada de 49 ani, in baza Actului notarial — Incheiere de autentificare nr. 1238/29.10.2014, pentru contractul de superficie incheiat intre Municipiul Timisoara si Universitatea de Vest Timisoara. Studiul de fezabilitate are cuprinsa nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei: in prezent Liceul Teoretic Nikolaus Lenau cuprinde toate cele trei cicluri de invatamant preuniversitar. Liceul si-a desfasurat activitatea in doua imobile: in imobilul din Piata Unirii nr.7 functioneaza ciclul primar; in imobilul de pe str.Gh.Lazar nr.2, in care au fost grupate ciclul gimnazial si liceal, inclusiv partea administrativa a institutiei. Pentru a asigura ciclul de invatamant intr-un singur singur schimb de dimineata, activitatea scolara a liceului s-a extins in alte doua imobile: din anul scolar 2012-2013 pentru clasele de ciclu primar in imobil - corp internat, str. I. Nemoianu nr. 5 si pentru anul scolar in curs in imobilul RATT str. Intrarea Doinei nr. 2, pentru clasele V-VIII. Cladirile scolii sunt in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara - domeniul public, cu exceptia cladirii din Piata Unirii nr. 7, care a fost retrocedata conform Legii nr. 247/2004 Arhiepiscopiei Romano-Catolice, care a devenit proprietar de drept si pentru care liceul are contract de inchiriere pana in anul 2017, Rezulta deficienta majora a situatiei actuale privind spatiile liceului disipate in mai multe imobile. Cladirea din str.Gh.Lazar nr. 2 este o cladire solida, cu suprafata desfasurata de circa 5280 mp, ce contine 33 sali de clasa si sali de specialitate. Cladirea din Piata Unirii are 22 sali de clasa. Conform estimarii scolii, numarul total de clase, laboratoare si sali de specialitate necesare desfasurarii in conditii normale a procesului de invatamant pentru intreg liceul este de minim 69 sali de clasa si de specialitate ( minim 22 - primar, 16 - gimnazial, 31 — liceal), In conditiile cedarii imobilului din Piata Unirii si imobilului RATT, care este inchiriat, si in acest sens este oportuna dezvoltârea bazei materiale proprii. Prognoza pe termen mediu preconizeaza ca numarul de elevi se va reduce la maxim 25 elevi/clasa, ceea ce creste necesitatea fiecarui an cu inca o sala de clasa.

Pe termen lung avand in vedere profilul german al scolii care atrage interesul famiilor de a-si da copiii pentru oportunitatea unei cariere la firme multinationale, se preconizeaza ca nivelul de scolarizare va ramane aproximativ la aceleasi valori, din punct de vedere al liceului admitandu-se oscilatii de pana la 10-15%. Privind oportunitatea investitiei, strategia locala de dezvoltare a zonei Timisoara prezinta primul obiectiv al Directiei a III-a strategice sub formula resurselor umane, in special tinere, cu grad de instruire ridicat, necesare viitoarei dezvoltari economico-sociale ale zonei, prin asigurarea dreptului la educatie a locuitorilor zonei...””.Consideram ca Liceul Teoretic Nikolaus Lenau are suficiente rezultate si recomandari pentru a beneficia pe deplin de suport material, pentru dezvoltarea infrastructurii, din partea administratiei publice locale. Conform “Studiului de Fezabilitate” pus la dispozitie se propune executia unui ansamblu format din doua corpuri distincte — Corp A(D+P+3E+E retras) si Corp B(P+3E) cu diverse functiuni. Suprafata construita desfasurata este de 8191 mp, Valoarea investitiei este de 39.515.914,00 lei(inclusiv T.V.A.) din care lucrari constructii-montaj C.+M. = 31.644.507,00 lei, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in anexa la prezentul referat. Durata de realizare a investitiei este de 24 de luni. Finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.02 — Învatamint secundar superior, impreuna cu alte resurse atrase. Fata de cele prezentate mai sus, PROPUNEM: (1) Aprobarea “Studiului de Fezabilitate” pentru realizarea obiectivului de investitii «Construire Corp 2 — Liceul Teoretic N. Lenau» în Municipiul Timişoara, Zona Oituz, Str. Popa Sapca, nr. 5, intocmit de S.C. «Atelierul Arhitext» S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare. (2) Aprobarea trecerii la elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentației de execuţie. DIRECTOR ECONOMIC, Pt. SECRETAR Smaranda Haracicu Simona 1 i 7 / / UA n Pt. DIRECTOR DIRECTIE, Mihai Costârf SEF BIROU TEHNIC, Gabrielaj Viziteu Hr Avizat, SERVICIUL JURIDIC _ | COD FO 53 —01, ver2