keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 34/25.01.2017 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"

25.01.2017

Hotararea Consiliului Local 34/25.01.2017
privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017 - 1276/18.01.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.388/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149";
În conformitate cu prevederile art.291 alin.1 lit.(b) din Legea nr.297/2015 privind Codul Fiscal, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149", întocmit de SC Drum Proiectconsult SRL, conform Contractului de proiectare nr.328/23.12.2014 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2017 –

REFERAT privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii

,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149”

Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2017 obiectivul de investiţii ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149”. Traseul drumului propus pentru amenajare este situat în partea sud-estică a Municipiului Timişoara şi va asigura legătura între trama stradală a Municipiului Timişoara şi reţeaua de străzi şi drumuri comunale din comuna Moşniţa Nouă, satul Moşniţa Veche. În acest sens se va putea asigura o legătură viabilă între zonele rezidenţiale noi apărute în comuna Moşniţa Nouă şi reţeaua de străzi din municipiu.Traseul propus pentru amenajare are o lungime de aproximativ 1500m şi începe pe Calea Moşniţei la sfârşitul carosabilului amenajat al drumului. Tronsonul proiectat se va corela cu traseul de perspectivă a Centurii de ocolire Sud a municipiului Timişoara. Lucrările vor cuprinde amenajare carosabil cu 2 benzi de circulaţie, amenajare trotuare, amenajare piste de biciclete, amenajare spaţii verzi. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi, Cap. C Studii şi proiecte. Studiul de Fezabilitate pentru ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149”, a fost realizat de SC DRUM PROIECTCONSULT SRL în baza contractului de prestări servicii nr. 328/23.12.2014. Traseul drumului aferent obiectivului de investiţie ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149” a fost aprobat prin HCL nr.290 / 25.06.2015. Prin HCL nr. 388 / 22.09.2015 a fost aprobată documentaţia tehnico-economică aferentă acestui obiectiv, cu o valoare totală a investiţiei de 19.458,322 mii lei (inclusiv TVA) reprezentând 4.408,619 mii euro (inclusiv TVA). Având în vedere: - modificările legislative ale Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii referitoare la modificarea cotei legale a taxei pentru Inspectoratul de Stat în construcţii la 0,5% din valoarea, fără TVA, a lucrărilor; - modificările legislative ale Codului Fiscal referitoare la modificarea cotei legale de TVA la 19%, intrate în vigoare la 01.01.2017; - în cadrul proiectului pentru alimentarea iluminatul public, a unei staţii de pompare şi a unui sistem de degivrare, a fost proiectat un post de transformare, care în baza unor criterii tehnice şi economice a fost amplasat în aproprierea liniei de medie tensiune. Având în vedere viitoarea dezvoltare a zonei pentru acoperirea necesarului de energie electrică se impune mărirea capacităţii postului de transformare la 250kVA; a fost necesară actualizarea devizului general al investiţiei. Ca urmare a actualizării devizului general valoarea totală a investiţiei ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149” s-a modificat de la 19.458,322 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 4.408,619 mii Euro(inclusiv TVA) la 18.714,492 mii lei(inclusiv TVA), respectiv 4.161,458 mii Euro (inclusiv TVA). Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate aferent investiţiei ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149”.

SECRETAR, SIMONA DRĂGOI DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, STELIANA STANCIU CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF SERVICIU DPUH, ŞEF BIROU DP IOAN GANCIOV VASILE OLAR

CONSILIER AVIZAT JURIDIC LILIANA PÎRVU

Red. DV Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: Anexa_1_HCL.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. DRUM PROIECTCONSULT S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149”, conform contractului de proiectare nr. 328 din data de 23.12.2014 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 12 luni (8 luni execuţia) Valoare de investitie (INV) 18.714,492 mii lei (inclusiv TVA)

4.161,458 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 16.382,255 mii lei (inclusiv TVA)

3.642,848 mii euro (inclusiv TVA)

Capacităţi (în unităţi fizice ): - Suprafaţă tramă stradală 40.271,00 mp - Suprafaţă carosabil 15.361,00 mp - Suprafaţă trotuare 6.441,00 mp - Suprafaţă pistă ciclişti 3.760,00 mp - Suprafaţă taluzuri vegetalizate 14.709,00 mp - Podeţe tip C2 3 buc - Pod metalic 1 buc - Marcaje rutiere 2.080,00 ml - Canal tehnic 1.980,00 ml - Arbori 638,00 buc - Lungime canalizare menajeră 1.230,00 ml - Lungime reţea alimentare cu apă 1.400,00 ml - Lungime reţea canalizare pluvială 1.745,00 ml - Stâlpi iluminat stradal 110,00 buc - Post trafo alimentare (250kVA) 1,00 buc

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PÎRVU