keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 305/28.07.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii REAMENAJAREA ŞI MODERNIZAREA PARCULUI COPIILOR "ION CREANGĂ" elaborat de către S.C.FAGUS GMBH în cadrul Contractului de Servicii nr. 41 din 15.05.2009

28.07.2009

Hotararea Consiliului Local 305/28.07.2009
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii REAMENAJAREA ŞI MODERNIZAREA PARCULUI COPIILOR "ION CREANGĂ" elaborat de către S.C.FAGUS GMBH în cadrul Contractului de Servicii nr. 41 din 15.05.2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-16079/15.07.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. Gheorghe CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28//2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie şi Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii Reamenajarea şi Modernizarea Parcului Copiilor "Ion Creangă" în valoare de 14.105.67 mii lei respectiv 3.342,58 mii euro (TVA inclus), elaborat de către S.C.FAGUS GMBH în cadrul Contractului de Servicii nr.41 din 15.05.2009, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică şi Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MIHAI RITIVOIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. iii severe INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “REAMENAJAREA ȘI MODERNIZAREA PARCULUI COPIILOR "ION CREANGĂ” din municipiul Timişoara” - SF elaborat de către S.C. FAGUS GMBEH, în cadrul Contractului de prestare de servicii nr. 41/15.05.2009 AMPLASAMENT: pe malul drept al canalului Bega între podul „Decebal” şi podul „Michelangelo” VALOAREA TOTALA a investiţiei (TVA inclus) = 14.105,67 mii lei / 3.342,58 mii euro din care: C+M (TVA inclus) = 12.313,34 mii lei / 2.917,85 mii euro 1 euro= 4,22 lei DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 15 luni, din care lucrările de execuție 11 luni CAPACITĂŢI FIZICE: Suprafaţa totală - 66.600 mp Clădire pentru recreere -217 mp Clădire administrativă - 74 mp Grupuri sanitare (2 cladiri) -50 mp Total Suprafață construită -314 mp Suprafaţă spații verzi amenajate -10686 mp BILANT TERITORIAL: Suprafeţe libere 17.488 mp 2,3% Suprafeţe verzi 48.771 mp 73,2% Clădiri 341 mp 0,5% Suprafață totală 66.600 mp 100% ECHIPAMENTE DE JOACĂ: Visul zborului, Muntele fermecat, Pădurea poveştilor, Câmpia elfilor — cu mici surprize, Țara Piticilor, Țara Giganţilor, Țara Indienilor, Deschidere de perspectivă, Pădurea întunecată, Comorile ascunse, Cafeneaua Parc, Marea mirodeniilor, Pădurea care şopteşte, Şah, Clădire administrativă , depozitare, Labirint, Leagănul cerului, Insula piraților, Terasele Begăi, Câmpia neastâmpăraților, Teatrul de păpuși, Maneja fermecată SURSE DE FINANŢARE : Buget local DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE Arh. AureliaJUNIE Red./Dact.:GB 26x.

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA dr. ing. Gheorghe CIUHANDU DIRECŢIA DEZVOLTARE SERVICIUL INVESTIŢII SC2009-16079/15.07.2009

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii „ REAMENAJAREA ŞI MODERNIZAREA PARCULUI COPIILOR ”ION CREANGĂ”

elaborat de către S.C.FAGUS GMBH în cadrul Contractului de Servicii nr. 41 din 15.05.2009

Parcul Copiilor situat în centrul oraşului Timişoara de-a lungul canalului Bega, a fost amenajat pentru întâia oară în 1858. Parcul denumit iniţial Franz Iosef, apoi M. Eminescu, după care Pionierilor, iar în prezent Ion Creangă, a fost amenajat iniţial în stil peisagistic, accentul principal punându-se pe agrementarea falezei ca promenadă. Funcţia recreativă pentru copii apare din anul 1957 şi se finalizează după trei decenii, printr-un efort colectiv realizat cu fonduri minime, când parcul se împânzeşte cu o gamă destul de variată de dotări şi echipamente de joacă specifice perioadei respective. Ultima amenajare a parcului a avut loc în anul 1987. Parcul este închis din august 2003, în urma controlului efectuat de către Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Timiş, datorită nerespectării prevederilor H.G. nr.1102/2002. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia - conform H.G. nr.1102/2002 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement - obţinerii autorizaţiei de funcţionare a parcului şi dotarea acestuia cu echipamente care să îndeplinească cerinţele esenţiale de securitate. Având în vedere importanţa istorică a parcului precum şi integrarea acestuia într-o politică coerentă de dezvoltare economică şi socială atât la nivel local cât şi regional, se impune abordarea cu prioritate a măsurilor de reamenajare şi modernizare a Parcului Copiilor ”ION CREANGĂ” definite prin: - amenajarea şi montarea unei game variate de locuri de joacă şi echipamente destinate copiilor pe categorii de vârste cuprinse între 0 – 18 ani ; - amenajarea unei/unor porţiuni destinate odihnei şi relaxării adulţilor; - amenajarea malului canalulului Bega pe porţiunea adiacentă parcului; - amenajarea amfiteatrului în vederea organizării unor evenimente diverse: spectacole, concerte, serbări etc; - păstrarea şi punerea în valoare a patrimoniului verde, al arborilor deosebiţi, al stilului peisagistic al parcului, precum şi amplificarea vegetaţiei existente, cu arbori cu o valoare botanică deosebită; - reabilitarea şi extinderea reţelelor tehnico-edilitare (apa, canal, irigare termoficare, gaz, telefonie, electrice, prevedere de hidranţi); - agrementarea zonei de intervenţii cu alei, mobilier urban (bănci, pergole, jardiniere, coşuri de gunoi etc) fântani publice şi arteziene, corpuri de iluminat ; - amenajarea unei clădiri multifuncţionale cofetărie/ cafenea, facilităţi de supraveghere /îngrijire a copiilor, grupuri sanitare etc; - armonizarea soluţiei propuse din punct de vedere al vecinătăţii cu zona de locuinţe şi servicii; Situat în inima oraşului, de-a lungul falezei canalului Bega, Parcul Copiilor „Ion Creangă” reamenajat şi modernizat va constitui atracţia maximă pentru copiii din zonă, din oraş şi nu numai. Suprafaţa de 6,6 ha reamenajată la standarde de calitate europene în vigoare, va asigura posibilităţi diverse de joacă şi recreere dar şi de petrecere a timpului liber.

Obiectivul se încadrează în cadrul programului de reabilitare a cartierelor istorice şi a malurilor canalului Bega care le uneşte, precum şi în prevederile Convenţiei cu privire la drepturile copilului - adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 şi ratificată de Parlamentul României – prin Legea nr. 18/1990 - care statuează, confirmă şi garantează dreptul fiecărui copil la odihnă şi la vacanţă, la a practica activităţi recreative proprii vârstei, de a participa la viaţa culturală şi artistică. Având în vedere aspectele mai sus menţionate şi cunoscând faptul că documentaţia studiul de fezabilitate elaborat de către S.C.FAGUS GMBH în cadrul Contractului de Servicii nr. 41 din 15.05.2009, constituie etapa primordială în derularea investiţiei,

Propunem comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii „ Reamenajarea şi Modernizarea Parcului Copiilor ”Ion Creangă” în valoare de 14.105.67 mii lei respectiv 3.342,58 mii euro (TVA inclus), elaborat de către S.C.FAGUS GMBH, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezentul referat. Director Direcţia Dezvoltare Consilier Serviciul Investiţii Arh. Aurelia Junie Arh. Carmen Doroghi

Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

FP 53-01, Ver1

  • DIRECŢIA DEZVOLTARE
  • SERVICIUL INVESTIŢII
    • REFERAT