keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 168/24.04.2012 privind acordarea unui drept de uz şi servitute, pentru Postul Trafo, situat pe terenul în suprafaţă de 12 mp., din Bv. Michelangelo la intrarea în Parcul Copiilor "Ion Creangă", având nr. top. 98, inscris în CF nr. 2

24.04.2012

Hotararea Consiliului Local 168/24.04.2012
privind acordarea unui drept de uz şi servitute, pentru Postul Trafo, situat pe terenul în suprafaţă de 12 mp., din Bv. Michelangelo la intrarea în Parcul Copiilor "Ion Creangă", având nr. top. 98, inscris în CF nr. 2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012 - 9514/12.04.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul tehnic de racordare nr. 14590180, emis de S.C. Enel Distribuţie Banat S.A.;
În conformitate cu prevederile din Legea energiei electrice nr. 13/2007;
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 90/2008 - privind aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba acordarea unui drept de uz şi servitute, în favoarea S.C. Enel Distribuţie Banat S.A. asupra terenului în suprafaţă de 12 mp. cu destinaţia de Post Trafo, teren care se află pe parcela cu nr. top. 98, înscrisă în C.F. nr. 2, proprietate a Municipiului Timişoara - domeniul public, pentru amplasarea şi folosinţa de către această societate a echipamentelor energetice care alimentează cu energie electrică Parcul Copiilor "Ion Creangă", aşa cum sunt prevăzute în Avizul tehnic de racordare cu nr. 14590180/21.03.2012, pe toată durata de existenţă a capacităţilor energetice.
Identificarea terenului în suprafaţă de 12 mp. se face conform planului de detaliu pentru amplasarea Postului Trafo, prezentat în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

LES 20 kV HIU + A2YSY 3x150+3x(1x150) (2 cabluri) Gard Parc | e PA 20kV | proiectat d rata + D ZA „S-ikM E | Z FL 32m | | l5m B-dul Michelangelo LEGENDA d- <4- <4- 4- —- 4- +- LES 20kV 3x185 mmp proiectata Pa A LES 20 kV existenta Beneficiar: SC ENEL Distributie Banat UTR Timisoara Nr. pr. SC CONS ELECTRIFICAREA INSTAL SRL 15/498&/12 300245 - Stuparilor, nr.77, Timişoara, Jud. Timiş, România T: 0256 / 306301,2,3,4; F: 284921, www.cei.ro, e-mail cei(Qcei.ro Titlu proiect: Alimentare cu energie electrica Parcul Copiilor Timisoara Specificatie Faza: Sef proiect: Ing.D.FLOREA PT+CS Proiectant : Ing.I.DECA Titlu plansa: Nr. pl. Aprobat: PA 20 kV proiectat - Detaliu A DE 01

Atasament: Referat.pdf

JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Se aprobă, PRIMĂRIA PRIMAR DIRECŢIA DE MEDIU dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Tel. 0256/408437 NR.

REFERAT

privind acordarea unui drept de uz şi servitute, pentru Postul Trafo, situat pe terenul în suprafaţă de 12 mp, din Bv. Michelangelo la intrarea în Parcul

Copiilor „Ion Creangă”, având nr. top. 98, inscris în CF nr. 2.

Parcul Copiilor este unul dintre cele mai importante obiective a municipiului

Timişoara, a cărui modernizare a fost hotărâtă prin Hotărârea Consiliului Local nr. 305/2009

şi este executat în baza contractului de execuţie lucrări nr. 88/ 24.05.2011 urmare a licitaţiei

publice deschise.

Parcul Copiilor este situat în Timişoara pe malul drept al canalului Bega între podul

„Decebal” şi podul „Michelangelo”, delimitat de Bv. Michelangelo, str. L. V. Beethoven, str.

Martir Leontina Banciu şi canalul Bega, cu o suprafaţă de 6,6 ha, modernizarea lui fiind

făcută în scopul satisfacerii necesităţilor de recreere a copiilor până la vârsta majoratului.

Parcul este împărţit în 23 zone - fiecare cu un specific aparte, un amfiteatru, două

toalete publice, sediu administrativ, o terasă cu scop comercial pentru produse alimentare

pentru copii. Accesul în parc se va realiza dinspre bv. Michelangelo şi prin intrarea situată pe

platoul dinspre Prefectura jud. Timiş, iar intrarea tehnică se va face pe poarta de serviciu

dinspre str. Beethoven.

De asemenea parcul este dotat cu sistem de irigare complex, jocuri de apă comandate

electronic şi un număr de 48 de alte jocuri diferite, un carusel, trenuleţ pentru copii, joc

complex cu deplasare pe verticală Jo Jo, etc.

Obiectivul de investiţii „Reamenajarea şi modernizarea Parcului Copiilor „Ion

Creangă” – Timişoara” se execută pe terenul cu numerele top: 98, 99/1, 100, 101/1/1 înscrise

în CF nr. 2.

În contractul de execuţie lucrări nr. 88/24.05.2011 beneficiarul este obligat conform

art. 12. Obligaţiile achizitorului, sub-art. 12.2. – „(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la

dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu sa convenit altfel, următoarele:” punctul d)

„racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului

şantierului”. Astfel că în data de 08.02.2012, Direcţia de Mediu a depus la SC Enel Distribuţie

Banat SA documetele necesare pentru racordarea la curentul electric a Parcului Copiilor „Ion

Creangă”.

În data de 21.03.2012 SC Enel Distribuţie Banat SA a emis Avizul Tehnic de

Racordare cu nr. 14590180 în care este descrisă soluţia de racordare prin aplasarea unui Post

Trafo pe terenul situat pe Bv. Michelangelo la intrarea în parcul Copiilor lângă podul ce

traversează canalul Bega. Aviz Tehnic în care operatoul (SC Enel Distribuţie Banat SA)

solictă drept de uz şi servitute asupra terenului pe care este amplasat Postul Trafo care

deserveşte racordarea la curentul electric a Parcului Copiilor „Ion Creangă”, pe toată durata

de existenţă a capacităţilor energetice. Identificarea terenului în suprafaţă de 12 mp se face

conform planului de detaliu pentru amplasarea Postului Trafo, prezentat în anexa 1.

Având în vedere aspectele mai sus menţionate propunem spre aprobarea Consiliului

Local al Municipiului Timişoara acordarea unui drept de uz şi servitute asupra terenului pe

care este amplasat Postul Trafo care deserveşte racordarea la curentul electric a Parcului

Copiilor „Ion Creangă”, pe toată durata de existenţă a capacităţilor energetice. Identificarea

terenului în suprafaţă de 12 mp se face conform planului de detaliu pentru amplasarea

Postului Trafo, prezentat în anexa 1.

VICEPRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU

ADRIAN ORZA VASILE CIUPA DIRECTOR ECONOMIC ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI SMARANDA HARACICU DIANA MIHAELA NICA

CONSILIER AVIZAT FLORIN CIACA SERVICIUL JURIDIC

Cod FP53-01, Ver. 1