keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 15/25.01.2011 privind repunerea in functiune a Parcului Copiilor din Timisoara

25.01.2011

Hotararea Consiliului Local 15/25.01.2011
privind repunerea in functiune a Parcului Copiilor din Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere propunerea domnilor consilieri Stoia Traian şi Toanca Radu;
Având în vedere Referatul nr.SC2010 - 29658/21.12.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se stabileste ca prioritate absoluta pentru Directia de Mediu punerea in executie a proiectului pentru PARCULUI COPIILOR care va avea ca termen de finalizare 6 luni de la semnarea contractului de execuţie a investiţiei.

Art. 2: Sumele necesare acestei investitii vor fi inserate obligatoriu in proiectul de buget pe anul 2011.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Nota_informare.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA DEZVOLTARE SERVICIUL INVESȚIȚII CL 48 2175. ce“ Referitor la: Solicitarea BAPLCL nr. SC2010 — 29655, 29656, 29657, 29658, 29659/10 — Proiect de hotărâre privind repunerea în funcțiune a Parcului Copiilor din Timişoara Către CABINET PRIMAR În vederea întocmirii proiectului tehnic şi a detaliilor de exceuţie pentru obiectivul de investiții „Reamenajare şi modernizare Parcul Copiilor lon Creangă”, a fost încheiat Contractul de prestare servicii nr. 159/17.09.2010. Prin prezenta vă comunicăm că având în vedere volumul mare de proiecte implementate, coordonate, respectiv analizate şi verificate, raportat la numărul mic de salariați din cadrul Direcţiei Dezvoltare, prin Adresa nr. 24694/14.10.2010 — prezentată în anexă - Primarul Municipiului Timişoara a aprobat transferul către Direcţia Mediu a urmăririi şi îndeplinirii Contractului mai sus menționat. DIRECTOR EXECUTIV ŞEF SERVICIUL INVESTIȚII Arh. Aurelia JUNIE ing. Gabriela BICĂ i i CONSILIER SERVICIUL INVESTIȚII Arh. carmsofpsceri

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA DEZVOLTARE SERVICIUL INVESTIȚII SS / Mio Spre ştiinţă: Domnului Adrian ORZA - Viceprimar că DIRECȚIA MEDIU Vo l4nla Referitor la: Necesitate derulării de către Direcţia Mediu a Contractului de prestare servicii nr. 159/17.09.2010 „Reamenajare şi modernizare Parcul Copiilor lon Creangă" În atenția : Domnului Vasile CIUPA — Director Situat în inima oraşului, Parcul Copiilor „Ion Creangă” a constituit de-a lungul vremii, atracția maximă pentru copiii din cartier, din oraş şi nu numai. Parcul este închis din august 2003, în urma controlului efectuat de Oficiul Județean pentru Protecţia Consumatorilor Timiş, datorită nerespectării prevederilor H.G. nr.1102/2002. Studiul de fezabilitate „Reamenajare şi modernizare Parcul Copiilor lon Creangă” elaborat de către S.C. FAGUS GmbH, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr.305/28.07.2008. Pentru elaborarea fazelor următoare de proiectare PT+DDE, Municipalitatea a încheiat Contractul de prestare servicii nr. 159/17.09.2010, cu S.C, GREEN PROJECT S.R.L., laşi. În prezent, Direcţia Dezvoltare este angrenată în implementarea proiectului “Reabilitare Piața Iosefin”, a programului “Reabilitarea fațadelor unor clădiri istorice”, a unui număr tot mai mare de proiecte cu finanțare europeană prin POR 2007-2013 şi asigură concomitent suport tehnic de specialitate la elaborarea tuturor documentațiilor pentru Programul Integrat de Dezvoltare Urbană, iar prin secretariatul CTE pentru toate documentațiile tehnico economice ale Municipiului Timişoara. În acest context şi dat fiind faptul că proiectul mai sus menționat are ca obiect modernizarea şi reabilitarea unui parc important, considerăm necesară şi oportună urmărirea Contractului de prestare servicii nr. 159/17.09.2010 de către Direcţia Mediu care, prin specificul domeniului său de activitate şi prin sprijinul acordat la elaborarea fazei SF, poate asigura suportul de specialitate cel mai profesionist în elaborarea proiectului tehnic a detaliilor de execuţie precum şi ulterior în execuţia obiectivului. În vederea derulării în cele mai bune condiții a activității viitoare vă asigurăm de deplina noastră disponibilitate şi vă transmitem Contractul de prestare servicii nr. 159/17.09.2010 în original, de urmărirea căruia, începând cu data prezentei considerăm că sunteţi responsabil. Multumim pentru înțelegere şi disponibilitate. DIRECTOR EXECUTIV ŞEF SERVICIUL INVESTIȚII Arh. AureliAJUNIE ing. Pare CONSILIER S WI INVESTIȚII Arh. G

Atasament: Expunere_motive.pdf

Exp nu de (Wc NYC “Ira med cut, EZSTA Copii lov d T NN dn sta le VE Bir TETINE N n u n 3 hei, Ra i AL: ae dpi pe de- G Hard at o ned EI DI AIG UV vot dt AV LI n 5 mal gh ES Con de îm 4 pata mel, ru n, (va Ha a Na (m nu | acut AA Dn m Spe cub ! de Hm, Gat, (a? a -Ce Codin Deci Di 5) MEDII e de GA US e NS) YA orele ve Mediv de TA A Ioa n vara, (6 na («et a ST NBR, da Suci a AST porc POMR- Alen n CAA he POM) od Po A , Na disochi le cea Ca d- la N usile C dn E ol Da chei de Medi Q a netu 1 îm ete d de hol Hohe aste , daci, NO LAS ăa O Chiba 106 e irita N ŞI Cons? AA L oCa Lo ANOGR LT fi UE i (

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA dr. ing. GHE DIRECȚIA DE MEDIU SC2010-29655, 29656 29657, 29658, 29659 /S* (3. loto REFERAT Referitor la: adresa nr. SC2010-29655, 29656, 29657, 29658, 29659/ 10.12.2010 prin care domnii consilieri Stoia Traian, Ehegartner Petru, Țoancă Radu, Ciuhandu Ovidiu, Jumanca Romaniţa şi Ritivoiu Mihai prin care s-a transmis întocmirea proiectului de hotărâre privind „repuncrea în funcţiune a Parcului Copiilor din Timişoara”. Conform art. 1 din proiectul de hotărâre „se stabileşte ca prioritate absolută pentru Direcţia de Mediu punerea în execuție pentru Parcului Copiilor care va avea termen de dare în funcţiune data de 01.06.2011”. Menţionăm că acest lucru este neaplicabil pentru următoarele motive: În prezent este în lucru şi se definitivează Proiectul Tehnic şi DTALEC cu termen de predare până la finele lunii decembrie. După depunerea DTALEC şi obținerea Autorizaţiei de construire şi aprobarea bugetului local pentru anul 2011 poate demara procedura de achiziţia publică prin licitaţie publică deschisă de servicii pentru „Reamenajarea şi modernizarea Parcului Copiilor — Ion Creangă Timişoara”. Conform OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, art. 75 „,...in cazul în care valoarea estimata a contractului de achiziție publica este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa între data transmiterii anunţului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie de cel puţin 52 de zile”, Între deschiderea ofertelor şi semnarea contractului există o perioadă de depunere şi rezolvare a contestaţiilor la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau în instanță după caz, Graficul de realizare a lucrărilor este de 11 luni, conform Proiectului Tehnic. În concluzie este imposibil ca lucrările să fie finalizate şi parcul să fie dat în funcțiune cu începere 01.06. 2014. Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare, VIC AD ORZA up 1 DIRECTOR DIRECŢIA VASILE CIUP. ŞEF SERVICIU SPAȚII VERZI, DIANA — MIHAELA NICA Avi PP53—-01 1 Red;, Deo DMN, o. 1 m

Atasament: Referat_2.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIM$ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA CABINET VICEPRIMAR B-dul C. D. Loganr. 1, 300030 Timişoara, Telffax: +40 256 494657, e-mail: orzatăprimariatm.ro iniernel: www.primariatm.ro - Goi All APROBAT, RIMAR CI U Cu privire la: PROIECTUL DE HOTĂRÂRE inițiat de domnii consilieri: Stoia Traian, Ehegrtner Petru, Țoancă Radu, Ciuhandu Ovidiu, Jumanca Romaniţa şi Ritivoi Mihai, privind repunerea în funcțiune a Parcului Copiilor din Timişoara Dr.Ing. GHI d REFERAT Reabilitarea şi modernizarea Parcului Copiilor din Timişoara a fost şi este o prioritate pentru executivul Primăriei Municipiului Timişoara. Iată pe scurt etapele care au dus la situația de astăzi: + În perioada 2003 — 2005 s-a pus în discuția Consiliului Local preluarea mijloacelor fixe din Parcul Copiilor şi trecerea lor patrimoniul Consiliului Local în vederea reamenajării acestuia, având în vedere că până la data de 31.12.2004 era concesionat către SC Horticultura. e În noiembrie 2004, Primăria Timişoara a inițiat o amplă campanie în şcolile timişorene pentru a vedea cum îşi imaginează copiii un „parc al copiilor”, + Din 01.01.2005, Primăria Timişoara a preluat terenul şi vegetația din cadrul acestui obiectiv. e După doi ani de tergiversări, Consiliul Local întrunit în Adunarea Genereală a S.C. Horticultura S.A. (abia a patra oară) aprobă diminuarea capitalului soacial, iar Consiliul de Administarţie al S.C. Horticultura S.A. emite Hotărârea nr.1 din 14.09.2006 pentru diminuarea capitalului social al SC Horticultura SA cu 312 acțiuni, reprezentând valoarea mijloacelor fixe din Parcul Copiilor, care trec în patrimoniul Consiliului Local Timişoara. e Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 342/25.07.2006 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate privind “Reamenajarea și modernizarea Parcului Copiilor — Ion Creangă din municipiul Timişoara”.

e În luna mai 2007, pentru reamenajrea şi modernizarea Parcului Copiilor, Primăria Timişoara propune Consiliului Local Timişoara patru modalități de atribuire a Parcului Copiilor, singurele variante legale existente, astfel: - concesionarea parcului; - finanțarea din bugetul local; - încheierea unui contract de asociere în participaţiune; - concesionarea de lucrări publice şi servicii, Consiliul Local respinge toate cele patru variante. e Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 199/19.06.2007 se aprobă “Reamenajarea şi modernizarea Parcului Copiilor — Ion Creangă” prin încheierea unui contract de asociere în participațiune. e Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 362/ 30.10.2007 s-a aprobat Caietul de sarcini privind elaborarea ofertei pentru licitaţie publică deschisă în vederea asocierii Consiliului Local Timişoara pentru modernizarea Parcului Copiilor — Ion Creangă din municipiul Timişoara”. e Pentru data de 14 decembrie 2007 a fost stabilită data pentru licitaţia publică deschisă pentru modernizarea Parcului Copiilor; + În data de 10 decembrie 2007 prefectul Ovidiu Drăgănescu atacă în contencios administrativ HCL 362/30.10.2007 pentru anularea ca nelegală e În anul 2008, încep demersurile pentru realizarea unui nou studiu de fezabilitate, care este aprobat de CLT prn HCL nr. 305/28.07.2009. A urmat o perioadă în care s-au verificat anumite aspecte tehnice şi de ordin legal. e În 17.09.2010 se încheie contractul pentru elaborarea fazelor următoare de proiectare PT+DDE, Menţionăm faptul că termenele de execuție a lucrărilor suni cele prevăzute de OUG nr. 34/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, HG nr. 925/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, FIG nr. 1660/2006 etc., după cum urmează: 1, Pentru realizarea acestei lucrări este necesară lansarea unei proceduri de achiziție publică, cu respectarea legislaţiei în vigoare care este aplicabilă procedurilor de achiziție publică: OUG nr. 34/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, HG nr. 925/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, HG nr. 1660/2006 ete. La iniţierea unei proceduri de atribuire trebuie identificate sursele de finanțare prin care se asigură fondurile necesare în vederea îndeplinirii contractului, conform prevederilor legislației în domeniul finanțelor publice locale şi în domeniul achizițiilor publice. 2. Lucrarea de reamenajare și modernizare a Parcului Copiilor din Timişoara este cuprinsă în propunerea de program anual al achiziţiilor publice înregistrat cu nr. 1

SC2010-30758/23.12.2010, cu valoarea de 11.375.540 lei fără TVA, dar procedura de achiziție publică se poate iniția numai după aprobarea bugetului pentru anul 2011. 3. Conform 0UG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii, art. 76 „, ... în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este epală sau mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puțin 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.” 4. Proiectul tehnic pentru această lucrare a fost întocmit de către S.C. GREEN PROJECT S.R.L. Conform proiectului termenul estimat pentru execuţia lucrării este de 11 luni, la care se mai adaugă perioada de aşteptare până la aprobarea bugetului, cea de întocmire a documentației de atribuire şi cea prevăzută de legislație pentru desfăşurarea procedurii de achiziție. VICEPRIMAR, ADRI ZA. DIRECTOR, Ec.NICUŞOR C-TIN MIUȚ. DIRE = VASILECIVPA