keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 84/09.03.2010 privind repartizarea sumelor pentru obiectivele finanţate din fondul de rulment

09.03.2010

Hotararea Consiliului Local 84/09.03.2010
privind repartizarea sumelor pentru obiectivele finanţate din fondul de rulment


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 4582/25.02.2010 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comert, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Având în vedere Legea nr.11/2010 - privind bugetul de stat pe anul 2010;
În conformitate cu prevederile art.58 alin.3 şi alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În temeiul art.2, art.4, art. 36 alin. 4, lit (a) şi art.63, alin. 1, lit(c) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă repartizarea fondului de rulment, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr.2 " Lista de investiţii pentru obiectivele realizate din fondul de rulment pe anul 2010", care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Edilitară, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VERONICA BUMBUC
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

Zoro or d. PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET ANEXA Acoperirea golurilor temporare de casa = 1.970,11 miilei Finantare investitii conform anexa 2 = 7.000 miilei Total Fond =8.970,11 mii lei DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIUL BUGET EC.SMARANDA HARACICU EC.STELIANA STAN CIU i 7 — = 7 ai / APT Î nn Cod FP-0Ol, Ver 1.

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET Nr, SC 2010 -ÎPL25 .02.2010 AVIZAT VICEPRIMAR GRINDEANU SORIN —_ — REFERAT Având în vedere constituirea fondului de rulment pe anul 2040, în conformitate cu Legea 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, art.58 alin. 2 şi a Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală modificată, ar7.36, 0l/n, 2 art. 2 - SMit.b si lit. e si alin.4 lit. a, Direcția Economică şi Direcţia Dezvoltare prin Serviciul Buget propune repartizarea fondului de rulment conform anexei nr.1, şi 2. DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET SMARANDA HARACICU STELIANA SFANCIU CodFP 53-01, Ver. 1

Atasament: Anexa_nr_2.pdf

ANEXA Z ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nr SC2010- /25.02.2010 LISTA DE INVESTIȚII PENTRU OBIECTIVELE REALIZATE DIN FONDUL DE RULMENT 2010 conform HCL nr. / .03.2010 lei Denumirea obiectivului Valoare PREVEDERI 2010 Data inceperii executiei Totală Total Surse Credite Credite Alte Fond Rulment Nr.si data acord M.F. Proprii Bancare Bancare Surse Nr.si data act aprobare col.5 la col. 9 Interne Externe 1 2 3 4 5 6 7 8 total fond de rulmen : 7,000.00' : , 11000.00: 61.02.03.04 Poliţia comunitară 157.00 157.00 A. Lucrări în continuare 157.00 157.00 Amenajare sediu Poliţia Comunitară 157.00 157.00 65.02 Învățământ 556:46 555.46 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 556.46 556.46 B. Lucrări noi 531.34 531.34 Amenajare campus şcolar la Şcoala Generală 9, pt. Liceul de Arte Plastice, HCL 434/2007 531.34 531.34 C. Dotări independente şi alte investi 25.12 25.12 Studii şi Proiecte 25.12 25.12 DAL+PT Reabilitare Liceul N. Lenau 25.12 25.12 66.02. Sănătate 12.10 12.10 66.02.06 Spitale 12.10 12.10 C. Dotări independente şi alte invest 12.10 12.10 Studii şi Proiecte 12.10 12.10 PT Reabilitare modernizare Ambulatoriu Spital Clinic Dr. V. Babeş 12.10 12.10 67.02 Cultură, recreere şi religie 1,500.00 1,500.00 67.02.05.03 Întreţinere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement 1,500.00 1,500.00 67.02.05.03.02 Întreţinere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement 1,500.00 1,500.00 B. Lucrări noi 1,500.00 1,500.00 Reamenajare şi modernizare Parcul Copiilor "Ion Creangă” HCL 305/2009 1,500.00 1,500.00 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 4,140.13 4,140.13 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 119.00 119.00 C. Dotări independente şi alte investiţi 118.00 119.00 Studii şi proiecte 118.00 119.00 Asistenţa tehnică pentru 72 blocuri 119.00 119.00

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei Valoare Totală Total Surse PREVEDERI 2010 Credite Credite Alte Fond Rulment Nr.si data acord M.F. Proprii Bancare Bancare Surse Nr.si data act aprobare col.5 la col. 8 Interne Externe 1 2 3 4 5 6 7 8 70.02.06 Iluminat public şi electrificări rurale 1,555.00 1,555.00 A. Lucrări în continuare 1,555.00 1,555.00 Extindere rețele iluminat public zona de Nord 805.00 805.00 Extindere rețele iluminat public zona de Sud 750.00 750.00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării 2,466.13 2,466.13 continuare 53.00 53.00 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetății Timişoara - Bastionul Therezia 53.00 53.00 B. Lucrări noi 913.13 913.13 PT Reabilitarea ansamblului urban interbelic Corso 913.13 913.13 C. Dotări independente şi alte investiții 1,500.00 1,500.00 Studii şi proiecte 1,500.00 1,500.00 Consultanţă şi proiecte pentru accesare fonduri europene 0.00 0.00 PUG digital+Studii necesare 1,500.00 1,500.00 Centru intermodal de Transport 0.00 0.00 84.02 Transporturi 634.31 634.31 84.02.03 Transport rutier 160.31 160.31 84:02.03:01Dbrumuri şi poduri 0:00 0:00 84:02:03:03 Străzi 160.31 160:31 C. Dotări independente şi alte investi 160.31 160.31 Studii şi proiecte 160.31 160.31 Actualizare SF+PT Reabilitare str. Văcărescu pe tronsonul dintre bd. Regele Carol şi Bd. 16 Dec, 160.31 160.31 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 474.00 474.00 C. Dotări independente şi alte invesi 474.00 474.00 Dotări independente 474.00 474.00 mijloace de transport (rata BRD - 2 luni) 474.00 474.00 DIRECTOR ECONOMIC, DIRECTOR DEZVOLTARE, Mihaela JURCA TD LA /