keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 299/25.06.2015 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Reabilitare acoperis si instalatii la Liceul W. Shakespeare" din municipiul Timişoara, str. I. L. Caragiale, nr. 6

25.06.2015

Hotararea Consiliului Local 299/25.06.2015
privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Reabilitare acoperis si instalatii la Liceul W. Shakespeare" din municipiul Timişoara, str. I. L. Caragiale, nr. 6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2015-16.656/25.06.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fisa Tehnica nr. 292/22.05.2015 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Având în vedere Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (4), lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii "Reabilitare acoperis si instalatii la Liceul W. Shakespeare" din municipiul Timişoara, str. I. L. Caragiale, nr. 6, intocmit de S.C. ŤImobles Planť S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Se aproba elaborarea Proiectului tehnic si a Documentatiei de Executie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art.1 se va face din bugetul local.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Red.: P. G. Dact.: P. G. Ex.: 2

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT : ADMINISTRATOR PUBLIC, PRIMAR, BIROUL TEHNIC Nicolae Robu Nr.: SC 2015-……….. /…. .05.2015

REFERAT Privind aprobarea “D.A.L.I” pentru obiectivul de investitii „Reabilitare acoperis si instalatii la Lic. W.

Shakespeare” din municipiul Timişoara, str. I. L. Caragiale, nr. 6

Biroul Tehnic din cadrul Administrator Public are cuprins in programul de investitii pe anul 2015 obiectivul de investitii «D.A.L.I. + P.T.» - „Reabilitare corp A la Lic, W. Shakespeare” in municipiul Timişoara, str. I. L. Caragiale, nr. 6 .

Datorită vechimii construcţiei precum şi datorită influenţei în timp a factorilor externi care au acţionat asupra imobilului, structura acoperisului si isntalatiile aferente cladirii sint intr-o stare precara astfel încât se impune realizarea unei documentaţii tehnice care sa cuprinda „Expertiza tehnica + D.A.L.I. + avize de specialitate pentru zona de protectie a monumentelor si P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C.” pentru lucrarea „Reabilitare acoperis si instalatii la Lic. W. Shakespeare” din Timişoara, str. I. L. Caragiale, nr. 6, în vederea intervenţiei pentru reabilitarea cladirii si a instalatiilor.

Conform “D.A.L.I” pus la dispozitie se propun lucrari de consolidare structurala a sarpantei si invelitorii, lucrari de instalatii sanitare interioare si termice, marind rezistenta, stabilitatea si comfortul de ansamblu a constructiei existente.

Comisia Tehnico-Economica a „avizat conditionat” documentatia prin Fisa Tehnica nr. 292/22.05.2015. Documentatia va fi completata cu documentele solicitate in etapa a doua de elaborare a D.T.A.C. Avind in vedere “D.A.L.I” pentru obiectivul de investitii „Reabilitare acoperis si instalatii la Lic. W.

Shakespeare” din municipiul Timişoara, str. I. L. Caragiale, nr. 6, intocmit de S.C. «Imobles Plan» S.R.L., finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.02 – Invatamint secundar superior.

Durata de realizare a investitiei este de 4 de luni. Fata de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

Aprobarea “D.A.L.I” si realizarea obiectivului de „Reabilitare acoperis si instalatii la Lic. W. Shakespeare” din municipiul Timişoara, str. I. L. Caragiale, nr. 6 in valoare de 420.050,00 lei(inclusiv T.V.A.) din care C.+M. = 356.460,00 lei, intocmit de S.C. «Imobles Plan» S.R.L. cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in anexa la prezentul.

DIRECTOR DIRECTIE INSTITUTII SCOLARE,

SECRETAR, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE Ioan Cojocari Mihai Costa DIRECTOR ECONOMIC, Intocmit, Smaranda Haracicu Pauliean Gama

Avizat, SERVICIUL JURIDIC

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR………………….

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI „Reabilitare acoperis si instalatii la Lic. W. Shakespeare”

“D.A.L.I.” pentru obiectivului de investitie „Reabilitare acoperis si instalatii la Lic. W. Shakespeare” din municipiul Timişoara, str. I. L. Caragiale, nr. 6 intocmit de S.C. «Imobles Plan» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 4 luni. Valoarea totala a investitiei : 420,05 mii lei(inclusiv TVA). 95,03 mii euro(inclusiv TVA). Din care constructii montaj C+M : 356,46 mii lei(inclusiv TVA).

80,65 mii euro(inclusiv TVA). Capacitate(in unitati fizice si valorice): Investitia propune dezvoltarea si asigurarea calitatii serviciilor in invatamint in concordanta cu normativele in vigoare. Regim de inaltime propus: D.+P.+2E. Suprafata construita: 525,42 mp.

Suprafata construita desfasurata: 2101,68 mp. Capacitate: reabilitare acoperis si instalatii DIRECTOR DIRECTIE INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE CONSILIER, Mihai Costa Pauliean Gama

Red.: P.G. Dact.: P.G. Ex.: 2