keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 274/06.06.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "AMENAJARE STRADA BUSUIOC"

06.06.2006

Hotararea Consiliului Local 274/06.06.2006
Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "AMENAJARE STRADA BUSUIOC"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 9547 / 18.05.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.372/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate :" Amenajare strada Busuioc";
In conformitate cu prevederile art.38 lit. (d), (f),( l) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţii "AMENAJARE STRADA BUSUIOC" de la valoarea 221.611,9 lei RON (65.630 euro ) la valoarea 470.493 lei RON reprezentând 135.737 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Deviz_str._Busuioc.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL INFR. TRANSPORT NR.SC2006 - __________ DIN ________________

REFERAT privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul

„Amenajare strada Busuioc”

Direcţia Edilitară are achiziţionate Studii de Fezabilitate pentru amenajarea a diverse străzi din pământ sau aflate într-o faza avansată de degradare.

Una dintre aceste documentaţii se referă la amenajarea străzii Busuioc. Acest studiu a fost elaborat în anul 2002 şi a fost aprobat în Consiliul Local prin

Hotărârea nr. 372 din 10.12.2002 , având o valoare de 221.611,9 RON reprezentând 65.630 euro.

Consilierii municipali prin adresa nr. SC 2005 – 20602 din 05.12.2005 au solicitat ca proiectantul acestui obiectiv să reactualizeze devizul general, înaintea organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor.

Toodată, în vederea realizării emisiunii de obligaţiuni, VMB PARTNERS consideră necesar ca investiţiile ce fac obiectul creditului, să aibă Studiul de Fezabilitate finalizat cu o dată cât mai recentă sau cu o actualizare recentă.

Ca urmare a actualizării investiţiei s-a ajuns la valoarea de 470.494 RON reprezentând 135.738 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate precum şi necesitatea realizării acestui obiectiv, alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Amenajare strada Busuioc”.

DIRECTOR D. EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU RP, ŞEF SERVICIU JURIDIC, IOAN GANCIOV MIRELA LASUSCHEVICI ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, VASILE OLAR SZABO GEORGETA

România AVIZAT, Judeţul Timiş SECRETAR, Municipiul Timişoara IOAN COJOCARI Consiliul local PROIECT DE HOTARARE Nr.________

Din data de__________________ Privind actualizarea valorii devizului general

pentru obiectivul de investiţie: “AMENAJARE STRADA BUSUIOC”

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere referatul nr. SC2006 – ______ din ________ intocmit de către

Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, prin care se propune aprobarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie:” AMENAJARE STRADA BUSUIOC”;

Având în vedere avizele Comisiei pentru Studii, Prognoze, Economie, Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe, Comisiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, Servicii publice şi comerţ, Regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.372/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate :” AMENAJARE STRADA BUSUIOC”

In conformitate cu prevederile art.38 lit. d, f), l) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

În temeiul art. 46 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţii :” AMENAJARE STRADA BUSUIOC” de la valoarea 221.611,9 lei RON (65.630 euro ) la valoarea 470.494 lei RON reprezentând 135.738 euro, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş - Secretarului Primăriei Municipiului Timişoara - Primarului Municipiului Timişoara - Direcţiei Edilitare - Direcţiei Economice - Direcţiei Urbanism - Direcţiei Patrimoniu - Serviciului Juridic Contencios - Serviciului Control şi Audit Intern - Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni - Biroului Relaţii Publice - Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă, Consilier

Atasament: Deviz_general_-_str._Busuioc.pdf

10.mai.06 RON/euro 3,4662

RON EURO RON EURO 1 2 3 4 5 6

1.1 Obţinerea terenului 0 0 -- -- 1.2 Amenajarea terenului 901 260 901 260 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului 24.858 7.172 24.858 7.172

0 0 0 0

3.1 Studii de teren 4.500 1.298 4.500 1.298 3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 340 98 -- -- 3.3 Proiectare şi engineerig 33.085 9.545 33.085 9.545 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie publică 1.847 533 -- -- 3.5 Consultanţă 0 0 -- -- 3.6 Asistenţă tehnică 5.048 1.456 5.048 1.456

4.1 Construcţii şi instalaţii 360.594 104.032 360.594 104.032 4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0 0 0 0

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0 0 0 0 4.5 Dotări 0 0 0 0

Organizare de şantier 12.621 3.641 12.621 3.641 5.1.1. Lucrări de construcţii 9.015 2.601 9.015 2.601 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 3.606 1.040 3.606 1.040

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 5.140 1.483 -- --

5.2.1. Comisioane, taxe şi cote legale 5.140 1.483 -- -- 5.2.2. Costul creditului 0 0 -- --

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 21.559 6.220 -- --

4. DEVIZ GENERAL (conform HG 1179/2002)

Total Din care supusă

procedurii de cahiziţie publică

AMENAJARE, PIETRUIRE STRADA BUSUIOC privind cheltuielile necesare realizării

PARTEA I

CAPITOLUL 5

în RON/EURO la cursul lei/EURO din data de

Nr. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare

obiectivului CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Alte cheltuieli 5.1

5.2

RON EURO RON EURO 1 2 3 4 5 6

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 -- -- 6.2 Probe tehnologice 0 0 -- --

TOTAL 470.493 135.737 441.608 127.404 din care C+M 395.368 114.064 395.368 114.064

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiţie 0 0 -- --

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie 0 0 -- --

TOTAL GENERAL 470.493 135.737 441.608 127.404 din care C + M 395.368 114.064 395.368 114.064

CAPITOLUL 6

Nr. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Total Din care supusă

procedurii de cahiziţie publică

Cheltuieli pentru darea în exploatare

PARTEA a II-a

PARTEA a III-a

4.2. (numerotare conform capitole deviz)

1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1. Obţinerea terenului 0 RON 1.2. Amenajarea terenului 901 RON 1.3. Amenajări pentru protecţia mediului 24.858 RON 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare

obiectivului - nu este cazul 0 RON

3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1. Studii de teren 4.500 RON

- topo 2.500 RON - geo 2.000 RON - hidro 0 RON

3.2. Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 340 RON - avizul ROMTELECOM 50 RON - avizul ELECTRICA 90 RON - avizul ROMGAZ 50 RON - avizul AQUATIM 50 RON - acordul de mediu 100 RON - certificatul de urbanism 0 RON - autorizaţie de construcţie 0 RON

3.3. Proiectare şi engineerig 33.085 RON studiu de fezabilitate 18.802 RON

proiect tehnic + caiet de sarcini + detalii de execuţie 13.734

RON

- verificare de proiect (4% din PT+CS+DDE) 549 RON 3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie publică 1.847 RON 3.5. Consultanţă

- consultanţă pt SPF, studiu de piaţă, evaluare 0 RON 3.6. Asistenţă tehnică 5.048 RON

- asistenţă tehnică (0,4% din investiţia de bază) 1.442 RON - urmărire execuţie prin inspectori de şantier (1,0% din investiţia de bază) 3.606

RON

4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1. Construcţii şi instalaţii 360.594 RON

1 - Terasamente 10.881 RON 2 - Canalizare 51.074 RON 3 - Suprastructură 226.195 RON 4 - Trotuare 59.490 RON 5 - Accese 11.898 RON 6 - Semnalizare 1.055 RON

Defalcarea conţinutului capitolelor devizului general (19% T.V.A. inclus)

4.2. Montaj utilaj tehnologic

- nu este cazul 0 RON

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj - nu este cazul 0 RON 4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport - nu este cazul 0 RON 4.5. Dotări

- nu este cazul 0 RON 5. Alte cheltuieli

Organizare de şantier 3,5 % 12.621 RON 5.1.1. Lucrări de construcţii 2,5 % 9.015 RON

5.1.2. Cheltuieli conexe organiz. Şantier 1,0 % 3.606 RON

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 5.140 RON

5.2.1. Comisioane, taxe şi cote legale 5.140 RON - ISC 0,8% din C+M cap 1,2+1,3+2+4.1+4.2+5.1.1 3.163 RON - CSC 0,5% din C+M cap 1,2+1,3+2+4.1+4.2+5.1.1 1.977 RON 5.2.2. Costul creditului 0 RON

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5% 21.559 RON 6. Cheltuieli pentru darea în exploatare 6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0 RON 6.2. Probe tehnologice 0 RON

Timisoara, mai 2006 Întocmit, ing. Alexandru IONESI

5.1.

5.2.