keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 360/29.07.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" strada Armoniei nr. 25, Timisoara

29.07.2008

Hotararea Consiliului Local 360/29.07.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" strada Armoniei nr. 25, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-005836/15.07.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 44/10.04.2008 eliberat cu condiţii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) şi alin. (5) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" strada Armoniei nr. 25, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. BEGA TRANS AUTO S.A., întocmit conform Proiectului nr. 220/2007, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S+P+10E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH2007-005321/22.11.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40% pentru locuinte si POT max de 50% pentru functiuni complementare, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3,5, spaţii verzi minim 10% din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" strada Armoniei nr. 25, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, in suprafata totala de 15.201 este înscris în C.F. nr. 135049, nr. cadastral 2112/2/1/2/1 in suprafaţă de 9039 mp si nr. cadastral 2112/2/1/2/2 in suprafata de 5342 mp si C.F. nr. 141370, nr. cadastral 2112/2/5/1 in suprafata de 820 mp., fiind proprietatea societatii S.C. BEGA TRANS AUTO S.A.

Art 4: Se va prevedea o reţea de drumuri interioare cu un profil de minim 12 m, iar porţiunile suprafeţelor de teren privat afectate de drumuri se vor opera la faza de autorizare. Autorizatia de Construire se va putea emite doar dupa ce suprafetele de teren afectate de largirea drumurilor propuse vor trece in domeniul public.

Art.5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Biroului Relaţii Publice;
-Beneficiarului S.C. BEGA TRANS AUTO S.A.;
-Proiectantului S.C. STUDIO ARCA S.R.L.;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
BĂRELEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 05_REGLEMENTARI.pdf

INCADRARE IN ZONA

p r o i e c t

p l a n s a

b e n e f i c i a r

a d r e s a

f a z a

p ro iec t n r .

s.r.ls.c.

Timisoara, strada Memorandului nr.93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l of f [email protected]

arh. Radu GOLUMBAS E F P R O I E C T P R O I E C TAT

arh. Silvia CRISAN arh. Radu GOLUMBA

220/2007

P.U.Z. o c t 2 0 0 7

s.c. BEGA TRANS AUTO s.r.l. P.U.Z.- Locuinte colective si functiuni complementare str. ARMONIEI, nr. 25

arh. Silvia CRISAND E S E N A T

P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Timisoara, str. ARMONIEI nr. 25

4. 20

24 ,0

0

10,00

PTT1

PTT1

S+P+10E+Er

S+P+8E+Er

482900

20 67

00

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

STR. ARMONIEI

5041

5042

100

200

300

400

10

92.18

92.51

92.43

92.32

92.38 92.23

92.25

92.08

91.99

92.02

92.11 92.11

92.13 92.13

92.10

92.18

92.21

92.26

92.20

91.89

92.16 92.28

92.12 92.05 92.05

92.08 92.01 92.01

92.15 92.15

92.09

91.83 92.50

91.98 92.12

91.74 92.03

92.32

92.21

92.14

92.07

91.90

92.36

92.11

92.43

92.06

92.18

92.33

92.21 92.14

92.21

92.2792.42 92.26 92.26 92.26

92.27 92.37

92.32

92.27

92.25 92.25

92.18 92.15

92.25 92.25

92.14

92.33

92.10

92.20

92.26

92.29 92.24

92.14 92.14 92.14

92.19

92.06

92.23 92.10

92.04

92.01 92.01

92.07

94.32

91.98

91.4791.57

91.40

91.53

91.53

91.82

92.70

91.96

92.17

92.24

92.48

92.25

91.94

94.53

91.56 91.53

91.65 91.73

91.63

91.13

91.28 91.15

91.09

90.98

91.13

91.16 91.17

90.92

91.16

90.96

90.9290.44

90.88

91.08

91.23 91.25

91.70

91.24

91.28

91.20

90.50

91.06

91.70

91.90 92.16

92.22

92.03

91.16

91.36

91.41

91.1590.8890.49

92.11

92.50

91.49

92.27

92.33

92.42 92.36

92.17 92.21

92.28

92.02

91.73

91.80

91.50 91.51

92.43

92.00

92.18

91.92 91.99

91.85

91.93

91.71

90.78

91.60

92.10

91.89

91.94

92.53 92.52

92.56 92.60

92.53

92.49 92.59

92.41

92.39

92.40

92.48

92.45 92.43

92.49

92.25

92.28

92.54

92.43

91.61

91.68

91.76 91.64

91.49

91.72

91.59 91.67

91.55

91.67 91.50 91.06 91.24

91.23 91.49

91.42

91.33

90.89 91.63 91.40

91.40 91.28

91.38

91.44

91.18

90.98 90.82

91.0490.9291.11

91.17

91.05 91.23 91.05

91.30

91.57

91.36 91.41

91.25

91.42 90.86

90.91

91.61

91.47

91.47

91.39

91.15

91.42

91.13

91.18

91.2191.49

91.57

91.40

91.55

91.36

91.43

91.50

91.84

91.74

91.61

91.27 91.37

90.92

91.81

92.25

92.03

92.2192.13

92.05

91.96 91.96

91.8091.89

91.89

91.76

91.85

91.91

91.97

92.10

91.87

91.77

91.89

91.81

91.87

91.84

91.84

91.65 91.79

91.87

91.95

91.76

91.76

91.76

91.79 91.82

91.80

91.64

91.77

91.72

91.75

91.71

91.59

91.56

91.51

91.49

91.64

91.56

91.50

91.44

91.53

91.49

91.78

91.98

91.72

93.29

91.68

91.69

91.22

91.41

91.71

93.66

92.31

482900

20 66

00

482800

20 66

00

C

A

C C

V

V

C

V

V

V

V

C

C

C

V

V

V

V

V

C A

A

C

T

A

A

nr. top. 2112/2/1/2/1 S=9039mp

nr. top. 2112/2/1/2/2 S=5342mp

nr. top. 2112/2/5/1 S=820mp

STA TIE

BU S

10 .0

0

10 .0

0

61,77

100,26

164.37

52 .4

9

72 .7

5

5,00

38,57

15 .0

0

10,00

61,38

54 .7

0

31 ,3

0

5, 00

10,00

101,12

49,70A

A

limita de proprietate

C.F. 135049 cu nr.cad. 2112/2/1/2/1 si nr. cad. 2112/2/1/2/2; C.F. 141370 cu nr. cad. 2112/2/5/1 Suprafata totala teren =15 201 mp P.O.T maxim propus- locuinte = 40% P.O.T maxim propus- funct. complementare = 50% C.U.T suprateran maxim propus = 3.5 Regim de inaltime maxim propus = S+P+10E+Er

zona rezervata pentu dezvoltare drum in etapa urmatoare

D+P+8E

D+P+5E+ER

D+P+6E

STR. GR. A

LEXA NDRE

SCU

acc es

aut o

pro pus

acces auto propus

acces auto propusS+P+6E+Er

1

ST R.

M AR

G IN

II

ST R.

M AR

G IN

II

38A

STR. ARMONIEI

38B

26

23

21

28

36

32

30

1

17 19

28

2

STR. ARMONIEI

I.T.I.A.rampa de testareatelier vestiare

atelier mecanic

platforma tehnologica

I.T.I.A.

1

atelier de reparatii auto S.C. FIRESTONE

vopsitorie

spalatorie si gresare

vulcanizare topitorie

34

centrala termica

Liceul Agricol - Timisoara

ST R.

GR . AL

EX AN

DR ES

CU

STR. ARMONIEI

DIN PUNCT DE VEDERE AL OCUPARII PARCELEI

Zona spatii verzi si zone de recreere Zona parcari/ circulatii auto si pietonale - incinta

-cote de nivel (teren natural)

-

-

%mp mp

max. 2 150

-

min. 2 500

PropusExistent

100 -

- -

- -

%mp mp PropusExistent

Suprafata teren

Suprafata teren

BILANT TERITORIAL

BILANT TERITORIAL

DIN PUNCT DE VEDERE AL DESTINATIEI TERENURILOR

Zona cai de circulatie- drumuri

-limita de proprietate = limita zonei reglementate

-cladiri existente

-strazi cu circulatie auto existente

-limite de proprietate conf. C.F.

-limita maxima de implantare a constructiilor

-acces auto/ pietonal propus

-zona de implantare a constructiilor

- -Zona cai de circulatie

- -Zona de locuinte si functiuni complementare

Zona ocupata cu locuinte colective si functiuni complementare

15 201 15 201

237

14 964 98,44

1.56

% 100100

15 20115 201 237

min.10% min.2mp/ locuitor

LEGENDA

-LEA 20kv

-interdictie de construire protectie LEA 20kv

3,27 100 %

6 080/ 7 600

max. 40/ 50

-zona pt. locuinte colective si functiuni complementare peste P+2E (max. S+P+6E+Er/ S+P+10E+Er)

-zona cai de circulatie rezervata pentru drumul propus

87.69

PLAN - REGLEMENTARI URBANE

pl. nr. 03A

sc. 1:1000

Atasament: 01_EXISTENT.pdf

INCADRARE IN ZONA

p r o i e c t

p l a n s a

b e n e f i c i a r

a d r e s a

f a z a

p ro iec t n r .

s.r.ls.c.

Timisoara, strada Memorandului nr.93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l of f [email protected]

arh. Radu GOLUMBAS E F P R O I E C T P R O I E C TAT

arh. Silvia CRISAN arh. Radu GOLUMBA

220/2007

P.U.Z. o c t 2 0 0 7

s.c. BEGA TRANS AUTO s.r.l. P.U.Z.- Locuinte colective si functiuni complementare str. ARMONIEI, nr. 25

arh. Silvia CRISAND E S E N A T

P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Timisoara, str. ARMONIEI nr. 25

-limita de proprietate = limita zonei reglementate

-cladiri existente

-strazi cu circulatie auto existente

-limite de proprietate conf. C.F.

LEGENDA

-zona depozitare, prestari servicii (conf. PUG- Municipiul Timisoara) -cote de nivel (teren natural)

-acces auto/ pietonal existent

-LEA 20kv

-interdictie de construire protectie LEA 20kv

87.69

54,32

67 ,7

5

4, 73

90, 07

43 ,0

3

5, 26

163,88

61,77

52 ,4

9

98 ,9

0

31,84

PTT1

PTT1

z.v.

z.v.

suprafataasfaltata

suprafatabetonata

suprafatabetonata

suprafatabetonata

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

suprafatabetonata

rezervor

ateliere

482900

20 67

00

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

STR. ARMONIEI

5041

5042

100

200

300

400

10

92.18

92.51

92.43

92.32

92.38 92.23

92.25

92.08

91.99

92.02

92.11 92.11

92.13 92.13

92.10

92.18

92.21

92.26

92.20

91.89

92.16 92.28

92.12 92.05 92.05

92.08 92.01 92.01

92.15 92.15

92.09

91.83 92.50

91.98 92.12

91.74 92.03

92.32

92.21

92.14

92.07

91.90

92.36

92.11

92.43

92.06

92.18

92.33

92.21 92.14

92.21

92.2792.42 92.26 92.26 92.26

92.27 92.37

92.32

92.27

92.25 92.25

92.18 92.15

92.25 92.25

92.14

92.33

92.10

92.20

92.26

92.29 92.24

92.14 92.14 92.14

92.19

92.06

92.23 92.10

92.04

92.01 92.01

92.07

94.32

91.98

91.4791.57

91.40

91.53

91.53

91.82

92.70

91.96

92.17

92.24

92.48

92.25

91.94

94.53

91.56 91.53

91.65 91.73

91.63

91.13

91.28 91.15

91.09

90.98

91.13

91.16 91.17

90.92

91.16

90.96

90.9290.44

90.88

91.08

91.23 91.25

91.70

91.24

91.28

91.20

90.50

91.06

91.70

91.90 92.16

92.22

92.03

91.16

91.36

91.41

91.1590.8890.49

92.11

92.50

91.49

92.27

92.33

92.42 92.36

92.17 92.21

92.28

92.02

91.73

91.80

91.50 91.51

92.43

92.00

92.18

91.92 91.99

91.85

91.93

91.71

90.78

91.60

92.10

91.89

91.94

92.53 92.52

92.56 92.60

92.53

92.49 92.59

92.41

92.39

92.40

92.48

92.45 92.43

92.49

92.25

92.28

92.54

92.43

91.61

91.68

91.76 91.64

91.49

91.72

91.59 91.67

91.55

91.67 91.50 91.06 91.24

91.23 91.49

91.42

91.33

90.89 91.63 91.40

91.40 91.28

91.38

91.44

91.18

90.98 90.82

91.0490.9291.11

91.17

91.05 91.23 91.05

91.30

91.57

91.36 91.41

91.25

91.42 90.86

90.91

91.61

91.47

91.47

91.39

91.15

91.42

91.13

91.18

91.2191.49

91.57

91.40

91.55

91.36

91.43

91.50

91.84

91.74

91.61

91.27 91.37

90.92

91.81

92.25

92.03

92.2192.13

92.05

91.96 91.96

91.8091.89

91.89

91.76

91.85

91.91

91.97

92.10

91.87

91.77

91.89

91.81

91.87

91.84

91.84

91.65 91.79

91.87

91.95

91.76

91.76

91.76

91.79 91.82

91.80

91.64

91.77

91.72

91.75

91.71

91.59

91.56

91.51

91.49

91.64

91.56

91.50

91.44

91.53

91.49

91.78

91.98

91.72

93.29

91.68

91.69

91.22

91.41

91.71

93.66

92.31

482900

20 66

00

482800

20 66

00

C

A

C C

V

V

C

V

V

V

V

C

C

C

V

V

V

V

V

C A

A

C

T

A

A

nr. top. 2112/2/1/2/1 S=9039mp

nr. top. 2112/2/1/2/2 S=5342mp

nr. top. 2112/2/5/1 S=820mp

STA TIE

BU S

S.C. BEGA TRANS AUTO S.A.

atelier

termica centrala

A

A

limita de proprietate

C.F. 135049 cu nr. top. 211/2/1/2/1 si 2112/2/1/2/2 Suprafata totala teren =14 381 mp Suprafata construita = 2 755 mp P.O.T = 19,16 % C.U.T = 0,19 Regim de inaltime = Parter

D+P+8E

D+P+5E+ER

D+P+6E

STR. GR. A

LEXA NDRE

SCU

ST R.

M AR

G IN

II

1

ST R.

M AR

G IN

II

ST R.

M AR

G IN

II

38A

STR. ARMONIEI

38B

26

23

21

28

36

32

30

1

17 19

28

2 3

STR. ARMONIEI

I.T.I.A.rampa de testareatelier vestiare

atelier mecanic

platforma tehnologica

I.T.I.A.

1

atelier de reparatii auto S.C. FIRESTONE

vopsitorie

spalatorie si gresare

vulcanizare topitorie

34

centrala termica

Liceul Agricol - Timisoara

ST R.

GR . AL

EX AN

DR ES

CU

STR. ARMONIEI

ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

pl. nr. 02A

sc. 1:1000

Atasament: 01_incadrare.pdf

proiect

plansa

beneficiar

adresa

faza

proiect nr.

s.r.ls.c.

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/ fax 0256/ 294218, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

DESENAT

PROIECTAT

arh. Silvia CRISAN arh. Silvia CRISAN arh. Radu GOLUMBA

220/2007

P.U.Z. oct 2007

s.c. BEGA TRANS AUTO s.r.l. P.U.Z.- Locuinte colective si functiuni complementare

str. ARMONIEI, nr. 25

P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Timisoara, str. ARMONIEI nr. 25

STR. MATEI BASARAB

ST R.

D IR

IJ O

RU LU

I

ST R.

OP ER

ET EI

ST R.

D IR

IJ O

RU LU

I

ST R.

DIR IJO

RU LU

I

STR. ION VIDU

STR. INVATATORULUI

STR. ION VIDU

ST R.

RU BIN

UL UI

ALEEA RUBINULUI

STR . BU

CO VIN

EI

STR. ION VIDU

AL EE

A R UB

INU LU

I

ALEEA RUBINULUI

ALEEA RUBINULUI ALEEA TORONTALULUI

C ALEA AR

AD U

LU I

ST R. D

IRI JO

RU LU

I

ALEEA RUBINULUI

CALEA TORONTALULUI

ST R. C

AL AN

ST R.

CA LA

N

STR. ORSOVA

CALEA TORONTALULUI

STR. O RSO

VA

STR. O RSO

VA

C ALEA AR

AD U

LU I

STR. CAL AN

STR . C

AR EI

STR. B OEMIA

C ALEA AR

AD U

LU I

CALEA TO RO

NTALULUI

ST R.

LIE GE

ST R.

C O

NS TA

NT IN

C EL

M AR

E

STR. ORSO VA

STR. ORSOVA

STR. O RSO

VA

STR. ORSOVA

STR . D

EJ

ST R.

CU GIR

ST R.

FE LIX

ST R.

FE LIXSTR

. D EJ

ST R.

LIE GE

STR . DE

J

STR . DEJ

STR. DEJ

STR. DEJ

ST R.

LIE GE

ST R.

LIE GE

STR . C

AR EI

STR . R

ASAR ITU

LU I

C ALEA AR

AD U

LU I

STR. L IEGE

C ALEA AR

AD U

LU I

STR. SO MNULU

I

STR . R

ASAR ITU

LU I

STR. DEJ

STR. CAREI

STR . C

U G

IR

STR . C

UG IR

STR .FE

LIX

STR. CAREI

STR. CAREI (VECHI)

STR. C UGIR

STR. CAREI (VECHI)

STR. LIN ISTEI

STR . R

ASAR ITU

LU I

STR. CUGIR

STR. CUGIR

ST R.

FE LIX

STR. F ELIX

C ALEA AR

AD U

LU I

ST R.

M AR

G IN

II

ST R.

M AR

G IN

II

ST R.

C O

NS TA

NT IN

C EL

M AR

E

STR. ARMONIEI

ST R.

M AR

G IN

II

STR . R

ASAR ITU

LU I

STR. BO EMIA

ST R.

IR LA

ND A

ST R.

P AS

TE UR

ST R.

P AS

TE UR

C AL

EA L

IP O

VE I

ST R.

R AD

IO

STR. VOLTA

STR. SIT ARULU

I

ST R.

S IT

AR UL

UI

STR. SPERANTEI

ST R.

B O

EM IA

STR. SOMNULUI

STR. SOMNULUI

ST R.

S IT

AR UL

UI

ST R.

S IT

AR UL

UI

STR. LINISTEI

STR. LINISTEI

ST R.

S CA

RI SO

AR A

ST R.

H AG

A

(S TR

. M AR

TI R

IO N

PO PA

)

ST R.

L EA

ND RU

LU I

ALEEA LIREI

ST R.

H AG

A

STR. LINISTEI

ST R.

S CU

RT A

STR. TEXTILISTILOR

(S TR

. A CA

D. R

EM US

R AD

UL ET

)

ST R.

B O

EM A

ST R.

L EA

ND RU

LU I

ST R.

S CA

RI SO

AR A

(S TR

. M AR

TI R

IO N

PO PA

)

ST R.

H AG

A

STR. LINISTEI

ST R.

IR LA

ND A

ST R.

P ER

LE I

STR. VOLTA

ST R.

C O

NS TA

NT IN

C EL

M AR

E

STR. COOPERATIEI

ST R.

C O

NS TA

NT IN

C EL

M AR

E

ALEEA ARCASILORST R.

IR LA

ND EI

STR. BRAZILOR

ALEEA AMICITIEI

ST R.

L EA

ND RU

LU I

ALEEA ARCASILOR

ALEEA AFIRMARII

IN TR

AR EA

B O

LT EI

ST R.

L EA

ND RU

LU I

ST R.

P ER

LE I

STR. ECOULUI

(STR. SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL)

ST R.

C O

NS TA

NT IN

C EL

M AR

E

STR. ECOULUI

STR. BORZESTI

ST R.

P ER

LE I

STR. SUNETULUI

ST R.

S UN

ET UL

UI

ST R.

M AR

TI R

IO N

M IR

O N

ST R.

H AG

A

STR. DR. GRIGORE T. POPA

ST R.

P ER

LE I

STR. LOTUSULUI

ALEEA LAUTEI

(STR. HORIA MACELARIU)

ST R.

P ER

LE I

C ALEA AR

AD U

LU I

STR . C

EN TU

RA

STR. ARMONIEI

STR. ARMONIEI

STR. CEN

TURA

ST R.

A UR

O RA

STR. CE NTURA

C ALEA AR

AD U

LU I

STR. DR. GRIGORE T. POPA

200

OL 30 0

OL 30 0

325

200

200

15 0

PVC200

PVC 200

25 0

12 5

125

20 0200

25 0

600

600

PVC200 PVC

2 2 5 P V C

225

6 00

2 2 5 P V C

2 5 0

600

P V C

12 5P R

6 00

600

250

PVC250

PVC

150

P V C

12 5

125

F

P R

4 00

12 5

PVC600

125

125

6 00

150

P V C

12 5

P V C

12 5

F 100

PVC250

P V C

12 5

2 5 0P V C

OL125

6 00P.R

.

P.V.C.250

2 5 0

A i 4 00

100

F100Azbo 250

400Azbo 250

250

100

4 00

500

A i 6 00

F 15 0

F 150

A i

F A i

F F

15 0

F 6 00

15 0

OL 30 0

O L OL

3 00

3 00

4 00

P R

OL 20 0

100 F

OL 325

325

100 F

4 00 P

R

HOB AS

80 0

HOB AS

800

P R

100

4 00

F

A i

PV C

225

O L

4 00

PVC 200

HOB AS

80 0

HOB AS

800

PV C

225

100 P R

F 4 00

100 100

200PVC

P V C

2 2 5

OL

200 400

OL 400

150

400

A i

4 00

150

100

225

225

PV C

22 5

125

125

OL 40 0

PVC 225

PV C

22 5

PV C

225

PV C

125

225

800

225

PV C

125

P R

F 100PRPV

C 225600

PVC

12 5

125

2 2 5

PR 600

PVC

225

P V C

12 512

5

PR PV C

22 5

60 0

O L

P V C

PVC

2 2 5

PVC125

125

2 2 5

12 5 P V C

PVC125

12 5

PVC125

PVC

2 2 5

12 5 P V C

125

400

125

125PV C

400

125

225

125

400 O L

400

225 P VC

PV C

225

PV C

22 5

125

PVC

225125

300

300

600

HOBAS

600

150

225

225

PVC

150

150 F

400

225

150

P V C

12 5 P V C

PVC125

2 2 5

PVC125

400

225

400

225

125

150

22 5 40

0

40 0

150F

150

PVC

600 PR

225

225

F 150

150

600

PV C

225

125

125

HOBAS

600

150

225

OLF 150 5

00

150600

250

400 800

500

800

800 800

250

125

OL 125

125

225

PV C

22 5

225

PVC 22 5

OL125

22 5

PV C

100

OL

F250

800

22 5

400

600

125

PV C

22 5

OL300

2 7 3

200 100

10 02 7 3

200

200

100

100

200

225 PVC

100

300

100

225

22 5

22 5

22 5

225

20 0

20 0

2 00

A i

10 0

2 00

320

OL 325

F

F 200

FO L

10 0

2 00

320

10 0

400

150

1 50

150

3 3 0

10 0

4 00

200

10 0

10 0

100

2001 00

10 0

325 OL

10 0

200

200

15 0

A i

20 0

10 0

F 10 0

10 0

15 0

2 00

10 0

10 0

100

100

F A I

100 F

10 0

F 15 0F

100

F 15 0

2 2 5

100

F 10 0

200

F A I

O L

4 00

2 00

P V C

2 2 5

200

20 0

60 0

20 0

F 10 0

20 0

Azbo

F

100

100

F

250

500

F

F 10 0

2 00

P V C

2 2 5

PR Azbo

250 500

O L

4 00

Azbo 250

F100

F 2 7 5

A i

F 2 7 5

Azbo

C AL

EA L

IP O

VE I

6

4

81 83

85

8

8

5

9

2

4

1

7

5 3

1 1

5 B

3 A

4

1 2

14

4

16

3

5

40

22

54

18

2 0

11

7

45

43 4

7

56 58

58A

9 43

4 3

5 1

87 89

91 93

95

18

4

6

10A

8

1 0

10B

25

18

22

33

12A 12

10 8

4 6

2

1

3

1

27 2

9

2

2

3 5

3 4

36

24

26

28 30

132

1

37

45

4 2

44

38

7

46

48

5 0 9

3

5

35 35A

37 39

41 45

43 49

47 51

3

59

2 4

61

63

53 55

59

5

30

2

7

32

1

9 11

53

52

5 4

60

64

62

56

5 8

1

2

74

74

68

66

6 8

15

2 0

22

76

2 5

25

27

23

2 1

26

2 4

15

2 8

20 13 2

3

2 4

30

23

21

18

3 1

19

1 7

15

11

1 3

8 6

11

3

14

9

1

3

5 6

4

2

3

16

24

22

7

7

18

1 1

1 3

9

2

8

20

5

5 7

18

14

14A 16

12

3

16

10

8

6

67 69

71

10 8

12

73 79

34

36

13

22

17 15

24

38

40

21

19 26

23

14

83 85

46

42

2

1

25

30

4

44

29 31

32

33

37

2 1

17 1

5

1 4

2 1

16 1

8

12

7 9

4B 4

4A 2A

1 8

1B

1 3

22A

15

2 0

1A

3-5

1

9

16

14

7

19

28

5

10

24

26

22B 9 9

3 3

1

2

87

93

95

97

1

2

3

36

4 4

5

7

2 58A

4

1 3 6

56

58

56

8 12 14

99

101

8

48A

13

11

9

7

8

4

6

2

5

3

1

107 107

103-105

4B

48 50

52

79

75

28

73

71

71A

34

32

81

30

56A

56

1

38A

38B

6

2

1

1

1

6 8 10

4

12

14

16 16

44

3

66

5

16

1010 12

7 7

7

15

17

5

3

7

9 11

2

4

7A 5

6

9 11

8 10

13

1

2

3 4

5 6

7 9

11 6A

8

10

13

12

2A

3

4

3 1A

1

8

14 16

13 12 14

A 14

B

15 17

16

19

18

24 26

21

18 20

15 17

19

14 16

21 1 8

23

20

22

25 23

24

27

26

29

28

27

25 2 2

29 31

28

36 36

40

44

2

33 31

30

35 3 2

37 39

34

39 A 34 A

12A

37

14 16

8

10

4

6

3A1 3

5 7

9

12

11A

13 15

5

7

169 11

13

18

24 26

33

15 2 0

17

26 26A

38D

32 34

28 30

36

35

28 28

A

37 18

20

17 19

21

21A

22 24

30

39

32 34A

8

4

2

3

6

5 7

23A

20

1818

2

4

2

1

4

3

1 3

8

14

5

99

1111

16

5

10

6

8

77

99

10 12

11 13

77

11

12

55

14

9

10 1515

29

12

1414

23 23A 25

27

14

17

19

1

8

12

14

10

6

4

2A

2B

7 7A

99

9A

24

22 1A

1

22A

5 18

3

20

16

1

2

16 18

3

4

3

6

3A

8

2 1

4 6A

6B

2

1

7

9

5

8

10

7

11 9

12 14

3

4

5

5

7

4

10

10

17

54A

17

48

28

11

1 2

16

20

18 9

16

13

18

24

26

28

34

34

22

38

13

20

9

7

22

7

10 12

11

13

14

15

16

11 13

14

16A 16

15

18 B

19 17

18

17 19

20

21 2

3

13 15

16 18

17 19

20

9

22 24

11

20+ 22

21

24

26

26

23+ 25

26 A

29 27

28

30

21A 21 22A

22

27 25 28

29

30

31

32

33

34

31

32

33

34

35

36

35

36 A

36

37

39 38

37 39

40

42 -4

4

63

46

2 9

11

29 46 A

33

48

41

11B

43

11C

36

45 47

38

50

49

51 51

A

5

1

3

2 35

2

37 37

1

52 54

1

3

5

7

9

11

41 43

34 45

36

47

1

38 40

4

40

49 51

53

42

44

42

55

2

1

57 59 44

61 46

23 C

10

6

8

7A 7B

23D

3 5

8

53

46

50 48

63 65

48 50

67

52 -54

69

56

71 73

75 77

52

55

54

2

4

6

7 9

1

58

3 5

11 13

60 62

79 81

64

83

2

4

1 1A

3

6

2

13

15 8

4

17

4

2

39

13

72

41

74 76

78

19 21

38 40

1

4

2

23

1

42

41

44

43 4 6

25

3

9

7

2

43

4

80 A

80

3

7A

5

1

4

15

4

57

56

6

58

9

17

2

1

3

19

21

5

7

4 6

10A

8 10B

85 87

66 66A

68

11

89

70

14

16

10 12

1

1A 1B

18A

23 2

1

8

2A

10

12

4

5

3

2

1

3

2

5

63A

18

51A 8

6 51

63

59 55-57

61

14

16

14A

12

53

14B

10

41

37 39

43 41

46 48 21A

27

29

31-33-35

25 23

45

43

43B

47 49

4 4A 2

43A

24

22

20

26A

30

26

1B

1A

1 12

17

15

21

19

13

11

82 14

27

29

84

86

35

33

3

2

2

1

3

4

2

88 90

35

92 92

94

37

41

43

4

2

8B

8

10

8C

8A

8

94

9 6

96

1A

1B

23

21

28

34

36

32

30

1

15A 11B 11

20

17

15

15A

19

26 28

24B 24A

13 22

11B

24

7

3A

5

9 18

20A

18

16

3 14

2 3

5

5

7

4

7

ST R.

B O

EM IA

STR. TE XTILIST

ILOR (ST

R. M ART

IR D AN

CAR PAN

)

ST R.

A UR

O RA

STR. POMICULTURII

STR . MIR

ESE I

B-DU L CE

TATI I

STR. AMURGULU I

CALEA TO RO

NTALULUI

ST R.

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

STR. IALOMITEI

P.U.Z. aprobat prin H.C.L. 90/30.03.2004

P.U.D. aprobat prin H.C.L. 446/29.11.2005

P.U.Z. in curs de aprobare

P.U.D. aprobat prin H.C.L. 219/19.06.2007

pl. nr. 01A

FOTO 1: str. Gr. Alexandrescu

FOTO 2: str. Aurora

FOTO 3: str. Armoniei

STR. ARMONIEI

INEL VI

CALEA TORONTALULUI

CALEA ARADULUI

TERENUL STUDIATPLAN DE INCADRARE

Atasament: 03_MOBILARE.pdf

INCADRARE IN ZONA

p r o i e c t

p l a n s a

b e n e f i c i a r

a d r e s a

f a z a

p ro iec t n r .

s.r.ls.c.

Timisoara, strada Memorandului nr.93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l of f [email protected]

arh. Radu GOLUMBAS E F P R O I E C T P R O I E C TAT

arh. Silvia CRISAN arh. Radu GOLUMBA

220/2007

P.U.Z. o c t 2 0 0 7

s.c. BEGA TRANS AUTO s.r.l. P.U.Z.- Locuinte colective si functiuni complementare str. ARMONIEI, nr. 25

arh. Silvia CRISAND E S E N A T

P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Timisoara, str. ARMONIEI nr. 25

41.00

10 .0

0

6.00

27 ,7

0

5, 50

15 ,0

0

8,90

24,00

4,30 5,35

24,00

24,41

15,05

20 ,0

0

4, 00

5. 00

1. 00

24,87

3,01 1,504,90

2,50

4,60

2,47 1,001,61

PTT1

PTT1

482900

20 67

00

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

STR. ARMONIEI

5041

5042

100

200

300

400

10

92.18

92.51

92.43

92.32

92.38 92.23

92.25

92.08

91.99

92.02

92.11 92.11

92.13 92.13

92.10

92.18

92.21

92.26

92.20

91.89

92.16 92.28

92.12 92.05 92.05

92.08 92.01 92.01

92.15 92.15

92.09

91.83 92.50

91.98

92.12

91.74 92.03

92.32

92.21

92.14

92.07

91.90

92.36

92.11

92.43

92.06

92.18

92.33

92.21 92.14

92.21

92.2792.42 92.26 92.26 92.26

92.27 92.37

92.32

92.27

92.25 92.25

92.18 92.15

92.25 92.25

92.14

92.33

92.10

92.20

92.26

92.29 92.24

92.14 92.14 92.14

92.19

92.06

92.23 92.10

92.04

92.01 92.01

92.07

94.32

91.98

91.4791.57

91.40

91.53

91.53

91.82

92.70

91.96

92.17

92.24

92.48

92.25

91.94

94.53

91.56 91.53

91.65 91.73

91.63

91.13

91.28 91.15

91.09

90.98

91.13

91.16 91.17

90.92 91.16

90.96

90.9290.44

90.88

91.08

91.23 91.25

91.70

91.24

91.28

91.20

90.50

91.06

91.70

91.90 92.16

92.22

92.03

91.16

91.36

91.41

91.1590.8890.49

92.11

92.50

91.49

92.27

92.33

92.42 92.36

92.17 92.21

92.28

92.02

91.73

91.80

91.50 91.51

92.43

92.00

92.18

91.92 91.99

91.85

91.93

91.71

90.78

91.60

92.10

91.89

91.94

92.53 92.52

92.56 92.60

92.53

92.49 92.59

92.41

92.39

92.40

92.48

92.45 92.43 92.49

92.25

92.28

92.54

92.43

91.61

91.68

91.76 91.64

91.49

91.72

91.59 91.67

91.55

91.67 91.50 91.06 91.24

91.23 91.49

91.42

91.33

90.89 91.63 91.40

91.40 91.28

91.38

91.44

91.18

90.98 90.82

91.0490.9291.11

91.17

91.05 91.23 91.05

91.30

91.57

91.36 91.41

91.25

91.42 90.86

90.91

91.61

91.47

91.47

91.39

91.15

91.42

91.13

91.18

91.2191.49

91.57

91.40

91.55

91.36

91.43

91.50

91.84

91.74

91.61

91.27 91.37

90.92

91.81

92.25

92.03

92.2192.13

92.05

91.96 91.96

91.8091.89

91.89

91.76

91.85

91.91

91.97

92.10

91.87

91.77

91.89

91.81

91.87

91.84

91.84

91.65 91.79

91.87

91.95

91.76

91.76

91.76

91.79 91.82

91.80

91.64

91.77

91.72

91.75

91.71

91.59

91.56

91.51

91.49

91.64

91.56

91.50

91.44

91.53

91.49

91.78

91.98

91.72

93.29

91.68

91.69

91.22

91.41

91.71

93.66

92.31

482900

20 66

00

482800

20 66

00

C

A

C C

V

V

C

V

V

V

V

C

C

C

V

V

V

V

V

C A

A

C

T

A

A

nr. top. 2112/2/1/2/1 S=9039mp

nr. top. 2112/2/1/2/2 S=5342mp

nr. top. 2112/2/5/1 S=820mp

STA TIE

BU S

15.00

15,00

34 .5

0

5. 50

15 ,0

0 41.00

15.00

41.00

5, 00

20 ,0

0

20 ,0

0

3, 00

14 ,1

0

24,00

3,60 5,50

R 3 .00

R 3 .00

R 3.00

R 3.00

R 6.00

R 6.0 0

R 6.00

R 3.0 0

R 3.0 0

R 3.00

A

A

20 locuri de parcare

20 locuri de parcare

15 locuri de parcare

7 locuri de parcare

11 locuri de parcare

zona rezervata pentu dezvoltare drum in etapa urmatoare

15 locuri de parcare

9 locuri de parcare

D+P+8E

D+P+5E+ER

D+P+6E

STR. GR. A

LEXA NDRE

SCU

S+ P+

6E +E

r

S+ P+

6E +E

r

acces parcaj subteran

S+P+4E

acc es

aut o

pro pus

acces auto propus

acces auto propus

S+P+8E+Er

S+P+1E

S+P+1E

S+P+10E+Er

1

ST R.

M AR

G IN

II

ST R.

M AR

G IN

II

38A

STR. ARMONIEI

38B

26

23

21

28

36

32

30

1

17 19

26

28

2 3

STR. ARMONIEI

I.T.I.A.rampa de testareatelier vestiare

atelier mecanic

platforma tehnologica

I.T.I.A.

1

atelier de reparatii auto

vopsitorie

spalatorie si gresare

vulcanizare topitorie

34

centrala termica

Liceul Agricol - Timisoara

ST R.

GR . AL

EX AN

DR ES

CU

S+P+6E+Er

S+P+6E+Er

S+P+4E

STR. ARMONIEI

S+P+8E+Er

+3 3.

00

+2 7.

00

+2 7.

00

+2 1.

00

+21.00

+21.00

+2 1.

00

+21.00

+21.00

-limita de proprietate = limita zonei reglementate

-cladiri existente

-strazi cu circulatie auto existente

LEGENDA

PROPUNERE MOBILARE URBANA

-acces pietonal/ auto propus

-cote de nivel (teren natural)

-limite de proprietate conf. C.F.

-zona verde propusa

-LEA 20kv

-interdictie de construire protectie LEA 20kv

-cladiri functiuni complementare (servicii, comert)

SUBSOL

-parcare (aprox. 80 locuri)

-cladiri locuinte colective

87.69

PLAN - PROPUNERE MOBILARE URBANA

pl. nr. 04A

sc. 1:1000

2,50 1,00 1,50 14,00 1,50 1,00 2,50

trotuar p.c.

2.0%2.5%2.0% 2.5%

z.v. c c z.v. p.c. trotuar

PROFIL TRANSVERSAL TIP INEL IV - PTT1

13,60 24,00 4,90

PROFIL TRANSVERSAL A-A

S+P+10E+Er D+P+8E

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL U32007-005836/18.04.2008

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective si functiuni

complementare”str. Armoniei nr. 25, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U32007-005836/04.12.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective si functiuni complementare” – strada Armoniei nr. 25, Timişoara

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 5496 din 29.08.2007. Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi

avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuinte colective si functiuni complementare” – strada Armoniei nr. 25, Timişoara

Documentaţia este iniţiată de beneficiarul S.C. BEGA TRANS AUTO S.A. şi elaborată de S.C. STUDIO ARCA S.R.L. Timişoara, pr. nr. 220/2007.

Zona studiata este amplasata in teritoriul administrativ al municipiului Timisoara, in partea de nord a orasului, la intersectia dintre str. Gr. Alexandrescu (INEL IV) si str. Armoniei.

In cadrul PUG Timisoara s-a stabilit ca aceasta zona este rezervata pentru unitati industriale, dar in cadrul cvartalului sunt prezente local propuneri pentru functiuni publice si locuire.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice.

Pentru acest Plan Urbanistic Zonal a fost obtinut avizul cu nr. 44 din 10.04.2008 eliberat de Consiliului Judetean Timis.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinte colective si functiuni complementare” – strada Armoniei nr. 25, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Terenul in suprafata totala de 15.201 mp este identificat prin C.F. nr. 135049, nr. cad. 2112/2/1/2/1 având o suprafaţă de 9039 mp si nr. cad. 2112/2/1/2/2 cu o suprafata de 5342 mp, precum si C.F. nr. 141370, nr. cad. 2112/2/5/1 avand o suprafata de 820 mp, aflat în proprietatea S.C. BEGA TRANS AUTO S.A.

Se propune amplasarea unor cladiri dezvoltate mai mult pe inaltime (S+P+6E+Er - S+P+10E+Er), pentru a lasa cat mai mult spatiu pentru zonele verzi. Astfel, spre str. Gr. Alexandrescu (viitorul Inel IV de circulatie) se propune amplasrea a trei cladiri punctiforme cu regim de inaltime variabil S+P+8E+Er/S+P+10E+Er, iar spre spatele parcelei doua volume liniare in forma de „L” cu regim de inaltime S+P+6E+Er. Intre acestea se formeaza curti interioare semiprivate sau curti deschise spre zona publica a trotuarelor, amenajate ca spatii verzi (min. 10% din suprafata terenului). Accesul spre locuinte se va face la nivelul parterului prin case de scara care coboara si in parcajul amenajat in subsol. Cladirile vor fi dotate cu lifturi care vor permite si deplasarea persoanelor cu handicap locomotor.

Terenul este accesibil pietonal si auto de pe str. Gr. Alexandrescu (INEL IV) si str. Armoniei, strada propusa a se largi pe portiunea respectiva. Accesele auto pentru parcajele din incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere în curte) se vor face de pe latura estică si nordica şi

Cod FP 53 – 01, ver. 1

vor permite accesul maşinilor de intervenţie conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2007- 005321/22.11.2007.

Imobilele se vor dota in mod obligatoriu a cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. si sub rezerva dotarii in mod obligatoriu a imobilelor cu lift conform reglementarilor in vigoare.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max locuinte = 40 % POT max functiuni complementare = 50 % CUT max suprateran = 3,5 Regim de inaltime max. S+P+10E+Er Spatii verzi min 10%

Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce suprafetele de teren afectate de largirea drumurilor vor trece in domeniul public.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal „Locuinte colective si functiuni complementare” – strada Armoniei nr. 25, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU Pt ŞEF BIROU CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53 – 01, ver. 1 Red./Dact. P.L.