keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 97/26.02.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - modificare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 405/2009, cu PUZ "Dezvoltare ansamblu rezidential", Str. Grigore T. Popa nr. 14B, Timisoara

26.02.2013

Hotararea Consiliului Local 97/26.02.2013
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - modificare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 405/2009, cu PUZ "Dezvoltare ansamblu rezidential", Str. Grigore T. Popa nr. 14B, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2013-000279/ 22.01.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 405/20.11.2009 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, str. Gr. T. Popa, nr. top 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timişoara";
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.140/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 24/15.12.2011 si Avizul Favorabil nr. 14/19.07.2012 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 9251 din 08.10.2012;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - modificare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 405/2009, cu PUZ: "Dezvoltare ansamblu rezidential", Str. Grigore T. Popa nr. 14B, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 303/2011, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max P+2E, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2012-002452/ 15.11.2012, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2, spaţii verzi de 25% din suprafaţa totală a parcelei, conform Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 9251 din 21.10.2012.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal - modificare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 405/2009, cu PUZ: "Dezvoltare ansamblu rezidential", Str. Grigore T. Popa nr. 14B, Timisoara, va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General al municipiului Timişoara, timp in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie.
Terenul reglementat in documentatia de urbanism - modificare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 405/2009, cu PUZ: "Dezvoltare ansamblu rezidential", Str. Grigore T. Popa nr. 14B, Timisoara, în suprafaţă de 18 021 mp, este inscris in:
- C.F. 430850, Nr. Top 430850, in suprafata de 1 000 mp, teren intravilan, proprietar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L, avand interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, demolare, restructurare si amenajare in favoarea: BANCA COMERCIALA ROMANIA S.A.;
- C.F. 430847, Nr. Top 430847, in suprafata de 7 202 mp, teren intravilan, proprietar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L., avand interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, demolare, restructurare si amenajare in favoarea: BANCA COMERCIALA ROMANIA S.A.;
- C.F. 430848, Nr. Top 430848, in suprafata de 311 mp, teren intravilan, proprietar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. avand interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, demolare, restructurare si amenajare in favoarea: BANCA COMERCIALA ROMANIA S.A;
- C.F. 430849, Nr. Top 430849, in suprafata de 3 308 mp, teren intravilan, proprietar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. avand interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, demolare, restructurare si amenajare in favoarea: BANCA COMERCIALA ROMANIA S.A;
- C.F. 430851, Nr. Top 430851, in suprafata de 780 mp, teren intravilan, proprietar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. avand interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, demolare, restructurare si amenajare in favoarea: BANCA COMERCIALA ROMANIA S.A;
- C.F. 430852, Nr. Top 430852, in suprafata de 580 mp, teren intravilan, proprietar MUNICIPIUL TIMISOARA (conform extras C.F. nr. 430852, nr. cad. 430852, din data de 19.10.2011, aceasta suprafata de teren a fost in proprietatea S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L., si conform Ofertei de donatie nr. 354/14.03.2012, a trecut in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, avand la rubrica observatii "teren intravilan pentru drum");
- C.F. 401658 (C.F. vechi: nr. 129434, nr. top vechi: 2073/1/1/1, provenita din conversia de pe hartie a C.F. 129434), Nr. Top 401658, in suprafata de 523 mp (din acte:-; masurata: 523), teren intravilan, proprietar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. avand interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, demolare, restructurare si amenajare in favoarea: BANCA COMERCIALA ROMANIA S.A;
- C.F. 401482 (C.F. vechi: nr. 151130, provenita din conversia de pe hartie a C.F. 151130), Nr. Top 2070/2, in suprafata de 3 000 mp (din acte: 3 000 mp; masurata: -), teren intravilan, proprietar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. avand interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, demolare, restructurare si amenajare in favoarea: BANCA COMERCIALA ROMANIA S.A;
- C.F. 401655 (C.F. vechi: nr. 151144, nr. top vechi: 2073/1/2/1, provenita din conversia de pe hartie a C.F. 151144), Nr. Top 401655, in suprafata de: 520 mp - din acte, masurata: 523 mp), teren intravilan, proprietar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L avand interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, demolare, restructurare si amenajare in favoarea: BANCA COMERCIALA ROMANIA S.A.;
- C.F. 430853, Nr. Top 430853, in suprafata de 802 mp, teren intravilan, proprietar S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. avand interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, demolare, restructurare si amenajare in favoarea: BANCA COMERCIALA ROMANIA S.A;
La documentatia prezentata, a fost depus Acordul Bancii Comerciale Romane S.A., Nr. 939/25.01.2013.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal - modificare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 405/2009, cu PUZ: "Dezvoltare ansamblu rezidential", Str. Grigore T. Popa nr. 14B, Timisoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Scoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Audit;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Compartimentului Control;
-Beneficiarului;
-Proiectantului;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 05_posibilitati_mobilare.pdf

S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.14B, Timisoara

P.U.Z.- Dezvoltare ansamblu rezidential (parcelare si construire locuinte)

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

VERIFICATOR VERIFICATOR

REFERAT REFERAT

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 303/2011

faza P.U.Z.

OCT 2012

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT

arh. Radu GOLUMBA

arh. Mihaela RUSULET

arh. Claudiu OPRITA

arh. Mihaela RUSULET

POSIBILITATI DE MOBILARE

LEGENDA

N

C A

R O

S A

B IL

A01 P+1

B28 P+1

ZO N

A VE

R D

E

PI ST

A D

E BI

C IC

LE TE

TR O

TU A

R

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU A

R

Acces locuinta

TROTUAR CAROSABIL ZV ZVPISTA BICICLETE

TROTUAR

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE LOCUINTA

P+1 LOCUINTA

P+1

1.70 1.50 3.50 3.50 1.50 1.60 2.50 1.90 5.00

- limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z. - cladiri existente

- zona verde propusa

- cladiri locuinte

- accese auto si pietonale propuse

- strazi cu circulatie auto existente

- strazi cu circulatie auto propuse din incinta studiata

- strazi cu circulatie auto propuse in exteriorul incintei

- accese auto pe parcela

63

61

14

16

14A

14B

9

st ra

da e

xis te

nt a

12 ,0

0

15 .8

2

18.22

St ra

da I

on B

ar bu

S t r a d a G r i g o r e T . P o p a

tro tu

ar

ca ro

sa bi

l

tro tu

ar

ca ro

sa bi

l

trotuar

carosabil

trotuar

A0 5.

P+ 1

A0 1.

P+ 1

B0 1.

P+ 1

A0 6.

P+ 1

A0 7.

P+ 1

A0 8.

P+ 1

A0 9.

P+ 1

A1 0.

P+ 1

A1 1.

P+ 1

A1 2.

P+ 1

A1 3.

P+ 1

A1 4.

P+ 1

A1 6.

P+ 1

A1 7.

P+ 1

B0 2.

P+ 1

B0 3.

P+ 1

B0 4.

P+ 1

B0 5.

P+ 1

B0 6.

P+ 1

B0 7.

P+ 1

B0 8.

P+ 1

B0 9.

P+ 1

B1 0.

P+ 1

B1 3.

P+ 1

B1 4.

P+ 1

B1 5.

P+ 1

B1 6.

P+ 1

B1 7.

P+ 1

B1 8.

P+ 1

B1 9.

P+ 1

B2 0.

P+ 1

B2 1.

P+ 1

B2 2.

P+ 1

B2 3.

P+ 1

B2 4.

P+ 1

B1 1.

P+ 1

B1 2.

P+ 1

A0 4.

P+ 1

A0 3.

P+ 1

A0 2.

P+ 1

A1 8.

P+ 1

A1 9.

P+ 1

PP 1

scuar verde locuri de joaca

2.50 3.50 3.50

2.50

7.00

9. 24

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 01

12.00 5.00

11.05

22.41

6.00

5.00

11.96

10.00

10.00

11.97

1.50 3.50

1. 70

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

12 .5

0

12 .5

0

7. 08

2.50 3.50 3.502.50

39.27

3.50

2.50

19.63

12.00

16.96

10.00

10.00

16.97

2.50

3.50

3.502.50

5.00 1.00

1.50

39.07

51 .5

8

5. 00

9. 95

9. 60

12,00 5.00

11.05 10,91

10.91 11.05

5.00 12,00

26.96

26.96

8, 00

8. 00

1. 50

7, 00

7, 50

Pensiune P+1+M

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

P+1+M

P

Casa P

Casa P

P+1

Casa P

Casa P

Casa

Brutarie

UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

Locuinte

Casa P

A1 5.

P+ 1

B2 5.

P+ 1

B2 6.

P+ 1

B2 7.

P+ 1

B2 8.

P+ 1

zo na

v er

de

P+1

P+1 Casa

Case

Casa P

Casa P

P+1 Casa

Casa P+M

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

Casa S(D)+P+1E+M(Er)

zo na

v er

de

zona verde

zona verde pista biciclete

05

P U

Z- D

EZ VO

LT A

R E

A N

SA M

B LU

R EZ

ID EN

TI A

L (p

ar ce

la re

s i c

on st

ru ire

lo cu

in te

) st

ra da

G rig

or e

T. P

op a

plansa nr. 05A

scara 1:1000

PROPUNERE PROFIL STRADAL PP1

us oo E

Atasament: 04_reglementari_urbanistice.pdf

S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.14B, Timisoara

P.U.Z.- Dezvoltare ansamblu rezidential (parcelare si construire locuinte)

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

VERIFICATOR VERIFICATOR

REFERAT REFERAT

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 303/2011

faza P.U.Z.

OCT 2012

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT

arh. Radu GOLUMBA

arh. Mihaela RUSULET

arh. Claudiu OPRITA

arh. Mihaela RUSULET

REGLEMENTARI URBANISTICE

LEGENDALEGENDA -limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z. -cladiri existente

-zona pentru locuinte - regim maxim de inaltime P+2E

-zona de implantare a cladirilor

-limita maxima de implantare a cladirilor

-strazi cu circulatie auto existente

-strazi cu circulatie auto propuse in exteriorul incintei

-accese auto pe parcela

-strazi cu circulatie auto propuse in interiorul incintei

63

61

14

16

14A

14B

9

STR. DR.GRIGORE T.POPA

10.00

23.48

5.00

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

9. 25

6. 00

13 .5

6

5. 00

5.00 15.95

6.00 6.00 15.97

5.00

53.93

24 .5

7

26.96

26.95

38.52

16 .0

0

8. 00

8. 00

1. 70

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

8. 00

12 .5

0

12 .5

0

7. 21

5.00

24.30

10.00

4.50 7.50 5.00

8.62 6.00

2.50

7.00

2.50

12.00

5.00

11.96

10.00

10.00

11.97

5.00

2.503.50 3.50

2.50 7.00

12.00 5.00

15.95 6.00 6.00

15.96 5.00

7.00

2.50

3.50

3.502.50

6. 00

2.50 3.50 3.50 2.50

6.00

12.00

Pensiune P+1+M

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

P+1

P+1

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

P+1+M

P

Casa P

Casa P+1

Casa P

P+1

Casa P

Casa

Casa

Case

Brutarie

UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

ret rag

ere co

ns tru

cti i

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

Casa P

Casa

limita max.de implantare a cladirilor

Casa P+M

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

limita max.de implantare a cladirilor

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

retragere constructii

ret rag

ere co

ns tru

cti i

ret rag

ere co

ns tru

cti i

ret rag

ere co

ns tru

cti i

ret rag

ere co

ns tru

cti i

ret rag

ere co

ns tru

cti i

P+1 Casa

1

2

3

5

6

7

8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19

20

4

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

04

C.F. nr. 401482 nr.top 2070/2 C.F. nr. 401655 nr.top 2073/1/2/1 C.F. nr. 401658 nr.top 2073/1/1/1 C.F. nr. 430847 nr.top 430847 C.F. nr. 430848 nr.top 430848 C.F. nr. 430849 nr.top 430849 C.F. nr. 430850 nr.top 430850 C.F. nr. 430851 nr.top 430851 C.F. nr. 430852 nr.top 430852 C.F. nr. 430853 nr.top 430853

Suprafata totala teren conform C.F.= 18 021mp POT max. propus= 40 % CUT max. propus= 2 Regim max. de inaltime propus P+2

P U

Z- D

EZ VO

LT A

R E

A N

SA M

B LU

R EZ

ID EN

TI A

L (p

ar ce

la re

s i c

on st

ru ire

lo cu

in te

) st

ra da

G rig

or e

T. P

op a

plansa nr. 04A

scara 1:1000

N

%

Existent

%

Propus

mpmp

Suprafata amplasament

BILANT TERITORIAL

Zona ocupata de cladiri

-

--

-

100%100%18 021 18 021

6 307

4 505

-- 7 209 max.40 %

Zona cai de circulatie, auto si pietonale - strazi

Zona spatii verzi, curti, gradini

cca. 35 %

min. 25 %

us oo E

Atasament: 08_proprietate_asupra_terenurilor.pdf

S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.14B, Timisoara

P.U.Z.- Dezvoltare ansamblu rezidential (parcelare si construire locuinte)

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

VERIFICATOR VERIFICATOR

REFERAT REFERAT

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 303/2011

faza P.U.Z.

OCT 2012

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT

arh. Radu GOLUMBA

arh. Mihaela RUSULET

arh. Claudiu OPRITA

arh. Mihaela RUSULET

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

LEGENDA

N

-limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z. -cladiri existente

-teren proprietate privata (zona locuinte si functiuni complementare, P- P+2, conf. PUG)

-teren ce urmeaza a fi donat Municipiului Timisoara

- strazi cu circulatie auto existente

- strazi cu circulatie auto propuse in exteriorul incintei

-teren pentru drum donat Municipiului Timisoara

63

61

14

16

14A

14B

9

STR. DR.GRIGORE T.POPA

12 .0

0

6.00

7. 98

8, 00

Nr . t

op . 4

30 84

7

Nr . t

op . 2

07 0/

2

Nr . t

op . 2

07 3/

1/ 2/

1

Nr . t

op . 2

07 3/

1/ 1/

1

Nr. top. 430848

Nr . t

op . 4

30 85

3

Nr . t

op . 4

30 84

9

Nr . t

op . 4

30 85

0

Nr . t

op . 4

30 85

2

Nr . t

op . 4

30 85

1

16 .0

0

7.50

4.57

5.71 1.77

7.50

6.00

6.00

6. 00

6.00

Pensiune P+1+M

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

P+1

P+1

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

P+1+M

P

Casa P

Casa P+1

Casa P

P+1

Casa P

Casa

Casa

Casa

Brutarie

UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

Casa P

Casa

Casa P+M

P+1 Casa

08

C.F. nr. 401482 nr.top 2070/2 C.F. nr. 401655 nr.top 2073/1/2/1 C.F. nr. 401658 nr.top 2073/1/1/1 C.F. nr. 430847 nr.top 430847 C.F. nr. 430848 nr.top 430848 C.F. nr. 430849 nr.top 430849 C.F. nr. 430850 nr.top 430850 C.F. nr. 430851 nr.top 430851 C.F. nr. 430852 nr.top 430852 C.F. nr. 430853 nr.top 430853

Suprafata totala teren conform C.F. 18 021mp Teren ce urmeaza a fi trecut din proprietate privata in proprietate publica =4 457.92 mp Teren proprietate privata = 13 563.08mp

P U

Z- D

EZ VO

LT A

R E

A N

SA M

B LU

R EZ

ID EN

TI A

L (p

ar ce

la re

s i c

on st

ru ire

lo cu

in te

) st

ra da

G rig

or e

T. P

op a

plansa nr. 08A

scara 1:1000

us oo E

Atasament: incadrare.pdf

S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.14B, Timisoara

P.U.Z.- Dezvoltare ansamblu rezidential (parcelare si construire locuinte)

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

VERIFICATOR VERIFICATOR

REFERAT REFERAT

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT

arh. Radu GOLUMBA

arh. Mihaela RUSULET

arh. Claudiu OPRITA

arh. Mihaela RUSULET

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 303/2011

faza P.U.Z.

OCT 2012

INCADRARE IN TERITORIU

LEGENDA

INCADRARE IN PUG

C alea A

radului

str. Armoniei

C al

ea L

ip ov

ei

str. G r. Ale

xandr escu

(Inel I V)

str. Gr. T. Popa

str . G

r. A lex

an dre

scu

Spre A rad

Sp re

L ip

ov a

PUZ aprobat prin HCL 437/2007 Locuinte colective, servicii, comert - max.S+P+10E+2EPenthouse

PUD aprobat prin HCL 376/2008 Construire imobil de apartamente cu functiuni complementare la parter - max.S+P+4E+ErPUD aprobat prin HCL 120/2007

Locuinte colective si functiuni complementare - max.S+P+6E+2Er

PUD aprobat prin HCL 62/2006 Locuinte colective si functiuni complementare - max.S+P+7E+ER

PUD aprobat prin HCL 396/2007 Locuinte colective si functiuni complementare - max.S+P+9E

PUD aprobat prin HCL 446/2005 Ansamblu locuinte colective. - max.S+P+5E+M

PUD aprobat prin HCL 219/2007 Ansamblu locuinte colective si functiuni

complementare - max.D+P+8E

PUZ aprobat prin HCL 360/2008 Locuinte colective si functiuni

complementare - max.S+P+10E+ER

AMPLASAMENT STUDIAT

PUZ aprobat prin HCL 411/2011 Parcelare teren si construire

locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)

01

Planuri urbanistice aprobate de catre Primaria Timisoara in zona amplasamentului studiat

Amplasamentul studiat

Cai de circulatie existente

P U

Z- D

EZ VO

LT A

R E

A N

SA M

B LU

R EZ

ID EN

TI A

L (p

ar ce

la re

s i c

on st

ru ire

lo cu

in te

) st

ra da

G rig

or e

T. P

op a

plansa nr. 01A

scara

N

-usolos a
—_ a A

Atasament: posibilitati_mobilare_volumetrie.pdf

S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.14B, Timisoara

P.U.Z.- Dezvoltare ansamblu rezidential (parcelare si construire locuinte)

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

VERIFICATOR VERIFICATOR

REFERAT REFERAT

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT

arh. Radu GOLUMBA

arh. Mihaela RUSULET

arh. Claudiu OPRITA

arh. Mihaela RUSULET

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 303/2011

faza P.U.Z.

OCT 2012

POSIBILITATI DE MOBILARE. VOLUMETRIE

STR. DR.GRIGORE T.POPA

STR. ARMONIEI

STR . G

RIG OR

E A LEX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

C A

LEA A

R A

D U

LU I

ST R.

IO N

BA RB

U

Incadrare in zona

06

P U

Z- D

EZ VO

LT A

R E

A N

SA M

B LU

R EZ

ID EN

TI A

L (p

ar ce

la re

s i c

on st

ru ire

lo cu

in te

) st

ra da

G rig

or e

T. P

op a

plansa nr. 06A

scara

N

-usolos a

Atasament: situatia_existenta.pdf

S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

str. Dr. Grigore T. Popa, nr.14B, Timisoara

P.U.Z.- Dezvoltare ansamblu rezidential (parcelare si construire locuinte)

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

VERIFICATOR VERIFICATOR

REFERAT REFERAT

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT

arh. Radu GOLUMBA

arh. Mihaela RUSULET

arh. Claudiu OPRITA

arh. Mihaela RUSULET

den. lucrare:

beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 303/2011

faza P.U.Z.

OCT 2012

PLAN DE INCADRARE- EXTRAS DIN P.U.G.

UTR 22LEGENDA

SITUATIA EXISTENTA CONFORM PUGN

amplasamentul studiat

STR. AURORA

S.C. TRANSCOM S.A.

63A

18

51A 8

6

51

63

59 55-57

61

14

16

12

53

14B

10

45

43

43B

47

49 STR. DR. GRIGORE T. POPA

4 4A

2

22

20

1B

1A

23

21

STR. ARMONIEI

28

32

30

11

20

17

15

15A

19 STR. ARMONIEI

26

28

24B

24A

22

24

7

3A

STR. ARMONIEI 5

9 18

20A

18

16

3

ST R.G

R.A LEX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

STR. DR.GRIGORE T.POPA

13

11B

D+P+8E

D+P+5E

D+P+5E+ER

D+P+6E

D+P+5E

Bloc

Bloc

Bloc

st ra

da e

xis te

nt a

P.U .D

ap rob

at pri

n H CL

37 6/2

00 8

Im ob

il d e a

pa rta

me nte

S +P

+4 E+

Er

cu fu

nc tiu

ni co

mp lem

en tar

e l a p

art er

P.U .D

ap rob

at pri

n H CL

28 6/2

00 6

Mo dif

ica re

am pla

sa me

nt la

pe ns

iun e

D+ P+

1E +M

au tor

iza ta

cu A.

C. nr

.19 66

/20 05

PUD aprobat prin HCL 219/2007

Ansamblu locuinte colective si functiuni

complementare - max.D+P+8E

14A

Nr . t

op . 4

30 84

7

Nr . t

op . 2

07 0/

2

Nr . t

op . 2

07 3/

1/ 2/

1

Nr . t

op . 2

07 3/

1/ 1/

1

1

2

3

4

5

6 78

9

10

11

12

13

14 15

16

17 18

20

21

24

22 23

25

19

26

Nr. top. 430848

Nr . t

op . 4

30 85

3 Nr

. t op

. 4 30

84 9

Nr . t

op . 4

30 85

0

Nr . t

op . 4

30 85

2

Nr . t

op . 4

30 85

1

C.F. nr. 401482 nr.top 2070/2 C.F. nr. 401655 nr.top 2073/1/2/1 C.F. nr. 401658 nr.top 2073/1/1/1 C.F. nr. 430847 nr.top 430847 C.F. nr. 430848 nr.top 430848 C.F. nr. 430849 nr.top 430849 C.F. nr. 430850 nr.top 430850 C.F. nr. 430851 nr.top 430851 C.F. nr. 430852 nr.top 430852 C.F. nr. 430853 nr.top 430853

lim ita

d e

pr op

rie ta

te limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

Casa P

Casa P

Casa P CasaP

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P CasaP Casa

P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P CasaP

Casa P

Casa P

P+1

Casa P+M

Casa P

P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P CasaP

Casa P Casa

P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Case

st ra

da e

xis te

nt a

UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

Pensiune

Brutarie

Casa P+1

Casa P+1

P+1+M

Locuinte P+4+Er

Casa P+1

Casa P

Casa P

Casa P

-cladiri existente

-limita topo teren conf. CF

-strazi cu circulatie auto existente

-limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z.

-teren proprietate privata (zona locuinte si functiuni complementare, P - P+2, conf. PUG)

-teren pentru drum donat Municipiului Timisoara

03

P U

Z- D

EZ VO

LT A

R E

A N

SA M

B LU

R EZ

ID EN

TI A

L (p

ar ce

la re

s i c

on st

ru ire

lo cu

in te

) st

ra da

G rig

or e

T. P

op a

plansa nr. 03A

scara 1:2000

amplasamentul studiat

-usolos a
REGLEMENTARI LEGENDA — ue — — ZONIFICARE FUNCTIONALA — SAE" amet

Atasament: Raportul_informarii_BANU_CONSTRUCT_GR_T_POPA_14B.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

 

Nr. UR2012 - 002064/22.03.2012 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI  

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

- PUZ – ,,Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 405/2009 cu PUZ: ”Dezvoltare ansamblu rezidential (parcelare si construire locuinte”

- Amplasament: Str. Grigore T. Popa (Campina), nr. 14B, Timisoara Beneficiar: S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L

- Proiectant: S.C. STUDIO ARCA S.R.L. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul,

Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii în perioada 16.02.2012 – 11.03.2012, referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană din cadrul Instituţiei Arhitectului Şef şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro.

În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Institutia Arhitectului Sef a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificaţi : - Str. Grigore T. POPA nr. : 14, 14, 14A, 14B; - Str. Ion BARBU nr. : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 - Str. Armoniei : 7, 9, 11, 11B, 13;

Documentaţia disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană, nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat obiectii. 

La intalnirea cu proiectantul S.C. STUDIO ARCA S.R.L., organizata in data de 01.03.2012, intre orele 15,00 – 16,00, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba Iulia nr. 2, nu s-a prezentat nici o persoană din partea publicului.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia ,,Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 405/2009 cu PUZ: ”Dezvoltare ansamblu rezidential (parcelare si construire locuinte”, Str. Grigore T. Popa (Campina), nr. 14B, Timisoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF Arh. Ciprian Silviu CADARIU

ŞEF BIROU CONSILIER Arh.Emilian Sorin CIURARIU Ing. Steluta URSU

  Atasament: 07_posibilitati_mobilare_profil_stradal.pdf

  S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

  str. Dr. Grigore T. Popa, nr.14B, Timisoara

  P.U.Z.- Dezvoltare ansamblu rezidential (parcelare si construire locuinte)

  Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

  VERIFICATOR VERIFICATOR

  REFERAT REFERAT

  arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

  PROIECTAT

  DESENAT

  VERIFICAT

  arh. Radu GOLUMBA

  arh. Mihaela RUSULET

  arh. Claudiu OPRITA

  arh. Mihaela RUSULET

  den. lucrare:

  beneficiar:

  adresa:

  plansa:

  pr. nr. 303/2011

  faza P.U.Z.

  OCT 2012

  POSIBILITATI DE MOBILARE. PROFIL STRADAL PROPUS

  C A

  R O

  S A

  B IL

  A01 P+1

  B28 P+1

  B29 P+1

  ZO N

  A VE

  R D

  E

  PI ST

  A D

  E BI

  C IC

  LE TE

  TR O

  TU A

  R

  ZO N

  A VE

  R D

  E

  TR O

  TU A

  R

  Acces locuinta

  Acces locuinta

  TROTUAR CAROSABIL ZV ZVPISTA BICICLETE

  TROTUAR

  LI M

  IT A

  D E

  PR O

  PR IE

  TA TE

  LI M

  IT A

  D E

  PR O

  PR IE

  TA TE LOCUINTA

  P+1 LOCUINTA

  P+1

  1.70 1.50 3.50 3.50 1.50 1.60 2.50 1.90 5.00

  07

  P U

  Z- D

  EZ VO

  LT A

  R E

  A N

  SA M

  B LU

  R EZ

  ID EN

  TI A

  L (p

  ar ce

  la re

  s i c

  on st

  ru ire

  lo cu

  in te

  ) st

  ra da

  G rig

  or e

  T. P

  op a

  plansa nr. 07A

  scara

  PROPUNERE PROFIL STRADAL PP1 (strada ce face legatura intre str. Gr. Alecsandrescu si Calea Lipovei)

  us oo E

  Atasament: 02_studiu_cvartal.pdf

  S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

  str. Dr. Grigore T. Popa, nr.14B, Timisoara

  P.U.Z.- Dezvoltare ansamblu rezidential (parcelare si construire locuinte)

  Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218, J35/234/99, e-mail [email protected]

  VERIFICATOR VERIFICATOR

  REFERAT REFERAT

  arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

  PROIECTAT

  DESENAT

  VERIFICAT

  arh. Radu GOLUMBA

  arh. Mihaela RUSULET

  arh. Claudiu OPRITA

  arh. Mihaela RUSULET

  den. lucrare:

  beneficiar:

  adresa:

  plansa:

  pr. nr. 303/2011

  faza P.U.Z.

  OCT 2012

  STUDIU EVOLUTIE CVARTAL

  C A

  LEA A

  R A

  D U

  LU I

  STR. ARMONIEI

  st ra

  da e

  xis te

  nt a

  STR. DR. GRIGORE T. POPA

  STR .GR

  .AL EX

  AN DR

  ES CU

  (IN EL

  IV)

  C A

  LEA A

  R A

  D U

  LU I

  STR. ARMONIEI

  st ra

  da e

  xis te

  nt a

  STR. DR. GRIGORE T. POPA

  SPATIU PUBLIC PROPUS

  SPATIUPUBLICPROPUS

  UNITATEMILITARA

  STR .GR

  .AL EX

  AN DR

  ES CU

  (IN EL

  IV)

  UNITATEMILITARA

  02

  P U

  Z- D

  EZ VO

  LT A

  R E

  A N

  SA M

  B LU

  R EZ

  ID EN

  TI A

  L (p

  ar ce

  la re

  s i c

  on st

  ru ire

  lo cu

  in te

  ) st

  ra da

  G rig

  or e

  T. P

  op a

  Servicii, profil de activitate instalatii electrice

  Servicii, profil de activitate reparatii utilaje grele

  Teren de sport

  Spital

  Functiuni existente

  Cazare in regim hotelier

  Restaurant

  Strazi de categoria I, asigura preluarea fluxurilor majore ale orasului

  STUDIU EVOLUTIE CVARTAL

  Strazi de categoria III, colectoare care preiau fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre zonele de legatura

  Strazi de categoria IV, de folosinta locala, asigura accesul la locuinte si pentru servicii curente sau ocazionale, in zone cu trafic foarte redus

  Strada propusa - asigura permeabilizarea cvartalului - sustinuta de documentatii de urbanism deja abrobate (o portiune exista in cadrul incintei in care functioneaza Unitatea Militara)

  Locuinte individuale

  Locuinte colective

  Locuinte individuale propuse

  Functiuni publice

  Limita de proprietate- limita zonei reglementate Limita de proprietate- PUZ aprobat prin HCL 411/ 2011 Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)

  plansa nr. 02A

  scara

  us oo E
  do
  do