keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 219/19.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuinţe colective şi funcţiuni complementare", Str. Grigore Alexandrescu (nr. cad. 2102/1/2/3, 2102/1/2/1), Timişoara

19.06.2007

Hotararea Consiliului Local 219/19.06.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuinţe colective şi funcţiuni complementare", Str. Grigore Alexandrescu (nr. cad. 2102/1/2/3, 2102/1/2/1), Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-002019/08.06.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ , sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2007-000788/08.03.2007
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) şi alin. 5 lit.( c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuinţe colective şi funcţiuni complementare", Str. Grigore Alexandrescu (nr. cad. 2102/1/2/3, 2102/1/2/1), Timişoara, având ca beneficiari pe S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L., Lupaştean Marcel şi a soţiei Lupaştean Elvira, întocmit conform Proiectului nr. 197/2007, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim de D+P+8E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 49%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3,5, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 145551 Timişoara, nr. cadastral 2102/1/2/3 având suprafaţa de 6506 mp, cu servitute de trecere în C.F. 14336 in proprietatea firmei SC BANU CONSTRUCT SRL si C.F. nr. 145550 Timişoara, nr. cadastral 2102/1/2/1, cu suprafaţa de 3000 mp, cu servitute de trecere în CF nr. 14336, in proprietatea lui Lupaştean Marcel şi a soţiei Lupaştean Elvira.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului SC BANU CONSTRUCT SRL si LUPASTEAN MARCEL si sotia LUPASTEAN ELVIRA;
- Proiectantului SC STUDIO ARCA SRL
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 070510-reglementari_urbane.pdf

P P

ACCES AUTO IESIRE PARCARI

ACCES AUTO INTRARE PARCARI

ACCESE AUTO PROPUSE

dr um

e xi

st en

t n r.2

10 6

re gl

em en

ta t p

rin P

.U .D

.

nr .to

p. 21

07 /2

/2

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

TEREN PRIMARIE

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

9 .0

0

9.00

1.50

3.00 1.50

1.50

tro tu

ar

tro tu

ar

tro tu

art ro

tu ar

tro tu

ar

tro tu

ar

DR UM

S EC

UN DA

R PR

O PU

S

1.50 3.003.00

1.50

43.85

9 .0

0

14.00

9 .0

011 .0

0

ACCES AUTO PARCARI

11 .0

0

11.00

DR UM

SE CU

ND AR

PR OP

US

max.D+P+5E+ER

49 .5

0

6.00

9.00

3.00

11.00

14.00

3.50

18.00

11.00 9.00

max.D+P+5E+ER

P

P

P

9.00

11.00

max.D+P+8E

30 .7

0

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

S=1026 MP

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

S=1890 MP

59.60

63.20

49 .2 0

ST R.G

R.A LEX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

tro tu

ar

12.00 m ax

.D +P

+7 E

m ax

.D +P

+5 E

max.D+P+5E

m ax

.D +P

+5 E

m ax

.D +P

+5 E

m ax

.D +P

+5 E max.D+P+5E

max.D+P+5E

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

8. 00

8. 00

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

lim ita

de pro

prie tate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

21 .0

0

9 .0

0

P.U.D. - TIMISOARA, STR.GRIGORE ALEXANDRESCU ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

proiect

plansa

beneficiar

adresa

fazaSEF PROIECT PROIECTAT DESENAT

proiect nr.

P.U.D.

S.C.BANU CONSTRUCT S.R.L. LUPASTEAN MARCEL SI LUPASTEAN ELVIRA

197/2007

Str. Grigore Alexandrescu, TIMISOARA

P.U.D.- Ansamblu locuinte colective si functiuni complementares.r.ls.c.

FEB. 2007

Sc. 1:500

pl. nr.

arh. Radu GOLUMBA arh. Radu GOLUMBA

Razvan CARSTOI 02A

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218,e-mail [email protected]

-limita de proprietate =limita zonei reglementate

LEGENDA

-zona de implantare a constructiilor D+P+5E,D+P+5E+ER,D+P+7E,D+P+8E

-propunere drum preluata din documentatii aprobate

-zona pentru locuinte colective - peste p+2

-acces pietonal/ auto propus

-limita maxima de implantare a c ladirilor

PLAN - REGLEMENTARI URBANE

-constructii existente

-limite parcele

N

PARCELA 2 (SUD) C.F. 145550, nr. cad 2102/1/2/1 Suprafata totala amplasament = 3000 mp Suprafata totala teren = 2796 mp Suprafata construita maxima propunere = 1270 mp P.O.T.maxim propus = 49 % C.U.T.maxim propus = 3.5 Regim de inaltime maxim propus = D+P+5E+ER

PARCELA 1 (NORD) C.F. 145551, nr. cad 2102/1/2/3 Suprafata totala amplasament = 6506 mp Suprafata totala teren = 6288 mp Suprafata construita maxim propunere = 1880 mp P.O.T. maxim propus = 40 % C.U.T. maxim propus = 3.2 Regim de inaltime maxim propus = D+P+8E

Zona locuinte si functiuni complementare

%mp mp % Suprafata amplasament

96,650 0 6288

6506 6506

PropusExistentBILANT TERITORIAL

PARCELA C.F. 145551

Zona rezervata pt. drum secundar 218 3,35

Zona ocupata cu cladiri pt. locuinte si functiuni complementare

%mp mp % Suprafata teren

max.40- - 1880

6506 6288

PropusExistentBILANT TERITORIAL

-

- -

-Spatii verzi

3768 Parcari/ circulatii auto si pietonale

640 min.2mp/ locuitor

- -

Zona locuinte si functiuni complementare

%mp mp % Suprafata amplasament

93,200 0 2796

3000 3000

PropusExistentBILANT TERITORIAL

Zona rezervata pt. drum secundar 204 6,80

Zona ocupata cu cladiri pt. locuinte si functiuni complementare

%mp mp % Suprafata teren

max.49- - 1270

3000 2796

PropusExistentBILANT TERITORIAL

-

- -

-Spatii verzi

1254 Parcari/ circulatii auto si pietonale

272 min.2mp/ locuitor

- -

PARCELA C.F. 145550

-cote nivel teren natural

PLAN DE INCADRARE

-zona rezervata pentru drumul propus

-drum secundar propus

-zona necesara pt. drum (propus etapa a 2-a) cu interdictie de construire

Atasament: 070510-situatia_existenta.pdf

P P

P P

dr um

e xi

st en

t n r.2

10 6

re gl

em en

ta t p

rin P

.U .D

.'' nr

.to p.

21 07

/2/ 2''

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

TEREN PRIMARIE

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

S=1890 MP

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

TEREN PRIMARIE

P

P

P

P

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

S=1026 MP

se rv

itu te

d e

tre ce

re

S =1

41 m

p

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

TEREN PROPRIETATE PARTICULARA

se rv

itu te

d e

tre ce

re

PARCELA 2 (SUD) Suprafata totala teren= 3 000 mp

PARCELA 1 (NORD) Suprafata totala teren= 6506 mp

ST R.G

R.A LEX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

49 .5

0

59.60

63.20

49 .2 0

3.00

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

lim ita

de pro

prie tate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

limita de proprietate

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

P.U.D. - TIMISOARA, STR.GRIGORE ALEXANDRESCU ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

proiect

plansa

beneficiar

adresa

fazaSEF PROIECT PROIECTAT DESENAT

proiect nr.

P.U.D.

S.C.BANU CONSTRUCT S.R.L. LUPASTEAN MARCEL SI LUPASTEAN ELVIRA

197/2007

Str. Grigore Alexandrescu, TIMISOARA

P.U.D.- Ansamblu locuinte colective si functiuni complementares.r.ls.c.

FEB. 2007

Sc. 1:500

pl. nr.

arh. Radu GOLUMBA arh. Radu GOLUMBA

Razvan CARSTOI 01A

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/fax 0256/294218,e-mail [email protected]

-L•M•TA DE PROPR•ETATE = =L•M•TA ZONE• REGLEMENTATE

LEGENDA

-DRUMURI EXISTENTE

PLAN - ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

-CONSTRUCTII EXISTENTE

PLAN DE INCADRARE

-LIMITE PARCELE

N

-COTE NIVEL TEREN NATURAL

-TEREN NECONSTRUIT

-PROPUNERE DRUM PRELUATA DIN DOCUMENTATII APROBATE