keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 90/30.03.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Calea Lipovei - Strada Armoniei", Timişoara

30.03.2004

Hotararea Consiliului Local 90/30.03.2004
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Calea Lipovei - Strada Armoniei", Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32004 - 916/17.03.2004 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii modificata si completata prin Legea 453/2001 şi Legea 401/2003;
În baza prevederilor art. 25, alin. 1 şi a Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c),(f) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Calea Lipovei - Strada Armoniei", Timişoara, conform Proiectului nr.01/2004 întocmit de S.C. B- CUBB S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal "Calea Lipovei - Strada Armoniei", Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi are o valabilitate de 15 ani.

Art. 2: Terenul studiat are suprafaţa totală de 33859 mp. Parcelele sunt proprietatea a Bunda Maria fiind înscrise în C.F. nr.2375, cu numărul topo 2178/1, în suprafaţa de 3465 mp, în C.F. nr.135005, cu numărul topo 2178/2, în suprafaţa de 10913 mp, şi respectiv proprietate a Statului Român, parcelele înscrise în C.F. nr.2177, cu numărul topo 2179, în suprafaţa de 9323 mp., în C.F. nr.2729, cu numărul topo 2181, în suprafaţa de 10158 mp.

Art.3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Calea Lipovei - Strada Armoniei", Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia.
Terenurile care sunt afectate de drumurile propuse prin prezentul plan urbanistic zonal vor deveni domeniu public.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. B-CUBB S.R.L;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
IULIANA FLORESCU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_PUZ_Lipovei_Armoniei.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R PRIMARIA MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE URBANA Nr. U32004 – 916/17.03.2004

REFERAT privind avizarea Planului Urbanistic Zonal “Calea Lipovei – Strada Armoniei”, Timisoara

Catre Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara si strategia de

dezvoltare si renovare urbana promovata de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea si avizarea din punct de vedere urbanis tic a documentatiei Plan Urbanistic Zonal “Calea Lipovei – Strada Armoniei”, Timisoara, documentatie initiata de Bunda Maria – proprietara a doua dintre parcelele din cadrul suprafetei studiate. Planul Urbanistic Zonal este elaborat de S.C. “B – CUBB” s.r.l., proiect nr. 01/2004. Terenul studiat în cadrul PUZ se afla situat în partea de nord a orasului Timisoara, în zona Calea Lipovei, pe strada Armoniei la numerele 8, respectiv 4 si 6 (fosta Contemporanilor nr. 4, respectiv Ruschil nr. 6).

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, zona în care este situat terenul luat în studiu în cadrul PUZ este cuprinsa în UTR nr. si este o zona propusa pentru locuinte si functiuni complementare, în regim de înaltime P - P+2 si partial pentru institutii si servicii publice.

Suprafata de teren luata în studiu este delimitata conform planselor anexate de Strada Armoniei, parcelele învecinate si de prelungirea strazii Grigore Alexandrescu – care va deveni Inelul IV de circulatie al orasului.

Prin documentatia prezentata se propune realizarea unei lotizari pe terenul situat în Timisoara, zona Calea Lipovei, pe strada Armoniei la numerele 4, 6 si 8. Parcelele incluse în studiu au o suprafata totala de 33859 mp., din care: 14378 mp. – parcele ale beneficiarului Bunda Maria (initiatorul documentatiei) si 19481mp. – parcele în proprietatea Statului Român.

În urma solicitarilor beneficiarului, respectiv Bunda Maria, se propune lotizarea terenului din proprietatea acesteia cu nr. topo 2178/1, înscris în CF nr. 2375 si nr. topo 2178/2, înscris în CF nr. 135005, în 18 parcele cu frontul la strada de cca 16,00m. .

Terenurile din proprietatea Statului Român, respectiv pe parcelele cu nr. topo 2181, CF nr. 2729 în suprafata de 10158 mp. si cu nr. topo 2179, CF nr. 2177 în suprafata de 9323 mp., nu sunt revendicate în baza legii 10/2001, în baza Legii 18/1991 sau a Legii 1/2000 si se afla inclus pe lista pentru inventarierea domeniului public conform Legii 213/1998. Aceste terenuri se lotizeaza în 31 de parcele, cu fronturi între 8,25m si 14,00 m., care vor fi destinate construirii de locuinte individuale pentru tineri conform Legii 15/2003 sau prin Agentia Nationala pentru Locuinte.

Din totalul parcelelor, un numar de 57 de parcele sunt destinate constructiei de locuinte, iar restul de 2 parcele pentru realizarea de functiuni mixte – locuinte si functiuni publice. Pentr u parcelele nr. 1 si nr. 59 adiacente Inelului 4 se propun functiuni mixte – servicii si locuinte si daca va fi cazul se vor sistematiza ulterior, pe baza unui plan urbanistic de detaliu. Pentru zona de locuinte si functiuni complementare parametrii urbanistici de utilizare aI terenului propusi sunt POT max = 40 % si CUT max = 0,80, iar regimul maxim de înaltime este S+P+2E+M. Pentru zona mixta – locuinte / institutii si servicii publice, parametrii urbanistici de utilizare aI terenului propusi sunt POT max = 70 %, CUT max = 1,80, iar regimul maxim de înaltime este S+P+4E+M. Calea de acces pentru parcelele propuse se va amplasa cu axul sau pe limita de proprietate dintre parcela privata cu nr. topo 2178/1 si parcela în proprietatea Statului Român cu nr. topo 2179 si se va racorda la str. Armoniei în sud si la Inelul IV de circulatie în nord, conform

planselor anexate. Pentru sirul de parcele situate în spate sunt prevazute strazi de acces local – fundaturi cu o zona de întoarcere. În conformitate cu legislatia în vigoare terenurile afectate de drumuri vor trece în domeniului public.

Amplasarea constructiilor pe parcele se va face cu respectarea Regulamentului Local de Urbanism aferent prezentului P.U.Z. si a R.L.U. aferent P.U.G. Timisoara, respectiv a legislatiei în vigoare.

Documentatia de urbanism este însotita de avizele si acordurile conform Ghidului privind metodologia de

elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/08.06.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si conform legislatiei în vigoare: Avizul Directiei Sanitare, Avizul Grupului de Pompieri Banat, Avizul Inspectoratului de Protectie Civila, Avizul Unic, Avizul Comisiei de circulatie, Avizul Consiliului Judetean Timis

Planului Urbanistic Zonal “Calea Lipovei – Strada Armoniei”, Timisoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara si va avea o valabilitate de 15 ani.

DIRECTOR, SEF SERVICIU, CONSILIER, Dr.Arh. Radu Radoslav Arh. Laura Marculescu Arh. Loredana Cires

Avizat pentru legalitate, Jr. Mirela Lasuschevici

Atasament: PUZ_Armoniei.pdf