keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 218/28.11.2016 privind aprobarea "D.A.L.I", revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 218/28.11.2016
privind aprobarea "D.A.L.I", revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 28798/24.11.2016, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 313/03.03.2016 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică cu aviz FAVORABIL;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă "D.A.L.I", revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investitii "D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1, întocmit de S.C. "PRODAO-ING" S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie prin grija Biroului Tehnic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art. 1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Tehnic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
-Administrator Public;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Tehnic;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA PROIECTUL de HOTĂRÂRE NR………………….

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI „Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara” din Municipiul Timisoara, B-dul.

C.D.Loga, nr. 1

D.A.L.I. , revizuit Nov. 2016, pentru obiectivului de investitie „Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara” din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1, întocmit de S.C. «PRODAO-ING» S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Valoarea totala a investitiei : 717.529,00 lei (inclusiv TVA)

Capacitati fizice si functionale:

- Nivel parter (cota +/- 0.00) Capacitati fizice cota +/- 0.00

Arie utila parter: 194.30 mp, din care: Arie la cota +/- 0.00 : 207.00 mp Arie utila birouri parter: 140.35 mp Arhiva parter: 7.10 mp Circulatii parter: 46.85 mp

Capacitate functionala:

- 21 posturi de lucru + arhiva + 1 post informare - 9 posturi de comunicare cu publicul (ghisee)

- Nivel supanta:

o Capacitati fizice supanta: Arie construita supanta: 175.40 mp Arie utila supanta: 158.60 mp, din care:

Birouri supanta: 117.90 mp Arhiva parter: 7.10 mp Circulatii parter: 33.60 mp

Capacitate functionala: + 20 posturi de lucru + arhiva 9 posturi de comunicare cu publicul (ghisee)

Suprafata totala utila finala ( parter + supanta): 352.90 mp Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 8 luni

CONSILIER, Marius Duma

Atasament: Referat.pdf

1/2

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT: PRIMAR, BIROUL TEHNIC Nicolae Robu Nr.: SC 2016-………../… ……..2016

REFERAT privind aprobarea „D.A.L.I.” , revizuit Nov.2016, pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C.

Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara” din Municipiul Timisoara, B- dul. C.D.Loga, nr. 1”

Biroul Tehnic are cuprins in programul de investiţii pe anul 2016 obiectivul de investiţii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara” din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1” Necesitatea si oportunitatea promovării investiţiei:

Camera 30 a corpului de cladire estic al cladirii Primariei Municipiului Timisoara are functiunea de birouri a serviciului financiar in relatie cu publicul. Analizand situatia existenta s-au constatat urmatoarele:

- Actualele posturi de lucru sunt insuficiente, iar relatia cu cetatenii se desfasoara necorespunzator.

‐ Accesul in sala se face pe singura usa existenta in holul comun cu coridorul cladirii principale. ‐ Posturile de lucru intre ele, respectiv fata de zona publica, sunt despartite doar de panouri cea ce

nu asigura relatii corecte de comunicare, si prezinta deficiente functionale majore, respectiv: ‐ Nu existe spatii de asteptare si comunicare protejata; ‐ Instalatii necesare asigurarii functionarii relatie cu publicul nu exista; ‐ Sistemul de aerisire si ventilatie este deficitar; ‐ Disfunctionalitatile existente nu sunt legate strict de constructie, ci de sistemul de utilizare a

spatiului pus la dispozitie. ‐ suprafata insuficienta la sol pentru cerintele de utilizare; ‐ lipsa unui acces si a spatiilor de asteptare adecvat relatiei cu publicul ‐ configuratia actuala a spatiului, acces, zonificari, amenajari circulatii publice si birouri; ‐ inaltime mare in conditiile asigurarii unei incalziri pentru spatii cu birouri si activitati statice la

nivelul cotei de calcare. ‐ In vederea rezolvarii situatiei existente si imbunatatirea functionalitatii, cu creerea unor posturi

de lucru suplimentare necesare, suprafata utila actuala a salii, de 207mp, se va reamenaja integral.

Din aceste considerente rezultă că investiţia este necesar a se realiza pentru a se satisface o parte din cerinţele de spaţiu, cu efect direct asupra optimizării şi îmbunătăţirii activităţii funcţionarilor publici în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Documentatia tehnico economica D.A.L.I., revizuit Nov 2016, a luat in considerare reducerea costurilor executiei lucrarilor propuse, prin adoptarea unei solutii constructive si de amenajari economice, fara a reduce nivelul de calitate solicitat de catre beneficiarul Municipiul Timisoara, cu respectarea indicatorilor de apreciere a eficienţei economice.

Astfel, Conform “D.A.L.I.”, revizuit Nov 2016, se propune exploatarea situaţiei existente referitoare la înălţimea camerei 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara, b-dul C.D.Loga , nr.1 prin reamenajarea acestui spaţiu în sensul construirii unui planşeu ce va împărţi pe verticală volumul existent în două volume, a recompartimentării spaţiilor nou rezultate şi a construirii scării de acces cu finalitatea dublării practic a suprafeţei de lucru existente în prezent fapt ce va duce la satisfacerea unei părţi din cerinţa de spaţiu necesar activităţii funcţionarilor publici precum şi la încadrarea obiectivului în politica de investiţii locale referitoare la optimizarea şi îmbunătăţirea activităţii funcţionarilor publici. Indicatori tehnico-economici ai investitiei : Valoarea totala a investitiei : 717.529,00 lei (inclusiv TVA) Capacitati fizice si functionale:

- Nivel parter (cota +/- 0.00) Capacitati fizice cota +/- 0.00

Arie utila parter: 194.30 mp, din care:

2/2

Arie la cota +/- 0.00 : 207.00 mp Arie utila birouri parter: 140.35 mp Arhiva parter: 7.10 mp Circulatii parter: 46.85 mp

Capacitate functionala:

- 21 posturi de lucru + arhiva + 1 post informare - 9 posturi de comunicare cu publicul (ghisee)

- Nivel supanta:

o Capacitati fizice supanta: Arie construita supanta: 175.40 mp Arie utila supanta: 158.60 mp, din care:

Birouri supanta: 117.90 mp Arhiva parter: 7.10 mp Circulatii parter: 33.60 mp

Capacitate functionala: + 20 posturi de lucru + arhiva 9 posturi de comunicare cu publicul (ghisee)

Suprafata utila actuala : 207 mp inclusiv intrandurile la nise Suprafata totala utila finala ( parter + supanta): 352.90 mp

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 8 luni

Finanţarea investiţiei se va face din bugetul local la cap. 51.02.01.03 – Autorităţi executive- împreuna cu alte resurse atrase.

Fata de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

(1) Aprobarea “D.A.L.I”, revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara” din Municipiul Timisoara, B- dul. C.D.Loga, nr. 1, întocmit de S.C. ”PRODAO-ING” S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre. (2) Aprobarea trecerii la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie.

DIRECTOR ECONOMIC,

Steliana Stanciu

SEF BIROU INVATAMANT SANATATE Adrian Faur CONSILIER, Marius Duma SERVICIUL JURIDIC