keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 180/29.05.2007 privind "Reamenajarea şi modernizarea Parcului Rozelor" din Municipiul Timişoara

29.05.2007

Hotararea Consiliului Local 180/29.05.2007
privind "Reamenajarea şi modernizarea Parcului Rozelor" din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 11597/21.05.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, litera "c", alin. 5 litera "a" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru "Reamenajarea şi modernizarea Parcului Rozelor" din municipiul Timişoara, întocmit de S.C. PARC SILVA S.R.L. cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici reactualizaţi în mai 2007, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul consolidat al Municipiului Timişoara, dacă nu există posibilitatea finanţării din alte surse.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_-_Parcul_Rozelor.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA DE MEDIU SERVICIUL SPAŢII VERZI NR____________________

REFERAT

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul anului 2006 Studiul de Fezabilitate pentru

„Reamenajarea şi modernizarea Parcului Rozelor”, din Municipiul Timişoara. Studiul de Fezabilitate a fost realizat de SC PARC SILVA SRL. Reamenajarea parcului se justifică

având în vedere că Parcul Rozelor reprezintă unul dintre cele mai apreciate şi reprezentative parcuri ce aparţin municipiului Timişoara prin poziţia sa centrală, prin stilul clasic bine definit şi prin colecţiile de trandafiri cu care se mândrea odinioară, de unde şi denumirea de „parc al rozelor”.

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului se va face din bugetul local, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reamenajarea şi modernizarea Parcului Rozelor” din municipiul Timişoara în valoare de 4.356.329 lei conform proiectului numărul PS 01 - 2006, reactualizat în 18 mai 2006, întocmit de SC PARC SILVA SRL Timişoara.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 1)Valoare totală……………………………………………… 4.356.329,00 lei

Din care construcţii montaj………………………….. 3.968.491,00 lei 2)Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:

- studii de teren geo, topo 10.000,00 lei; - cheltuieli pentru avize, acorduri 2.000,00 lei; - cheltuieli pentru proiectare 87.414,00 lei; - cheltuieli pentru organizare licitaţii 1.000,00 lei; - consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect 20.000,00 lei;

TOTAL: 120.414,00 lei 3)Cheltuieli pentru investiţia de bază:

- lucrări alei pietonale şi parcaje 1.392.290,00 lei; - lucrări arhitectură 768.930,00 lei; - reţele electrice 0,00 lei; - reţele de incintă apă-canal 619.058,00 lei; - amenajări peisagistice 1.054.013,00 lei;

TOTAL: 3.834.291,00 lei 4)Alte cheltuieli:

- organizare de şantier (3,5%) 134.200,00 lei; - comisionul băncii finanţatoare (5%) 19.842,00 lei; - cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,8%) 30.674,00 lei; - fond casa socială a constr. (0,5%) 19.735,00 lei; - cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 197.735,00 lei;

TOTAL: 402.186,60 lei

VICEPRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ADRIAN ORZA VASILE CIUPA

Atasament: Deviz_general.pdf

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei „Reamenajarea si modernizarea PARCULUI ROZELOR !' din municipiul Timişoara clusiv TVA Denumirea capitolelor de cheltuieli —— Tali Tita -] TIT ue T lei Euro) PARTEA | CE heltuieli pentru obtinerea si amenaiarea 2. |1.1.Obținerea terenului 0 7 o | 0 | 0 | .]1.2. Amenajarea terenului 0 [| 0 | 0 | 9 | oo] wo _» |+[e] Capitolul 2. " |Chettuieli pentru asigurarea utilităţilor heltuieli pentru oroiectare si asistentă 3,052 3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri 2,000 3.3. Cheltuieli pentru proiectare 87,414 87414 | 26,678 3.4, Cheltuieli pentru organizare licitații 3.5. Consultanţă, asistență tehnică | 20000] 6,104 20,000 6,104 35,834 7 > 09| 18. Total cheltuieli pentru investiția de bază Capitoliul 5. 20 |Alte cheltuieli 21 [5.1 Organizare zane (3516) 40,957 | !**200 | 40,957 5.2, Comisioane, taxe etc 5.2.2. Cota Inspecţiei de Stat în Construcții (3084 [ 932 [ÎI 851 | [1 ml 197,735 |_60,348 4,356,329 | 1,328,527 | 4,055,905 3,968,491 | 1,211,161 0