keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 374/30.10.2007 privind obţinerea de fonduri nerambursabile, pentru 3 parcuri (Parcul Botanic, Parcul Rozelor şi Parc Zona Bucovina) din Municipiul Timişoara, prin "Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi"

30.10.2007

Hotararea Consiliului Local 374/30.10.2007
privind obţinerea de fonduri nerambursabile, pentru 3 parcuri (Parcul Botanic, Parcul Rozelor şi Parc Zona Bucovina) din Municipiul Timişoara, prin "Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 22144 / 05.10.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1166/17 iulie 2007 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a "Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi";
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera c) şi d), alin. (6) litera a) punctele 9 şi 10 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara la "Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi" pentru următoarele obiective cu proiectele:
a) Reamenajarea Parcului Botanic Timişoara
- studiul de fezabilitate cu numărul PS 03 - 2006 întocmit de SC PARC-SILVA SRL, aprobat prin HCL nr. 181/29.05.2007;
- parc cu suprafaţa de 96501 mp înscris în CF nr. 13510 cu numărul top 1025/1 Timişoara - proprietar Primăria Municipiului Timişoara;
b) Reamenajarea Parcului Rozelor Timişoara
- studiul de fezabilitate cu numărul PS 01-2006 întocmit de SC PARC-SILVA SRL, aprobat prin HCL nr. 180/29.05.2007;
- parc cu suprafaţa de 21438 mp înscris în CF cu nr. 1776 cu numărul top 675/1 Timişoara - proprietar Primăria Municipiului Timişoara;
c) Amenajarea Parcului Zona Bucovina Timişoara
- studiul de fezabilitate cu numărul DP-250-99 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL, aprobat prin HCL nr. 73/27.03.2001;
- parc cu suprafaţa de 8774 mp înscris în CF cu nr. 43283 cu numărul top 28276 Timişoara - proprietar Primăria Municipiului Timişoara.

Art.2: Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu până la momentul semnării contractului şi la semnarea contractului este Primarul Municipiului Timişoara, iar responsabilul de proiect şi persoana ce face legătura dintre primărie şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile este directorul Direcţiei de Mediu, sau altă persoană din cadrul Direcţiei de Mediu împuternicită prin dispoziţia primarului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, după caz.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Parcuri.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ Se aprobă MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR, PRIMĂRIA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA DE MEDIU Nr. SC 2007 -

REFERAT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, autorităţile administraţiilor locale sunt obligate de a lua toate măsurile necesare pentru întreţinerea dar şi dezvoltarea spaţiilor verzi.

Conform Ordinului nr. 1166/17 iulie 2007 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a „Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”, Primăria Municipiului Timişoara a trimis documentaţiile, pentru obţinerea de fonduri nerambursabile, pentru 3 parcuri (Parcul Botanic, Parcul Rozelor şi Parc Zona Bucovina).

Unul din documentele necesare pentru solicitarea finanţării era o Hotărâre a Consiliului Local din care să rezulte:

- decizia consiliului local privind aplicarea la Program şi acordul cu privire la contractarea finanţării;

- suprafaţa de teren pusă la dispoziţie pentru implementarea proiectului (identificare, vecinătăţi, suprafaţă, număr cadastral etc);

- persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu până la momentul semnării contractului, respectiv responsabilul de proiect şi împuternicirea expresă a acestuia pentru semnarea contractului;

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul Proiectului.

Având în vedere participarea Primăriei Municipiului Timişoara la „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” propunem aprobarea documentaţiilor menţionate mai sus. DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA

Red. DB.; Dact. DB.