keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 179/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Viabilizare canal-B-dul Industriilor-Calea Moşniţei"

29.05.2007

Hotararea Consiliului Local 179/29.05.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Viabilizare canal-B-dul Industriilor-Calea Moşniţei"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2007-11397/17.05.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Viabilizare canal - B-dul Industriilor-Calea Moşniţei", potrivit proiectului P02/2005 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Realizarea obiectivului se va face din bugetul local, Capitolul "Alimentări cu apă" şi/sau prin cofinanţare.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- mass-media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_-_SF_Canal_C.Mosnitei.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2007- 11397/ 17.05.2007 ___________________________________________________________________________

R E F E R A T

Municipiul Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere.

Reţelele de canalizare existente nu acoperă toate cartierele municipiului Timişoara, situaţie întâlnită şi în cartierele Plopi şi Kuntz , cartiere în care au fost demarate lucrările la sistemele majore de canalizare.

Finalizarea canalizării în aceste cartiere, va conduce la refularea unor debite suplimentare de ape uzate în actualul canal cu diametru D 300 mm, respectiv D 400 mm, situat pe Calea Moşnitei şi B-dul Industriilor.

Investiţia : ,,Viabilizare canal-B-dul Industriilor-Calea Moşniţei” propune o redimensionare a reţelei de canal existente, la D 600 mm,care să permită preluarea debitelor suplimentare de ape uzate din cele doua cartiere, cât şi din zonele învecinate.

Valoarea totală a investiţiei ,, Viabilizare canal – B-dul Industriilor-Calea Moşniţei ” este estimată la 2.336.708,5 lei (cu TVA), respectiv 681.355,4 Euro .

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,, Viabilizare canal – B- dul Industriilor-Calea Moşniţei ” se va face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 02/2005 întocmit de S.C. Delta Project S.R.L. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, ing. DUMITRU ANDOR ing. IOAN ZUBASCU

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, AVIZAT JURIDIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. MO ; Ex:1

Atasament: Anexa_-_SF_Canal_C.Mosnitei.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,, Viabilizare canal – B-dul Industriilor-Calea Moşniţei ” - Municipiul Timişoara

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 2.336.708,5 lei - construcţii-montaj : 2.100.790,3 lei

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei - anul I 2.336.708,5 / 2.100.790,3 lei

Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Capacităţi realizate :

-canal L =850 m, D = 600 mm tuburi PAFSIN,SN 10000 -staţia de pompare D = 3m,echipată cu 1+1R electropompe

-debit transportat Qmax = 70 dmc/sec

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEŢIU