keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 166/21.12.2004 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitarea reţelei primare de termoficare din municipiul Timişoara" şi realizarea investiţiei

21.12.2004

Hotararea Consiliului Local 166/21.12.2004
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitarea reţelei primare de termoficare din municipiul Timişoara" şi realizarea investiţiei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004-21825 din 10.12.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economice, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de fezabilitate, întocmit de SC COLTERM SA, şi realizarea investiţiei "Reabilitarea reţelei primare de termoficare din municipiul Timişoara", având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Colterm SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;
- SC Colterm SA.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_retele_termoficare.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIULUI TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA EDILITARĂ Nr. SC2004-__.12.2004

REFERAT

privind aprobarea „Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea reţelei primare de termoficare din municipiul

Timişoara” şi realizarea investiţiei Având în vedere nota de fundamentare a SC Colterm SA înregistrată cu nr. RE2004-3316 -

09.12.2004 coroborată cu necesitatea reabilitării urgente a reţelei termice primare, propunem spre aprobare Consiliului Local Timişoara studiul de fezabilitate şi realizarea investiţiei privind „Reabilitarea reţelei primare de termoficare din municipiul Timişoara”

1. Prezentare generală Sistemul primar de transport al energiei termice din municipiul Timişoara are o lungime de 80 km iar diametrele acestora sunt între 1000 mm şi 100 mm. Vechimea reţelei pentru unele zone este de peste 20 ani cu pierderi mari de căldură şi agent termic. Unul din capitolele ,,Conceptul privind sistemul de termoficare al municipiului Timişoara” este dedicat reabilitării reţelei primare în vederea reducerii pierderilor de căldură de la 12% la 5-6%. În acest sens s-a elaborat studiul de fezabilitate ,, Reabilitarea reţelei primare de termoficare din municipiul Timişoara”. 2. Descrierea soluţiei şi necesitatea implementării Reabilitarea sistemului primar de transport al apei fierbinţi este o investiţie necesară din următoarele motive: -reducerea costurilor cu transportul energiei termice -creşterea siguranţei în funcţionare a sistemului de termoficare -reducerea pierderilor de căldură şi a celor de fluid -îmbunătăţirea conducerii operative a instalaţiilor de termoficare -îmbunătăţirea calităţii serviciilor de furnizare agent termic -depistarea operativă a pierderilor în reţeaua de termoficare Soluţia aleasă este aceea cu conducte preizolate, modificarea unor trasee pentru optimizarea circulaţiei de fluid dar şi un sistem de monitorizare prin metoda localizării cu ajutorul rezistenţei de izolaţie care permite depistarea automată a zonelor de defect. De asemenea se vor urmări şi parametrii de la distanţă. 3. Costul investiţiei Costul investiţiei este de 86.234.966 € (exclusiv TVA) din care C+M:73.077.000 € (exclusiv TVA) şi se va derula pe o perioadă de 6 ani. 4. Indicatori tehnico-economici ai investiţiei Pentru o rată de actualizare de 15%/an s-au obţinut următorii indicatori tehnico-economici: VNA (Venitul net actualizat): 0,27 milioane € RIR (Rata internă de rentabilitate): 16,81 %/an

IP (Indice intern de profitabilitate): 1,017 5. Concluzii Acest studiul de fezabilitate a fost aprobat în Consiliul de Administraţie prin HCA nr.60/20.11.2004 şi în Adunarea Generală a Acţionarilor prin Hotărârea AGA nr.6/30.11.2004. Având în vedere importanţa acestor studii pentru companie ca şi necesitatea creşterii eficienţei energetice prin producerea în cogenerare a energiei electrice şi termice, solicităm aprobarea acestui studiu în Consiliul Local al Municipiului Timişoara

DIRECTOR ECONOMIC, p. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ADRIAN BODO ROMULUS KOMOZ ŞEF SERVICIU ENERGETIC, AVIZAT JURIDIC, IOAN ZUBAŞCU MIRELA LASUSCHEVICI

RED. IB DACT. MM EX. 3