keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 166/18.05.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă - Strada Numărul I (cartier Plopi)" - Municipiul Timişoara

18.05.2004

Hotararea Consiliului Local 166/18.05.2004
privind aprobarea studiului de fezabilitate "Extindere reţea de apă - Strada Numărul I (cartier Plopi)" - Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004-7924/03.05.2004 al Primarului municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. RE 2003-3399/ 19.12.2003 încheiat între Primăria Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Numărul I (cartier Plopi);
Având în vedere art.40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45 /2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă studiul de fezabilitate "Extindere reţea de apă- strada Numărul I (cartier Plopi) " potrivit Proiectului P 06 /04/ 2004 întocmit de SC "PRO-NA-VER" SRL, conform contractului de proiectare SC2004-6549/ 13.04.2004 în valoare de 25.000 mii lei (fără TVA), având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare reţelei de apă a străzii Numărul I (cartier Plopi);.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_S.F._Plopi.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDETUL TIMIŞ PRIMAR PRIMARIA TIMIŞOARA Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARA BIROUL HIDROTEHNIC Nr.____________________

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere. Reţelele de alimentare cu apă existente nu acoperă toate zonele construite, situaţie întâlnită şi pe Strada Numărul I (cartierul Plopi). Această deficienţă impune realizarea unei reţele de alimentare cu apă pe acest traseu. Menţionăm că în conformitate cu Protocolul de Colaborare nr.RE2003-3399 /19.12.2003 încheiat de Primăria Municipiului Timişoara cu cetăţenii domiciliaţi pe Strada Numărul I (cartierul Plopi), achiziţionarea tubulaturii necesare realizării reţelei de alimentare cu apă se va face de către cetăţeni. Valoarea totală a investiţiei “Extindere reţea apa – Strada Numărul I (cartierul Plopi)” este estimată la 2.270.000 mii lei (cu TVA), respectiv 55.814 Euro.

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului “Extindere reţea de apă– Strada Numărul I (cartierul Plopi),” se face din bugetul local “Lucrări apă- canal cu contribuţia cetăţenilor”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P/06/04/2004 întocmit de SC PRO-NA-VER SRL.

VICEPRIMAR DOREL BORZA

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR ECONOMIC ROMULUS KOMOZ ADRIAN BODO

SEF SERVICIU T.R.P. IOAN GANCIOV AVIZAT JURIDIC ŞEF BIROU HIDROTEHNIC MIRELA LASUSCHEVICI MARIUS ONETIU CONSILIER BIROU HIDROTEHNIC CHRISTINA GHERASIM

Atasament: Anexa_S.F._Plopi.pdf

ANEXA la HCL nr……………………. ,, Extindere retea de alimentare apă– Strada Numărul I (cartier Plopi)” - Municipiul Timisoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI (cu TVA)

Valoarea totala a investitiei: 2.270.000 mii lei 55.814 EURO - constructii-montaj : 2.035.051 mii lei 50.037 EURO

Esalonarea investitiei (INV/C+M) în mii lei - anul I 2.270.000 mii lei / 2.035.051 mii lei

Durata de realizare a investitiei: 6 luni Capacitati: 361 ml retea de alimentare cu apa , D =140x 8 mm

345 ml retea de alimentare cu apa , D = 90x 5,1 mm

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC MARIUS ONEŢIU Red.CG