keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 156/17.05.2007 privind aprobarea costurilor de implementare, operaţionalizare şi întreţinere aferente investiţiei "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara - Bastionul Theresia"

17.05.2007

Hotararea Consiliului Local 156/17.05.2007
privind aprobarea costurilor de implementare, operaţionalizare şi întreţinere aferente investiţiei "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara - Bastionul Theresia"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 10494/07.05.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/ 25.01.2005 privind aprobarea promovării proiectului "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara Bastionul Theresia";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 376/11.10.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate modificat şi a costurilor de implementare, operaţionalizare şi întreţinere aferente investiţiei "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara - Bastionul Theresia";
Având în vedere Adresa RO 2005/017-553.04.01.02.09 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor cu nr. de ieşire 15390/19.04.2007 referitoare la Proiectul "Reabilitarea şi Revitalizarea Cetăţii Timişoara - Bastionul";
Având în vedere Referatul Consiliului Judeţean Timiş, Serviciul Investiţii şi Programe Comunitare, înregistrat cu nr. SC2007-010464 din 07.05.2007, privind stadiul proiectului "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei cetăţii Timişoara - Bastionul Theresia", proiect propus spre finanţare prin Programul Phare 2005-CES, Proiecte mari de infrastructură regională şi propunere de repartizare a cheltuielilor aferente partenerilor de proiect;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin.(2) lit. b) şi alin. 4 lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1 : (1) Se aprobă majorarea cotei-părţi ce revine Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru cofinanţarea costurilor necesare realizării investiţiei "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara - Bastionul Theresia" în cadrul Programului PHARE 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială- Proiecte mari de infrastructură regională, după cum urmează:
- costuri eligibile în sumă de până la 763.500 Euro echivalent lei (exclusiv TVA);
- costuri neeligibile în sumă de până la 250.000 Euro echivalent lei;
- costuri de operare şi întreţinere aferente investiţiei;
- costuri cota parte din costurile de proiectare şi drept de autor.
(2) Costurile prevăzute la alineatul (1) sunt corespunzătoare lucrărilor realizate, ce revin Consiliului Local al municipiului Timişoara în funcţie de cota parte de clădire aflată în proprietatea sa.

Art. 2: Plăţile se vor efectua eşalonat, conform situaţiilor de lucrări pe stadiul fizic realizat, pentru partea din obiectiv aflată în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 376/11.10.2005 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate modificat şi a costurilor de implementare, operaţionalizare şi întreţinere aferente investiţiei "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara - Bastionul Theresia".

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
BOGDAN ACHIMESCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat-Bastion.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE Nr. SC 2007 – 10494/07.05.2007 Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind aprobarea costurilor de implementare, operaţionalizare şi întreţinere aferente investiţiei "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara -

Bastionul Theresia"

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu nr. 376 din data de 11.10.2005 s-a aprobat necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara - Bastionul Theresia" în cadrul Programului PHARE 2004 - 2006 Coeziune Economică şi Socială - Proiecte mari de infrastructură regională. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, care este autoritatea contractantă pentru proiectele finanţate prin Programul Phare - Proiecte mari de infrastructură regională, prin adresa nr. 15390/19.04.2007 ne informează că procesul de selectare a constructorului pentru realizarea lucrărilor pentru investiţia menţionată mai sus a fost finalizat, iar raportul de evaluare a fost aprobat, în acest moment derulându-se pregătirea documentelor contractuale. În vederea semnării contractului de execuţie de lucrări, se solicită asumarea de către Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul Local al municipiului Timişoara a cofinanţării de 3,1 mil Euro plus TVA-ul aferent din totalul costurilor eligibile ale proiectului (execuţie de lucrări), precum şi a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, prin hotărâri de consiliu judeţean şi local. Din Referatul primit de la Consiliul Judeţean Timiş, Serviciul Investiţii şi Programe Comunitare, înregistrat cu nr. SC2007-010464 din 07.05.2007, privind stadiul proiectului “Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei cetăţii Timişoara - Bastionul Theresia”, proiect propus spre finanţare prin Programul Phare 2005-CES, Proiecte mari de infrastructură regională şi propunere de repartizare a cheltuielilor aferente partenerilor de proiect, rezultă următoarele: - conform lucrărilor prevăzute a se realiza în cadrul proiectului, costurile pe care le va suporta fiecare partener se stabilesc proporţional cu lucrările aferente fiecăreia dintre proprietăţi, pe suprafeţele desfăşurate ale construcţiilor, respectiv 75,37% din cheltuielile aferente proiectului se vor suporta de către C.J. Timiş şi 24,63 % se vor suporta de către C.L al municipiului Timişoara; cofinanţarea de 3,1 mil Euro din cheltuieli eligibile + 0,589 mil Euro TVA aferent (neeligibil din Phare), se va suporta de către parteneri astfel: - cheltuieli eligibile-cofinanţare: 3.100.000 euro, din care: C.J. Timiş: 2.336.500 Euro C.L. Timişoara: 763.500 Euro

- cheltuieli neeligibile: 1.006.000 Euro, reprezentând cheltuielile ce se vor realiza în timpul execuţiei şi care nu sunt eligibile din fonduri Phare sau Fond naţional (TVA, execuţie racord electric şi telefonie, taxe ISC, Casa Constructorilor, comisioane bancare, cheltuieli promovare şi marketing, A.T. la execuţie), din care: C.J. Timiş: 756.000 Euro C.L. Timişoara: 250.000 Euro (care sunt aferente Consiliului Local al municipiului Timişoara în funcţie de cota parte de clădire aflată în proprietatea sa). Având în vedere cele menţionate mai sus, se propune spre aprobare: 1. (1) Aprobarea majorării cotei-părţi ce revine Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru cofinanţarea costurilor necesare realizării investiţiei "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara - Bastionul Theresia" în cadrul Programului PHARE 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială – Proiecte mari de infrastructură regională, după cum urmează:

- costuri eligibile în sumă de până la 763.500 Euro echivalent lei (exclusiv TVA); - costuri neeligibile în sumă de până la 250.000 Euro echivalent lei; - costuri suplimentare ce pot interveni pe parcursul implementării proiectului; - costuri de operare şi întreţinere aferente investiţiei. - costuri cota parte din costurile de proiectare şi drept de autor;

(2) Costurile prevăzute la alineatul (1) sunt corespunzătoare lucrărilor realizate, ce revin Consiliului Local al municipiului Timişoara în funcţie de cota parte de clădire aflată în proprietatea sa. În concluzie, se propune spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat. VICEPRIMAR DIRECTOR Ing. ADRIAN ORZA Ec. NICUŞOR C-TIN MIUŢ

ŞEF SERVICIU Ing. CĂLIN PÂRVA

AVIZAT AVIZAT DIRECTIA URBANISM DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECTOR DIRECTOR Arh. SORIN CIURARIU Ec. ADRIAN BODO

AVIZAT JURIDIC ŞEF SERVICIU

Jr. MIRELA LASUSCHEVICI