keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 79/01.03.2016 privind desfiinţarea Centrului de Servicii Sociale „Pentru Voi"

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 79/01.03.2016
privind desfiinţarea Centrului de Servicii Sociale „Pentru Voi"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 125/19.02.2016 al Centrului de Servicii Sociale " Pentru Voi", aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 455/2015 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2.02.2016 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998;
În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit.(a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Desfiinţarea Centrului de servicii sociale "Pentru Voi", instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Timişoara, cu sediul administrativ în municipiul Timişoara str. Anton Bacalbaşa nr. 69-65A jud. Timiş, în termen de 60 de zile de la data punerii în aplicare a convenţiei încheiate cu Fundaţia "Pentru Voi" pentru acordarea, în temeiul Legii nr. 34/1998, a subvenţiilor necesare asigurării serviciilor sociale pe anul 2016, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2.02.2016 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998 .

Art. 2: Preluarea în patrimoniul Municipiului Timişoara a bunurilor mobile (mijloace fixe şi obiecte de inventar) din patrimoniul Centrului de servicii sociale "Pentru Voi", prevăzute în Anexa nr.1 la hotărâre, conform ultimei inventarieri anuale, prin protocol de predare primire.

Art. 3: Transmiterea pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, în baza art.124 din Legea nr.215/2001, în folosinţa gratuită a Fundaţiei "Pentru Voi" a bunurilor mobile (mijloace fixe şi obiecte de inventar, conform Anexei 2) necesare furnizării serviciilor sociale preluate de Fundaţie. În perioada în care bunurile mobile (mijloace fixe şi obiecte de inventar) se află în folosinţa Fundaţiei "Pentru Voi", aceasta din urmă va suporta toate cheltuielile de întreţinere şi folosinţă ale acestor bunuri.
Art. 4: Beneficiarii serviciilor sociale furnizate de către Centrul de servicii sociale "Pentru Voi" - persoane adulte cu dizabilitate intelectuală, se vor prelua, pe baza acordului acestora, de către Fundaţia "Pentru Voi", furnizor acreditat de servicii sociale, pe durata Convenţiilor pentru acordarea subvenţiilor de la bugetul local în acest scop, respectiv, după încheierea Contractelor de furnizare de servicii sociale, pe durata acestora.
Art. 5: Arhiva privind evidenţa financiar - contabilă, litigiile şi evidenţa personalului se preiau, pe bază de proces verbal de predare-preluare, de către Municipiul Timişoara - Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, în termenul prevăzut la art. 7.
Art.6: Litigiul, în care este parte Centrul de Servicii Sociale "Pentru Voi", menţionat în Anexa nr.3, va fi continuat de către Municipiul Timişoara, care va prelua calitatea procesuală activă a Centrului.
Art.7: Predarea -preluarea bunurilor prevăzute în Anexa 2 se face între Municipiul Timişoara şi Fundaţia "Pentru Voi" pe bază de protocol şi a listelor de inventariere care se vor încheia în maxim 60 de zile de la data punerii în aplicare a convenţiei încheiate cu Fundaţia "Pentru Voi", pentru acordarea subvenţiilor necesare asigurării serviciilor sociale pe anul 2016, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2.02.2016 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998.

Art.8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, Direcţia Economică şi Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara.

Art.9: Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic ;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Centrului de Servicii Sociale Pentru Voi Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi” Nr. Aprobat, PRIMAR Dr.Ing. Nicolae Robu

R E F E R A T privind desfiinţarea Centrului de Servicii Sociale „Pentru Voi”

Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi” este instituţie publică cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, fiind finanţat de la bugetul local, conform Convenţiei de colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia „Pentru Voi”, aprobată prin HCL nr. 207/2005: Art. 7 – „Centrul este subordonat Consiliului Local al municipiului Timişoara din punct de vedere al conducerii, finanţării, organizării, funcţionării şi activităţilor sociale prestate.”; Centrul de servicii sociale „Pentru Voi” a fost înfiinţat în anul 1996 prin Ordinul nr. 174/19.12.1996, emis de către Secretariatul de Stat pentru Hanidcapaţi, sub denumirea de Centrul de recuperare şi integrare socio – profesională a persoanelor adulte cu handicap, ca unitate cu personalitate juridică, subordonată fiind Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Handicapaţi Timiş, având codul fiscal 9079599 şi sediul în Timişoara str. Ion Slavici nr. 47 jud. Timiş. Prin Ordinul nr. 14/03.02.2000 al Secretariatului de Stat pentru Persoane cu handicap, centrului de zi i se adaugă şi module externe tip locuinţă protejată. Denumirea centrului a fost schimbată succesiv prin OUG nr. 102 şi Legea nr. 519/2002, astfel în 2004 se numea Centrul de zi „Pentru Voi” cu locuinţe protejate, dată la care trece în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, (HCL nr. 112/2004). HCL nr. 207/2005 aprobă colaboarea dintre Consiliul Local al municipiului Timişoara şi Fundaţia „Pentru Voi” pentru stabilirea condiţiilor şi a modalităţilor de finanţare şi de furnizare a suportului material necesar funcţionării centrului. În acest sens a fost încheiată o Convenţie – Anexă la HCL nr. 207/2005, parte integrantă a hotărârii. Prin HCL nr. 241/2009 se modifică denumirea în Centrul de servicii sociale „Pentru Voi”, cu acelaşi cod fiscal 9079599. Sediul centrului s-a modificat în anul 2012, conform HCL a Municipiului Timişoara cu nr. 233/2012, în str. Anton Bacalbaşa nr. 69-65A jud. Timiş.

2

Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi” furnizează servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilitate intelectuală: I. Servicii sociale de tip centru de zi: Centrul de zi „Împreună”, care funcţionează din anul 1997, în imobilul situat în Timişoara str. Ion Slavici nr. 47 jud. Timiş, centru care are în prezent o capacitate de 80 de locuri destinate persoanelor cu handicap accentuat şi grav; Centrul de zi „Ladislau Tacsi”, care funcţionează din anul 2007, în imobilul situat în Timişoara str. Anton Bacalbaşa nr. 69-65A jud. Timiş, centru care are în prezent o capacitate de 55 de locuri destinate persoanelor cu handicap grav; Centrul de zi „Orizonturi Noi”, care funcţionează din anul 2012, în imobilul situat în Timişoara str. Anton Bacalbaşa nr. 69-65A jud. Timiş, centru care are în prezent o capacitate de 35 de locuri destinate persoanelor cu handicap accentuat şi grav. II. Servicii sociale de tip locuinţă protejată: Locuinţa protejată Dina (cu grad maxim de protecţie), care funcţionează din anul 1999, în imobilul situat în Timişoara str. Intrarea Iulia Simu nr. 6-8 sc. B ap. 4 şi 5 jud. Timiş şi în prezent are o capacitate de 5 locuri; Locuinţa protejată Cristian (cu grad maxim de protecţie), care funcţionează din anul 2010, în imobilul situat în Timişoara str. Anton Bacalbaşa nr. 69-65A jud. Timiş şi în prezent are o capacitate de 5 locuri; Locuinţa protejată Ovidiu (cu grad maxim de protecţie), care funcţionează din anul 2012, în imobilul situat în Timişoara str. Coriolan Brediceanu nr. 5 et. 2 ap. 8 jud. Timiş şi în prezent are o capacitate de 4 locuri; Locuinţa protejată Dora (cu grad moderat de protecţie), care funcţionează din anul 2006, în imobilul situat în Timişoara str. Ion Slavici bl. 18 et. 3 ap. 11 jud. Timiş şi în prezent are o capacitate de 4 locuri; Locuinţa protejată Laura (cu grad moderat de protecţie), care funcţionează din anul 2003, în imobilul situat în Timişoara str. Ardealului nr. 2/16 bl. F1 et. 2 ap. 9 jud. Timiş şi în prezent are o capacitate de 3 de locuri.

III. Servicii sociale de tip centru Respiro, care funcţionează din anul 2007, în imobilul situat în Timişoara str. Anton Bacalbaşa nr. 69-65A jud. Timiş si în prezent are o capacitate de 5 locuri. IV. Servicii la domiciliu, care funcţionează din anul 2010, în prezent asigurând servicii pentru 28 de beneficiari. Legislaţia privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale, în vigoare până în 2013, a permis acreditarea Centrului pentru serviciile sociale furnizate. . La furnizarea serviciilor sociale Centrul a colaborat cu Fundaţia „Pentru Voi” din Timişoara, conform convenţiei de colaborare aprobată prin HCL nr. 207/2005, care a stabilit modalitatea de colaborare şi aportul fiecărei părţi. În prezent, odată cu intrarea în vigoare a dispoziţiilor privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale furnizate de către aceştia, prevăzute de :

3

-Legea nr. 292/2011 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, intrată în vigoare la 01.01.2014 -Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale şi HG nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012, s-au modificat condiţiile în care furnizorii de servicii sociale pot primi acreditarea pentru serviciile furnizate.

Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi” a solicitat, în baza Legii nr. 197/2012 acreditarea ca furnizor de servicii sociale de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Solicitarea a fost respinsă întrucât, în opinia Ministerului, Centrul de servicii sociale „Pentru Voi” nu este prevăzut ca formă de organizare în noua legislaţie care stabileşte modul de constituire a furnizorilor publici de servicii sociale. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale şi Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, precum şi actele normative de punere în aplicare a celor două legi, aşa cum sunt interpretate de minister, fac imposibilă acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi, prin urmare, funcţionarea în condiţii de legalitate a Centrului de servicii sociale „Pentru Voi” Fundaţia „Pentru Voi” deţine în proprietate baza materială (bunuri imobile : clădirile în totalitate, precum şi o parte din terenurile pe care acestea sunt, alte terenuri fiind atribuite în folosinţă de autoritatea publică locală din proprietatea Municipiului Timişoara, precum şi bunuri mobile), în care funcţionează cele trei centre de zi, precum şi locuinţele protejate pentru persoanele cu dizabilităţile intelectuale. Fundaţia „Pentru Voi” este acreditată ca furnizor de servicii sociale, conform deciziei nr. 1285/23.06.2014 şi a Certificatului de acreditare seria AF nr. 001232/23.06.2014 şi deţine licenţe de funcţionare pentru serviciile sociale furnizate. Precizăm că Centrul de servicii sociale a funcţionat exclusiv în baza colaborării cu Fundaţia „Pentru Voi”, deoarece nu deţine în patrimoniu baza materială care să-i permită acreditarea serviciilor sociale furnizate. Furnizarea serviciilor sociale asigurate de Centru, după desfiinţarea acestuia, va trebui asigurată fără nicio întrerupere, astfel încât este necesară luarea măsurilor pentru atingerea acestui scop obligatoriu. Întrucât prin HCLMT 455/2015, art. 5, s-a dispus încetarea convenţiilor privind susţinerea financiară din bugetul local, în domeniul asistenţei sociale, a unor asociaţii şi fundaţii, începând cu data încheierii convenţiilor de acordare a subvenţiilor în temeiul Legii nr. 34/1998, serviciile sociale vor fi preluate de la Centrul care se va desfiinţa şi vor fi continuate de către Fundaţia „Pentru Voi”,

4

urmând ca finanţarea activităţii acestora să fie suportată, în anul 2016, de către fundaţie din fondurile proprii şi din subvenţiile acordate de la bugetul local.. Patrimoniul Centrului de servicii sociale „Pentru Voi” este constituit din bunurile mobile proprii, prevăzute în Anexa nr.1, potrivit ultimei inventarieri şi situaţiei financiare întocmite conform art. 28 alin.(11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Bunurile mobile (mijloace fixe şi obiecte de inventar) din proprietatea Centrului, propunem să fie preluate în patrimoniul Municipiului Timişoara şi, apoi, bunurile necesare furnizării serviciilor sociale (înscrise în anexa 2) să fie date pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, prin hotărâre a Consiliului local, în folosinţa gratuită a Fundaţiei „Pentru Voi”, în condiţiile art.124 din Legea nr.215/2001, republicată în anul 2007. Pentru a asigura continuitatea serviciilor sociale furnizate pentru cele 200 persoane adulte cu dizabilitate intelectuală propunem promovarea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se desfiinţeze Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”, instituţia publică cu personalitate juridică şi prin care să fie asumată asigurarea finanţării prin bugetul local şi monitorizării de către autoritatea publică locală a furnizării permanente în continuare a acestor tipuri de servicii sociale de către Fundaţia „Pentru Voi”, în condiţiile legii. În considerarea motivelor mai sus expuse, PROPUNEM adoptarea unei hotărâri a Consiliului local al municipiului Timişoara prin care să se dispună : 1. Desfiinţarea Centrului de servicii sociale „Pentru Voi”, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Timişoara, cu sediul administrativ în municipiul Timişoara str. Anton Bacalbaşa nr. 69-65A jud. Timiş, în termen de 60 de zile de la data punerii în aplicare a convenţiei încheiate cu Fundaţia „Pentru Voi” pentru acordarea, în temeiul Legii nr. 34/1998, a subvenţiilor necesare asigurării serviciilor sociale pe anul 2016, în baza HCL nr. 40/2.02.2016 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998 .

2. Preluarea în patrimoniul Municipiului Timişoara a bunurilor mobile (mijloace fixe şi obiecte de inventar) din patrimoniul Centrului de servicii sociale „Pentru Voi”, prevăzute în Anexa nr.1 la Hotărâre, conform ultimei inventarieri anuale, prin protocol de predare primire.

3. Transmiterea pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, în baza art.124 din Legea nr.215/2001, în folosinţa gratuită a Fundaţiei „Pentru Voi” a bunurilor mobile (mijloace fixe şi obiecte de inventar, conform Anexei 2) necesare furnizării serviciilor sociale preluate de Fundaţie. În perioada în care bunurile mobile (mijloace fixe şi obiecte de inventar) se află în folosinţa Fundaţiei „Pentru Voi”,

5

aceasta din urmă va suporta toate cheltuielile de întreţinere şi folosinţă ale acestor bunuri. 4. Beneficiarii serviciilor sociale furnizate de către Centrul de servicii sociale „Pentru Voi” - persoane adulte cu dizabilitate intelectuală, se vor prelua, pe baza acordului acestora, de către Fundaţia „Pentru Voi”, furnizor acreditat de servicii sociale, pe durata Convenţiilor pentru acordarea subvenţiilor de la bugetul local în acest scop, respectiv, după încheierea Contractelor de furnizare de servicii sociale, pe durata acestora. 5. Arhiva privind evidenţa financiar - contabilă, litigiile şi evidenţa personalului se preiau, pe bază de proces verbal de predare-preluare, de către Municipiul Timişoara - Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara în termenul prevăzut la art. 7. 6. Litigiul, în care este parte Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”, menţionat în Anexa nr.3, va fi continuat de către Municipiul Timişoara, care va prelua calitatea procesuală activă a Centrului. 7. Predarea –preluarea bunurilor prevăzute în Anexa 2 se face între Municipiul Timişoara şi Fundaţia „Pentru Voi” pe bază de protocol şi a listelor de inventariere care se vor încheia în maxim 60 de zile de la data punerii în aplicare a convenţiei încheiate cu Fundaţia „Pentru Voi”, pentru acordarea subvenţiilor necesare asigurării serviciilor sociale pe anul 2016, conform HCL nr. 40/2.02.2016 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998. Viceprimar, Pentru Secretar, Traian Stoia Simona Drăgoi, Direcţia de Asistenţă Socială Centrul de Servicii Comunitară Timişoara, Sociale „Pentru Voi”, Director executiv, Director, Maria Stoianov Laila Onu Serviciu Juridic,

Atasament: Anexa_3.pdf

1

Str. Anton Bacalbaşa 69-65A, 300 524 Timişoara Tel: +4 0256 228 062, + 4 0356 456 071 Fax: +4 0356 456 071 E-mail: [email protected] Web: www.pentruvoi.ro CUI: 9079599

Anexa nr. 3 la HCL nr................./.............................

Litigiul în care este parte Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”

ce urmează a fi continuat de către Municipiul Timişoara, care va prelua calitatea

procesuală activă a Centrului

Dosar nr. 32757/325/2014

Părţi:

 Centrul pentru servicii sociale „Pentru Voi” – contestator;

 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului – intimat;

 Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş – intimat.

Obiect: contestaţie la executare

Instanţa: Judecătoria Timişoara, Secţia a II-a civilă

Dosarul nu are fixat termen.

Director Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”,

Laila Onu

ir Ea vr

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa 2 la HCL____________

Nr. Crt.

Denumire bunuri Valoare

înregistrată

Anul dării în

folosinţă Cant

Valoare neamortizată

8.936,23 1 Aparat aer conditionat 2.827,02 2001 1 0,00 2 Aparat aer conditionat 2.827,02 2001 1 0,00 3 Aparat de biguit si perforat 4.780,30 2004 1 0,00 4 Aragaz Berto' s 6 arzatoare 5.949,88 2007 1 0,00 5 Aragaz Berto's 4 arzatoare 4.664,68 2007 1 0,00 6 Copiator Minolta HP 6030 MFP 26.180,00 2008 1 0,00 7 Dulap suspendat bucatarie 4.403,00 2007 1 408,52 8 Hota 2.427,60 2008 1 0,00 9 Hota cu motor incorporat 4.431,44 2007 1 0,00

10 Lift AMF pt. microbuz 30.805,32 2008 1 0,00 11 Microbus Volswagen 8+1 95.576,00 2007 1 0,00 12 Microbuz Mercedes Benz Sprinter 311 CDI 164.862,60 2008 1 0,00 13 Microbuz Opel Vivaro 74.866,00 2005 1 0,00 14 Motocositoare FS 130+accesorii 3.332,00 2008 1 0,00 15 Pichet incendiu 877,40 2000 1 321,08 16 Poarta metalica 4.276,73 2007 1 1.367,11 17 Sistem de securitate antiefractie 2.822,00 2005 1 0,00 18 Sistem de supraveghere cu cam.video DINA 6.643,07 2009 1 3.229,45 19 Sistem de supraveghere cu cam.video LP 15.751,99 2009 1 3.610,07 20 Sistem de telecom. cu monitoare de control video 12.100,00 2005 1 0,00 21 Sistem server HP ML 110 3.605,70 2007 1 0,00 22 Sistem supraveghere video-audio 8.089,50 2007 1 0,00 23 Vitrina frigorifica Helkana 2.740,00 2003 1 0,00

Lista cu bunurile mobile ( mijloace fixe şi obiecte de inventar) ce se dau în folosinţă gratuită Fundaţiei "Pentru Voi" pe o perioadă de 5 ani

a) - Mijloace fixe

Page 1

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

4.157,92

1 Bonetă vighor chef buc 1 39,99 39,99 2 Cămaşă buc 4 51,83 207,33 3 Compleu mânecă scurtă buc 3 66,64 199,92 4 Echipament protecţie- şorţ impermeabil buc 20 16,00 319,92 5 Halat alb polipropilenă buc 4 61,32 245,27 6 Halat scurt + pantalon buc 10 59,50 595,00 7 Pantalon bucătar kiss-măr.L buc 2 74,98 149,96 8 Saboţi per 8 71,30 570,40 9 Salopete cu pieptar inscripţionate buc 17 70,21 1193,57 10 Şapcă personalizată buc 10 6,98 69,81 11 Şorţ bucătar pense buc 2 34,99 69,98 12 Tricou Polo buc 10 26,95 269,45 13 Tunică bucătar maitre L buc 1 107,42 107,42 14 Tunică bucătar maitre X buc 1 119,90 119,90

290.917,96 1 Acumulatori frigo buc 4 2,84 11,36 2 Aparat aer condiţionat - 2005 buc 1 1495,00 1495,00 3 Aparat aer condiţionat buc 1 1499,40 1499,40 4 Aparat aer condiţionat buc 4 1435,14 5740,56 5 Aparat aer condiţionat buc 1 1537,65 1537,65 6 Aparat aer condiţionat buc 5 1050,00 5250,00 7 Aparat aer condiţionat buc 1 1789,00 1789,00 8 Aparat aer condiţionat buc 2 1205,00 2410,00 9 Aparat aer condiţionat buc 2 1392,30 2784,60 10 Aparat clima Mitsubishi Inverter 9000 buc 1 2213,40 2213,40 11 aparat de indosariat buc 1 1489,88 1489,88 12 Aparat foto-Sony DCAM W610 14M/4X+KIT buc 1 211,68 211,68 13 Aragaz Zanussi buc 1 623,80 623,80 14 Aspirator 2000 W Philips buc 1 343,92 343,92 15 balanta electronica 15/30 kg. buc 1 650,00 650,00 16 betoniera 130l 2005 buc 1 892,49 892,49 17 bicicleta ergonomica 2005 buc 1 750,00 750,00 18 birou 2005 buc 1 229,68 229,68 19 birou 75/60/120+corp rotile buc 2 210,00 420,00 20 birou 75/60/120+corp rotile buc 1 210,00 210,00 21 Birou ABS+tascatura+2comode buc 1 767,55 767,55 22 Birou ABS+tascatura+2comode buc 1 767,55 767,55 23 Birou ABS+tastarura+comoda buc 1 446,25 446,25 24 birou computer jenna buc 4 199,99 799,96 25 birou contabilitate+comoda 3 sertare buc 3 821,10 2463,30 26 birou contabilitate+comoda 3 sertare buc 1 821,10 821,10 27 Birou cu ABS +tast.+comoda buc 1 428,40 428,40 28 Birou cu ABS+tastatura buc 1 285,60 285,60 29 Birou cu ABS+tastatura buc 3 285,60 856,80 30 birou cu sertar 2005 buc 1 160,29 160,29

b) Obiecte de inventar - echipament

c) Obiecte de inventar

Page 2

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

31 birou cu sertar 2005 buc 1 160,29 160,29 32 birou cu sertar si usa 2005 buc 1 208,25 208,25 33 birou Junior 2005 buc 1 180,00 180,00 34 birou stejar buc 1 120,00 120,00 35 birou stejar buc 1 120,00 120,00 36 birou stejar buc 1 120,00 120,00 37 birou stejar buc 1 120,00 120,00 38 Bol inox 20cm buc 5 6,41 32,04 39 butelie aragaz 2005 buc 1 20,00 20,00 40 butelie galbena 2005 buc 1 60,00 60,00 41 Butoi 150 l buc 2 124,90 249,80 42 Cafetiera Braun buc 1 166,65 166,65 43 Cafetiera Russell Hobbs 20134 buc 1 106,99 106,99 44 Cafetiera Saromica 15L buc 1 586,90 586,90 45 calculator birou 2005 buc 1 49,97 49,97 46 calculator birou Canon 2005 buc 1 69,02 69,02 47 calculator birou Canon 2005 buc 1 88,86 88,86 48 calculator birou Canon 2005 buc 1 84,00 84,00 49 cana 1.5 l buc 1 8,50 8,50 50 cana inox buc 10 1,30 13,00 51 Cana inox - ceainic buc 4 53,00 212,00 52 Cana inox (1L) buc 4 12,82 51,26 53 Cana inox (1L) buc 6 12,82 76,90 54 Cana inox 9x9cm buc 25 5,33 133,34 55 Cana inox fara capac buc 6 83,08 498,48 56 cani inox buc 5 3,40 17,00 57 cani inox 2005 buc 5 1,30 6,50 58 cani inox 2005 buc 6 1,33 7,98 59 cani inox 2005 buc 9 1,33 11,97 60 cani inox 2005 buc 15 1,33 19,95 61 cani inox 2005 buc 13 1,33 17,29 62 cani inox 2005 buc 7 1,33 9,31 63 cani inox 2005 buc 11 1,33 14,63 64 cani inox 2005 buc 10 1,33 13,30 65 Canita inox 250 ml buc 1 12,40 12,40 66 cantar electronic 2005 buc 1 1217,51 1217,51 67 capac 32cm buc 2 47,59 95,18 68 capac 40cm buc 2 67,82 135,64 69 capac gastro inox 50CM buc 1 77,34 77,34 70 Capac microunde buc 1 8,06 8,06 71 Capac microunde buc 1 8,06 8,06 72 casa bani 2005 buc 1 53,54 53,54 73 casca adulti buc 6 51,16 306,96 74 caseta chei buc 1 129,90 129,90 75 caseta chei buc 1 61,90 61,90 76 Castron inox +capac+palarie buc 1 48,98 48,98 77 Castron inox cu capac buc 2 55,00 109,99

Page 3

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

78 Ceainic inox 2lt buc 5 111,60 558,00 79 Centrala alarma-extindere sistem securitate antiefractie buc 1 2269,78 2269,78 80 Centrala gaz 24 kw clas evo buc 3 2322,67 6968,00 81 cheie hidrant 2005 buc 1 57,12 57,12 82 cheie imbus buc 1 5,26 5,26 83 cheie imbus 12B buc 1 16,46 16,46 84 cheie imbus 17B buc 1 11,75 11,75 85 chiuveta dubla 2005 buc 1 178,00 178,00 86 cintar electronic buc 1 951,88 951,88 87 ciocan lacatus buc 1 29,30 29,30 88 ciocan clasic 2000gr buc 1 35,65 35,65 89 ciocan lacatus 2kg buc 1 78,40 78,40 90 ciocanel reflex 2005 buc 1 32,50 32,50 91 Ciubar buc 1 48,00 48,00 92 cleste dez.cablu 160mm buc 1 34,50 34,50 93 Cleste paste 20cm buc 1 27,68 27,68 94 Cleste paste 20cm buc 1 27,68 27,67 95 Combina frigorifica buc 1 969,90 969,90 96 Combina frigorifica Artic buc 1 1107,77 1107,77 97 Combina frigorifica Daewoo buc 1 1237,48 1237,48 98 Combina frigorifica Whirlpool buc 1 1649,89 1649,89 99 comoda 3 sertare buc 1 136,85 136,85 100 comoda 3 sertare buc 3 136,85 410,55 101 Comoda camera 4 buc 1 380,00 380,00 102 Congelator Arctic buc 1 1049,46 1049,46 103 Congelator GORENJE F60300DW buc 1 1717,70 1717,70 104 Congelator GORENJE F60300DW buc 1 1695,90 1695,90 105 Corp bucatarie inferior buc 1 2290,28 2290,28 106 Corp bucatartie superior buc 1 1390,04 1390,04 107 Corp chiuveta buc 1 410,68 410,68 108 Corp chiuveta buc 1 739,91 739,91 109 corp fix 2005 buc 4 341,85 1367,40 110 corp fix 2005 buc 4 232,50 930,00 111 corp fix biblioraft + fise 2005 buc 1 130,00 130,00 112 corp fix tip vestiar 2005 buc 2 285,00 570,00 113 covor excelent 7.2mp buc 1 500,40 500,40 114 cratita 17 l buc 2 214,19 428,38 115 cratita 29 l buc 2 285,59 571,18 116 cratita 40 l+capac buc 1 80,02 80,02 117 cratita 50l 2005 buc 1 689,80 689,80 118 cratita cu capac 2005 buc 1 153,10 153,10 119 cratita gastro 40 L/50cm buc 2 392,58 785,16 120 cratita torn cu capac buc 2 23,79 47,58 121 cub in PVC buc 6 93,51 561,06 122 cub in PVC buc 4 189,98 759,92 123 cuier 2005 buc 1 113,05 113,05 124 Cuier monte negru buc 1 129,00 129,00

Page 4

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

125 cuier special 2005 buc 1 101,15 101,15 126 cupa inghetata buc 72 5,94 427,55 127 cupa inghetata buc 30 5,94 178,14 128 Cuptor cu microunde Vortex buc 1 198,14 198,14 129 cuptor cu microunde 2005 buc 1 369,90 369,90 130 Cuptor cu microunde digital buc 1 335,92 335,92 131 cuptor cu microunde Gorenje buc 1 291,43 291,43 132 Cutie alimentara buc 1 14,00 14,00 133 Cutie alimentara buc 2 22,00 44,00 134 cutie chei buc 1 75,79 75,79 135 Cutie cu scule buc 1 589,00 589,00 136 cutie instrumente 221 AMIRO buc 1 73,51 73,51 137 cutie postala buc 1 67,83 67,83 138 cutie postala 2005 buc 1 36,00 36,00 139 Cutit buc 1 7,01 7,01 140 Cutit buc 2 8,00 15,99 141 Cutit buc 1 7,01 7,01 142 Cutit buc 1 8,00 8,00 143 cutit bucatarie 20 cm buc 1 12,81 12,82 144 cutit bucatarie tefal 20 cm buc 1 79,99 79,99 145 cutit dezosare 16 cm buc 2 9,90 19,80 146 Cutit feliat 30cm albastru buc 9 27,29 245,61 147 Cutit feliat 34cm rosu buc 1 27,29 27,29 148 cutit inox 2005 buc 15 3,19 47,85 149 cutit inox 2005 buc 1 24,99 24,99 150 cutit inox 2005 buc 9 3,32 29,88 151 cutit inox 2005 buc 5 3,19 15,95 152 cutit inox 2005 buc 25 3,19 79,75 153 cutit masa Mito buc 5 2,96 14,82 154 Cutit masa Nina buc 10 4,40 44,01 155 cutit paine 31cm buc 1 6,89 6,89 156 dispenser sapun lichid inox 820 ml buc 2 110,49 220,97 157 dispenser sapun lichid inox 820ml buc 1 110,49 110,49 158 dispenser sapun lichid inox 820ml buc 1 110,49 110,48 159 dispenser sapun lichid inox 820ml buc 2 110,49 220,97 160 Dispenser solutie colac WC buc 1 139,19 139,19 161 Dispenser solutie colac WC buc 1 139,19 139,19 162 Dispenser solutie colac WC buc 1 139,19 139,19 163 Dispenser solutie colac WC buc 1 139,19 139,19 164 Dispenser solutie colac WC buc 1 139,19 139,19 165 Dispenser solutie colac WC buc 1 139,19 139,19 166 Distribuitor hartie igienica buc 2 167,40 334,80 167 Distribuitor hartie igienica buc 2 167,40 334,80 168 Distribuitor hartie igienica buc 1 167,40 167,40 169 Distribuitor hartie igienica buc 3 167,40 502,20 170 distribuitor prosop 2005 buc 1 774,63 774,63 171 distribuitor prosop 2005 buc 1 774,63 774,63

Page 5

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

172 distribuitor prosop BBC buc 1 887,22 887,22 173 distribuitor prosop BBC buc 1 887,22 887,22 174 Distribuitor rola prosop buc 1 636,12 636,12 175 Distribuitor rola prosop buc 1 636,12 636,12 176 Distribuitor rola prosop buc 1 636,12 636,12 177 Distribuitor rola prosop buc 1 636,12 636,12 178 divx-sony buc 1 951,88 951,88 179 dozator hartie minitork 2005 buc 2 101,78 203,56 180 dozator hartie minitork 2005 buc 1 113,04 113,04 181 Dozator pentru sapun lichid buc 2 129,58 259,16 182 dozator torc prosop 2005 buc 2 85,66 171,32 183 drisca cu burete buc 1 5,80 5,80 184 Dulap buc 3 1377,23 4131,69 185 dulap baie buc 2 99,99 199,98 186 Dulap biblioraft 2 usi buc 2 380,80 761,60 187 dulap birou 205/80/40 buc 1 150,00 150,00 188 Dulap bucatarie buc 1 999,94 999,94 189 Dulap camera 1,2,3, buc 3 1260,00 3780,00 190 Dulap camera 4 buc 1 760,00 760,00 191 Dulap camera 5 buc 1 1340,00 1340,00 192 dulap cani cu usa buc 1 65,00 65,00 193 dulap cani cu usa buc 1 65,00 65,00 194 dulap cani cu usa buc 1 65,00 65,00 195 dulap cani cu usa buc 1 65,00 65,00 196 Dulap colt camera 5 buc 1 980,00 980,00 197 dulap cu 1 usa 2005 buc 1 195,50 195,50 198 dulap cu 1 usa 2005 buc 2 180,00 360,00 199 dulap cu 2 usi 2005 buc 2 290,00 580,00 200 dulap cu 2 usi 2005 buc 2 290,00 580,00 201 dulap cu 2 usi 2005 buc 2 268,90 537,80 202 dulap cu 2 usi ISTPH 2005 buc 2 290,00 580,00 203 dulap cu 3usi, polite si 5sertare buc 2 1166,20 2332,40 204 Dulap cu 4 usi polita+bara buc 1 761,60 761,60 205 Dulap cu 4 usi polita+bara buc 1 827,05 827,05 206 Dulap cu ABS+polite 6usi buc 1 755,65 755,65 207 Dulap cu cadru metalic buc 1 1760,80 1760,80 208 dulap cu usi, polita, bara haine buc 1 666,40 666,40 209 Dulap cuier hol buc 1 960,00 960,00 210 dulap cuier-grupe activit. buc 1 345,10 345,10 211 dulap cuier-grupe activitati buc 1 345,10 345,10 212 dulap cuier-grupe activitati buc 1 345,10 345,10 213 dulap cuier-grupe activitati buc 1 345,10 345,10 214 dulap D195 4U GE -ISTPH 2005 buc 2 295,48 590,96 215 Dulap depozitare oale buc 1 1791,18 1791,18 216 dulap hol buc 4 490,00 1960,00 217 dulap inalt cu 2 usi buc 1 471,75 471,75 218 dulap inalt cu 2 usi gri+negru buc 3 497,73 1493,19

Page 6

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

219 dulap masa 3 pers.+3sertare buc 2 702,10 1404,20 220 dulap materiale grup activitati buc 1 549,78 549,78 221 dulap materiale-grupe activitati buc 1 549,78 549,78 222 dulap materiale-grupe activitati buc 1 549,78 549,78 223 dulap materiale-grupe activitati buc 1 549,78 549,78 224 dulap pentru seif buc 1 226,10 226,10 225 Dulap portocaliu buc 1 1465,31 1465,31 226 dulap PSI dotare 2005 buc 1 282,80 282,80 227 dulap special gri Elisse 2005 buc 1 380,80 380,80 228 dulap special gri Elisse 2005 buc 1 184,45 184,45 229 Dulap suspendat cu 4 usi buc 1 333,20 333,20 230 Dulap suspendat cu polite 6 usi buc 1 517,65 517,65 231 dulap tip biblioraft cu capac buc 1 940,10 940,10 232 Dulap-etajera suspendat 2 usi buc 1 339,15 339,15 233 Dulap-etajera suspendat 2 usi buc 1 339,15 339,15 234 Dulapuri susp.cu polite si usi buc 1 821,10 821,10 235 etajera cu 4 rafturi buc 2 278,89 557,78 236 etajera DED 190 gri 2005 buc 1 152,71 152,71 237 europubela 240 l buc 1 258,23 258,23 238 Farfurii adanci -inox buc 15 8,00 119,97 239 Farfurii adanci -inox buc 5 8,00 39,99 240 Farfurii adanci -inox buc 10 8,00 79,98 241 Farfurii desert buc 12 2,31 27,66 242 farfurii inox buc 5 2,20 11,00 243 farfurii inox buc 40 2,09 83,60 244 farfurii inox buc 8 2,20 17,60 245 farfurii inox 2005 buc 30 2,32 69,60 246 farfurii inox 2005 buc 7 2,32 16,24 247 farfurii inox 2005 buc 24 2,32 55,68 248 Farfurii intinse -inox buc 10 8,00 79,98 249 Farfurii intinse -inox buc 5 8,00 39,99 250 Farfurii intinse -inox buc 14 8,00 111,98 251 feliator 220 mm buc 1 874,53 874,53 252 Feliator mezeluri buc 1 1469,40 1469,40 253 fierastrau vert BOSCH buc 1 208,13 208,13 254 Fierastrau circular buc 1 929,10 929,10 255 Fierbator Cotta Gerh 1.7l buc 1 159,92 159,92 256 firma luminoasa buc 1 339,99 339,99 257 firma luminoasa 2005 buc 1 359,10 359,10 258 fotoliu rulant buc 1 542,47 542,47 259 Frigider 1 usa 114 LA+84 cm alb buc 1 769,90 769,90 260 Frigider 1 usa 114 LA+84 cm alb buc 1 769,90 769,90 261 Frigider 1 usa 114 LA+84 cm alb buc 1 769,90 769,91 262 frigider 2005 buc 1 999,90 999,90 263 frigider arctic 2005 buc 1 779,90 779,90 264 furculita masa Mito buc 9 1,30 11,68 265 Furculita masa Nina buc 20 1,77 35,41

Page 7

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

266 Furculite inox buc 14 8,15 114,12 267 furculite inox 2005 buc 35 1,69 59,15 268 furculite inox 2005 buc 45 1,69 76,05 269 furculite inox 2005 buc 15 1,28 19,20 270 furculite inox 2005 buc 10 1,28 12,80 271 furtun Smaragd 50m buc 1 81,62 81,62 272 galeata cu pedala 2005 buc 1 9,62 9,62 273 garnisa jaluzele verticale 2005 ml 2 52,00 78,00 274 garnisa jaluzele verticale 2005 ml 5 61,22 324,47 275 garnisa jaluzele verticale 2005 ml 8 62,66 487,49 276 gletiera inox buc 1 15,05 15,05 277 gratar rotund buc 1 59,49 59,49 278 hidrant mobi-furtun 2005 buc 1 771,12 771,12 279 Hota aspiranta Whirpool buc 1 399,90 399,90 280 imprimanta HP buc 1 1112,51 1112,51 281 imprimanta laserjet 2015 buc 1 1213,80 1213,80 282 instalatii climatizare buc 2 1524,15 3048,30 283 Interfon + 4 posturi buc 1 1488,00 1488,00 284 jaluzele exterioare 2005 mp 2 82,39 164,78 285 jaluzele orizonatale buc 2 49,21 98,42 286 jaluzele orizontale buc 2 49,21 98,42 287 jaluzele orizontale buc 1 82,67 82,67 288 jaluzele orizontale buc 1 49,21 49,21 289 jaluzele orizontale buc 12 82,67 992,04 290 jaluzele orizontale buc 1 82,67 82,67 291 jaluzele orizontale buc 2 49,21 98,42 292 jaluzele orizontale buc 2 82,67 165,34 293 jaluzele orizontale buc 1 82,67 82,67 294 jaluzele orizontale buc 1 82,67 82,67 295 jaluzele orizontale aluminiu 2005 mp 3 46,75 140,25 296 jaluzele orizontale aluminiu 2005 mp 1 45,22 36,18 297 Jaluzele orizontale aluminiu cu sistem de blocare mp 2 94,63 170,33 298 Jaluzele orizontale aluminiu cu sistem de blocare mp 8 94,63 728,66 299 Jaluzele orizontale aluminiu cu sistem de blocare mp 4 94,63 359,60 300 Jaluzele orizontale aluminiu buc 2 92,85 185,70 301 Jaluzele orizontale de aluminiu ml 3 71,16 213,49 302 Jaluzele orizontale de aluminiu ml 5 71,16 355,82 303 Jaluzele orizontale de aluminiu ml 7 71,16 502,41 304 jaluzele verticale buc 1 292,78 292,78 305 jaluzele verticale 2005 mp 12 32,82 396,47 306 jaluzele verticale 2005 mp 4 31,60 121,03 307 jaluzele verticale 2005 mp 15 41,09 629,09 308 jaluzele verticale cu garnisa buc 1 154,66 154,66 309 jaluzele verticale cu garnisa buc 2 154,66 309,32 310 lada nisip buc 1 261,80 261,80 311 lada nisip buc 1 261,80 261,80 312 lampa gaz buc 1 80,00 80,00

Page 8

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

313 Lazi termoizolante mancare buc 2 1500,00 3000,00 314 Lenovo Think Pad EDGE( Laptop)) buc 2 1798,00 3596,00 315 Lighean inox buc 2 97,77 195,54 316 Lingura pentru servit inox buc 1 26,04 26,04 317 Linguri inox buc 15 9,32 139,77 318 linguri inox 2005 buc 1 1,29 1,29 319 linguri inox 2005 buc 30 1,69 50,70 320 linguri inox 2005 buc 30 1,69 50,70 321 linguri inox 2005 buc 40 1,69 67,60 322 linguri inox 2005 buc 15 1,29 19,35 323 Lingurita inox buc 35 3,53 123,69 324 Lingurita inox buc 25 3,53 88,35 325 lingurita masa Mito buc 12 1,38 16,56 326 Lingurite inox buc 30 3,47 104,16 327 Lingurite inox buc 15 3,47 52,08 328 lingurite inox 2005 buc 15 0,80 12,00 329 Marmita inox pereti dubli 10L buc 4 597,06 2388,24 330 masa inox bucatarie buc 2 1795,00 3590,00 331 masa 1200*600*750 buc 1 1200,00 1200,00 332 masa 600*600*500 buc 1 450,00 450,00 333 masa 700*600*620 buc 1 650,00 650,00 334 Masa 8 persoane cu ABS buc 1 470,05 470,05 335 masa birou 75.5/80/80 buc 1 120,00 120,00 336 masa calculator 2005 buc 1 81,52 81,52 337 masa calculator 2005 buc 1 144,35 144,35 338 masa computer fag buc 1 149,99 149,99 339 masa cu PVC buc 1 416,50 416,50 340 Masa inox buc 1 500,00 500,00 341 masa pliabila buc 3 249,57 748,70 342 masa pt.sala mese buc 11 95,00 1045,00 343 masa retroproiector P150 buc 1 647,27 647,27 344 masca sudura buc 1 24,42 24,42 345 Masina de rontunjit colturi buc 1 1006,20 1006,20 346 Masina de spalat frontala 1000RPM buc 1 1249,90 1249,90 347 masina de spalat 2005 buc 1 1199,90 1199,90 348 Masina de spalat rufe MSFAWO62010 buc 1 1199,90 1199,90 349 masina de spalat vase buc 1 1594,48 1594,48 350 Masina de spalat vase Beko DFN6833 buc 1 1337,39 1337,39 351 Masina de spalat vase complet MSVADG6500 buc 1 1449,89 1449,89 352 Masina de spalat vase Whirlpool - buc 1 1749,90 1749,90 353 Masina de tocat carne HEINNER buc 1 251,88 251,88 354 Masina gaurit BOSCH sere PS13650RE buc 1 379,90 379,90 355 masina gaurit Einhell +percutie buc 1 139,90 139,90 356 mese gastro 2005 buc 2 196,34 392,68 357 mese negre ISTPH 2005 buc 10 118,99 1189,90 358 microfon samson Q6CL buc 3 60,00 180,00 359 minge medicinala cogelan 2kg buc 1 45,00 45,00

Page 9

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

360 mixer galvaniz.80*400 mm buc 1 13,63 13,63 361 Mixer Philips HR1623 buc 1 181,80 181,79 362 Mixer Philips HR1623 buc 1 181,80 181,80 363 Mixer vertical Gorenje buc 1 267,64 267,64 364 Monitor G700 AD buc 1 533,12 533,12 365 monitor L1753S-SF buc 1 606,90 606,90 366 monitor L1753S-SF buc 1 606,90 606,90 367 monitor L1753S-SF buc 1 606,90 606,90 368 monitor L192WS - SN buc 1 678,30 678,30 369 monitor L192WS-SN buc 1 678,30 678,30 370 Monitor LCD buc 2 424,08 848,16 371 Monitor LG 18,5 inch buc 1 405,48 405,48 372 Monitor LG 18,5 inch buc 1 405,48 405,48 373 Multifunctional Laser HP Pro 400 M425DW buc 1 2418,00 2418,00 374 nivela cu magnet buc 1 18,14 18,14 375 Oala inox 13 litri + capac inox buc 1 295,12 295,12 376 oala inox 15 l 2005 buc 1 164,46 164,46 377 oala inox 25 l 2005 buc 1 184,27 184,27 378 oala inox 40 l 2005 buc 2 320,11 640,22 379 oala inox cu capac 2005 buc 1 262,50 262,50 380 oala termica 20l inox buc 4 699,60 2798,39 381 oglinda 2005 buc 1 33,44 33,44 382 pahar apa Montblanc 6 buc buc 1 9,21 9,21 383 pahar apa montblanc-6buc./set buc 1 9,21 9,21 384 Pahare apa Kyknos buc 12 2,08 25,00 385 Palet cleanroom alb buc 1 371,01 371,01 386 Palet gri-inchis buc 5 174,59 872,96 387 Paleta buc 1 12,03 12,03 388 Paleta inox buc 2 22,23 44,46 389 panou chei 2005 buc 1 112,57 112,57 390 panou pentru chei 24 chei buc 1 130,23 130,23 391 PC i5-4570, chipset H81, 4GB DDR3,HDD500GB,DVD-RWbuc 1 2094,36 2094,36 392 PC i5-4570, chipset H81, 4GB DDR3,HDD 500GB,DVD-RWbuc 1 2094,36 2094,36 393 PC i5-4570, chipset H81, 4GB DDR3,HDD500GB,DVD-RWbuc 1 2094,36 2094,36 394 peninsula birouri tip semicerc buc 2 226,10 452,20 395 pitic exterior essex inox buc 1 89,99 89,99 396 pitic exterior essex inox buc 7 89,99 629,93 397 plafoniera buc 2 16,31 32,62 398 Plasa mobila tip usa buc 1 326,50 326,50 399 plasa tintari 2005 buc 1 126,72 126,72 400 plasa tintari 2005 buc 1 383,33 383,33 401 plasa tintari 2005 buc 1 63,36 63,36 402 plase insecte buc 4 275,70 1102,80 403 Plita electrica buc 1 84,00 84,00 404 Plita incorporabila inox Whirpool buc 1 429,86 429,86 405 Plita incorporabila Whirlpool buc 1 424,99 424,99 406 polizor unghiular BOCH 2005 buc 1 611,99 611,99

Page 10

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

407 Polonic 0,12L buc 1 40,94 40,94 408 Polonic 0,25L buc 3 49,35 148,04 409 Polonic 0,25L buc 1 49,35 49,34 410 Polonic 0,25L buc 1 49,35 49,35 411 polonic gastro buc 2 29,74 59,48 412 Polonic inox buc 2 12,03 24,06 413 polonic inox 2005 buc 2 16,49 32,98 414 polonic supa Bianca buc 2 11,65 23,30 415 Pompa C.Tacsi buc 1 1331,19 1331,19 416 Pompa de gradina GP1200(TP03020) buc 1 289,00 289,00 417 Pompa electrica AC 220V buc 1 89,99 89,99 418 Portionator inox inghetata buc 2 29,14 58,29 419 Portionator inox inghetata buc 1 29,14 29,14 420 prelungitor 2005 buc 1 8,99 8,99 421 prelungitor 5m buc 1 22,60 22,60 422 prelungitor 6 prize 5 m buc 2 15,15 30,30 423 prelungitor 6 prize+protectie buc 1 46,64 46,64 424 prelungitor cu bloc 5P buc 1 33,24 33,24 425 prelungitor cu bloc 5P buc 1 33,24 33,24 426 prelungitor cu bloc 5P buc 1 33,24 33,23 427 prelungitor cu bloc 5P buc 1 33,24 33,24 428 Pupitre buc 7 350,42 2452,97 429 pupitre scolare buc 4 100,00 400,00 430 pupitre scolare buc 8 100,00 800,00 431 pupitre scolare buc 7 100,00 700,00 432 pupitre scolare buc 6 100,00 600,00 433 puprite scolare buc 8 100,00 800,00 434 radiator Alaska 2005 buc 2 130,78 261,56 435 radio cu CD buc 1 149,82 149,82 436 raft 2005 buc 5 139,90 699,50 437 raft birou buc 2 170,00 340,00 438 raft Euroki buc 1 144,90 144,90 439 raft metalic 2005 buc 3 35,69 107,07 440 raft metalic 2005 buc 7 11,50 80,50 441 raft metalic 3 polite 2005 buc 2 490,38 980,76 442 raft metalic 4 polite 2005 buc 1 584,42 584,42 443 raft R195GE 2005 buc 1 109,00 109,00 444 Rafturi metalice buc 10 652,45 6524,45 445 razatoare 4 fete buc 1 24,48 24,48 446 razatoare 4 lame buc 1 630,00 630,00 447 Razatoare inox buc 2 25,38 50,76 448 Razatoare inox buc 1 19,03 19,03 449 Razatoare mandolina buc 1 241,80 241,80 450 reductie 2005 buc 1 65,45 65,45 451 Robot bucatarie Bosch MCM20055/755/W55 buc 1 288,80 288,80 452 rola furtun hidrant 2005 buc 2 214,20 428,40 453 Rolete textile tip Lagoon buc 2 374,61 749,21

Page 11

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

454 Rolete textile tip Lagoon buc 1 345,75 345,75 455 Rolete tip Plus Lagoon dim.0.49x1.61 buc 1 158,40 158,40 456 Rolete tip Plus Lagoon dim.0.86x1.61 buc 1 229,41 229,41 457 rotopercutor 2005 buc 1 989,16 989,16 458 Saltea FTM 200/100 buc 1 743,01 743,01 459 Saltea gonflabila 99cmx191cmx42cm 6672 buc 1 99,89 99,89 460 Saltea gonflabila 99cmx191cmx42cm 6672 buc 1 99,89 99,89 461 Saltea gonflabila 99cmx191cmx42cm 6672 buc 1 99,89 99,89 462 saltea PVC buc 4 222,74 890,96 463 sarpe desfundat conducte 2005 buc 1 11,53 11,53 464 Satar profesional buc 1 142,60 142,60 465 scara buc 1 239,90 239,90 466 scara 3 trepte buc 1 82,79 82,79 467 scara 8 nivele otel buc 1 130,78 130,78 468 Scara aluminiu 4 trepte buc 1 125,88 125,88 469 scara metalica 3 trepte buc 1 99,99 99,99 470 Scara tip ADJ 90/70 buc 1 1750,25 1750,25 471 scaun directorial buc 1 118,99 118,99 472 scaun fix piele 2005 buc 2 59,49 118,98 473 scaun fix piele 2005 buc 4 59,49 237,96 474 scaun fix visiniu 2005 buc 12 33,31 399,72 475 scaun fix visiniu 2005 buc 4 33,31 133,24 476 scaun iso lemn buc 10 112,88 1128,80 477 scaun iso lemn buc 20 45,70 914,00 478 Scaun iso lemn buc 2 75,01 150,02 479 Scaun iso lemn buc 9 82,00 738,00 480 Scaun iso lemn buc 10 82,00 820,01 481 Scaun iso lemn buc 3 75,01 225,02 482 Scaun iso lemn buc 7 82,00 574,00 483 Scaun iso lemn buc 4 82,00 328,00 484 Scaun iso lemn buc 3 75,01 225,02 485 Scaun iso lemn buc 2 75,01 150,02 486 Scaun iso lemn buc 2 82,00 164,00 487 Scaun iso lemn buc 40 75,01 3000,30 488 Scaun iso lemn buc 8 82,00 656,01 489 Scaun metalic buc 1 250,00 250,00 490 Scaun metalic buc 9 250,00 2250,00 491 scaun pliant grena PVC buc 1 74,99 74,99 492 scaun pliant grena PVC buc 1 74,99 74,99 493 Scaun thonet/s buc 15 90,00 1349,99 494 Scaun thonet/s buc 13 75,00 974,94 495 Scaun Torino buc 4 183,89 735,57 496 Scaun Victoria 2005 buc 1 114,06 114,06 497 Scaun vizitator fix textil buc 3 53,48 160,45 498 Scaun vizitator fix textil buc 2 53,48 106,97 499 scaune lemn buc 8 55,81 446,48 500 Scaune lemn buc 2 59,49 118,98

Page 12

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

501 scrumiera inox buc 1 107,09 107,09 502 Semimasca 6200 buc 1 74,40 74,40 503 Serv.masa 60 piese alb-rosu set 2 356,88 713,76 504 serv.masa 30ps Riviera set 1 88,62 88,62 505 servici cafea 12 piese 160ml buc 2 48,97 97,94 506 servici cafea 12 piese 280ml buc 2 61,87 123,74 507 set 2 lighene rotunde buc 1 19,81 19,81 508 Set 5 vase emailate cu capac sticla set 1 75,59 75,59 509 Set 5 vase emailate cu capac sticla set 1 75,59 75,59 510 set cafea buc 1 23,79 23,79 511 Set chei inel.2G #0039295 buc 1 59,99 59,99 512 Set montare parchet laminat buc 1 59,90 59,90 513 set protectie buc 5 41,64 208,20 514 seviciu masa buc 1 59,49 59,49 515 sigla din polistiren buc 1 809,20 809,20 516 sistem de alarma 2005 buc 1 750,00 750,00 517 sistem de blocare 2005 buc 6 9,95 59,70 518 sistem PC calculator buc 1 1023,40 1023,40 519 sistem server HP ML110 buc 1 1796,90 1796,90 520 Sisteme de blocare buc 13 21,90 284,68 521 Sisteme de blocare buc 4 21,90 87,59 522 Sisteme de blocare buc 7 21,90 153,29 523 Sonerie fara fir CON buc 1 204,60 204,60 524 Spalator cu presiune PW1700 buc 1 588,40 588,40 525 Spumiera 10cm buc 1 39,89 39,89 526 Spumiera 14cm buc 1 54,59 54,59 527 Spumiera 14cm buc 3 54,59 163,78 528 stampila portabila buc 1 115,00 115,00 529 stampila CFP 2005 buc 1 43,57 43,57 530 stampila printer 10 2005 buc 1 14,43 14,43 531 stampila rotunda buc 1 100,00 100,00 532 stampila T1 4912 buc 1 45,00 45,00 533 stampila T146040 buc 1 76,00 76,00 534 stampila -vizat buc 1 33,00 33,00 535 stativ jardiniere 50-80cm buc 2 124,90 249,80 536 stetoscop cardiology III buc 1 593,00 593,00 537 stingator 2005 buc 4 10,90 43,60 538 stingator 2005 buc 1 14,12 14,12 539 stingator 2005 buc 3 12,51 37,53 540 Stingator G3 Buc 2 195,92 391,84 541 stingator G6 buc 1 339,15 339,15 542 stingator P6 buc 1 101,15 101,15 543 stingator P6 buc 1 101,15 101,15 544 stingator P6 buc 1 101,15 101,15 545 stingator P6 buc 1 101,15 101,15 546 stingator P6 buc 1 101,15 101,15 547 Stingator P6 Buc 3 80,60 241,80

Page 13

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

548 Strecuratoare buc 1 16,00 16,00 549 strecuratoare inox buc 1 11,89 11,89 550 Strecuratoare inox cu maner buc 1 96,72 96,72 551 strecurator 2005 buc 1 31,54 31,54 552 Strecuratore buc 1 26,00 26,00 553 sucitor buc 1 9,39 9,39 554 suport alb pt. cani 2005. buc 1 9,50 9,50 555 Suport cu role buc 2 52,08 104,16 556 Suport de brad buc 1 39,99 39,99 557 suport dozator minitork 2005 buc 1 80,68 80,68 558 suport imprimanta -hartie buc 2 113,05 226,10 559 Suport prosop hartie buc 1 9,92 9,92 560 Suport sertar buc 1 7,01 7,01 561 Suport sertar inox buc 2 14,88 29,76 562 Suport tacamuri buc 2 24,80 49,60 563 Suport vase inox +tava inox buc 1 197,90 197,90 564 Sursa UPC curent buc 1 241,57 241,57 565 sursa UPS AEC STAR 1000VA buc 1 590,24 590,24 566 sursa UPS AEC STAR 500VA buc 1 234,43 234,43 567 Sursa UPS Tacsi buc 1 372,00 372,00 568 surubelnita Bosch buc 1 796,76 796,76 569 surubelnita lata 3.5*100 buc 1 8,21 8,21 570 surubelnita lata 5.5*125 buc 1 11,83 11,83 571 tabla magnetica buc 1 536,55 536,55 572 tabla magnetica Universal buc 1 536,55 536,55 573 tabla pluta 100*150 buc 1 415,69 415,69 574 tabla pluta 100*150 buc 1 415,69 415,69 575 Tacamuri inox 24buc/set set 2 79,99 159,98 576 tava cu capac 35*26cmc buc 2 36,88 73,76 577 tava dreptunghiulara 2005 buc 1 61,88 61,88 578 tava inox buc 8 180,00 1440,00 579 Tava inox servire buc 1 60,76 60,76 580 Tava inox servire buc 1 60,76 60,76 581 tava pizza tabla 2005 buc 4 9,00 36,00 582 tava pizza teflon 36cm 2005 buc 4 19,99 79,96 583 Tava servit buc 25 12,03 300,70 584 tavi copt 2005 buc 2 25,54 51,08 585 tavi copt 2005 buc 2 27,01 54,02 586 teava refulare 2005 buc 2 70,81 141,62 587 telecomanda buc 1 132,68 132,68 588 telecomanda buc 1 132,68 132,68 589 telecomanda buc 1 132,68 132,68 590 telecomanda buc 1 132,68 132,68 591 telecomanda buc 1 132,68 132,68 592 Telefon buc 1 69,99 69,99 593 telefon analogic Panasonic buc 1 46,40 46,40 594 telefon fix panasonic buc 1 44,02 44,02

Page 14

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

595 telefon fix Panasonic buc 1 44,02 44,02 596 telefon fix Panasonic buc 1 44,02 44,02 597 telefon fix Panasonic buc 1 44,02 44,02 598 telefon Panasonic 2005 buc 1 47,96 47,96 599 Telefon Panasonic KX-T7730 buc 1 445,10 445,10 600 Telefon Panasonic KX-TS880FXW buc 1 219,00 219,00 601 telefon Samsung 2005 buc 1 63,00 63,00 602 Teansiometru Sendo buc 1 270,00 270,00 603 Termometru frigider buc 8 8,00 64,00 604 Termos buc 2 34,71 69,42 605 tigaie 32 cm buc 2 47,59 95,18 606 tigaie cu maner 2005 buc 1 67,24 67,24 607 tigaie mare 2005 buc 1 277,50 277,50 608 Tocator buc 2 16,00 31,99 609 Tocator galben buc 2 60,76 121,52 610 Tocator rosu buc 2 60,76 121,52 611 Tocator verde buc 2 60,76 121,52 612 tomberon tip Euro 240l 2005 buc 2 130,78 261,56 613 Trusa sanitara buc 1 216,00 216,00 614 Trusa sanitara buc 1 216,00 216,00 615 Trusa sanitara buc 1 216,00 216,00 616 unit.centrala PC Sempron 2005 buc 1 1053,31 1053,31 617 UPS APC BK 500 buc 1 534,44 534,44 618 UPS APC BK 500 buc 2 534,44 1068,88 619 UPS APC BE Buc 1 474,92 474,92 620 UPS APC BE Buc 1 474,92 474,92 621 usa pliabila 2005 buc 1 450,00 450,00 622 uscator vesela buc 1 23,79 23,79 623 Usi Dulap buc 1 690,68 690,68 624 ventilator cu picior buc 1 119,00 119,00 625 Zdrobitor legume buc 1 10,07 10,07

304.012,11TOTAL bunuri mobile (mijloace fixe şi obiecte de inventar)

Page 15

Atasament: Anexa__1.pdf

Anexa 1 la HCL____________

Nr. Crt.

Denumire bunuri Valoare intrare

mijloace fixe

Anul dării în

folosinţă Cant

Valoare neamortizată

10.247,75 1 Aparat aer conditionat 2.827,02 2001 1 0,00 2 Aparat aer conditionat 2.827,02 2001 1 0,00 3 Aparat de biguit si perforat 4.780,30 2004 1 0,00 4 Aragaz Berto' s 6 arzatoare 5.949,88 2007 1 0,00 5 Aragaz Berto's 4 arzatoare 4.664,68 2007 1 0,00 6 Copiator Minolta HP 6030 MFP 26.180,00 2008 1 0,00

Lista cu bunurile mobile ( mijloace fixe şi obiecte de inventar) transferate patrimoniului Municipiului Timişoara

a) - Mijloace fixe

Str. Anton Bacalbaşa 69-65A, 300 524 Timişoara Tel: +4 0256 228 062, + 4 0356 456 071 Fax: +4 0356 456 071 E-mail: [email protected] Web: www.pentruvoi.ro CUI: 9079599

7 Dulap suspendat bucatarie 4.403,00 2007 1 408,52 8 Fosa septica 4.105,50 2007 1 1.311,52 9 Hota 2.427,60 2008 1 0,00

10 Hota cu motor incorporat 4.431,44 2007 1 0,00 11 Lift AMF pt. microbuz 30.805,32 2008 1 0,00 12 Microbus Ford Transit 117.902,60 2006 1 0,00 13 Microbus Volswagen 8+1 95.576,00 2007 1 0,00 14 Microbuz Mercedes Benz Sprinter 311 CDI 164.862,60 2008 1 0,00 15 Microbuz Opel Vivaro 74.866,00 2005 1 0,00 16 Motocositoare FS 130+accesorii 3.332,00 2008 1 0,00 17 Pichet incendiu 877,40 2000 1 321,08 18 Poarta metalica 4.276,73 2007 1 1.367,11 19 Sistem de securitate antiefractie 2.822,00 2005 1 0,00 20 Sistem de supraveghere cu cam.video DINA 6.643,07 2009 1 3.229,45 21 Sistem de supraveghere cu cam.video LP 15.751,99 2009 1 3.610,07 22 Sistem de telecom. cu monitoare de control video 12.100,00 2005 1 0,00 23 Sistem server HP ML 110 3.605,70 2007 1 0,00 24 Sistem supraveghere video-audio 8.089,50 2007 1 0,00 25 Vitrina frigorifica Helkana 2.740,00 2003 1 0,00

Page 1

ir aa v
= _<—

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

4.157,92

1 Bonetă vighor chef buc 1 39,99 39,99 2 Cămaşă buc 4 51,83 207,33 3 Compleu mânecă scurtă buc 3 66,64 199,92 4 Echipament protecţie- şorţ impermeabil buc 20 16,00 319,92 5 Halat alb polipropilenă buc 4 61,32 245,27 6 Halat scurt + pantalon buc 10 59,50 595,00 7 Pantalon bucătar kiss-măr.L buc 2 74,98 149,96 8 Saboţi per 8 71,30 570,40 9 Salopete cu pieptar inscripţionate buc 17 70,21 1193,57 10 Şapcă personalizată buc 10 6,98 69,81 11 Şorţ bucătar pense buc 2 34,99 69,98 12 Tricou Polo buc 10 26,95 269,45 13 Tunică bucătar maitre L buc 1 107,42 107,42 14 Tunică bucătar maitre X buc 1 119,90 119,90

290.917,96 1 Acumulatori frigo buc 4 2,84 11,36 2 Aparat aer condiţionat - 2005 buc 1 1495,00 1495,00 3 Aparat aer condiţionat buc 1 1499,40 1499,40 4 Aparat aer condiţionat buc 4 1435,14 5740,56 5 Aparat aer condiţionat buc 1 1537,65 1537,65 6 Aparat aer condiţionat buc 5 1050,00 5250,00 7 Aparat aer condiţionat buc 1 1789,00 1789,00 8 Aparat aer condiţionat buc 2 1205,00 2410,00 9 Aparat aer condiţionat buc 2 1392,30 2784,60 10 Aparat clima Mitsubishi Inverter 9000 buc 1 2213,40 2213,40 11 aparat de indosariat buc 1 1489 88 1489 88

b) Obiecte de inventar - echipament

c) Obiecte de inventar

11 aparat de indosariat buc 1 1489,88 1489,88 12 Aparat foto-Sony DCAM W610 14M/4X+KIT buc 1 211,68 211,68 13 Aragaz Zanussi buc 1 623,80 623,80 14 Aspirator 2000 W Philips buc 1 343,92 343,92 15 balanta electronica 15/30 kg. buc 1 650,00 650,00 16 betoniera 130l 2005 buc 1 892,49 892,49 17 bicicleta ergonomica 2005 buc 1 750,00 750,00 18 birou 2005 buc 1 229,68 229,68 19 birou 75/60/120+corp rotile buc 2 210,00 420,00 20 birou 75/60/120+corp rotile buc 1 210,00 210,00 21 Birou ABS+tascatura+2comode buc 1 767,55 767,55 22 Birou ABS+tascatura+2comode buc 1 767,55 767,55 23 Birou ABS+tastarura+comoda buc 1 446,25 446,25 24 birou computer jenna buc 4 199,99 799,96 25 birou contabilitate+comoda 3 sertare buc 3 821,10 2463,30 26 birou contabilitate+comoda 3 sertare buc 1 821,10 821,10 27 Birou cu ABS +tast.+comoda buc 1 428,40 428,40 28 Birou cu ABS+tastatura buc 1 285,60 285,60 29 Birou cu ABS+tastatura buc 3 285,60 856,80 30 birou cu sertar 2005 buc 1 160,29 160,29

Page 2

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

31 birou cu sertar 2005 buc 1 160,29 160,29 32 birou cu sertar si usa 2005 buc 1 208,25 208,25 33 birou Junior 2005 buc 1 180,00 180,00 34 birou stejar buc 1 120,00 120,00 35 birou stejar buc 1 120,00 120,00 36 birou stejar buc 1 120,00 120,00 37 birou stejar buc 1 120,00 120,00 38 Bol inox 20cm buc 5 6,41 32,04 39 butelie aragaz 2005 buc 1 20,00 20,00 40 butelie galbena 2005 buc 1 60,00 60,00 41 Butoi 150 l buc 2 124,90 249,80 42 Cafetiera Braun buc 1 166,65 166,65 43 Cafetiera Russell Hobbs 20134 buc 1 106,99 106,99 44 Cafetiera Saromica 15L buc 1 586,90 586,90 45 calculator birou 2005 buc 1 49,97 49,97 46 calculator birou Canon 2005 buc 1 69,02 69,02 47 calculator birou Canon 2005 buc 1 88,86 88,86 48 calculator birou Canon 2005 buc 1 84,00 84,00 49 cana 1.5 l buc 1 8,50 8,50 50 cana inox buc 10 1,30 13,00 51 Cana inox - ceainic buc 4 53,00 212,00 52 Cana inox (1L) buc 4 12,82 51,26 53 Cana inox (1L) buc 6 12,82 76,90 54 Cana inox 9x9cm buc 25 5,33 133,34 55 Cana inox fara capac buc 6 83,08 498,48 56 cani inox buc 5 3,40 17,00 57 cani inox 2005 buc 5 1,30 6,5057 cani inox 2005 buc 5 1,30 6,50 58 cani inox 2005 buc 6 1,33 7,98 59 cani inox 2005 buc 9 1,33 11,97 60 cani inox 2005 buc 15 1,33 19,95 61 cani inox 2005 buc 13 1,33 17,29 62 cani inox 2005 buc 7 1,33 9,31 63 cani inox 2005 buc 11 1,33 14,63 64 cani inox 2005 buc 10 1,33 13,30 65 Canita inox 250 ml buc 1 12,40 12,40 66 cantar electronic 2005 buc 1 1217,51 1217,51 67 capac 32cm buc 2 47,59 95,18 68 capac 40cm buc 2 67,82 135,64 69 capac gastro inox 50CM buc 1 77,34 77,34 70 Capac microunde buc 1 8,06 8,06 71 Capac microunde buc 1 8,06 8,06 72 casa bani 2005 buc 1 53,54 53,54 73 casca adulti buc 6 51,16 306,96 74 caseta chei buc 1 129,90 129,90 75 caseta chei buc 1 61,90 61,90 76 Castron inox +capac+palarie buc 1 48,98 48,98 77 Castron inox cu capac buc 2 55,00 109,99

Page 3

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

78 Ceainic inox 2lt buc 5 111,60 558,00 79 Centrala alarma-extindere sistem securitate antiefractiebuc 1 2269,78 2269,78 80 Centrala gaz 24 kw clas evo buc 3 2322,67 6968,00 81 cheie hidrant 2005 buc 1 57,12 57,12 82 cheie imbus buc 1 5,26 5,26 83 cheie imbus 12B buc 1 16,46 16,46 84 cheie imbus 17B buc 1 11,75 11,75 85 chiuveta dubla 2005 buc 1 178,00 178,00 86 cintar electronic buc 1 951,88 951,88 87 ciocan lacatus buc 1 29,30 29,30 88 ciocan clasic 2000gr buc 1 35,65 35,65 89 ciocan lacatus 2kg buc 1 78,40 78,40 90 ciocanel reflex 2005 buc 1 32,50 32,50 91 Ciubar buc 1 48,00 48,00 92 cleste dez.cablu 160mm buc 1 34,50 34,50 93 Cleste paste 20cm buc 1 27,68 27,68 94 Cleste paste 20cm buc 1 27,68 27,67 95 Combina frigorifica buc 1 969,90 969,90 96 Combina frigorifica Artic buc 1 1107,77 1107,77 97 Combina frigorifica Daewoo buc 1 1237,48 1237,48 98 Combina frigorifica Whirlpool buc 1 1649,89 1649,89 99 comoda 3 sertare buc 1 136,85 136,85 100 comoda 3 sertare buc 3 136,85 410,55 101 Comoda camera 4 buc 1 380,00 380,00 102 Congelator Arctic buc 1 1049,46 1049,46 103 Congelator GORENJE F60300DW buc 1 1717,70 1717,70 104 Congelator GORENJE F60300DW buc 1 1695,90 1695,90104 Congelator GORENJE F60300DW buc 1 1695,90 1695,90 105 Corp bucatarie inferior buc 1 2290,28 2290,28 106 Corp bucatartie superior buc 1 1390,04 1390,04 107 Corp chiuveta buc 1 410,68 410,68 108 Corp chiuveta buc 1 739,91 739,91 109 corp fix 2005 buc 4 341,85 1367,40 110 corp fix 2005 buc 4 232,50 930,00 111 corp fix biblioraft + fise 2005 buc 1 130,00 130,00 112 corp fix tip vestiar 2005 buc 2 285,00 570,00 113 covor excelent 7.2mp buc 1 500,40 500,40 114 cratita 17 l buc 2 214,19 428,38 115 cratita 29 l buc 2 285,59 571,18 116 cratita 40 l+capac buc 1 80,02 80,02 117 cratita 50l 2005 buc 1 689,80 689,80 118 cratita cu capac 2005 buc 1 153,10 153,10 119 cratita gastro 40 L/50cm buc 2 392,58 785,16 120 cratita torn cu capac buc 2 23,79 47,58 121 cub in PVC buc 6 93,51 561,06 122 cub in PVC buc 4 189,98 759,92 123 cuier 2005 buc 1 113,05 113,05 124 Cuier monte negru buc 1 129,00 129,00

Page 4

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

125 cuier special 2005 buc 1 101,15 101,15 126 cupa inghetata buc 72 5,94 427,55 127 cupa inghetata buc 30 5,94 178,14 128 Cuptor cu microunde Vortex buc 1 198,14 198,14 129 cuptor cu microunde 2005 buc 1 369,90 369,90 130 Cuptor cu microunde digital buc 1 335,92 335,92 131 cuptor cu microunde Gorenje buc 1 291,43 291,43 132 Cutie alimentara buc 1 14,00 14,00 133 Cutie alimentara buc 2 22,00 44,00 134 cutie chei buc 1 75,79 75,79 135 Cutie cu scule buc 1 589,00 589,00 136 cutie instrumente 221 AMIRO buc 1 73,51 73,51 137 cutie postala buc 1 67,83 67,83 138 cutie postala 2005 buc 1 36,00 36,00 139 Cutit buc 1 7,01 7,01 140 Cutit buc 2 8,00 15,99 141 Cutit buc 1 7,01 7,01 142 Cutit buc 1 8,00 8,00 143 cutit bucatarie 20 cm buc 1 12,81 12,82 144 cutit bucatarie tefal 20 cm buc 1 79,99 79,99 145 cutit dezosare 16 cm buc 2 9,90 19,80 146 Cutit feliat 30cm albastru buc 9 27,29 245,61 147 Cutit feliat 34cm rosu buc 1 27,29 27,29 148 cutit inox 2005 buc 15 3,19 47,85 149 cutit inox 2005 buc 1 24,99 24,99 150 cutit inox 2005 buc 9 3,32 29,88 151 cutit inox 2005 buc 5 3,19 15,95151 cutit inox 2005 buc 5 3,19 15,95 152 cutit inox 2005 buc 25 3,19 79,75 153 cutit masa Mito buc 5 2,96 14,82 154 Cutit masa Nina buc 10 4,40 44,01 155 cutit paine 31cm buc 1 6,89 6,89 156 dispenser sapun lichid inox 820 ml buc 2 110,49 220,97 157 dispenser sapun lichid inox 820ml buc 1 110,49 110,49 158 dispenser sapun lichid inox 820ml buc 1 110,49 110,48 159 dispenser sapun lichid inox 820ml buc 2 110,49 220,97 160 Dispenser solutie colac WC buc 1 139,19 139,19 161 Dispenser solutie colac WC buc 1 139,19 139,19 162 Dispenser solutie colac WC buc 1 139,19 139,19 163 Dispenser solutie colac WC buc 1 139,19 139,19 164 Dispenser solutie colac WC buc 1 139,19 139,19 165 Dispenser solutie colac WC buc 1 139,19 139,19 166 Distribuitor hartie igienica buc 2 167,40 334,80 167 Distribuitor hartie igienica buc 2 167,40 334,80 168 Distribuitor hartie igienica buc 1 167,40 167,40 169 Distribuitor hartie igienica buc 3 167,40 502,20 170 distribuitor prosop 2005 buc 1 774,63 774,63 171 distribuitor prosop 2005 buc 1 774,63 774,63

Page 5

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

172 distribuitor prosop BBC buc 1 887,22 887,22 173 distribuitor prosop BBC buc 1 887,22 887,22 174 Distribuitor rola prosop buc 1 636,12 636,12 175 Distribuitor rola prosop buc 1 636,12 636,12 176 Distribuitor rola prosop buc 1 636,12 636,12 177 Distribuitor rola prosop buc 1 636,12 636,12 178 divx-sony buc 1 951,88 951,88 179 dozator hartie minitork 2005 buc 2 101,78 203,56 180 dozator hartie minitork 2005 buc 1 113,04 113,04 181 Dozator pentru sapun lichid buc 2 129,58 259,16 182 dozator torc prosop 2005 buc 2 85,66 171,32 183 drisca cu burete buc 1 5,80 5,80 184 Dulap buc 3 1377,23 4131,69 185 dulap baie buc 2 99,99 199,98 186 Dulap biblioraft 2 usi buc 2 380,80 761,60 187 dulap birou 205/80/40 buc 1 150,00 150,00 188 Dulap bucatarie buc 1 999,94 999,94 189 Dulap camera 1,2,3, buc 3 1260,00 3780,00 190 Dulap camera 4 buc 1 760,00 760,00 191 Dulap camera 5 buc 1 1340,00 1340,00 192 dulap cani cu usa buc 1 65,00 65,00 193 dulap cani cu usa buc 1 65,00 65,00 194 dulap cani cu usa buc 1 65,00 65,00 195 dulap cani cu usa buc 1 65,00 65,00 196 Dulap colt camera 5 buc 1 980,00 980,00 197 dulap cu 1 usa 2005 buc 1 195,50 195,50 198 dulap cu 1 usa 2005 buc 2 180,00 360,00198 dulap cu 1 usa 2005 buc 2 180,00 360,00 199 dulap cu 2 usi 2005 buc 2 290,00 580,00 200 dulap cu 2 usi 2005 buc 2 290,00 580,00 201 dulap cu 2 usi 2005 buc 2 268,90 537,80 202 dulap cu 2 usi ISTPH 2005 buc 2 290,00 580,00 203 dulap cu 3usi, polite si 5sertare buc 2 1166,20 2332,40 204 Dulap cu 4 usi polita+bara buc 1 761,60 761,60 205 Dulap cu 4 usi polita+bara buc 1 827,05 827,05 206 Dulap cu ABS+polite 6usi buc 1 755,65 755,65 207 Dulap cu cadru metalic buc 1 1760,80 1760,80 208 dulap cu usi, polita, bara haine buc 1 666,40 666,40 209 Dulap cuier hol buc 1 960,00 960,00 210 dulap cuier-grupe activit. buc 1 345,10 345,10 211 dulap cuier-grupe activitati buc 1 345,10 345,10 212 dulap cuier-grupe activitati buc 1 345,10 345,10 213 dulap cuier-grupe activitati buc 1 345,10 345,10 214 dulap D195 4U GE -ISTPH 2005 buc 2 295,48 590,96 215 Dulap depozitare oale buc 1 1791,18 1791,18 216 dulap hol buc 4 490,00 1960,00 217 dulap inalt cu 2 usi buc 1 471,75 471,75 218 dulap inalt cu 2 usi gri+negru buc 3 497,73 1493,19

Page 6

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

219 dulap masa 3 pers.+3sertare buc 2 702,10 1404,20 220 dulap materiale grup activitati buc 1 549,78 549,78 221 dulap materiale-grupe activitati buc 1 549,78 549,78 222 dulap materiale-grupe activitati buc 1 549,78 549,78 223 dulap materiale-grupe activitati buc 1 549,78 549,78 224 dulap pentru seif buc 1 226,10 226,10 225 Dulap portocaliu buc 1 1465,31 1465,31 226 dulap PSI dotare 2005 buc 1 282,80 282,80 227 dulap special gri Elisse 2005 buc 1 380,80 380,80 228 dulap special gri Elisse 2005 buc 1 184,45 184,45 229 Dulap suspendat cu 4 usi buc 1 333,20 333,20 230 Dulap suspendat cu polite 6 usi buc 1 517,65 517,65 231 dulap tip biblioraft cu capac buc 1 940,10 940,10 232 Dulap-etajera suspendat 2 usi buc 1 339,15 339,15 233 Dulap-etajera suspendat 2 usi buc 1 339,15 339,15 234 Dulapuri susp.cu polite si usi buc 1 821,10 821,10 235 etajera cu 4 rafturi buc 2 278,89 557,78 236 etajera DED 190 gri 2005 buc 1 152,71 152,71 237 europubela 240 l buc 1 258,23 258,23 238 Farfurii adanci -inox buc 15 8,00 119,97 239 Farfurii adanci -inox buc 5 8,00 39,99 240 Farfurii adanci -inox buc 10 8,00 79,98 241 Farfurii desert buc 12 2,31 27,66 242 farfurii inox buc 5 2,20 11,00 243 farfurii inox buc 40 2,09 83,60 244 farfurii inox buc 8 2,20 17,60 245 farfurii inox 2005 buc 30 2,32 69,60245 farfurii inox 2005 buc 30 2,32 69,60 246 farfurii inox 2005 buc 7 2,32 16,24 247 farfurii inox 2005 buc 24 2,32 55,68 248 Farfurii intinse -inox buc 10 8,00 79,98 249 Farfurii intinse -inox buc 5 8,00 39,99 250 Farfurii intinse -inox buc 14 8,00 111,98 251 feliator 220 mm buc 1 874,53 874,53 252 Feliator mezeluri buc 1 1469,40 1469,40 253 fierastrau vert BOSCH buc 1 208,13 208,13 254 Fierastrau circular buc 1 929,10 929,10 255 Fierbator Cotta Gerh 1.7l buc 1 159,92 159,92 256 firma luminoasa buc 1 339,99 339,99 257 firma luminoasa 2005 buc 1 359,10 359,10 258 fotoliu rulant buc 1 542,47 542,47 259 Frigider 1 usa 114 LA+84 cm alb buc 1 769,90 769,90 260 Frigider 1 usa 114 LA+84 cm alb buc 1 769,90 769,90 261 Frigider 1 usa 114 LA+84 cm alb buc 1 769,90 769,91 262 frigider 2005 buc 1 999,90 999,90 263 frigider arctic 2005 buc 1 779,90 779,90 264 furculita masa Mito buc 9 1,30 11,68 265 Furculita masa Nina buc 20 1,77 35,41

Page 7

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

266 Furculite inox buc 14 8,15 114,12 267 furculite inox 2005 buc 35 1,69 59,15 268 furculite inox 2005 buc 45 1,69 76,05 269 furculite inox 2005 buc 15 1,28 19,20 270 furculite inox 2005 buc 10 1,28 12,80 271 furtun Smaragd 50m buc 1 81,62 81,62 272 galeata cu pedala 2005 buc 1 9,62 9,62 273 garnisa jaluzele verticale 2005 ml 2 52,00 78,00 274 garnisa jaluzele verticale 2005 ml 5 61,22 324,47 275 garnisa jaluzele verticale 2005 ml 8 62,66 487,49 276 gletiera inox buc 1 15,05 15,05 277 gratar rotund buc 1 59,49 59,49 278 hidrant mobi-furtun 2005 buc 1 771,12 771,12 279 Hota aspiranta Whirpool buc 1 399,90 399,90 280 imprimanta HP buc 1 1112,51 1112,51 281 imprimanta laserjet 2015 buc 1 1213,80 1213,80 282 instalatii climatizare buc 2 1524,15 3048,30 283 Interfon + 4 posturi buc 1 1488,00 1488,00 284 jaluzele exterioare 2005 mp 2 82,39 164,78 285 jaluzele orizonatale buc 2 49,21 98,42 286 jaluzele orizontale buc 2 49,21 98,42 287 jaluzele orizontale buc 1 82,67 82,67 288 jaluzele orizontale buc 1 49,21 49,21 289 jaluzele orizontale buc 12 82,67 992,04 290 jaluzele orizontale buc 1 82,67 82,67 291 jaluzele orizontale buc 2 49,21 98,42 292 jaluzele orizontale buc 2 82,67 165,34292 jaluzele orizontale buc 2 82,67 165,34 293 jaluzele orizontale buc 1 82,67 82,67 294 jaluzele orizontale buc 1 82,67 82,67 295 jaluzele orizontale aluminiu 2005 mp 3 46,75 140,25 296 jaluzele orizontale aluminiu 2005 mp 1 45,22 36,18 297 Jaluzele orizontale aluminiu cu sistem de blocare mp 2 94,63 170,33 298 Jaluzele orizontale aluminiu cu sistem de blocare mp 8 94,63 728,66 299 Jaluzele orizontale aluminiu cu sistem de blocare mp 4 94,63 359,60 300 Jaluzele orizontale aluminiu buc 2 92,85 185,70 301 Jaluzele orizontale de aluminiu ml 3 71,16 213,49 302 Jaluzele orizontale de aluminiu ml 5 71,16 355,82 303 Jaluzele orizontale de aluminiu ml 7 71,16 502,41 304 jaluzele verticale buc 1 292,78 292,78 305 jaluzele verticale 2005 mp 12 32,82 396,47 306 jaluzele verticale 2005 mp 4 31,60 121,03 307 jaluzele verticale 2005 mp 15 41,09 629,09 308 jaluzele verticale cu garnisa buc 1 154,66 154,66 309 jaluzele verticale cu garnisa buc 2 154,66 309,32 310 lada nisip buc 1 261,80 261,80 311 lada nisip buc 1 261,80 261,80 312 lampa gaz buc 1 80,00 80,00

Page 8

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

313 Lazi termoizolante mancare buc 2 1500,00 3000,00 314 Lenovo Think Pad EDGE( Laptop)) buc 2 1798,00 3596,00 315 Lighean inox buc 2 97,77 195,54 316 Lingura pentru servit inox buc 1 26,04 26,04 317 Linguri inox buc 15 9,32 139,77 318 linguri inox 2005 buc 1 1,29 1,29 319 linguri inox 2005 buc 30 1,69 50,70 320 linguri inox 2005 buc 30 1,69 50,70 321 linguri inox 2005 buc 40 1,69 67,60 322 linguri inox 2005 buc 15 1,29 19,35 323 Lingurita inox buc 35 3,53 123,69 324 Lingurita inox buc 25 3,53 88,35 325 lingurita masa Mito buc 12 1,38 16,56 326 Lingurite inox buc 30 3,47 104,16 327 Lingurite inox buc 15 3,47 52,08 328 lingurite inox 2005 buc 15 0,80 12,00 329 Marmita inox pereti dubli 10L buc 4 597,06 2388,24 330 masa inox bucatarie buc 2 1795,00 3590,00 331 masa 1200*600*750 buc 1 1200,00 1200,00 332 masa 600*600*500 buc 1 450,00 450,00 333 masa 700*600*620 buc 1 650,00 650,00 334 Masa 8 persoane cu ABS buc 1 470,05 470,05 335 masa birou 75.5/80/80 buc 1 120,00 120,00 336 masa calculator 2005 buc 1 81,52 81,52 337 masa calculator 2005 buc 1 144,35 144,35 338 masa computer fag buc 1 149,99 149,99 339 masa cu PVC buc 1 416,50 416,50339 masa cu PVC buc 1 416,50 416,50 340 Masa inox buc 1 500,00 500,00 341 masa pliabila buc 3 249,57 748,70 342 masa pt.sala mese buc 11 95,00 1045,00 343 masa retroproiector P150 buc 1 647,27 647,27 344 masca sudura buc 1 24,42 24,42 345 Masina de rontunjit colturi buc 1 1006,20 1006,20 346 Masina de spalat frontala 1000RPM buc 1 1249,90 1249,90 347 masina de spalat 2005 buc 1 1199,90 1199,90 348 Masina de spalat rufe MSFAWO62010 buc 1 1199,90 1199,90 349 masina de spalat vase buc 1 1594,48 1594,48 350 Masina de spalat vase Beko DFN6833 buc 1 1337,39 1337,39 351 Masina de spalat vase complet MSVADG6500 buc 1 1449,89 1449,89 352 Masina de spalat vase Whirlpool - buc 1 1749,90 1749,90 353 Masina de tocat carne HEINNER buc 1 251,88 251,88 354 Masina gaurit BOSCH sere PS13650RE buc 1 379,90 379,90 355 masina gaurit Einhell +percutie buc 1 139,90 139,90 356 mese gastro 2005 buc 2 196,34 392,68 357 mese negre ISTPH 2005 buc 10 118,99 1189,90 358 microfon samson Q6CL buc 3 60,00 180,00 359 minge medicinala cogelan 2kg buc 1 45,00 45,00

Page 9

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

360 mixer galvaniz.80*400 mm buc 1 13,63 13,63 361 Mixer Philips HR1623 buc 1 181,80 181,79 362 Mixer Philips HR1623 buc 1 181,80 181,80 363 Mixer vertical Gorenje buc 1 267,64 267,64 364 Monitor G700 AD buc 1 533,12 533,12 365 monitor L1753S-SF buc 1 606,90 606,90 366 monitor L1753S-SF buc 1 606,90 606,90 367 monitor L1753S-SF buc 1 606,90 606,90 368 monitor L192WS - SN buc 1 678,30 678,30 369 monitor L192WS-SN buc 1 678,30 678,30 370 Monitor LCD buc 2 424,08 848,16 371 Monitor LG 18,5 inch buc 1 405,48 405,48 372 Monitor LG 18,5 inch buc 1 405,48 405,48 373 Multifunctional Laser HP Pro 400 M425DW buc 1 2418,00 2418,00 374 nivela cu magnet buc 1 18,14 18,14 375 Oala inox 13 litri + capac inox buc 1 295,12 295,12 376 oala inox 15 l 2005 buc 1 164,46 164,46 377 oala inox 25 l 2005 buc 1 184,27 184,27 378 oala inox 40 l 2005 buc 2 320,11 640,22 379 oala inox cu capac 2005 buc 1 262,50 262,50 380 oala termica 20l inox buc 4 699,60 2798,39 381 oglinda 2005 buc 1 33,44 33,44 382 pahar apa Montblanc 6 buc buc 1 9,21 9,21 383 pahar apa montblanc-6buc./set buc 1 9,21 9,21 384 Pahare apa Kyknos buc 12 2,08 25,00 385 Palet cleanroom alb buc 1 371,01 371,01 386 Palet gri-inchis buc 5 174,59 872,96386 Palet gri inchis buc 5 174,59 872,96 387 Paleta buc 1 12,03 12,03 388 Paleta inox buc 2 22,23 44,46 389 panou chei 2005 buc 1 112,57 112,57 390 panou pentru chei 24 chei buc 1 130,23 130,23 391 PC i5-4570, chipset H81, 4GB DDR3,HDD500GB,DVD-buc 1 2094,36 2094,36 392 PC i5-4570, chipset H81, 4GB DDR3,HDD 500GB,DVDbuc 1 2094,36 2094,36 393 PC i5-4570, chipset H81, 4GB DDR3,HDD500GB,DVD-buc 1 2094,36 2094,36 394 peninsula birouri tip semicerc buc 2 226,10 452,20 395 pitic exterior essex inox buc 1 89,99 89,99 396 pitic exterior essex inox buc 7 89,99 629,93 397 plafoniera buc 2 16,31 32,62 398 Plasa mobila tip usa buc 1 326,50 326,50 399 plasa tintari 2005 buc 1 126,72 126,72 400 plasa tintari 2005 buc 1 383,33 383,33 401 plasa tintari 2005 buc 1 63,36 63,36 402 plase insecte buc 4 275,70 1102,80 403 Plita electrica buc 1 84,00 84,00 404 Plita incorporabila inox Whirpool buc 1 429,86 429,86 405 Plita incorporabila Whirlpool buc 1 424,99 424,99 406 polizor unghiular BOCH 2005 buc 1 611,99 611,99

Page 10

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

407 Polonic 0,12L buc 1 40,94 40,94 408 Polonic 0,25L buc 3 49,35 148,04 409 Polonic 0,25L buc 1 49,35 49,34 410 Polonic 0,25L buc 1 49,35 49,35 411 polonic gastro buc 2 29,74 59,48 412 Polonic inox buc 2 12,03 24,06 413 polonic inox 2005 buc 2 16,49 32,98 414 polonic supa Bianca buc 2 11,65 23,30 415 Pompa C.Tacsi buc 1 1331,19 1331,19 416 Pompa de gradina GP1200(TP03020) buc 1 289,00 289,00 417 Pompa electrica AC 220V buc 1 89,99 89,99 418 Portionator inox inghetata buc 2 29,14 58,29 419 Portionator inox inghetata buc 1 29,14 29,14 420 prelungitor 2005 buc 1 8,99 8,99 421 prelungitor 5m buc 1 22,60 22,60 422 prelungitor 6 prize 5 m buc 2 15,15 30,30 423 prelungitor 6 prize+protectie buc 1 46,64 46,64 424 prelungitor cu bloc 5P buc 1 33,24 33,24 425 prelungitor cu bloc 5P buc 1 33,24 33,24 426 prelungitor cu bloc 5P buc 1 33,24 33,23 427 prelungitor cu bloc 5P buc 1 33,24 33,24 428 Pupitre buc 7 350,42 2452,97 429 pupitre scolare buc 4 100,00 400,00 430 pupitre scolare buc 8 100,00 800,00 431 pupitre scolare buc 7 100,00 700,00 432 pupitre scolare buc 6 100,00 600,00 433 puprite scolare buc 8 100,00 800,00433 puprite scolare buc 8 100,00 800,00 434 radiator Alaska 2005 buc 2 130,78 261,56 435 radio cu CD buc 1 149,82 149,82 436 raft 2005 buc 5 139,90 699,50 437 raft birou buc 2 170,00 340,00 438 raft Euroki buc 1 144,90 144,90 439 raft metalic 2005 buc 3 35,69 107,07 440 raft metalic 2005 buc 7 11,50 80,50 441 raft metalic 3 polite 2005 buc 2 490,38 980,76 442 raft metalic 4 polite 2005 buc 1 584,42 584,42 443 raft R195GE 2005 buc 1 109,00 109,00 444 Rafturi metalice buc 10 652,45 6524,45 445 razatoare 4 fete buc 1 24,48 24,48 446 razatoare 4 lame buc 1 630,00 630,00 447 Razatoare inox buc 2 25,38 50,76 448 Razatoare inox buc 1 19,03 19,03 449 Razatoare mandolina buc 1 241,80 241,80 450 reductie 2005 buc 1 65,45 65,45 451 Robot bucatarie Bosch MCM20055/755/W55 buc 1 288,80 288,80 452 rola furtun hidrant 2005 buc 2 214,20 428,40 453 Rolete textile tip Lagoon buc 2 374,61 749,21

Page 11

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

454 Rolete textile tip Lagoon buc 1 345,75 345,75 455 Rolete tip Plus Lagoon dim.0.49x1.61 buc 1 158,40 158,40 456 Rolete tip Plus Lagoon dim.0.86x1.61 buc 1 229,41 229,41 457 rotopercutor 2005 buc 1 989,16 989,16 458 Saltea FTM 200/100 buc 1 743,01 743,01 459 Saltea gonflabila 99cmx191cmx42cm 6672 buc 1 99,89 99,89 460 Saltea gonflabila 99cmx191cmx42cm 6672 buc 1 99,89 99,89 461 Saltea gonflabila 99cmx191cmx42cm 6672 buc 1 99,89 99,89 462 saltea PVC buc 4 222,74 890,96 463 sarpe desfundat conducte 2005 buc 1 11,53 11,53 464 Satar profesional buc 1 142,60 142,60 465 scara buc 1 239,90 239,90 466 scara 3 trepte buc 1 82,79 82,79 467 scara 8 nivele otel buc 1 130,78 130,78 468 Scara aluminiu 4 trepte buc 1 125,88 125,88 469 scara metalica 3 trepte buc 1 99,99 99,99 470 Scara tip ADJ 90/70 buc 1 1750,25 1750,25 471 scaun directorial buc 1 118,99 118,99 472 scaun fix piele 2005 buc 2 59,49 118,98 473 scaun fix piele 2005 buc 4 59,49 237,96 474 scaun fix visiniu 2005 buc 12 33,31 399,72 475 scaun fix visiniu 2005 buc 4 33,31 133,24 476 scaun iso lemn buc 10 112,88 1128,80 477 scaun iso lemn buc 20 45,70 914,00 478 Scaun iso lemn buc 2 75,01 150,02 479 Scaun iso lemn buc 9 82,00 738,00 480 Scaun iso lemn buc 10 82,00 820,01480 Scaun iso lemn buc 10 82,00 820,01 481 Scaun iso lemn buc 3 75,01 225,02 482 Scaun iso lemn buc 7 82,00 574,00 483 Scaun iso lemn buc 4 82,00 328,00 484 Scaun iso lemn buc 3 75,01 225,02 485 Scaun iso lemn buc 2 75,01 150,02 486 Scaun iso lemn buc 2 82,00 164,00 487 Scaun iso lemn buc 40 75,01 3000,30 488 Scaun iso lemn buc 8 82,00 656,01 489 Scaun metalic buc 1 250,00 250,00 490 Scaun metalic buc 9 250,00 2250,00 491 scaun pliant grena PVC buc 1 74,99 74,99 492 scaun pliant grena PVC buc 1 74,99 74,99 493 Scaun thonet/s buc 15 90,00 1349,99 494 Scaun thonet/s buc 13 75,00 974,94 495 Scaun Torino buc 4 183,89 735,57 496 Scaun Victoria 2005 buc 1 114,06 114,06 497 Scaun vizitator fix textil buc 3 53,48 160,45 498 Scaun vizitator fix textil buc 2 53,48 106,97 499 scaune lemn buc 8 55,81 446,48 500 Scaune lemn buc 2 59,49 118,98

Page 12

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

501 scrumiera inox buc 1 107,09 107,09 502 Semimasca 6200 buc 1 74,40 74,40 503 Serv.masa 60 piese alb-rosu set 2 356,88 713,76 504 serv.masa 30ps Riviera set 1 88,62 88,62 505 servici cafea 12 piese 160ml buc 2 48,97 97,94 506 servici cafea 12 piese 280ml buc 2 61,87 123,74 507 set 2 lighene rotunde buc 1 19,81 19,81 508 Set 5 vase emailate cu capac sticla set 1 75,59 75,59 509 Set 5 vase emailate cu capac sticla set 1 75,59 75,59 510 set cafea buc 1 23,79 23,79 511 Set chei inel.2G #0039295 buc 1 59,99 59,99 512 Set montare parchet laminat buc 1 59,90 59,90 513 set protectie buc 5 41,64 208,20 514 seviciu masa buc 1 59,49 59,49 515 sigla din polistiren buc 1 809,20 809,20 516 sistem de alarma 2005 buc 1 750,00 750,00 517 sistem de blocare 2005 buc 6 9,95 59,70 518 sistem PC calculator buc 1 1023,40 1023,40 519 sistem server HP ML110 buc 1 1796,90 1796,90 520 Sisteme de blocare buc 13 21,90 284,68 521 Sisteme de blocare buc 4 21,90 87,59 522 Sisteme de blocare buc 7 21,90 153,29 523 Sonerie fara fir CON buc 1 204,60 204,60 524 Spalator cu presiune PW1700 buc 1 588,40 588,40 525 Spumiera 10cm buc 1 39,89 39,89 526 Spumiera 14cm buc 1 54,59 54,59 527 Spumiera 14cm buc 3 54,59 163,78527 Spumiera 14cm buc 3 54,59 163,78 528 stampila portabila buc 1 115,00 115,00 529 stampila CFP 2005 buc 1 43,57 43,57 530 stampila printer 10 2005 buc 1 14,43 14,43 531 stampila rotunda buc 1 100,00 100,00 532 stampila T1 4912 buc 1 45,00 45,00 533 stampila T146040 buc 1 76,00 76,00 534 stampila -vizat buc 1 33,00 33,00 535 stativ jardiniere 50-80cm buc 2 124,90 249,80 536 stetoscop cardiology III buc 1 593,00 593,00 537 stingator 2005 buc 4 10,90 43,60 538 stingator 2005 buc 1 14,12 14,12 539 stingator 2005 buc 3 12,51 37,53 540 Stingator G3 Buc 2 195,92 391,84 541 stingator G6 buc 1 339,15 339,15 542 stingator P6 buc 1 101,15 101,15 543 stingator P6 buc 1 101,15 101,15 544 stingator P6 buc 1 101,15 101,15 545 stingator P6 buc 1 101,15 101,15 546 stingator P6 buc 1 101,15 101,15 547 Stingator P6 Buc 3 80,60 241,80

Page 13

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

548 Strecuratoare buc 1 16,00 16,00 549 strecuratoare inox buc 1 11,89 11,89 550 Strecuratoare inox cu maner buc 1 96,72 96,72 551 strecurator 2005 buc 1 31,54 31,54 552 Strecuratore buc 1 26,00 26,00 553 sucitor buc 1 9,39 9,39 554 suport alb pt. cani 2005. buc 1 9,50 9,50 555 Suport cu role buc 2 52,08 104,16 556 Suport de brad buc 1 39,99 39,99 557 suport dozator minitork 2005 buc 1 80,68 80,68 558 suport imprimanta -hartie buc 2 113,05 226,10 559 Suport prosop hartie buc 1 9,92 9,92 560 Suport sertar buc 1 7,01 7,01 561 Suport sertar inox buc 2 14,88 29,76 562 Suport tacamuri buc 2 24,80 49,60 563 Suport vase inox +tava inox buc 1 197,90 197,90 564 Sursa UPC curent buc 1 241,57 241,57 565 sursa UPS AEC STAR 1000VA buc 1 590,24 590,24 566 sursa UPS AEC STAR 500VA buc 1 234,43 234,43 567 Sursa UPS Tacsi buc 1 372,00 372,00 568 surubelnita Bosch buc 1 796,76 796,76 569 surubelnita lata 3.5*100 buc 1 8,21 8,21 570 surubelnita lata 5.5*125 buc 1 11,83 11,83 571 tabla magnetica buc 1 536,55 536,55 572 tabla magnetica Universal buc 1 536,55 536,55 573 tabla pluta 100*150 buc 1 415,69 415,69 574 tabla pluta 100*150 buc 1 415,69 415,69574 tabla pluta 100 150 buc 1 415,69 415,69 575 Tacamuri inox 24buc/set set 2 79,99 159,98 576 tava cu capac 35*26cmc buc 2 36,88 73,76 577 tava dreptunghiulara 2005 buc 1 61,88 61,88 578 tava inox buc 8 180,00 1440,00 579 Tava inox servire buc 1 60,76 60,76 580 Tava inox servire buc 1 60,76 60,76 581 tava pizza tabla 2005 buc 4 9,00 36,00 582 tava pizza teflon 36cm 2005 buc 4 19,99 79,96 583 Tava servit buc 25 12,03 300,70 584 tavi copt 2005 buc 2 25,54 51,08 585 tavi copt 2005 buc 2 27,01 54,02 586 teava refulare 2005 buc 2 70,81 141,62 587 telecomanda buc 1 132,68 132,68 588 telecomanda buc 1 132,68 132,68 589 telecomanda buc 1 132,68 132,68 590 telecomanda buc 1 132,68 132,68 591 telecomanda buc 1 132,68 132,68 592 Telefon buc 1 69,99 69,99 593 telefon analogic Panasonic buc 1 46,40 46,40 594 telefon fix panasonic buc 1 44,02 44,02

Page 14

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor U.M. Stoc

curent Preţ

unitar Valoarea

de inventar

595 telefon fix Panasonic buc 1 44,02 44,02 596 telefon fix Panasonic buc 1 44,02 44,02 597 telefon fix Panasonic buc 1 44,02 44,02 598 telefon Panasonic 2005 buc 1 47,96 47,96 599 Telefon Panasonic KX-T7730 buc 1 445,10 445,10 600 Telefon Panasonic KX-TS880FXW buc 1 219,00 219,00 601 telefon Samsung 2005 buc 1 63,00 63,00 602 Teansiometru Sendo buc 1 270,00 270,00 603 Termometru frigider buc 8 8,00 64,00 604 Termos buc 2 34,71 69,42 605 tigaie 32 cm buc 2 47,59 95,18 606 tigaie cu maner 2005 buc 1 67,24 67,24 607 tigaie mare 2005 buc 1 277,50 277,50 608 Tocator buc 2 16,00 31,99 609 Tocator galben buc 2 60,76 121,52 610 Tocator rosu buc 2 60,76 121,52 611 Tocator verde buc 2 60,76 121,52 612 tomberon tip Euro 240l 2005 buc 2 130,78 261,56 613 Trusa sanitara buc 1 216,00 216,00 614 Trusa sanitara buc 1 216,00 216,00 615 Trusa sanitara buc 1 216,00 216,00 616 unit.centrala PC Sempron 2005 buc 1 1053,31 1053,31 617 UPS APC BK 500 buc 1 534,44 534,44 618 UPS APC BK 500 buc 2 534,44 1068,88 619 UPS APC BE Buc 1 474,92 474,92 620 UPS APC BE Buc 1 474,92 474,92 621 usa pliabila 2005 buc 1 450,00 450,00621 usa pliabila 2005 buc 1 450,00 450,00 622 uscator vesela buc 1 23,79 23,79 623 Usi Dulap buc 1 690,68 690,68 624 ventilator cu picior buc 1 119,00 119,00 625 Zdrobitor legume buc 1 10,07 10,07

305.323,63

Director Contabil şef Laila Onu Simona Roman

TOTAL bunuri mobile (mijloace fixe şi obiecte de inventar)

Page 15