keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 434/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Amenajare campus scolar" la Scoala Generala nr.9, bv. L.Rebreanu, nr.35, Timisoara

27.11.2007

Hotararea Consiliului Local 434/27.11.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Amenajare campus scolar" la Scoala Generala nr.9, bv. L.Rebreanu, nr.35, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-25810/19.11.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Amenajare campus scolar"la Scoala Generala nr.9, bv.L.Rebreanu, nr.35, Timisoara, conform proiectului nr.16/2007 intocmit de SC 'ZAM GRUP" SRL si pus la dispozitia Primariei Timisoara cu titlu gratuit, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PH._campus_scolar_gen.9.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU APROBAT SERVICIUL TEHNIC EDILITATE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2007- 25810/19.11.2007 REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „AMENAJARE CAMPUS SCOLAR" la Şcoala Generală nr. 9 ,bv. L. Rebreanu nr..35 Clădirea Şcolii generale nr. 9 ,Timişoara este amplasată între strada Eneas şi bv. L. Rebreanu , avînd în prezent adresa pe ,bv. L. Rebreanu nr..35 . Clădirile care deservesc destinaţia specială de şcoală a incintei sunt ; clădirea sălilor de clasă şi clădirea săli de sport. Clădirea şcolii este formată dintr-o construcţie cu regim de parter şi două nivele cuprinzînd 14 săli de clasă , sală profesiorală,laborator, atelier şi grupuri sanitare ,avînd o suprafaţă construită de 757 mp şi o suprafaţă desfăşurată de 1514 mp iar sala de sport are o suprafaţă construită de 186mp. În baza Deciziei 116 /05.11.2003 a Guvernului României Comisia Specială de Retrocedare a unor Imobile care au aparţinut Cultelor Religioase din România s-a procedat la predarea – preluarea imobilului compus din construcţii împreună cu terenul aferent ( Liceul de Arte Plastice) situat în municipiul Timişoara , bv. M. Eminescu nr.2 înscris în CF col. 27 transcris în CF 13144, transcris în CF 114360, top. 14,15. Decizia a fost atacată de către de Liceul de Arte Plastice Timisoara în instanţă şi prin Decizia civilă 390/PI/21.09.2004 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în dosarul 1313/CA /2004 s-a respins acţiunea formulată de Liceul de Arte Plastice Timisoara şi a rămas definitivă şi irevocabilă prin Decizia 4036/18.07.2005 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti pronunţată în dosarul 8622/2004. Menţionăm că prin Protocolul de predare-primire nr. SC2005-758/16.01.2006 Primăria Municipiului Timisoara transferă Fundaţiei Caritatea Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România Cultul Mozaic imobilul compus din construcţii împreună cu terenul aferent ( Liceul de Arte Plastice) situat în municipiul Timişoara , bv. M. Eminescu nr.2 înscris în CF col. 27 transcris în CF 13144, transcris în CF 114360, top. 14,15. În acest sens Ministerul Educaţiei şi Culturii a aprobat tema proiect « Amenajarea campusului scolar » la Şcoala Generală nr. 9 ,bv. L. Rebreanu nr..35. Conform studiului de fezabilitate rezultă o construcţie in regim P+2E+M în incinta unităţii avînd o suprafaţa construită totala de 3580,00mp iar suprafaţa desfăşurată nou construită de 8614,00mp . Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit de către SC”ZAM GRUP”SRL si pus la dispozitia Primariei Timisoara cu titlul gratuit.

Eşalonarea investiţiei : 2008-2011 Durata de realizare a investiţiei: 36 luni P r o p u n e m: 1. Aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „ AMENAJARE CAMPUS SCOLAR" la Şcoala Generală nr. 9 ,bv. L. Rebreanu nr..35 în valoare de 13.050.068,00 LEI , conform Studiului de Fezabilitate întocmit de SC’ ZAM GRUP ”SRL cu principalii indicatori tehnico- economici prevăzuţi în anexa la prezentul 2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2008-2009.

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate si a investiţiei.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma REFERENT DE SPECIALITATE, Avizat: sing.Petru Păvan SERVICIUL JURIDIC,

ANEXĂ LA HOTĂRAREA NR. Indicatori Tehnico- economici pentru realizarea investiţiei " AMENAJARE CAMPUS SCOLAR" la Şcoala Generală nr. 9 ,bv. L. Rebreanu nr..35 DEVIZUL GENERAL 4.2 STUDII,PROIECTE,TAXE SI AVIZE 1.131.183,60 LEI 4.3 LUCRĂRI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 11.657.909,80 LEI 4.7 ALTE CHELTUIELI NEPREVAZUTE 260.974,60 LEI TOTAL 13.050.068,00 LEI

5. PRINCIPALII INDICATORI

Valoare de investiţie este de 13.050.068,00 LEI Eşalonarea investiţiei : Proietare –2008 Execuţie –2008- 2011 durata de realizare a investiţiei :36 luni

6. AVIZE SI ACORDURI

- Aviz privid oportunitate obiectivului emis de organele în drept - Aviz de mediu - aviz CNCAN

DIRECTOR ŞEF SERVICIU Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ing. Marius Duma REFERENT DE SPECIALITATE, sing.Petru Păvan