keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 426/03.10.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare Str. Bârsei"

03.10.2006

Hotararea Consiliului Local 426/03.10.2006
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare Str. Bârsei"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul nr. SC2006 - 17295/ 31.08.2006 al l Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 alin. 2, lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr.- 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Bârsei", conform proiectului nr. W-4406 întocmit de SC CosMun West SRL, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local pe anul 2007.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PĂŞCUŢĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_SF_Str._Barsei.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2006 - ________ din _______________

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

"AMENAJARE STR. BÂRSEI"

Direcţia Edilitară are în program întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “Amenajare str.Bârsei”.

Strada Bârsei este situată în zona de sud a oraşului şi este amplasată perpendicular pe strada Emil Zola, fiind mărginită pe partea estică de strada Barbu Lăutaru, iar pe partea vestică are caracter de drum înfundat în zona intersecţiei cu strada Secerii. Această stradă are o lungime totală de 385 m şi cuprinde trei sectoare distincte. Pe sectorul 1, între str. Barbu Lăutaru şi str. Emil Zola pe o lungime de 125 m, strada are un carosabil din pământ peste care au fost aşternute diverse materiale (piatră spartă, materiale din demolări, balast) care nu pot fi considerate materiale refolosibile ca fundaţie pentru viitorul drum.

Al doilea sector cu o lungime de 180 m, între str. Emil Zola şi str. Secerii, are un carosabil de 8,50 m lăţime cu piatră spartă

Stratul de piatră spartă este în grosime de 20...25 cm şi va fi folosit ca fundaţie la realizarea structurii rutiere a noului drum.

Sectorul 3 are o lungime de 80 m între strada Secerii şi capătul străzii. În această zonă carosabilul existent este de 6,00 m realizat din pietruire şi un tratament bituminos. Carosabilul este încadrat cu borduri din beton. Zona de capăt în lungime de 16,00 m nu este amenajată.

Pe ambele părţi ale fronturilor clădite, în multe zone există trotuare de 1,00...1,50 m lăţime din plăci de beton. Există zone în care trotuarele lipsesc. Trotuarele existente sunt degradate şi este necesară refacerea lor.

Studiul de fezabilitate se realizează în vederea creerii unor condiţii corespunzătoare desfăşurării circulaţiei pietonilor şi autovehiculelor pe tot parcursul anului, din punct de vedere al confortului şi siguranţei utilizatorilor.

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei rezultă din cele menţionate mai sus, la acestea mai trebuie adăugat şi faptul că lucrările necesare colectării şi evacuării apelor de suprafaţă sunt inexistente, strada având introduse reţele de gospodărie subterană (apă, canalizare, gaz etc.). Prin realizarea unei îmbrăcăminţi bituminoase moderne din beton asfaltic şi amenajarea unui carosabil de 6,00 m lăţime, corespunzător unei străzi de categoria a III-a, se asigură o circulaţie corespunzătoare pe acestă stradă atât pentru autovehicule cât şi pentru pietoni şi o evacuare corespunzătoare a apelor de suprafaţă. Descrierea funcţională şi tehnologică Strada Bârsei este parţial din pământ, parţial pietruită şi parţial cu tratament bituminos pe o lăţime de 6,00 m. Prin tema de proiectare se solicită realizarea unei străzi colectoare de categoria III-a clasa de importanţă C cu următoarele elemente geometrice: parte carosabilă 6,0 m şi trotuare de 1,50 m. În cadrul proiectului este curpinsă şi amenajarea acceselor în incinte. Viteza de circulaţie este de 30 km/h ţinând cont de caracterul străzii. Corecţiile sunt legate de linia roşie a părţii carosabile, prin aceasta urmărindu-se realizarea scurgerii apelor în corelare cu accesele la imobilele existente.

Apele meteorice de pe suprafaţa carosabilă cât şi de pe trotuare sunt preluate de gurile de scurgere de pe partea carosabilă, iar de acolo vor fi dirijate spre canalizare. În profil transversal strada se realizează cu profilul transversal sub formă de acoperiş cu panta transversală de 2,5 %, iar trotuarele au panta transversală de 1 % spre zona verde. După execuţia carosabilului se vor realiza marcaje la sol şi va fi completată semnalizarea prin indicatoare rutiere. Caracteristicile principale ale construcţiilor Principalele lucrări ce urmează a fi executate sunt: - realizarea platformei părţii carosabile; - realizarea suprastructurii rutiere;

- proiectarea dispozitivelor de colectare şi evacuare a apelor; - realizarea trotuarelor; - realizarea acceselor în incinte; - amenajare zone verzi.

Pentru reglementarea circulaţiei rutiere şi pietonale în zonă se prevăd lucrări de marcaje şi indicatoare rutiere conform reglementărilor în vigoare. Structura constructivă.

Strada Bârsei are o parte carosabilă parţial din pământ, parţial pietruită şi parţial cu tratament bituminos. Pe primul sector se va realiza o structură rutieră nouă cu îmbrăcăminte bituminoasă pe strat suport de piatră spartă şi fundaţie din balast. Pe sectorul 2 se va reprofila piatra spartă existentă şi după aducerea la cotă a armăturilor se va aşterne îmbrăcămintea bituminoasă. Pe sectorul cu tratament bituminos se vor înlocui bordurile de încadrare din beton şi se va aşterne o îmbrăcăminte bituminoasă peste stratul suport existent. Elementele geometrice în profil transversal solicitate de beneficiar pentru această stradă corespund unei străzi colectoare, adică o stradă de categoria a III-a şi anume: - partea carosabilă 6,00 m; - panta transversală 2,5 %; - trotuare 1,50 m. Realizarea suprastructurii Prin tema de proiectare s-a solicitat de beneficiar ca pe acestă stradă să se realizeze o îmbrăcăminte bituminoasă din beton asfaltic.

Pe sectorul de carosabil nou se prevede: - 4 cm beton asfaltic B.A. 16; - 6 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 25; - 20 cm piatră spartă; - 20 cm balast; - 7 cm strat filtrant nisip. Pe sectorul carosabil piatră spartă:

- 4 cm beton asfaltic B.A. 16; - 6 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 25;

- 5 cm piatră spartă – strat egalizare. Pe sectorul carosabil tratament bituminos: - 5 cm B.A.16 – strat de uzură. Trotuare: - 6 cm dale din beton; - 2 cm nisip; - 15 cm balast. Accese: - 8 cm dale din beton; - 2 cm nisip; - 15 cm balast.

Scurgerea şi evacuarea apelor Scurgerea apelor de suprafaţă de pe zona străzii se realizează prin gurile de scurgere de la marginea părţii carosabile şi prin rigole care se formează între carosabil şi bordura ridicată. Pentru uşurarea evacuării apelor la marginea părţii carosabile s-a prevăzut a se

executa rigole din beton. Partea carosabilă s-a proiectat cu o pantă transversală de 2,5 %. Trotuarele s-au proiectat cu o pantă a părţii carosabile de 1,0 % spre zonele verzi.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare str.Bârsei” este estimată la 842 830 RON.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate “Amenajare str.Bârsei”se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2006, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

Atasament: Anexa_-_SF_Str._Barsei.pdf

Anexa HCL nr............. din............. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Conform documentaţiei Studiu de fezabilitate nr.W-4406 „Amenajare str.Bârsei Timişoara” întocmită de S.C. CosMun West S.R.L.,principalii indicatori tehnico- econmici ai investiţiei sunt:

Valoarea totală a investitiei: 842.830 lei din care construcţii montaj: 732.130 lei

Durata de realizare a investiţiei: 2,0 luni Capacităţi: - carosabil 2639 m2 - trotuare 1110 m² - accese 445 m²

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ Ing. DUMITRU ANDOR

ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF BIROU, CONSILIER Ing. IOAN GANCIOV Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES