keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 425/03.10.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Amenajare strada Olarilor"

03.10.2006

Hotararea Consiliului Local 425/03.10.2006
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Amenajare strada Olarilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006-13868/12.07.2006 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei deUrgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 alin.2 lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Olarilor", conform proiectului nr.DP-909-2006 întocmit de SC DRUM PROIECT SRL, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local pentru 2007.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PĂŞCUŢĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_SF_Str._Olarilor.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr...................... din...............

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

“AMENAJARE STRADA OLARILOR”

Direcţia Edilitară are în program întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “Amenajare str.Olarilor”.

Amplasamentul investiţiei: Zona de sud-est a Municipiului Timişoara.Amenajarea rutieră şi pietonală a străzii Olarilor este posibilă ca urmare a faptului că s-au realizat lucrările de modernizare şi extindere la gospodăria subterană, prin introducerea reţelelor de apă, canalizare, gaze naturale, etc .

Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului care urmează a fi ocupat de investiţie: Terenul pe care se vor executa lucrările propuse în documentaţie, în suprafaţă de 0,6

ha, aparţin domeniului public. Caracteristicile principale ale construcţiilor: Strada Olarilor este cuprinsă între strada Calaea Buziaşiului (la sud) şi strada Chervereş (la nord). Strada are o lungime de 685,65 m. Strada are atât în plan cât şi în profil transversal trei sectoare distincte, astfel :

Primul sector este cuprins între Calea Buziaşului şi strada de beton existentă care face legătura între Calea Buziaşului şi platforma industrială din apropiere. Sectorul proiectat are o lungime de 200,60 m. Pe acest sector prospectul stradal prezintă următoarele caracteristici: • 9,50…12,30 m. distanţa dintre fronturile clădite; • 3,50…4,00 m. cale rutieră de pământ; • zone verzi laterale cu lăţimi variabile 1,0…1,50 m • 0,80…1,10 m. trotuar din dale sau beton(local) alipite frontului clădit, pe partea

estică a străzii; Axa căii rutiere proiectate se va afla în aliniament pe întreg sectorul proiectat se va

face abstracţie de la axa caii de pământ care nu poate fi urmărită pentru realizarea unui prospect stradal .

Pe toată lungimea sectorului se vor amenaja accesele rutiere la imobile, trotuarele existente (din dale sau din pământ) se vor reface integral , iar în zonele verzi adiacente carosabilului se vor planta pomi, şi se vor reface suprafeţele verzi.

În zona trecerilor de pietoni, trotuarul se va executa cu racord la nivelul carosabilului pentru a uşura circulaţia pietonilor şi în special a persoanelor cu handicap locomotor.

Al doilea sector este cuprins de la calea de beton până la strada Arh. Cornel Liuba. Sectorul proiectat are o lungime de 426,20 m. Pe acest sector prospectul stradal prezintă următoarele caracteristici: • 9,50…12,80 m. distanţa dintre fronturile clădite; • 5,50…6,00 m. cale rutieră de pământ; • zone verzi laterale cu lăţimi variabile 1,0…2,00 m • 0,80…1,50 m. trotuare din dale sau beton(local) alipite frontului clădit. Axa căii rutiere proiectate se va afla în aliniament pe întreg sectorul proiectat, va

urmării axa caii de pământ existentă care se află în aliniament.

Pe toată lungimea sectorului se vor amenaja accesele rutiere la imobile, trotuarele existente (din dale sau din pământ) se vor reface integral , iar în zonele verzi adiacente carosabilului se vor planta pomi, şi se vor reface suprafeţele verzi.

În zona trecerilor de pietoni, trotuarul se va executa cu racord la nivelul carosabilului pentru a uşura circulaţia pietonilor şi în special a persoanelor cu handicap locomotor.

Al treilea sector este cuprins de la strada Arh. Cornel Liuba, până la strada Cheverş. Pe acest sector prospectul stradal prezintă următoarele caracteristici: • aprox 5,00 m. distanţa dintre parcele, ; • 5,50 cale rutieră de pământ; • zone verzi laterale cu lăţimi variabile 1,0…2,00 m • pe acest sector nu există trotuar amenajat; Axa căii rutiere proiectate se va afla în aliniament pe întreg sectorul proiectat se va

face abstracţie de la axa caii de pământ care nu poate fi urmărită pentru realizarea unui prospect stradal .

Pe acest sector din stradă datorită distanţei mici între parcele nu se vor amenaja trotuare.

Totodată pe toate sectoarele proiectate, se vor executa lucrările pentru semnalizare rutieră verticală prin intermediul indicatoarelor de circulaţie rutieră.

Pentru primul sector în lungime de 200,60 m în profil transversal strada va avea următoarele caracteristici:

Lăţimea părţii carosabile a străzii va fi de 4,00 m. Trotuarul pe primul sectorul proiectat vor avea o lăţime de 1,20 m. Zonele verzi vor

avea lăţimi variabile, şi vor mărginii partea carosabilă de ambele părţii. Pentru al doilea sector în lungime de 426,20 m în profil transversal strada va avea

următoarele caracteristici: Lăţimea părţii carosabile a străzii va fi de 6,00 m. Trotuarele pe sectorul proiectat vor avea o lăţime de 1,50 m pe partea sudică şi 1,20m

pe partea nordică a străzii. Zonele verzi vor avea lăţimi variabile, pe partea sudică vor fi puse între carosabil şi trotuare iar pe cea nordică intre trotuare şi frontul construit.

Pentru al treilea sector în lungime de 58,85 m în profil transversal strada va avea următoarele caracteristici:

Lăţimea părţii carosabile a străzii va fi de 3,50 m. Pe acest sector nu se vor amenaja trotuare datorită distanţei mici între parcele care nu pot permite realizarea prospectului stradal.

Carosabilul se va executa cu pante transversale cu valori 2,0…2,5%, carosabilul va fi realizat cu pantă unică sau cu două pante transversale în funcţie de profil. Lângă bordura de încadrare se prevede realizarea unei rigole din beton pentru a uşura evacuarea apelor pluviale în profil longitudinal.

Profilul longitudinal al întregii străzii, va fi proiectat astfel ca să se asigure dirijarea apelor meteorice spre gurile de scurgere proiectate, asigurând lungimi cât mai mari ale pasului de proiectare. Scurgerea apelor de pe partea carosabilă se va face prin intermediul pantelor transversale spre rigolele carosabile, care în profil longitudinal vor urmării evacuarea apelor pluviale spre gurile de scurgere.

Gurile de scurgere vor fi racordate la sistemul de colectare a apelor pluviale prin căminele de vizitare. Structura rutieră:

Pe toate sectoarele proiectate ale străzii se va proiecta un carosabil nou cu următoarea structură rutieră:

• 4,0 cm strat de uzură din BA16; • 6,0 cm strat de legătură din BAD25; • 20 cm strat de bază din piatră spartă [15…25mm.;40..63mm.;63…90mm.] • 25 cm fundaţie din balast cilindrat;

• 7 cm strat izolator din nisip pilonat; Trotuarele noi şi accese spre imobile se vor proiecta cu următoarea structură rutieră: • 3,0 cm strat de uzură din BA8; • 10,0 cm beton de ciment B; • 10,0 cm balast; Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare str.Olarilor” este estimată la

1.323.916,66 RON, reprezentând 374.101,97 euro. Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate “Amenajare str.Olarilor”

se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2006, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

Atasament: Deviz_-_SF_Str._Olarilor.pdf

ANEXA LA HCL nr………din………. DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei

Amenajare Strada Olarilor

Valoare (inclusiv TVA) Nr. crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli Totală Supusă licitaţiei

Lei (RON) Euro Lei (RON) Euro

PARTEA I

1. Capitolul 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

2. 1.1.Obţinerea terenului 3. 1.2.Amenajarea terenului 4. 1.3.Amenajări pentru protecţia mediului

5. Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare oboectivului

6. Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

7. 3.1. Studii de teren, geo,topo 1.205,00 341,27 1.205,00 341,27 8. 3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri 9. 3.3. Cheltuieli pentru proiectare 23.458,95 6.643,90 23.458,95 6.643,90

10. 3.4. Cheltuieli pentru organizare licitaţii 1.000,00 283,21 11. 3.5. Verificare proiect 703,77 199,32 703,77 199,32

3.6. Asistenţă tehnică , consultanta 3.000,00 849,64 3.000,00 849,64

12. Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

13. 4.1. DO 1 Lucrări rutiere 1.172.947,30 332.194,99 1.172.947,30 332.194,99 14. Total cheltuieli pentru investiţia de bază 1.172.947,30 332.194,99 1.172.947,30 332.194,99

15. Capitolul 5. Alte cheltuieli

16. 5.1. Organizare şantier (3,5%) 41.053,16 11.626,82 41.053,16 11.626,82 17. 5.2. Comisioane, taxe etc 5.2.1. Comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 6.070,00 1.719,11 0,00 0,00

5.2.2. Cota Inspecţiei de Stat în Construcţii (0,7%) 8.498,00 2.406,75 0,00 0,00

5.2.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%) 5.864,74 1.660,97 0,00 0,00 18. 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 60.115,75 17.025,62 0,00 0,00 20. TOTAL GENERAL 1.323.916,66 374.101,97 1.242.368,17 351.855,95 21. Din care C+M 1.214.000,46 343.821,82 0,00 0,00 Curs valutar (1 Iunie 2006) 1 Euro = 3,5309 lei