keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 413/20.11.2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi Analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L. Calderon-Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"

20.11.2009

Hotararea Consiliului Local 413/20.11.2009
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi Analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L. Calderon-Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-27811/13.11.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă" din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013;
În baza Hotărârii de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi a Ordinului nr. 2.548/25.08.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor acesteia;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. (b), alin. 4 lit. (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L. Calderon - Timişoara", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă".

Art. 2: Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi Analiza cost - beneficiu elaborate de către S.C. ISE PERFORMER S.R.L în vederea realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L. Calderon -Timişoara", cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 : Se aprobă valoarea totală a proiectului de 11.947.796,44 lei (inclusiv T.V.A) şi alocarea în bugetul local a sumei de 201.124,15 lei reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara în cota de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile şi conexe (TVA inclusă) aferente proiectului - 1.891.588,75 lei, precum şi asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Taxa pe valoarea adăugată plătită aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului va fi rambursată de AM POR conform legislaţiei naţionale în vigoare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa nr. 1

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC J.L CALDERON –TIMIŞOARA”– Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii - elaborată de către S.C. ISE PERFORMER CONSULT S.R.L., în cadrul contractului de prestare de servicii nr. 111/21.08.2009

AMPLASAMENT: str. Pestalozzi nr.14-16, Timişoara VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (TVA inclus) = 11.947,796 mii lei / 2.777,007 mii euro VALOAREA TOTALA A INVESTIŢIEI (TVA inclus) = 11.885,048 mii lei / 2.762,423 mii euro

C+M (TVA inclus) = 9.197,549 mii lei / 2.137,772 mii euro 1 euro= 4,3024 lei DURATA DE REALIZARE A PROIECTULUI: 27 luni DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR: 24 luni

DATE TEHNICE ALE CONSTRUCŢIEI EXISTENTE:

• Regimul de înălţime: D+P+2E • Suprafaţa teren: 1760 mp • Suprafaţa construită: 1395,49mp • Suprafaţa desfăşurată: 5058,25mp

LUCRĂRI DE INTERVENŢII PROPUSE: - consolidarea structurii de rezistenţă - refacerea învelitorii acoperişului - recompartimentarea funcţională - pereţi / planşee - înlocuirea tâmplăriei exterioare şi interioare - finisaje interioare şi exterioare - refacerea sistematizării exterioare, teren de sport - refacerea instalaţiilor clădirii – sanitare, încălzire, incendiu, electrice -dotarea spaţiilor educaţionale cu echipamente didactice moderne, specifice pentru buna desfăşurare a diferitelor materii care necesita un tip anume de echipamente şi dotări.

Suprafaţa desfăşurata reabilitată şi modernizată: Sd = 5058,25mp

SURSE DE FINANŢARE: - Finanţare nerambursabilă (FEDR + Bugetul de stat) prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 - Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – în proporţie de 98 % din valoarea eligibilă a proiectului - Finanţare de la bugetul local al Municipiului Timişoara – în proporţie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului - Cheltuielile legate de plata TVA aferentă cheltuielilor eligibile se vor recupera prin cereri de rambursare din bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Regional.

DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE Arh. Aurelia JUNIE

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1 1

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE PRIMAR Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Nr. SC2009- Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU REFERAT

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi Analizei cost-beneficiu, a

proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a

Liceului teoretic J.L. Calderon–Timişoara” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4. – „Reabilitarea, modernizarea,

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”

Concluziile Consiliului European de la Lisabona au subliniat necesitatea ca sistemele educaţionale şi de formare profesională europene să se adapteze atât la cerinţele societăţii cunoaşterii, cât şi la nevoile determinate de dorinţa de a îmbunătăţi gradul şi calitatea ocupării forţei de muncă. În materie de cunoaştere (educaţie, cercetare-dezvoltare şi inovare), raportul strategic al Comisiei Europene propune măsuri pentru a „cincia libertate”, respectiv libera circulaţie a cunoştinţelor, prin crearea unui spaţiu european de cercetare autentic şi a unei jurisdicţii integrate a brevetelor, cu un brevet unic accesibil. Statele membre sunt invitate să elaboreze strategii naţionale în materie de bandă largă şi să stabilească obiective naţionale pentru folosirea internetului de mare viteză pentru a atinge nivelul de 30% în ceea ce priveşte rata de conectare a populaţiei din Uniunea Europeană şi conectarea tuturor şcolilor până în anul 2010.

Strategia naţională în domeniul învăţământului are în vedere următoarele: - Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la actul educativ; - Dezvoltarea învăţământului obligatoriu; - Descentralizarea şi autonomia sistemului de învăţământ preuniversitar; - Fundamentarea competitivităţii economice pe cercetare şi inovare; - Modernizarea sistemului de educaţie din mediul rural; - Dezvoltarea educaţiei permanente din perspectivă instituţională; - Corelarea sistemului de educaţie şi a celui de cercetare, dezvoltare, inovare cu obiectivele şi reperele europene; - Creşterea calităţii în educaţie şi cercetare pentru formarea resurselor române creative.

Starea şi accesibilitatea infrastructurii educaţionale şi a dotărilor aferente contribuie semnificativ la realizarea obiectivelor specifice privind asigurarea calităţii şi a accesului la educaţie.

FP 53-01, Ver. 1 2

Fondurile atrase prin programe cu finanţare externă şi cele alocate din bugetul de stat pentru investiţii în unităţi de învăţământ (cu precădere preuniversitar), nu acoperă necesarul de reabilitare a infrastructurii educaţionale din România. De asemenea, un număr mare de unităţi de învăţământ necesită lucrări de reabilitare şi dotare cu echipamente didactice, IT şi materiale specifice pentru documentare.

Astfel, starea generală precară a clădirilor, a echipamentelor şi a facilităţilor justifică investiţii pentru consolidarea şi modernizarea condiţiilor de rezidenţă, pentru infrastructură şi dotări, ceea ce va permite şcolilor să-şi îndeplinească rolul în dezvoltarea regională şi naţională. Din datele aferente anului 2008 rezultă că Timişoara dispune de o importantă reţea şcolară şi un număr ridicat de cadre didactice competente, cu pregătirea de specialitate adecvată. Învăţământul primar şi gimnazial este organizat în 23 de unităţi, cu 1.841 cadre didactice şi 19.334 elevi; învăţământul liceal este organizat în 34 de unităţi, cu 1.444 cadre didactice şi 18.879 elevi; cel post- liceal este organizat cu 140 cursanţi şi 84 cadre didactice; învăţământul şcolar de Arte şi Meserii cu 3.513 cursanţi şi 364 cadre didactice; precum şi învăţământul special care îşi desfăşoară activitatea în 7 unităţi şcolare, având un număr de 1.630 cursanţi şi 410 cadre didactice (două şcoli speciale pentru elevii cu deficienţe; o şcoală specială pentru ambliopi; un centru de educaţie specială şi un centru pentru învăţământ alternativ, prin Şcoala Waldorf, înfiinţată în anul 1993).

Starea actuală a clădirii Liceului „Jean –Louis Calderon“ este alterată, datorită vechimii construcţiei, a sistemului constructiv, precum şi a acţiunilor agenţilor externi, a infiltraţiilor şi igrasiei, degradându-se în timp, în prezent având un grad înaintat de uzură. Din aceste motive sunt necesare măsuri urgente de consolidare, reparaţii la structura de rezistenţă şi tâmplărie, planşee şi şarpantă, dorindu-se conservarea valorilor de monument ale clădirii şi în acelaşi timp transformarea clădirii actuale într-o şcoală care să corespundă normelor actuale româneşti şi europene. Spaţiile sunt dotate nesatisfăcător, iar fondurile alocate pe plan local şi central sunt insuficiente pentru reamenajarea corespunzătoare desfăşurării activităţii în condiţii de calitate.

Liceul Teoretic „Jean –Louis Calderon“ este găzduit de o clădire monument istoric şi de arhitectură (conform listei CNMASI/2004- TM- II- m - B- 06111) fapt stabilit ca urmare a analizei tramei stradale, a tipului de parcelă, stilului arhitectural, compoziţiei spaţiilor, plasticii faţadelor, decoraţiei interioare şi a sistemului constructiv, fiind construită în anul 1898 de către arhitectul Ignatie Alpar. Extinderea sa cu un corp de clădire pe trei nivele a fost realizată în anul 1949, unde actualmente fiinţează o sală de sport la parter, o sală de festivităţi la etajul unu şi un centru de documentare şi informare la etajul doi.

În acest context, a devenit oportună accesarea fondurilor structurale nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axei Prioritare 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” în vederea implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului teoretic J.L Calderon –Timişoara”.

Din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, 98% reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă. Municipiul Timişoara cofinanţează proiectul cu o cotă de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, cofinanţează valoarea cheltuielilor neeligibile, precum şi a celor conexe aferente proiectului, TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile urmând a fi recuperat de la bugetul de stat.

FP 53-01, Ver. 1 3

Având în vedere cele menţionate mai sus, precum şi oportunitatea şi necesitatea atragerii de

fonduri nerambursabile pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolare din Timişoara,

Propunem comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

- aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului teoretic J.L. Calderon –Timişoara”, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4. – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”; - aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi Analizei cost – beneficiu elaborate de către S.C. ISE PERFORMER S.R.L. în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului teoretic J.L Calderon–Timişoara”, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. - aprobarea valorii totale a proiectului de 11.947.796,44lei (inclusiv T.V.A) şi alocarea în bugetul local a sumei de 201.124,15lei reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara în cota de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, valoarea cheltuielilor neeligibile şi conexe (TVA inclusă) aferente proiectului – 1.891.588,75lei, precum şi asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Taxa pe valoarea adăugată plătită aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului va fi rambursată de AM POR conform legislaţiei naţionale în vigoare. Director Direcţia Economică Director Direcţia Dezvoltare Ec. Smaranda Haracicu Arh. Aurelia Junie Director Direcţia Patrimoniu pt. Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Ec. Nicuşor Constantin Miuţ Ec. Adriana Deaconu Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici Întocmit Ec. Adina Popovici