keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 240/20.05.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 413/20.11.2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L. Calderon - Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"

20.05.2014

Hotararea Consiliului Local 240/20.05.2014
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 413/20.11.2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L. Calderon - Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 12197/13.05.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"" din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013;
În baza Hotărârii de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi a Ordinului nr. 2.548/25.08.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor acesteia;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 413/20.11.2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L. Calderon - Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. (b), alin. 4 lit. (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1:Se aprobă modificarea Art. 3 din Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 413/20.11.2009 care va avea următorul conţinut:
"Art. 3.1. Se aprobă bugetul total al proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L. Calderon - Timişoara" finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă" în valoare de 10.387.525,33 lei (inclusiv TVA), din care:
- Contribuţia proprie a Municipiului Timişoara: 394.521,10 lei (inclusiv TVA), respectiv:
- 203.938,87 lei (inclusiv TVA) cheltuieli eligibile;
- 190.582,23 (inclusiv TVA) cheltuieli neeligibile;
- Asistenţa financiară solicitată: 9.993.004,23 lei (inclusiv TVA).

Art. 3.2. Se aprobă alocarea în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 394.521,10 lei (inclusiv TVA), reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului prevăzut la Art. 3.1."

Art. 2:Toate celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 413/20.11.2009 rămân nemodificate.

Art. 3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Liceului Teoretic J.L. Calderon;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FO 53-01, Ver. 1 1

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae ROBU DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională SC2014 -

REFERAT privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 413/20.11.2009 privind

aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a

Liceului Teoretic J.L. Calderon - Timişoara” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – “ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de

intervenţie 3.4 – “ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională

continuă” Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.413/20.11.2009 a fost aprobată documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analiza cost-beneficiu, precum şi a cheltuielile legate de proiectul, corespunzător realizării obiectivului de investiţii „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L. Calderon - Timişoara”. Cererea de finanţare şi anexele corespunzătoare proiectului mai sus menţionat au fost depuse la ADR Vest, Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, în data de 26.11.2009, în vederea cofinanţării proiectului în cadrul Axei Prioritare 3 – “ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 – “ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. În data de 26.11.2009 proiectul a fost depus spre finanţare la ADR Vest, a fost înregistrat cu nr. V/27/3/3.4/252/26.11.2009 şi a primit Codul SMIS 14968, fiind admis din punct de vedere al conformităţii administrative şi al eligibilităţii. Întrucât în Regiunea de Vest finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse şi aflate în proces de evaluare şi selecţie, a depăşit cu mai mult de 50% valoarea totală alocată pentru Domeniul major de intervenţie 3.4, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, a emis o instrucţiune prin care a fost suspendată depunerea cererilor de finanţare pentru această componentă. Astfel, toate cererile de finanţare depuse în Regiunea de Vest în cadrul acestui domeniu major de intervenţie, au fost evaluate conform procedurii şi au fost incluse într-o lista de rezervă, urmând a fi finanţate în cazul în care vor fi disponibilizate sume în cadrul domeniului major de intervenţie 3.4. pentru Regiunea de Dezvoltare Vest. În luna aprilie anul 2014 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a redeschis apelul de proiecte pentru Domeniul major de intervenţie 3.4 pentru Regiunea de Vest, finanţat prin realocarea unor fonduri europene nerambursabile din cadrul altor programe operaţionale, dar cu modificări ale Ghidului solicitantului. Acest apel de proiecte se adresează solicitanţilor care, în calitate de autoritate contractantă, au încheiat un contract de lucrări în temeiul prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare pentru activitatea ce face obiectul cereri de finanţare depuse. Contractul de lucrări mai sus-menţionat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

FO 53-01, Ver. 1 2

- achiziţia a fost lansată in SEAP după 01.01.2007, - data limită a finalizării lucrărilor este înainte de 31.12.2015, - data ultimei plăţi către constructor să fie înainte de 31.12.2015.

Municipiul Timişoara a făcut toate demersurile necesare în vederea îndeplinirii condiţiilor cerute în varianta finala a Ghidului Solicitantului pentru domeniul major de interventie 3.4, inclusiv încheierea contractului de execuţie a lucrărilor şi reducerea perioadei de implementare a proiectului de la 27 de luni la 12 luni, pentru încadrarea în termenul limită de implementare a POR, respectiv 31.12.2015. Astfel, în data de 05.05.2014 s-a încheiat Contractul de execuţie lucrări nr. 123/05.05.2014, iar în data de 05.05.2014 proiectul a fost depus spre finanţare la ADR Vest şi a fost înregistrat cu nr. 7438/09.05.2014 (Cod SMIS 54094). Ca urmare a modificării Ghidului Solicitantului pentru domeniul major de interventie 3.4, precum şi în urma procedurii de achiziţie publică privind atribuirea Contractului de execuţie lucrări, valoarea totală a proiectului s-a modificat. Având în vedere cele menţionate mai sus, precum şi oportunitatea şi necesitatea atragerii de fonduri nerambursabile pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolare din Timişoara,

PROPUNEM:

- aprobarea modificării Art. 3 din HCLMT nr. 413/20.11.2009 care va avea următorul conţinut: „Art. 3.1. Se aprobă bugetul total al proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L. Calderon - Timişoara” finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – “ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 – “ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” în valoare de 10.387.525,33 lei (inclusiv TVA), din care: - contribuţia proprie a Municipiului Timişoara: 394.521,10 lei (inclusiv TVA), respectiv: - 203.938,87 lei (inclusiv TVA) cheltuieli eligibile; - 190.582,23 (inclusiv TVA) cheltuieli neeligibile; - asistenţa finaciară solicitată: 9.993.004,23 lei (inclusiv TVA). Art. 3.2. Se aprobă alocarea în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 394.521,10 lei (inclusiv TVA), reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului prevăzut la Art. 3.1.” -Toate celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 413/20.11.2009 rămân nemodificate. Director Direcţia Dezvoltare Secretar, Arh. Aurelia JUNIE Ioan COJOCARI Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Director Direcţia Economică Ing. Magdalena NICOARĂ Smaranda HARACICU Întocmit, Ec. Adina POPOVICI

Avizat juridic

Cons. Juridic Daniela ŞTEFAN