keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 405/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BERZEI"

26.09.2006

Hotararea Consiliului Local 405/26.09.2006
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BERZEI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006-13674 / 10.07.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 alin.2, lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată prin Legea nr. 286/2006.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Berzei", conform proiectului nr.W-3306 întocmit de SC CosMun West SRL, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din Bugetul Local.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoar

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic ;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Centru de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass-mediei locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Deviz_general.pdf

Anexă la HCL din Z6 5% BSE DEVIZ GENERAL privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei "Amenajare str.Berzei" N Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoare LI — crt Totală Supusă licitației Lei Euro Lei Euro PARTEA | Capitolul 1. 1 Cheltuieli pentru obținerea şi amenajarea 2. |1.1.Obținerea terenului 0 0 0 0 3. |1.2.Amenajarea terenului 0 0 0 0 4. |1.3.Amenajări pentru protecția mediului 0 0 0 0 Capitolul 2. 5. |Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare o o o o obiectivului Capitolul 3. 6. |Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică 7.|3.1. Studii de teren, geo,topo 3.000 846 3.000 846 8. |3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri 2.500 705 0 0 9. [3.3. Cheltuieli pentru proiectare 30.000 8.459 30.000 8.459 10.[3.4. Cheltuieli pentru organizare licitații 3.000 846 0 0 11 3.5. Consultanţă, asistență tehnică, verificare “|proiect 15.000 4.230 15.000 4.230 12.|Total cheltuieli proiectare şi asistență tehnică 53.500 15.086 48.000 13.535 Capitolul 4. 13.|Cheltuieli pentru investiția de bază 14.[4.1. OB 1 Lucrări rutiere 648.912 | 182.978 | 648.912 | 182.978 15.)4.2. OB 2 Zone verzi 23.400 6.598 23.400 5.598 16.|Total cheltuieli pentru investiția de bază 672.312 | 189.576 | 672.312 | 189.576 17 Capitolul 5. Alte cheltuieli 18.[5.1. Organizare şantier (3,5%) 23.531 6.635 23.531 6.635 19.|5.2. Comisioane, taxe etc 20.[5.2.1. Comisionul băncii finanțatoare (0,5%) 3.479 981 0 0 21.|5.2.2. Cota Inspecţiei de Stat în Construcții (0,8 5.378 1.517 o 0 22.|5.2.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%) 3.362 948 0 0 23.|5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 36.291 10.233 o 0 24 |TOTAL GENERAL 797.853 | 224.975 | 725.843 | 204.670 25.|Din care C+M 695.843 | 196.211 0 0 Curs valutar B.N.R. (26 Mai 2006) 1 Euro = 3,5464 lei Întocmit: ing.Doru Munteanu

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL 408. din. 46:09 26006 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIŢIEI Conform documentației Studiu de fezabilitate nr.W-3306 „Amenajare str.BERZEI Timişoara” întocmită de S.C. CosMun West S.R.L. principalii indicatori tehnico- econmici ai investiţiei sunt: Valoarea totală a investitiei: 197.853 lei din care construcții montaj: 695.843 lei Durata de realizare a investiţiei: 2,0 luni Capacități: a) carosabil 2722 b) trotuare 568 m* c) accese 490 m* DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ Ing. DUMITR U ANDOR ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF BIROU, CONSILIER Ing. 104, CIOV Ing. VASIIEJOLAR Ing. MARGARETA “e GEORGIADES 99