keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 334/25.09.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificare si completare PUD - Piata Iosefin, str. Iancu Vacarascu Timisoara

25.09.2007

Hotararea Consiliului Local 334/25.09.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificare si completare PUD - Piata Iosefin, str. Iancu Vacarascu Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-20166/10.09.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Potrivit art. 32 alin. 2 si 3 din Legea 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Modificare si completare PUD- Piata Iosefin, str. Iancu Vacarascu Timisoara, având ca beneficiar pe Municipiul Timisoara, întocmit conform Proiectului nr. 02/2007, realizat de Directia Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul maxim de înălţime de P+2E, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 70%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1.6, spaţii verzi de 7.5 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în CF nr 8104/Timisoara, avand nr. cadastral 16969, casa si curte in suprafata de 1000 mp si nr. cadastral 16970, gradina in suprafata de 1102 mp, fiind proprietar Statul Roman in folosinta Primariei Municipiului Timisoara, C.F. nr. 2/Timisoara, având nr.cadastral 17040, in suprafata de 22941 mp, fiind proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, C.F. nr. 9347/ Timisoara avand nr. cadastral 16971, in suprafata de 1113 mp si nr. top. 16972, in suprafata de 532 mp, fiind proprietatea Statului Roman in patrimoniul Primariei Municipiului Timisoara, CF nr. 8110/Timisoara, avand nr. cadastral 16955, teren in suprafata de 1960 mp, fiind proprietatea Statului Roman.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism si Directia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Directiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA SERVICIUL DEZVOLTARE SI INTEGRARE EUROPEANA SE APROBA, SC2007-20166/ 10.09.2007 P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificare si completare PUD- Piata Iosefin ,

str. Iancu Vacarascu, Timisoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 4518/30.07.2007; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “ Modificare si completare PUD- Piata Iosefin , str. Iancu Vacarascu, Timisoara. Necesitatea elaborarii si aprobarii unei noi documentatii de urbanism pentru Piata Iosefin s-a conformat procedurii prevazute de art. 32 alin. 2 si 3 din Legea 350/2001, in conditiile in care modifica si completeaza HCL 309/27.06.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ” Reabilitarea Pietei Iosefin , str. I. Vacarescu, Timisoara, fiind in situatia în care prin documentaţia înaintată se solicita o derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva, iar prin certificatul de urbanism s-a solicitat elaborarea unei alte documentaţii de urbanism prin care sa se justifice şi sa se demonstreze posibilitatea intervenţiei urbanistice solicitate. După aprobarea noii documentaţii de urbanism - Plan urbanistic de detaliu - se poate întocmi documentaţia tehnica în vederea obţinerii autorizaţiei de construire. Noua documentaţie de urbanism, respectiv Planului Urbanistic de Detaliu - Modificare si completare PUD- Piata Iosefin , str. Iancu Vacarascu, Timisoara, cuprinzând intervenţia solicitată, poate fi aprobată numai după o perioada de 12 luni de la data aprobării documentaţiei de urbanism iniţiale. Modificările aduse reglementărilor din Planul urbanistic general asupra procentului de ocupare al terenului (POT) şi distanţele fata de limitele laterale şi posterioare ale parcelei se stabilesc prin Planul urbanistic de detaliu. Documentaţia este iniţiată de proprietarii terenurilor PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA şi a fost elaborată de Directia Dezvoltare , nr.02/2007. În limitele PUD se întâlnesc următoarele tipuri de proprietate asupra terenului (vezi planşa 06A), respectiv: Proprietatea Statului Român, Proprietatea Municipiului Timişoara, Proprietate privată.

Terenul studiat în cadrul acestei documentaţii este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona de vest a municipiului Timişoara, în partea sudică a Canalului Bega, în ţesutul urban istoric, numit Zona Iosefin. În conformitate cu PUG Timişoara zona studiată este cuprinsă în UTR nr. 49 şi este zonă destinată pentru construcţii cu funcţiuni de instituţii publice şi servicii. Zona studiată este în plină restructurare urbană, fiind evidente reamenajările care au loc în zonă, atât pe B-dul Regele Carol I (fostul bd.Tinereţii) cât şi în zona autogării.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 36/5.12.2003.

Terenul studiat în cadrul PUD e compus din două părţi: str. Iancu Văcărescu cu lăţimea de 37,6m şi lungimea de 230m şi un spaţiu perpendicular pe str. I. Văcărescu de aprox. 4000mp. Terenul cu nr. topo 17040, conform CF nr. 2, este în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara. Terenul cu nr. topo 16971 şi 16972, conform CF 9347, este în proprietatea Statului Român în patrimoniul Primăriei Municipiului Timişoara. Terenul cu nr. topo 16969 şi 16970 este în

proprietatea Statului Român în folosinţa Primăriei Municipiului Timişoara. Destinaţia actuală a amplasamentului este aceea de piaţă agro-alimentară. Zona studiată (incluzând cele două sectoare) este accesibilă din direcţiile N şi S. De la Nord (auto+pietonal) de pe Splaiul T. Vladimirescu şi Splaiul N. Titulescu peste podul Eroilor, important de menţionat fiind prezenţa Autogării situată în vecinătatea nordică. De la Sud (auto, pietonal şi tramvai) de pe B-dul regele Carol I, care în prezent este modernizată infrastructura tehnică. Acestea vor constribui la fluentizarea circulaţiei rutiere şi pietonale.

Prin documentaţia prezentată se propune a fi asanată Piaţa Iosefin prin două operaţiuni: • Mutarea comerţului cu animale mici de pe terenul (cu nr. Top 16969, 16970 si 16971,

16972) situat in alveola adiacentă str. I. Văcărescu în locaţia din Piaţa Bălcescu. • Eliberarea integrală de construcţii a străzii I. Văcărescu, redeschiderea circulaţiei rutiere şi

amenajarea unei ample parcări supraterane, cu vegetaţie alternantă, ce va deservi atât clienţii cât şi locuitorii zonei.

Terenul destinat Pieţei Iosefin are o suprafaţă totală de: Slot = 4.757 mp. Suprafaţa PUD este de aprox.: Spud = 82.000 mp. Suprafaţă clădire Sclădire= 2.675mp Funcţiunea principală va fi SERVICII DE INTERES GENERAL. Suprafaţa de teren studiată va fi zonificată astfel: - zona construită - care cuprinde: clădire P+2E, zonă de comerţ cu amănuntul parţial acoperită, parţial cuprinsă sub clădire, zonă de reciclare a deşeurilor, procent de ocupare al terenului 70% - zona de circulaţii auto şi pietonale, - zona de spaţii verzi şi parcaje. Se prevede construirea unei clădiri cu regimul de înălţime de P+2E, pe jumătatea din stanga a spaţiului ce reprezintă acum piaţa, adică pe parcelele cu numerele top 16971, 16972 şi 16955. În total, clădirea va avea o suprafaţă de 2.675mp/etaj, şi va cuprinde spaţii pentru comercializarea produselor din carne/peşte, lactate, flori, chioşcuri şi alte spaţii comerciale. La parterul clădirii propuse pe parcelele mai sus menţionate, cat şi pe parcelele adiacente (cele cu nr. top 16969 şi 16970), vor fi instalate mese, majoritatea pentru legume-fructe, doar o mică parte fiind destinate pentru alte produselor alimentare, care până acum se regăseau în hală. Vechile hale vor fi demolate, eliberându-se astfel str. Iancu Văcărescu pentru trafic şi parcări. Pe str. I. Văcărescu, cu un prospect stradal de 37,6 m lăţime, circulaţia se va realiza pe 2 benzi de circulaţie de 4m lăţime, sens unic, de o parte şi de alta a zonei mediane. Zona mediană se va compune dintr-o zonă verde de 2 m, adiacent căreia, de o parte şi de alta, sunt locurile de parcare de 2,5 m lăţime. Circulaţia pietonală (trotuar) de 4,80m lăţime, adiacentă clădirilor care delimitează strada, e separată de carosabil prin locuri de parcare de 2,5 m lăţime. În interiorul parcelei va fi un drum de acces pentru camioane de marfă cat şi pentru asigurarea circulaţiei în caz de intervenţie PSI. Acest drum va avea caracter de drum cu sens unic, traseul fiind perimetral pe laturile clădirii pană în zona mediană. Accesul va avea laţimea de 4m cu intoarcere la aprox 50m de capătul din spate al clădirii propuse. Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de următoarele avize şi acorduri: Aviz Unic – nr. 442/22.05.2006 Aviz Comisia de Circulaţie – TH2007-004440/13.09 Aviz Protecţia Civilă – nr. 458/05.05.2006 Aviz Grupul de Pompieri Banat – nr. 826168/12.05.2006 Aviz Sanitar – nr. 260/C/05.05.2006 Aviz de Principiu – 317/04.05.2006 cu teremen de pelungire pana la 04.05.2008

Plan Urbanistic de Detaliu “ Modificare si completare PUD- Piata Iosefin , str. Iancu Vacarascu, Timisoara”, strada I.Văcărescu, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR: DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE: ING. DOREL BORZA ARH. AURA JUNIE DIRECTOR DIRECTIA URBANISM: PT. SEF SERVICIU DEZVOLTATE URBANA SI METROPOLITANA: ARH. SORIN EMILIAN CIURARIU ARH. LOREDANA PALALAU CONSILIER: JR. CRISTINA CODREANU

AVIZAT JURIDIC,

Atasament: Circulatia_terenurilor.pdf

48 48 48

48 48

48

40 40

36

42 R

odica S

im adan S

as

44

S .C

. M etropol S

.A .

46

depozit

gradinita

23

21

U .R

.B .I.S

.

36 34

19

spatiu com

ercial 32

sala dans Inspectoratul S

colar Tim is

30

atelier

29

52 50

spalatorie atelier

atelier spalatorie

54

S .C

. A utotim

S .A

. autogara

S .C

. A utotim

S .A

.

31

26 24

37

birouri

39

35A 35

28

30

32

post trafo

27

17 ganggang

20

17

28

15

26

centrala term ica

autogara

34

28

27 parcare 26

ram pa

atelier

40 40

36

42 R

odica S

im adan S

as

44

S .C

. M etropol S

.A .

46

depozit

gradinita

23

21

U .R

.B .I.S

.

36 34

19

spatiu com

ercial 32

sala dans Inspectoratul S

colar Tim is

30

atelier

29

52 50

spalatorie atelier

atelier spalatorie

54

S .C

. A utotim

S .A

. autogara

S .C

. A utotim

S .A

.

31

26 24

37

birouri

39

35A 35

28

30

32

post trafo

27

17 ganggang

20

17

28

15

26

centrala term ica

autogara

34

28

27 parcare 26

ram pa

atelier

P roprietate cu drept de folosinta speciala conform

dispozitiei nr 2466/2005 in fav. lui Junker E

gon

Lim ite proprietati in afara zonei studiate

Lim ita P

U D

Lim ita zona studiata

D E

LIM ITA

R I

Splaiul Tudor Vladim irescu

Splaiul Tudor Vladim irescu

Splaiul Tudor Vladim irescu

Strada Iancu VacarescuB-dul R egele C

arol (B-dul Tineretii)

Splaiul Nicolae Titulescu

B-dul Iuliu Maniu

40 40

36

42 R

odica S

im adan S

as

44

S .C

. M etropol S

.A .

46

depozit

gradinita

23

21

U .R

.B .I.S

.

36 34

19

spatiu com

ercial 32

sala dans Inspectoratul S

colar Tim is

30

atelier

29

52 50

spalatorie atelier

atelier spalatorie

54

S .C

. A utotim

S .A

. autogara

S .C

. A utotim

S .A

.

statie trafo

31

33

26 24

37

birouri

39

35A 35

28

30

32

post trafo

27

17 ganggang

20

17

28

15 15

26

24 24

gang22

centrala term ica

autogara

34

28

27 parcare

cinem a

gang23

26

ram pa

terasa

25 atelier

25

D irectia D

ezvoltare P

rim aria M

unicipiului Tim isoara

arh. M onica S

tam par

arh. A urelia Junie

B eneficiar:

V erificat:

P roiectant:

S ef proiect:

O biective de utilitate publica

D enum

ire plansa:

N r. pl. : 06A

N r. pr.:

D enum

ire proiect: P

U D

- P iata Iosefin, str. Iancu V

acarescu B

eneficiar: P

rim aria M

unicipiului Tim isoara

S E

P T 2007

S cara: 1/1000

PU D

Piata Iosefin S

tr Iancu V acarescu

Lim ita zona protejata

R efaceri Linii C

.F. S

ucursala 35 Tim isoara

Lim ita teren destinat P

iatei Iosefin

P roprietate m

ixta (proprietate privata a persoanelor fizice si juridice / proprietatea P

rim ariei M

unicipiului tim

isoara)

D E

S TIN

A TIE

Teren pentru utilitate publica (pietonal, spatiu verde si carosabil)

P roprietatea S

tatului R om

an in patrim oniul P

rim ariei

M unicipilui Tim

isoara

17040

2/2007

1696916972 16970

16971

16955

arh. Loredana B rihac

V erificator R

U R

:arh. M onica S

tam par

Atasament: Propunere_mobilare.pdf

48 48 48

48 48

48

40 40

36

42

R odica

S im

adan S as

44

46

depozit

gradinita

23

21

U .R

.B .I.S

.

36 34

19

spatiu com

ercial 32

sala dans Inspectoratul S

colar Tim is

30

atelier

29

52 50

spalatorie atelier

atelier spalatorie

54

S .C

. A utotim

S .A

. autogara

S .C

. A utotim

S .A

.

31

26 24

37

birouri

39

35A35

28

30

32

post trafo

27

17 ganggang

20

17

28

15

26

centrala term ica

autogara

34

28

27 parcare 26

ram pa

atelier

D tr

C p

C p

cos R

egia A utonom

a de TutunDtr

N

C p

cos

D tr

parcare C

pc

D s

2 49

53

51

5755

63 65

59

61

67

40 40

36

42

R odica

S im

adan S as

44

46

depozit

gradinita

23

21

U .R

.B .I.S

.

36 34

19

spatiu com

ercial 32

sala dans Inspectoratul S

colar Tim is

30

atelier

29

52 50

spalatorie atelier

atelier spalatorie

54

S .C

. A utotim

S .A

. autogara

S .C

. A utotim

S .A

.

31

26 24

37

birouri

39

35A35

28

30

32

post trafo

27

17 ganggang

20

17

28

15

26

centrala term ica

autogara

34

28

27 parcare 26

ram pa

atelier

Zona verde

Zona de com ert si servicii

D E

S TIN

A TIE

Lim ite proprietati in afara zonei studiate

Lim ita P

U D

Lim ita zona studiata

C IR

C U

LA TII

D E

LIM ITA

R I

Splaiul Tudor Vladim irescu

Splaiul Tudor Vladim irescu

Splaiul Tudor Vladim irescu

Strada Iancu VacarescuB-dul R egele C

arol (B-dul Tineretii)

Splaiul Nicolae Titulescu

B-dul Iuliu Maniu

40 40

36

42

R odica

S im

adan S as

44

S .C

. M etropol S

.A .

46

depozit

gradinita

23

21

U .R

.B .I.S

.

36 34

19

spatiu com

ercial 32

sala dans Inspectoratul S

colar Tim is

30

atelier

29

52 50

spalatorie atelier

atelier spalatorie

54

S .C

. A utotim

S .A

. autogara

S .C

. A utotim

S .A

.

31

33

26 24

37

birouri

39

35A35

28

30

32

post trafo

27

17 ganggang

20

17

28

15 15

26

24 24

gang22

centrala term ica

autogara

34

28

27 parcare

cinem a

gang23

26

ram pa

terasa

25

atelier

25

D irectia D

ezvoltare P

rim aria M

unicipiului Tim isoara

arh. M onica S

tam par

arh. A urelia Junie

B eneficiar:

D esenat:

P roiectant:

S ef proiect:

P ropuneri de m

obilare D

enum ire plansa:

N r. pl. : 07A

N r. pr.:

D enum

ire proiect: P

U D

- P iata Iosefin, str. Iancu V

acarescu B

eneficiar: M

unicipiului Tim isoara

AU G

2007

S cara: 1/1000

PU D

Piata Iosefin S

tr Iancu V acarescu

C ai de com

unicatii - existente

Zona de locuinte

Lim ita zona protejata

Zona de circulatie rutiera si constructii aferente

Locuri de parcare + zona verde

C ai de com

unicatii - propuse

R efaceri Linii C

.F. S

ucursala 35 Tim isoara

Com ert cu am

anuntul

Lim ita teren destinat P

iatei Iosefin

Zona de locuinte cu com ert la parter

2/2007

20,65

Lim ita zona de im

plantare a cladirii

arh. M onica S

tam par

P+2E

S=3845m p

S=2675m p

126,88

26,76

Zona de im plantare a cladirii (P

arter, pe stalpi si 2E )

Zona de com ert cu am

anuntul (cu m ese, acoperit)

45,89

80,98

26,46

20,74

18,97

3,66

2,67

R5,33

arh. Loredana B rihac

V erificator R

U R

:

N od de circulatie verticala cladire

Acces auto

Atasament: Propunere_3a.pdf

48 48 48

48 48

48

40 40

36

42

R odica

S im

adan S as

44

S .C

. M etropol S

.A .

46

depozit

gradinita

23

21

U .R

.B .I.S

.

36 34

19

spatiu com

ercial 32

sala dans Inspectoratul S

colar Tim is

30

atelier

29

52 50

spalatorie atelier

atelier spalatorie

54

S .C

. A utotim

S .A

. autogara

S .C

. A utotim

S .A

.

31

26 24

37

birouri

39

35A35

28

30

32

post trafo

27

17 ganggang

20

17

28

15

26

centrala term ica

autogara

34

28

27 parcare 26

ram pa

atelier

D tr

C p

C p

cos R

egia A utonom

a de TutunDtr

N

C p

cos

D tr

parcare C

pc

D s

2 49

53

51

5755

63 65

59

61

67

40 40

36

42

R odica

S im

adan S as

44

S .C

. M etropol S

.A .

46

depozit

gradinita

23

21

U .R

.B .I.S

.

36 34

19

spatiu com

ercial 32

sala dans Inspectoratul S

colar Tim is

30

atelier

29

52 50

spalatorie atelier

atelier spalatorie

54

S .C

. A utotim

S .A

. autogara

S .C

. A utotim

S .A

.

31

26 24

37

birouri

39

35A35

28

30

32

post trafo

27

17 ganggang

20

17

28

15

26

centrala term ica

autogara

34

28

27 parcare 26

ram pa

atelier

Zona verde

Zona de com ert si servicii

D E

S TIN

A TIE

Lim ite proprietati in afara zonei studiate

Lim ita P

U D

Lim ita zona studiata

C IR

C U

LA TII

D E

LIM ITA

R I

Splaiul Tudor Vladim irescu

Splaiul Tudor Vladim irescu

Splaiul Tudor Vladim irescu

Strada Iancu VacarescuB-dul R egele C

arol (B-dul Tineretii)

Splaiul Nicolae Titulescu

B-dul Iuliu Maniu

40 40

36

42

R odica

S im

adan S as

44

S .C

. M etropol S

.A .

46

depozit

gradinita

23

21

U .R

.B .I.S

.

36 34

19

spatiu com

ercial 32

sala dans Inspectoratul S

colar Tim is

30

atelier

29

52 50

spalatorie atelier

atelier spalatorie

54

S .C

. A utotim

S .A

. autogara

S .C

. A utotim

S .A

.

31

33

26 24

37

birouri

39

35A35

28

30

32

post trafo

27

17 ganggang

20

17

28

15 15

26

24 24

gang22

centrala term ica

autogara

34

28

27 parcare

cinem a

gang23

26

ram pa

terasa

25

atelier

25

D irectia D

ezvoltare P

rim aria M

unicipiului Tim isoara

arh. M onica S

tam par

arh. A urelia Junie

B eneficiar:

D esenat:

P roiectant:

S ef proiect:

R eglem

entari urbanistice D

enum ire plansa:

N r. pl. :

N r. pr.:

D enum

ire proiect: P

U D

- P iata Iosefin, str. Iancu V

acarescu B

eneficiar: M

unicipiului Tim isoara

AU G

2007

S cara: 1/1000

PU D

Piata Iosefin S

tr Iancu V acarescu

C ai de com

unicatii - existente

Zona de locuinte

Lim ita zona protejata

Zona de circulatie rutiera si constructii aferente

Locuri de parcare + zona verde

C ai de com

unicatii - propuse

R efaceri Linii C

.F. S

ucursala 35 Tim isoara

Lim ita teren destinat P

iatei Iosefin

Zona de locuinte cu com ert la parter

2/2007

03a

Lim ita zona de im

plantare a cladirii

Zona de im plantare a cladirii

arh. M onica S

tam par

Functiune: com ert

P +2E

S =2675m

p

arh. Loredana B rihac

V erificator R

U R

:

Acces auto

N od de circulatie verticala cladire

Atasament: Propunere_3b.pdf

42

R odica

S im

adan S as

S .C

. M etropol S

.A .

depozit

gradinita

spatiu com

ercial 32

sala dans Inspectoratul S

colar Tim is

30

atelier

29

atelier

atelier spalatorie

31

37 35A35

28

42

R odica

S im

adan S as

depozit

gradinita

spatiu com

ercial 32

sala dans Inspectoratul S

colar Tim is

30

atelier

29

atelier

atelier spalatorie

31

37 35A35

28

Zona verde

Zona de com ert si servicii

D E

S TIN

A TIE

Lim ite proprietati in afara zonei studiate

Lim ita P

U D

Lim ita zona studiata

C IR

C U

LA TII

D E

LIM ITA

R I

Strada Iancu Vacarescu

B-dul R egele C

arol (B-dul Tineretii)

42

R odica

S im

adan S as

depozit

gradinita

spatiu com

ercial 32

sala dans Inspectoratul S

colar Tim is

30

atelier

29

atelier

atelier spalatorie

31

33

37 35A35

28

D irectia D

ezvoltare P

rim aria M

unicipiului Tim isoara

arh. M onica S

tam par

arh. A urelia Junie

D esenat:

P roiectant:

S ef proiect:

R eglem

entari urbanistice D

enum ire plansa:

N r. pl. : 03b

N r. pr.:

D enum

ire proiect: P

U D

- P iata Iosefin, str. Iancu V

acarescu B

eneficiar: M

unicipiului Tim isoara

AU G

2007

S cara: 1/1000

PU D

Piata Iosefin S

tr Iancu V acarescu

C ai de com

unicatii - existente

Zona de locuinte

Lim ita zona protejata

Zona de circulatie rutiera si constructii aferente

Locuri de parcare + zona verde

C ai de com

unicatii - propuse

Lim ita teren destinat P

iatei Iosefin

Zona de locuinte cu com ert la parter

2/2007

Lim ita zona de im

plantare a cladirii

Zona de im plantare a cladirii

arh. M onica S

tam par

P O

T P +2E

= 20%

D E

S C

R IE

R E

S U

P R

A FA

TA (m

p) P

R O

C E

N T

Teren C

ladiri (suprafata construita la sol) S

patii verzi P

arcaje, strazi, trotuare (pe parcela)

13.640 m p

2.675 m p

940 m p

9.886 m p

100% 20%

S uprafata construita desfasurata = 8.025m

p N

um ar total de locuri de parcare = 135

7,5 % 72,5 %

C U

T = 0.6

arh. Loredana B rihac

V erificator R

U R

:

B eneficiar:

20,65

26,76

80,98

45,89

126,88

2,67

3,66

26,46

Functiune: com ert

P +2E

S =2675m

p

Acces auto

Atasament: Plan_existent.pdf

40 40

36

42

R odica

S im

adan S as

44

S .C

. M etropol S

.A .

46

depozit

gradinita

23

21

U .R

.B .I.S

.

36 34

19

spatiu com

ercial 32

sala dans Inspectoratul S

colar Tim is

30

atelier

29

48 48

52 50

spalatorie atelier

atelier spalatorie

54

S .C

. A utotim

S .A

. autogara

S .C

. A utotim

S .A

.

statie trafo piata

31

bazin

33

26 24

37

birouri

39

35A35

28

30

32

post trafo

27

17 ganggang

20

17

28

15

26

centrala term ica

autogara

R efaceri Linii C

.F. S

ucursala 35 Tim isoara

34

28

27 parcare 26

ram pa

atelier

cos

R egia A

utonom a de Tutun

cos

parcare

2 49

53

51

5755

63 65

59

61

67

40 40

36

42

R odica

S im

adan S as

44

S .C

. M etropol S

.A .

46

depozit

gradinita

23

21

U .R

.B .I.S

.

36 34

19

spatiu com

ercial 32

sala dans Inspectoratul S

colar Tim is

30

atelier

29

48 48

52 50

spalatorie atelier

atelier spalatorie

54

S .C

. A utotim

S .A

. autogara

S .C

. A utotim

S .A

.

statie trafo piata

31

bazin

33

26 24

37

birouri

39

35A35

28

30

32

post trafo

27

17 ganggang

20

17

28

15

26

centrala term ica

autogara

R efaceri Linii C

.F. S

ucursala 35 Tim isoara

34

28

27 parcare 26

ram pa

atelier

Zona verde

Zona de com ert si servicii

D E

S TIN

A TIE

Lim ite proprietati in afara zonei studiate

Lim ita P

U Z

Lim ita zona studiata

C IR

C U

LA TII

D E

LIM ITA

R I

Splaiul Tudor Vladim irescu

Splaiul Tudor Vladim irescu

Splaiul Tudor Vladim irescu

Strada Iancu VacarescuB-dul R egele C

arol (B-dul Tineretii)

Splaiul Nicolae Titulescu

B-dul Iuliu Maniu

40 40

36

42

R odica

S im

adan S as

44

S .C

. M etropol S

.A .

46

depozit

gradinita

23

21

U .R

.B .I.S

.

36 34

19

spatiu com

ercial 32

sala dans Inspectoratul S

colar Tim is

30

atelier

29

48 48

52 50

spalatorie atelier

atelier spalatorie

54

S .C

. A utotim

S .A

. autogara

S .C

. A utotim

S .A

.

statie trafo piata

31

bazin

33

26 24

37

birouri

39

35A35

28

30

32

post trafo

27

17 ganggang

20

17

28

15 15

26

24 24

gang

22

centrala term ica

autogara

R efaceri Linii C

.F. S

ucursala 35 Tim isoara

34

28

27 parcare

cinem a

gang23

26

ram pa

terasa

25

atelier

25

D irectia D

ezvoltare P

rim aria M

unicipiului Tim isoara

arh. M onica S

tam par

arh. A urelia Junie

B eneficiar:

V erificat:

P roiectant:

S ef proiect:

P lan de situatie - existent

D enum

ire plansa:

N r. pl. : 02A

N r. pr.:

D enum

ire proiect: P

U D

- P iata Iosefin, str. Iancu V

acarescu B

eneficiar: P

rim aria M

unicipiului Tim isoara

SE P

T 2007

S cara: 1/1000

PU D

Piata Iosefin S

tr Iancu V acarescu

C ai de com

unicatii - existente

Zona de locuinte

Lim ita zona protejata

Zona de circulatie rutiera si constructii aferente

Zona de locuinte cu com ert la parter

H ale existente ce se vor dezafecta

spre C EN

TR U

N O

R D

asfalt

asfalt

H ala

H ala

H ala

2/2007

arh. Loredana B rihac

V erificator R

U R

:

arh. M onica S

tam par