keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 231/08.05.2018 privind punerea la dispozitia Ministerului Transporturilor, in regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonoma " ADMINISTRATIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA" TIMIS, spatiul de 105,41 mp., situat in str.General Magheru nr.23, Municipiul Timisoara, judetul Timis

08.05.2018

Hotararea Consiliului Local 231/08.05.2018
privind punerea la dispozitia Ministerului Transporturilor, in regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonoma " ADMINISTRATIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA" TIMIS, spatiul de 105,41 mp., situat in str.General Magheru nr.23, Municipiul Timisoara, judetul Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-10661/08.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-10661/08.05.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 08.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 10661/08.05.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba punerea la dispozitia Ministerului Transporturilor, in regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonoma " ADMINISTRATIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA" TIMIS, spatiul de 105,41 mp., situat in str.General Magheru nr.23, Municipiul Timisoara, judetul Timis, pe o perioada de 10 ani si incheierea contractului de comodat

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata , se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului ;
- Ministerului Transporturilor;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN DANIEL IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2018-10661/08.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind punerea la dispozitia Ministerului Transporturilor, in regim de comodat, pentru a servi drept

sediu pentru Regia Autonoma “ ADMINISTRATIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA” TIMIS, spatiul de 105,41 mp., situat in str.General Magheru nr.23, Municipiul Timisoara, judetul Timis

Având in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-10661/08.05.2018 a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotarire privind punerea la dispozitia Ministerului Transporturilor, in regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonoma “ ADMINISTRATIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA” TIMIS, spatiul de 105,41 mp., situat in str.General Magheru nr.23, Municipiul Timisoara, judetul Timis.

Avand in vedere faptul ca Ministerul Transporturilor sustine reluarea navigatiei pe canalul Bega, este imperios necesara infiintarea Regiei Autonome “ Administratia Canalului Navigabil Bega”, in scopul asigurarii conditiilor de navigatie pe sectorul romanesc al canalului navigabil Bega si pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor ce revin Statului Roman din conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte si care i-au fost incredintate prin delegare de competenta de catre Ministerul Transporturilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

In acest sens, Primaria Municipiului Timisoara pune la dispozitia Ministerului Transporturilor in regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonoma “ ADMINISTRATIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA” TIMIS, spatiul de 105,41, situat in str.General Magheru nr.23, Municipiul Timisoara, judetul Timis, pe o perioada de 10 ani.

Precizam ca acest imobil este detinut de Primaria Timisoara din anul 1922 si este inscris in fisa mijlocului fix la numarul de inventar 1541 si 1542 si are o suprafata de 105,41 mp.. In acest spatiu administrat de Primaria Timisoara a functionat Biblioteca Judeteana Timis, el se afla in vecinatatea Canalului Bega. Având in vedere prevederile legale, apreciem ca proiectul de hotarire privind punerea la dispozitia Ministerului Transporturilor, in regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonoma “ ADMINISTRATIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA” TIMIS, spatiul de 105,41 mp., situat in str.General Magheru nr.23, Municipiul Timisoara, judetul Timis, pe o perioada de 10 ani, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara . PT. DIRECTOR SEF BIROU SAD

MIHAI BONCEA DANIELA BEATRICE BOGYIS Cod FO 53-01,ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2018-10661/08.05.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

privind punerea la dispozitia Ministerului Transporturilor, in regim de comodat, pentru a servi drept

sediu pentru Regia Autonoma “ ADMINISTRATIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA” TIMIS, spatiul de 105,41 mp., situat in str.General Magheru nr.23, Municipiul Timisoara, judetul Timis

Avand in vedere faptul ca Ministerul Transporturilor sustine reluarea navigatiei pe canalul Bega,

este imperios necesara infiintarea Regiei Autonome “ Administratia Canalului Navigabil Bega”, in scopul asigurarii conditiilor de navigatie pe sectorul romanesc al canalului navigabil Bega si pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor ce revin Statului Roman din conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte si care i-au fost incredintate prin delegare de competenta de catre Ministerul Transporturilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

In acest sens, Primaria Municipiului Timisoara pune la dispozitia Ministerului Transporturilor in regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonoma “ ADMINISTRATIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA” TIMIS, spatiul de 105,41, situat in str.General Magheru nr.23, Municipiul Timisoara, judetul Timis.

Precizam ca acest imobil este detinut de Primaria Timisoara din anul 1922 si este inscris in fisa mijlocului fix la numarul de inventar 1541 si 1542 si are o suprafata de 105,41 mp.. In acest spatiu administrat de Primaria Timisoara a functionat Biblioteca Judeteana Timis.

Avand in vedere si faptul ca amplasarea imobilului este in vecinatatea canalului Bega, consideram oportună initierea unui proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia Ministerului Transporturilor, in regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonoma “ ADMINISTRATIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA” TIMIS, spatiul de 105,41, situat in str.General Magheru nr.23, Municipiul Timisoara, judetul Timis, pe o perioada de 10 ani si incheierea contractului de comodat.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE