keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 283/31.07.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Realizare fântână ornamentală - Piaţa Huniade" în municipiul Timişoara

31.07.2007

Hotararea Consiliului Local 283/31.07.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Realizare fântână ornamentală - Piaţa Huniade" în municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2007-16613 / 20.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (4) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Realizare fântână ornamentală - Piaţa Huniade", potrivit proiectului P27 /2006 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_-_Fantana_P-ta_Huniade.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

“ REALIZARE FÂNTÂNĂ ORNAMENTALĂ - PIATA HUNIADE ” - municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 1.136.574,7 lei 362.180,9 EURO - construcţii-montaj : 831.113,7 lei 265.573,9 EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în mii lei - anul I 1.136.574,7 / 831.113,7 lei 362.180,9 / 265.573,9 EURO

Durata de realizare a investiţiei: 12 luni Capacităţi realizate :

• Fântâni ornamentale 3 bazine • Volum total bazine 500 mc • Număr diuze 50 buc • Număr pompe submersibile 5 buc • Conducte oţel inox 100 m

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC MARIUS ONEŢIU

Red.M.0 Ex.1

Atasament: Referat_-_Fantana_P-ta_Huniade.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC ___________________________________________________________________________

R E F E R A T

Pe raza Municipiul Timişoara se află amplasate un număr de 17 fântâni ornamentale, aflate in administrarea Primăriei Municipiului Timişoara. Dintre acestea amintim, câteva : Fântâna cu peşti ; Punctele Cardinale; Fântânile Parc Central; Fântânile Olimpia; Fântâna Parc Dacia,…..,toate construite în urmă cu peste 20 ani. Având în vedere dezvoltarea şi extinderea oraşului din ultimii 20 ani, necesitatea înfrumuseţării şi creeri unui ambient plăcut al oraşului, problemelor de încălzire globală manifestată în ultimii ani,..Primăria Timişoara va propune Consiliului Local Timişoara aprobarea realizării în viitor de noi fântâni publice ornamentale,cât şi reabilitarea capitală a unora din fântânile existente. Prin prezentul studiu de fezabilitate ,se propune realizarea unei fântâni ornamentale pe un amplasament din Piaţa Huniade, amplasament situat în zonă centrală în vecinătatea Muzeului Banatului.

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,, REALIZARE FÂNTÂNĂ ORNAMENTALĂ - PIATA HUNIADE ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 27/2006 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, ing. DUMITRU ANDOR ing. IOAN ZUBASCU

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, AVIZAT JURIDIC, ing. MARIUS ONEŢIU Red. / Dact.: MO ; Ex:1