keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 423/03.08.2019 privind aprobarea proiectelor cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati culturale nonprofit de interes local, in anul 2019

03.08.2019

Hotararea Consiliului Local 423/03.08.2019
privind aprobarea proiectelor cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati culturale nonprofit de interes local, in anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-19651/02.08.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-19651 din data de 02.08.2019 al Casei de Cultura a Municipilui Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.08.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 19651/02.08.2019;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 19651/02.08.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala,turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere ca Programul anual al finantarilor nerambursabile a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI-a, nr. 98/19.06.2019 si Anuntul de participare a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI-a, nr. 99/20.06.2019;
Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
Avand in vedere Legea 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;
Avand in vedere: Procesul-verbal de jurizare nr. 2524/30.07.2019 al proiectelor cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, in anul 2019 si Raportul final nr. CCMT 2618/02.08.2019 al procedurii de selectie al proiectelor de tineret cu finantare nerambursabila alocata de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local in anul 2019;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit culturale si de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 41/02.02.2016;
Avand in vedere art.129, alin (1), alin. (2), alin. (7), litera (d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
In conformitate cu art. 196 alin. (1), litera (a) si art 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba lista proiectelor de cultura cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2019, in conformitate cu Procesul-verbal nr. 2524/30.07.2019 si Raportul final nr. CCMT 2618/02.08.2019 al Comisiei de analiza a proiectelor de tineret constituite in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 477/19.04.2018, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Casa de Cultura a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Politiei Locale;
- Serviciului Scoli - Spitale si Baze Sportive;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

FO53-01,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA CASA DE CULTURA A MUNICIPILUI TIMISOARA NR. SC2019-19651/02.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local

al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2019

Având în vedere Expunerea de motive nr SC2019-19651/02.08.2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2019.

prin care se propune finantarea de la bugetul local a activitatilor nonprofit de interes local pe anul 2019 selectate conform raportului final al procedurii de selecţie al proiectelor nr. CCMT 2618/02.08.2019.

Facem următoarele precizări:

Conform Procesului-verbal de jurizare nr 2524/30.07.2019 a proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi non-profit de interes local , in anul 2018 s-a constatat că au fost depuse un număr de 52 solicitări de finanţare. Urmare a jurizării solicitărilor, un număr de 47 dosare au fost considerate elegibile si un număr de 5 solicitări au fost considerate neeligibile.

Conform raportului intermediar de solutionare a contestatiilor pentru finantãrile nerambursabile

alocate de la bugetul local pentru activitãti nonprofit de interes local pe anul 2019 nr CCMT 2617/02.08.2019 s-a constatat că au fost depuse un număr de 0 contestatii privind finantãrile nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitãti culturale nonprofit.

Ca urmare acelor de mai sus, conform raportului final nr CCMT 2618/02.08.2019 si a anexei , un numar de 47 de proiecte au fost considerate eligibile.

Prin Hotărârea Consiliului Local 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind

regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016, finanţarea proiectelor culturale se realizează prin intermediul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 477/ 19.04.2018 a fost aprobata componenţa Comisiei de analiză a proiectelor culturale, pentru selecţia şi evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2019, iar prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1103/22.06.2017 a fost aprobata componenta Comisia de solutionare a contestatiilor pentru finantãrile nerambursabile pentru activitãti nonprofit culturale .

FO53-01,Ver.1

Prin HCL nr. 248 din 07.05.2019 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 au fost aprobate sumele necesare pentru finantari nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2019.

Programul anual al finanţărilor nerambursabile a fost publicat in Monitorul Oficial al României,

partea a VI-a, nr. 98/19.06.2019 si Anunţul de participare pentru a fost publicat in Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 99/20.06.2019.

Având în vedere art.129 alin 1, alin 2, alin 7 litera (d) din OUG 57/2019; Precizăm ca Timisoara a câştigat Titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, sustinerea

activitatilor cultural-artistice prin finantarea de la bugetul local a proiectelor culturale pentru activitãti

nonprofit de interes local, va aduce o transformare a orașului pe mai multe paliere: cultural, social, economic, al turismului, al mediului de afaceri

In concluzie, avand in vedere cele de mai sus, inaintam Consiliului Local raportul final al

procedurii de selecţie al proiectelor nr. CCMT 2618/02.08.2019, care vor beneficia de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2019 , selectie efectuata de catre Comisia constituita in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 477/19.04.2018.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre

privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2019 îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Director Contabil sef

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Pavel Dehelean Alina Iliescu

Atasament: Raport_intermediar.pdf

1

Comisia de solutionare a contestatiilor pentru finantãrile nerambursabile pentru activitãti nonprofit de cultura

organizată în conformitate cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 1103/22.06.2017 Nr. CCMT 2617/02.08.2019

Raport intermediar de solutionare a contestatiilor

pentru proiectele de cultură cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2019

Prin HCL nr. 40/29.07.2016 a fost aprobat noul Regulamentul privind regimul finanţărilor

nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale si de tineretde interes

local, iar prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1103/22.06.2017 a fost aprobată

componenţa comisiei de solutionare a contestatiilor pentru finantãrile nerambursabile alocate de la

bugetul local pentru activitãti nonprofit culturale si de tineret de interes local.

A fost demarată procedura soluţionării contestaţiilor depuse de candidaţi, conform

regulamentului de aplicare aprobat prin HCL nr. 40/29.07.2016.

În vederea soluţionării contestaţiilor depuse, s-au prezentat următoarele persoane, împuternicite

în acest sens prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1103/22.06.2017:

1. Ciprian David 2. Alina Iliescu 3. Nyari Ciprian Stefan

În conformitate cu Anexa HCL nr. 40/2016: Art. 31 (1) În vederea soluţionării eventualelor

contestaţii depuse de candidaţi, la nivelul autorităţii se înfiinţează o Comisie de soluţionare a

contestaţiilor ai cărei membrii vor fi numiţi prin dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va fi compusă din câte un reprezentant al Direcţiei Comunicare

şi doi reprezentanţi ai Casei de Cultură a Municipiului Timişoara; Art.33 În cazul în care există

contestaţii Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza solicitările şi la finalizarea lucrărilor va

înainta un Raport intermediar către Comisia de evaluare şi selecţie.

Întrucât s-a reunit un număr de 3 (trei) membri, Comisia a fost considerată statutară.

S-a constatat că au fost depuse un număr de 0 contestatii privind finantãrile nerambursabile

alocate de la bugetul local pentru activitãti nonprofit de cultura.

2

Comisia de solutionare a contestatiilor pentru finantãrile nerambursabile alocate de la

bugetul local pentru activitãti nonprofit culturale si de tineret în următoarea componenţă:

Nume prenume Semnătură

Ciprian David

Alina Iliescu

Nyari Ciprian Stefan

Atasament: PV_jurizare.pdf

1 Red. O.S. / 2 ex.

COMISIA DE ANALIZĂ A

PROIECTELOR DE CULTURĂ

organizată în conformitate cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 477/19.04.2018

Proces verbal de jurizare nr.CCMT 2524/30.07.2019

al proiectelor de cultură cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2019

Prin HCL 40/29.07.2016 a fost aprobat noul regulament al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, iar prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 477/19.04.2018 a fost aprobata componenţa Comisiei de analiză a proiectelor culturale, pentru selecţia şi evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2019.

A fost demarată procedura de jurizare, conform regulamentului de aplicare aprobat prin HCL 40/29.07.2016.

În vederea jurizării, s-au prezentat următoarele persoane, împuternicite în acest sens prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 477/19.04.2018:

1. Pavel Dehelean 2. Balázs Attila 3. Ioan Garboni

În conformitate cu Anexa HCL nr. 40/2016: Art. 24 Comisiile de evaluare şi selecţie a proiectelor (comisia de analiză a proiectelor culturale şi comisia de analiză a proiectelor pentru tineret) sunt formate din câte 5 specialişti din domeniul activităţilor destinate culturii şi al activităţilor pentru tineret. Membrii comisiilor vor fi numiţi prin dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara. Comisiile sunt legal întrunite în prezenţa a minim trei membri.

Întrucât s-a reunit un număr de 3 (trei) membri, Comisia a fost considerată statutară.

S-a constatat că au fost depuse un număr de 52 solicitări de finanţare.

Pentru solicitările de finanţare pe care membrii Comisiei le-au considerat eligibile, au fost

folosite următoarele 4 bareme de calcul a sumei, funcţie de punctajele obţinute:

 între 65 - 75 puncte – 0,3 x suma solicitată  între 75 - 85 puncte - 0,45 x suma solicitată  între 85 – 90 puncte - 0,55 x suma solicitată  peste 90 puncte – 0,65 x suma solicitată

Urmare a jurizării solicitărilor, un număr de 47 dosare au fost considerate elegibile. Un număr de 5 solicitări au fost considerate neeligibile.

2 Red. O.S. / 2 ex.

Situaţia completă a proiectelor, atât eligibile, cât şi neeligibile se regăseşte în Anexa prezentului

proces verbal.

Comisia de analiză a proiectelor de cultură în următoarea componenţă:

Nume prenume Semnătură

Sorin Vlad Predescu

Violeta Simona Zonte

Pavel Dehelean

Balázs Attila

Ioan Garboni

Secretar

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA CASA DE CULTURA A MUNICIPILUI TIMISOARA NR. SC2019-_________/___.08.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă

alocată de la bugetul local

al Municipiului Timişoara pentru

activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2019

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Descrierea situatiei actuale

Prin HCL nr.248 din 07.05.2019 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 au fost aprobate sumele necesare pentru finantari nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2018.

Schimbari preconizate și rezultate așteptate Avand in vedere ca Timisoara a câştigat Titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, sustinerea activitatilor cultural-artistice prin finantarea de la bugetul local a proiectelor culturale pentru activitãti nonprofit de interes local, va aduce o transformare a orașului pe mai multe paliere: cultural, social, economic, al turismului, al mediului de afaceri.

În conformitate cu obiectivele asumate, activităţile desfăşurate de oraşul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătăţească sfera de cuprindere, diversitatea şi dimensiunea europeană ale ofertei culturale, inclusiv prin intermediul cooperării transnaţionale, pentru a extinde accesul şi participarea la cultură, a consolida capacitatea sectorului cultural şi legăturile acestuia cu alte sectoare şi pentru a contura mai bine profilul internaţional al acestuia, prin intermediul culturii.

Concluzii

Se considera oportuna aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2019 selectate conform cu Procesul-verbal nr. 2524/30.07.2019 si raportul final nr. CCMT 2618/02.08.2019 al Comisiei de analiză a proiectelor constituita in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 477/19.04.2018.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU DAN DIACONU

Director

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Pavel Dehelean

Atasament: Anexa.pdf

01. Asociația Omniapass Festivalul de Muzică Electronică, ed a III-a

15.08- 25.10.2019

73 70.000 21.000,00

2 Asociația Omniapass Cinemateca Culturală 01.10- 15 12 2019

68,33 35.000 10.500,00

3 Asociația Sfera Timișoarei ArTerapia pentru copii și adolescenți

01.08- 01.11.2019

85 40.000 18.000,00

4 Fundația Politehnica Timișoara,

Festivalul Internațional de Literatură

august- decembrie

92 126.000 81.900,00

5 Asociația Culturală Arte- Factum

Dosztoievski b@r 20.08 – 20.12 2019

90 24.010 15.606,50

6 Asociația Culturală Arte- Factum

Nocturnalii 2019 20.08 – 20.12..2019

92,66 47.110 30.621,50

7 Asociația Documentor Open Documentary Session, ed.aX-a Capitală sau Capital Cultural ?

20.08 – 30.10.2019

86,66 30.000 16.500,00

8 Asociația pentru promovarea tradițiilor

Să ne cunoaștem prin artă, ed.I-a

01.09 – 30.11.2019

86 32.000 17.600,00

9 Asociația Culturală Metropolis

Caravana Metropolis – Cinema în aer liber

30.07- 04.08.2019

87,33 62.000 34.100,00

10 Asociația pentru promovarea tradițiilor

Invață-mă să iubesc arta în cartierul meu

01.09 – 30.11.2019

81,33 32.000 14.400,00

11 Asociația Noi Re-Cream Timișoara Design Days, ediția a II-a

15.08 15.11.2019

84 23.500 10.575,00

12 Asociația EuroFest Central European Film Festival Timișoara

28.08- 01.09.2019

90 180.000 117.000,00

13 Asociația Tarisznyas Teatru în aer liber, .aVI-a ed 27.07 - 15.08.2019

73,5 9.450 2.835,00

14 Asociația Simultan Simultan Festival 2019 15.08- 3.11.2019

94,33 120.000 78.000,00

15 Asociația Simultan Emergency Entrance 01.08- 30.11.2019

88,66 41.000 22.550,00

16 Asociația TribArt Romanian Chamber Orchestra

20.08- 15.11.2019

80,66 154.000 69.300,00

17 Festivaluri pentru Tineret Festival Urban, ed. a IV-a 01.10- 15.12.2019

71,66 216.500 64.950,00

18 Fundația Universitatea de Vest

Timișoara, trei decenii de libertate

August- noiembrie 2019

76,33 47.000 21.150,00

19 Fundația Universitatea de Vest

Gala Premiilor UVT, aV-a ed

Septembrie- noiembrie 2019

76 52.000 23.400,00

20 Fundația Universitatea de Vest

Security Challanges in the Balkans

Septembrie- noiembrie 2019

73 122.500 36.750,00

21 Asociația Culturală Contrasens

TMCult 1.08- 01.12.2019

78,66 45.500 20.475,00

22 Asociația Culturală Contrasens

Art Encounters – Itinerarii de re-Cunoaștere

1.08- 01.12.2019

88,33 48.000 26.400,00

23 Asociația Culturală Contrasens

We Transfer 1.08- 01.12.2019

86,33 90.000 49.500,00

24 Asociația Losonczy Istvan Hagyomanyorzo es Sportegyesulet

Reînvierea trecutului în parcul castelului Humiade din Timișoara

26- 29.09.2019

84,66 8.400 3.780,00

25 Centrul Cultural Rabindranath Tagore

West meets East: Bartok- Shankar-Enescu

01- 30.10.2019

89,33 27.000 14.850,00

26 Fundația Cărturești Street Delivery Timișoara 20- 22.09.2019

97 46.500 30.225,00

27 Asociația Culturală Sepale PlugIn 25.07- 20.12.2019

73,66 49.000 14.700,00

28 Asociația Meta Spațiu Metazine 01.08- 05.12.2019

79,33 63.000 28.350,00

29 Asociația Meta Spațiu Barok Urban Start,aIV-a ed 15.08- 15.12.2019

85,33 49.000 26.950,00

30 Asociația Club Lions Diamond Timisoara

Concurs muzical de interpretare Lions

22- 24.11.2019

81,5 12.000 5.400,00

31 Asociația Compania 28 Proiect cultural educativ de teatru și film

01.09- 30.11.2019

63 105.000 Punctaj insuficient

32 Asociația Clubul de Dans Sportiv -Sportim

Festivalul Internațional „Crește un artist/Growing an artist”

01.08- 27.11.2019

61,33 112.014

Punctaj insuficient 33 Asociația La Figurat Sabotaj Festival, 2019 26-

29.09.2019 88,66 28.000 15.400,00

34 Asociația La Figurat Sit & Read 2019 01.08- 30.11.2019

76,66 23.000 10.350,00

35 Fundația Bartok Bela Carusel cultural timișorean 01.09- 15.10.2019

87,66 5.915 3.253,25

36 Asociația Română a Filmului Independent

Festivalul Internațional de Film „TimiShort” 2019, ed. a XI-a

16- 20.10.2019

90,66 160.000 104.000,00

Anexa - proiecte de cultura cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2019

ObservatiiNr. Crt

Fundație/Asociație/ONG Denumire proiect Perioada Suma solicitată leiMedie Puntaj Finantare 

aprobata

37 Fundația INTEGRATIO Vinerea Culturală 6.0 – Program educational de promovare a culturii și multiculturalității zonei Banatului

20.08- 01.12.2019

86,66 6.650 3.657,50

38 Fundația Diaspora Editarea și tipărirea COLL(AGE)

01.08- 20.10.2019

88 17.283 9.505,65

39 Asociația Bastion Zilele Culturii Maghiare, ed. a IV-a

01.09- 30.10.2019

87,66 93.470 51.408,50

40 Asociația Dan Ceplinschi Get Dancing Festival, ed. a III-a

15.08- 30.11.2019

74 81.900 24.570,00

41 Asociația Liberul Cugetător Timisoara Literature Talents 2-3.11.2019 48,33 42.000 Punctaj insuficient

42 Asociația Liberul Cugetător Timișoara Film Talents 5-6.10.2019 49,33 42.000 Punctaj insuficient

43 Asociația Liberul Cugetător Timișoara Music Talents 7-8.09.2019 51 42.000 Punctaj insuficient

44 Institutul Român pentru Dezvoltarea Tinerilor

Shine your light – Urban Installations

19.08- 29.11.2019

83,66 180.215 81.096,75

45 Institutul Român pentru Dezvoltarea Tinerilor

Worldwide Architecture 19.08- 27.10.2019

67 180.215 54.064,50

46 Institutul Român pentru Dezvoltarea Tinerilor

Cultural Crossroads 15.08 - 30.11.2019

70,33 64.750 19.425,00

47 Asociația Culturală Constantin Brâncuși,

Organizarea Festivalului Doinelor-ed.a VIII-a, dedicată Centenarului Banatului 1919-2019

17.08- 17.09.2019

76,66 8.000 3.600,00

48 Asociația Culturală Constantin Brâncuși,

Pantheon Bănățean – Mitropolitul Vasile Lăzărescu – 50 de ani de la trecerea în eternitate

15.09- 15.10.2019

76,33 3.000 1.350,00

49 Asociația Memoria Culturii, 30 de ani în 300 de minute 01.08- 30.11.2019

87,33 23.800 13.090,00

50 Fundația Județeană pentru Tineret Timiș,

Timișoara Creativă 10.08- 20.12.2019

80,66 126.700 57.015,00

51 Fundația Județeană pentruTineret Timiș,

Hai la Capitală 10.08- 20.12.2019

82,66 140.000 63.000,00

52 Fundația Județeană pentruTineret Timiș

TiMe to Rock 10.08- 31.12.2019

76,66 188.300 84.735,00

3.576.682 1.526.889,15

M1 ‐ dl Balazs Attila

M2 ‐ dl. Ioan Coriolan Gârboni

M3 ‐ dl. Dehelean Pavel

M4 ‐ dl  Sorin Vlad  Predescu

M5 ‐ dna Violeta Simona Zonte

Atasament: Anexe_cultura.pdf

MONITORUL OFICIAL AL A ANIEI Miercuri, 19 iunie 2018 Anul 187 (XX) —Nr. 98 Re 7 Ss Pagina ANUNŢURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005 E PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE Programe snuale......................... 1-2 Anunţuri de participare................. 2-5 Anunţuri de atribuire............... 5-13 CONCESIUNI ANUNŢURI DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE Achiziţii de bunuri .............. 13-14 ANUNŢURI DE PARTICIPARE LA NEGOCIERE DIRECTĂ Achiziţie de bunur................. 14 a ANUNŢURI ÎN BAZA LEG Pagina ANUNŢURI ÎN BAZA HOTĂRÂRII GUVERNULUI NR. 209/2019 PENTRU APROBAREA CADRULUI GENERAL PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRACTELOR DE CONCESIUNE A SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE Anunţ de participare la licitație publică deschisă............... 16 ANUNŢURI ÎN BAZA LEGII NR. 34/1998 PRIVIND ACORDAREA UNOR SUBVENŢII * ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR ROMÂNE CU PERSONALITATE JURIDICĂ, - CARE ÎNFIINŢEAZĂ ȘI ADMINISTREAZĂ UNITĂŢI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local în anul 2018.............. 15-16 II NR. 350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE PROGRAME ANUALE Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Cernat, prin Consiliul Local Cernat, cu sediul în comuna Cemat, sat Cernat, nr. 456, județul Covasna, telefon: 0267/367.501, fax: 0267/367 488, e- mail: comunacernatDyahoo.com, cod fiscal: 4404338 Autoritatea finanțatoare acordă finanţări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. Domeniile de intervenție selectate sunt: sport și tineret, cultură, culte. Beneficiari direcți: - persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial; - asociații ori fundații constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii. Procedura aplicată: finanțarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui contract de finanțare nerambursabilă încheiat

z MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 95/19/1.2019 între Camuna. Cemat, județul Covasna şi beneficiar, în urma apficării procedurii selecției publice de proiecte. Bugetul finanţării nerambursabile aprobat prin Hotărârea: Consiliului Locat nr. 15/18.04.201% este de 100.080' lei, defatcat pe domenii de activitate: astfal: 25.008 lei pentru sport și tineret, 50:800 Isi pentru cultură și.25.000 lei pentru culte. Prevederile finale: Programul anuai şi: Anunţul de participare la selecția de proiecte vor fl publicate în Monitorul Oficial al României şi într-un cotidian central și în două cotidiene locale şi pe site-ul autorității publice finanțatoare: wwww.csernaton ro. (1/220.839) x Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria Comunei Pişcolt, cu sediul în comuna Pișcot, sat Pișcolt, nr. 62, județul Satu Mare, cod fiscal: 3896704, e-mail: primariacomuneipiscoltyahoo.com. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, str. Miron Costin nr. 2, Timișoara, județul Timiş, telefon 0256498214, fax 0256498214, e-mail: office Gtimisul.ro Casa de Cultură a Municipiului Timişoara face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu, pentru activități nonprofit, pentru Autoritatea finanțatoare, Comuna. Pişcolt, în baza: Eegii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru actfîvități nonprofit de interes general, face cunoscut domeniul pentru care se acordă firranțări nerambursabile pentru anul de execuţie financiară 2019. Domsniul pentru care se acordă finanțare nerambursabilă în suntră totală: de 130.000 lei, sumă aprobată pentru anul 2819 conform Bugetului de venituri și cheltuieli în anuj 2019 şi a H.C.L. nr. 17 din 26:04.2019 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local în anul 201$ ps domeniile: Ciitură și Sport: Dornsniul Suma alocată (lei) Cultură 100.000 Sport 50.000 Total 150.000 (2/220.842) _ domeniile: cultură şi tineret - pentru anul 2013, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în sumă de 1.800.0007lei. Sumele defalcate pe domenii de interes propuse a fi finanțate sunt următoarele: Cultură:-1.500.000 lei =: Tineret: 300.000 lei. (3/220.832) ANUNŢURI DE PARTICIPARE 1. Informații generale privind autoritatea coniractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Cașin, având sediul în Comuna Cașin, jud. Bacău, telefonffax 0234331030, e-mail primaria_casinMyahoo.com. 2. Solicitanţi pot fi orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial - care depune o propunere de proiect. 3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. 4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru Organizarea „Zilelor Comunei Cașin 2019". 5. Suma aprobată pentru anul 2019 - 40.000 lei. 6. Durata proiectului: până la data de 31.08.2019. 7. Locul şi data-limită de depunere a propunerilor de proiecte: 04 iulie 2019, ora 12.00. Perioada între publicarea prezentului anunt și data-limită de depunere a propunerilor este redusă la 15 zile lucrătoare pentru a oferi beneficiarilor timpul necesar bunei implementări a proiectelor (conform art. 20, alin. (2) din Legea nr. 350/2005, actualizată). Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Comunei Cașin, Strada Principală, jud. Bacău, cod poștal 607090. Selecția şi evaluarea proiectelor în vederea finanțării nerambursabile se vor face în perioada 05-06 iulie 2019.

MONITORUL OFICIAL ROMÂNIEI Anul: 187 (0%) —Nir. 99 ACHIZIȚII Joi, 20 iunie 2019 SUMAR Pagina ANUNŢURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE Programme anuale. Anunţuri de participare Anunţ de atribuire Rapoarte anuale... CONCESIUNI ANUNŢURI DE PARTICIPARE LA UCITAȚIE Acizii de BUNUL: iii ie ii Ong + 8-9 ANUNŢURI DE PARTICIPARE LA NEGOCIERE DIRECTA de BUNI iii ana BV ANUNŢURI ÎN BAZA LEGII NR. 34/1998 PRIVIND ACORDAREA UNOR SUBVENŢII ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR ROMÂNE CU PERSONALITATE JURIDICĂ, CARE ÎNFIINŢEAZĂ I ADMINISTREAZĂ UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au-alocat subvenţii de la bugetul local în anul 2013.............. 10-11 ANUNŢURI ÎN BAZA LEGII NR. 350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE PROGRAME ANUALE Informații generale privind autoritatea cu sediul în comuna Ciocănești, județul Suceava, cod contractantă, în special denumirea, codul fiscal, fiscal 14953600, cod poştal 727120, 0230578135, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Ciocănești, e-mail: p_ciocanestifoyahoo.com.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 89/20VI 2018 3 Beneficiari direcți: - cluburile sporiive de drept privat înființate pe raza U.A.T. Ghimbav, constituite ca persoane juridice fără scop-patrimenial, deţinătoare a certificatului de identitate sportivă. Beneficiari indiracţi: - cetățenii orașului Ghimbav participanți la activități sportive. Mărimea finanțărilor nerambursabile: valorile -următoare, mininră și maximă, se aplică finanţărilor nerambursabile pentru proiecte îndividuale pe ramură de sport sau structură sportivă, care pot fi finanţate din bugetul lecal: Valoare minimă: 5-088 lei Valoare maximă: 170.000 lei. (3/220.859) ANUNŢURI DE PARTICIPARE Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon; telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, str. Mirom Costin nr. 2, Timișoara, județul Timiş, telefon 0256/498.214, fax 0256/498.214, e-mail: office(&imisul.ro: Casa de Cultură a Municipiului Timișoara invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respediiv asociațiile și fundațiile constiluite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună propunerile de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, peniru domeniile: cultură și tineret. 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile de mai sus, având în vedere că în anii anteriori au fost proiecte care s-au desfășurat în prima parte a anului și nu au putut fi finanțate și pentru a accelera procedura de obținere a finanțărilor nerambursabile, este conform art. 20, alin. 2 din Legea nr. 350/2005. Sursa de finanțare a contractului şi valoarea: bugetul local, 1.800.000 lei, defalcat pe următoarele domenii: - Cultură: 1.500.000 lei - Tineret: 300.000 lei Nicio finanțare nerambursabilă nu poate depăși 70% din bugetul total al proiectului. Finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuţie de minimum 30% din valoarea totală a proiectului din partea beneficiarului, din care minimum de 10% trebuie să reprezinte contribuția proprie a beneficiarului, diferența de 20% pulând fi acoperită din alte surse atrase. 2. Durata proiectelor: până în data de 31.12.2019. 3. Data-limită pentru depunerea propunerilor de proied: 8.07.2019, ora 14.00. 4. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: proiectele se depun într-ur: exemplar la sădiuj Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, str. Miron Costin nr. 2, județul Timiș și vor avea mențiunea ps plic „pentru Comisia de Cultură” sau: „pentru: Comisia de Tineret” şi un exemplar în format. electronic pe CD/DVDYstick. 5. Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare, în perioada 9.07.2019-19.07.2019. (4/220.854) xk Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria Comunei Pișcolt, cu sediul în satul Pișcolt, nr. 62, comuna Pişcolt, județul Satu Mare, cod fiscal: 3896704, e-mail: primariacomuneipiscot Qyahoo.com. Autoritatea contractantă aduce la cunoștință publică anunțul de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul Comunei Pişcolt, pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2019. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. Domeniile pentru care se acordă finanțarea nerambursabilă: cultură şi sport. Surse de finanțare: bugelul local al Comunei Pişcolt pe anul 2013, aprobat prin H.C.L. nr. 17/2019, după cum urmează: cultură: 100.000 și sport: 50.000 lei. Informațiile privind condițiile de finanțare și procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în H.C.L. Pişcolt nr. 20/2019 privind aprobarea Ghidurilor pentru derularea programului comunal privind finanțarea

ROMÂNEA IULEŢȚUL TIMES - MUNICIPIUL, DISPOZIȚIA NR. £77 din data: 15.04.201£& privind modificarea componenței-Comisiei de a protertelor culturale aprobată prin Hispoziţia Primarului 938 /25.05.2617 PRIMARUL MUNICIPIULUI Y IMIȘOARA Având în vedere Referatul cu nr. SC2018-8437/16.042018 zl Bioutur Organizare Evenimente privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a proiectelor culturale aprobată prin Dispoziţia Primarului 998/29.05.2017 Având în vedere Dispoziţia Primarului nr. 998 din 29. 5.2017; Având in vedere prevederile art. 24, 25, 26, 29 din Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit culturale si de tineret de interes local acordate in baza Legii 350/2005, aprobat prin HCL 40/29.07.2016 In conformitate cu art. 68 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală; - DISPUNE : Art.1 Modificarea Comisiei de ânaliză a proiectelor culturale, aprobata prin Dispozitia Primatului nr. 998 din 29.05.2017: L Sorin Vlad Predescu - Director al Directiei pentru Cultura si Patrimoniu Timis 2. Violeta Simona Zonte — decan, Facultatea de Muzică si Teatru din cadrul Universitătii de Vest Timisoara 3, Lucian Vârsândan - Director Teatrul German de Stat Timisoara 4. Balăzs Attila - Director Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timisoara 3. Ioan Garboni - Director Filarmonica Banatul Timisoara în noua componenta: 1. Sorin Vlad Predescu - Director al Directiei pentru Cultura si Patrimoniu Timis 2. Violeta Simona Zonte — decan, Facultatea de Muzică şi Teatru din cadrul Universităţii de Vest Timişoara 3. Pavel Dehelean - Director Casa de Cultură a Municipiului Timişoara 4. Balăzs Attila - Director Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara Dispozitie 477 / 19.04.2018 Cod FO52 -01, ver. 1

3. Ioan Garboni - Director Filarmonica Banatul Timişoara Art.2 Secretariatul va fi asigurat de către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. Artă Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează Casa de Cultură a Municipiului Timişoara Art.4 Prezenta dispoziţie se comunică: - Cabinet Primar; - Secretarului Murmticipiului Timişoara; - Prefecturii Judeţutui Tinriş; - Mass media; - Casei de Cultură a Municipiului Timişoara - Membrilor comisiei. PRIMAR, SECRETAR, NICOLAE ROBU Jr. SIMONA DRĂGOI Avizat juridic, Red. A.C.M. Nr. ex. 4 Dispozitie 477 / 19.04.2018 Cod FO52- 01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TEREIŞ MUNRICEPTUL, TIMIȘOARA PRIMAR PISPOZIŢIA NR. 1103 din data: 22.06.2617 privind aprobarea componentei Camisici de solutionare & contestatiilor pentru finantârile stocate de la bugetul local pentru zctivitâti nonprofit culturale si de tincret _ de interes local PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Având în vedere Referatul cu nr. SC2017-147% /16.06.2017 al Directiei Cormiunicare-Relationare pentru aprobarea componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru finantârile nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităti nonprofit culturale si de tirteret de intezes local Având in vedere prevederile art. 31, 33, 34, 36 din Regulamentul privind regimul finantărilor nesambursabile: alocate de la bugetul local pentru activităti nonprofit culturale si de tineret de interes local acordate in baza Legii 350/2005, aprobat prin HCL. 40/29.07.2016 Având it vedere adresa SC2017-014782/16.06.2017 a Casei de Cultură a Municipiului Timi soara In conformitate cu art. 68 din Legea 215/2001 privind administratia publică locală; - DISPUNE: Art.1: Aprobarea componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru finantările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităti nonprofit culturale si de tineret de interes local, care va avea următoarea componentă: 1. Ciprian David — Casa de Cultura a Municipiului Timisoara 2. Alina Iliescu — Casa de Cultura a Municipiului Timisoara 3; Nyari Ciprian Stefan — Primaria Municipiului Timisoara - Directia Comunicare Art.2 Secretariatul va fi asigurat de câtre Casa de Cultură a Municipiului Timisoara. Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredintează Casa de Cultură a Municipiului Timisoara Art.4: Prezenta dispozitie se comunică: - Cabinet Primar; - Secretarului Municipiului Timisoara; - Prefecturii Judetului Timis; - Mass media; - Casei de Cultură a Municipiului Timi'oara - Membrilor comisiei. PRIMAR, SECRETAR, NICOLAE ROBU Jr. Simona Dragoi Dispozitie 1103 / 22.06.2017 Cod FO52 - 01, ver. 1