keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 295/29.05.2019 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2019 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara

29.05.2019

Hotararea Consiliului Local 295/29.05.2019
privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2019 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 12904/24.05.2019 - privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019- 12904/24.05.2019 al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 28.05.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 -12904/24.05.2019;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 12904/24.05.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 535 din 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2024;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2020;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/25.11.2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118 din 21 decembrie 2006, actualizată, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, actualizată;
În conformitate cu art. 36, alin. (6), lit. (a), pct. 4 si 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă acţiunile care constituie Agenda manifestărilor culturale din anul 2019 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prevăzute în Anexă.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii si in limita bugetului aprobat.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Consiliului Judetean Timis;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Directiei Economice;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Judetul Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CASA de CULTURA a MUNICIPIULUI TIMISOARA Nr. SC 2019-____________/24.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2019

a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale

Casa de Cultură a Municipiului Timişoara a luat fiinţă conform HCL 173 din 30.06 1998 şi este o institutie publică de cultură, care funcţioneza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, fiind finanţată din venituri proprii şi din alocatii de la bugetul local, de la capitolul Cultură. Agenda culturală a Casei de Cultură, care conţine toate evenimentele importante şi de tradiţie ale oraşului, se votează anual de către Consiliul Local al municipiului Timişoara. Proiectele agendei manifestărilor culturale pentru anul 2019 sunt evenimente de anvergură şi cu tradiţie, ce promovează imaginea Timişoarei. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2019 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în oraşul nostru, dintre care enumerăm: Târgul de Paşti, Festivalul JazzTm, 9 mai Ziua Europei, Zilele Cartierelor, Festivalul Bega Bulevard, Festivalul Artelor Timisorene, Timisoara International Music Festival, Festivalul Rock, Festivalul Timfloralis, Festivalul Minorităţilor şi Gastronomiei, Festivalul Inimilor, 3 August- Ziua Timişoarei, Festivalul de Operă şi Operetă din Parcul Rozelor, Film pentru Timişoara, Ruga Timişoarei, Festivalul Baroc, Târgul de Iarnă şi Sărbătorile Crăciunului, Gala Excelenţei Timişorene, Revelion 2019, dar şi alte acţiuni şi evenimente noi.

Timişoara este Capitala Culturală Europeană în 2021, ca rezultat al unui demers al oraşului nostru, susţinut în primul rând de Primăria Municipiului Timişoara.

În conformitate cu obiectivele asumate, activităţile desfăşurate de oraşul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătăţească sfera de cuprindere, diversitatea şi dimensiunea europeană ale ofertei culturale.

Autorităţile locale şi comunităţile pe care le reprezintă sunt beneficiari direcţi ai câştigării titlului de Capitală Europeană a Culturii.

Manifestarile din cadrul agendei culturale vor asigura Timișoarei o expunere media in contextul anului 2021 în care Timișoara este desemnată Capitală Europeană a Culturii.

3.Alte informaţii Municipalitatea timişoreană, prin direcţiile de specialitate trebuie să implementeze Strategia

culturală a municipiului Timişoara, aprobata prin HCL 535 din data: 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024.

La fel stau lucrurile şi în ceea ce priveste Strategia de tineret a municipiului Timişoara aprobată prin HCL nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014 - 2020 a municipiului Timişoara. 4. Concluzii Se consideră oportună aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2019 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. PRIMAR NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR

DAN DIACONU

Casa de Cultura a Municipiului Timisora

Director Executiv

Pavel Dehelean

Atasament: Raport_specialitate.pdf

FO53-01,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA Casa de Cultura a Municipiului Timisoara NR. SC2019-__________/__.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2019 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr SC2019-________/24.05.2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2019 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara,

prin care se propune aprobarea aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2019 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

Facem următoarele precizări:

Casa de Cultură a Municipiului Timişoara a luat fiinţă conform HCL 173 din 30.06 1998 şi este o institutie publică de cultură, care funcţioneza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, fiind finanţată din venituri proprii şi din alocatii de la bugetul local, de la capitolul Cultură. Agenda culturală a Casei de Cultură, care conţine toate evenimentele importante şi de tradiţie ale oraşului, se votează anual de către Consiliul Local al municipiului Timişoara. Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2019 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în oraşul nostru, dintre care enumerăm: Târgul de Paşti, Festivalul JazzTm, 9 mai Ziua Europei, Zilele Cartierelor, Festivalul Bega Bulevard, Festivalul Artelor Timisorene, Timisoara International Music Festival, Festivalul Rock, Festivalul Timfloralis, Festivalul Minorităţilor şi Gastronomiei, Festivalul Inimilor, 3 August- Ziua Timişoarei, Festivalul de Operă şi Operetă din Parcul Rozelor, Film pentru Timişoara, Ruga Timişoarei, Festivalul Baroc, Târgul de Iarnă şi Sărbătorile Crăciunului, Gala Excelenţei Timişorene, Revelion 2019, dar şi alte acţiuni şi evenimente noi.

Timişoara este Capitala Culturală Europeană în 2021, ca rezultat al unui demers al oraşului nostru, susţinut în primul rând de Primăria Municipiului Timişoara.

În conformitate cu obiectivele asumate, activităţile desfăşurate de oraşul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătăţească sfera de cuprindere, diversitatea şi dimensiunea europeană ale ofertei culturale.

Autorităţile locale şi comunităţile pe care le reprezintă sunt beneficiari direcţi ai câştigării titlului de Capitală Europeană a Culturii.

Manifestarile din cadrul agendei culturale vor asigura Timișoarei o expunere media in contextul anului 2021 în care Timișoara este desemnată Capitală Europeană a Culturii.

FO53-01,Ver.1

Municipalitatea timişoreană, prin direcţiile de specialitate trebuie să implementeze Strategia culturală a municipiului Timişoara, aprobata prin HCL 535 din data: 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024.

Acest lucru demonstrează faptul că, cultura este o prioritate de dezvoltare pentru administraţia publică

locală, iar oraşul se mobilizează financiar, cultural şi uman pentru beneficia de impactul economic, social şi educaţional asociat unei vitalităţi culturale ridicate.

La fel stau lucrurile şi în ceea ce priveste Strategia de tineret a municipiului Timişoara aprobată prin

HCL nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014 - 2020 a municipiului Timişoara.

Având în vedere cele enumerate mai-sus, Agenda Casei de Cultură a Municipiului Timişoara trebuie

să susţină şi să ţină cont de aceste strategii, în cadrul evenimentelor pe care le organizează. Tinându-se cont de art. 20 şi art. 21, alin. 1, lit. (a) şi lit. (b) din Ordonanţa nr. 21/31.01.2007 privind

instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, potrivit căreia: “ (1) Finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării instituţiilor de spectacole sau concerte se realizează astfel: a) cheltuielile necesare realizării programului minimal anual prevăzut în contractul de management se acoperă integral din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz; b) cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se acoperă din venituri proprii, din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse;”; având în vedere Legea nr. 273/ din 29.06.2006 privind finanţele publice locale; având în vedere art. 36, alin.6, lit. (a), pct. 4 si 5 din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală; conform OUG nr.189/25.11.2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public; având in vedere OUG 118 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*), privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale având în vedere OUG nr. 51 din 11 august 1998 (*actualizată*)privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale**) şi potrivit Ordonanţei nr. 9/23.01.1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi suvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, propunem aprobarea realizării acestui program, din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie".

Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale

Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 248/07.05.2019 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019;

Detalii referitoare la Agenda Casei de Cultură a municipiului şi la manifestările care se vor derula pe parcursul anului 2019 se află în materialul anexat. Prin urmare Având în vedere cele menţionate mai sus, PROPUNEM: Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care să se aprobe:

1. Aprobarea acţiunilor care constituie Agenda manifestărilor culturale din anul 2019 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre;

FO53-01,Ver.1

2. Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prevăzute în Anexa, care va fi parte integranta din HCL;

Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii si in limita bugetului aprobat.

Anexăm toate documentele depuse pentru susţinerea acestui proiect de hotărâre.

Director Contabil sef

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Pavel Dehelean Alina Iliescu

Biroul Organizare Evenimente

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Atasament: anexa.pdf

Ariexa - Agenda Culturala a Casei de Cultura Timisoara / 201% Nr crt Denumirea manifestarii ră Perioada Suma estimata, solicitata CLT VRAPIUIONALA TARGUL DE PASTI- manifestare traditionala 05 apritie- 5 mai 350,000 FESTIVALUL INIMILOR- de a-XXX -a -manifestare din calendarul UNESCO, cu participare internationala (Europa,America Latina, Asia, etc) 03-87 iulie 680,000 ZIUA TIMISOAREI - Marcarea intrarii trupelor romanesti si instaurarea administratiei romanesti la 3 august 1919. - Concerte, expozitii,targ de mestesugari, sedinta festiva, focuri de artificii, simpozion, etc 1-4 august 800,000 “Ruga Timisoarei ”- ed a XX-a 14-15septembrie 80,000 “De la o capitala culturala la alta “ Schimburi culturale Timisoara- Sibiu; spectacole, expozitii, seminarii, etc, in perspectiva anului 2021 lunie- octombrie 60,000 Zilele Basarabiei la Timisoara martie 100,000 “Timisoara, intre traditie si modernitate”-actiuni culturale in oglinda, constand in concursuri de interpretare , dezbateri,expozitii , lansari de materiale discografice, etc „avand drept scop evidentierea importantei culturii traditionale in mai- octombrie 100.000 4

context eurapean. 8. | Festivalul National de romante“ septembrie- 100,000 ROZE PE BEGA “- eda IV-a noiembrie 9. | Aniversarea Coralei Carmina septembrie- 50,000 Dacica- 50 de ani de activitate noiembrie 10. | Aniversarea Cenaclului de Satira si | septembrie- 54,000 Umor Ridendo- 50 de ani de noiembrie activitate 11. | Spectacalut anual al Ansamblului decembrie &0,000 TIMISUL 12. | Expozitia de pictura “Spiritualitate | martie- aprilie 5,000 crestina în lumina si culoare "(vernisaj expozitie de icoane ) 13. | 8 MARTIE- spectacol dedicatzilei | 8 martie | 45,000 femeii 14. | Festivalul Concurs de Interpretare | august 50,000 Vocala si Instrumentala “Sivu si Cosmin Golban”- ed a —XII-a 15. | Manifestari dedicate Revolutiei decembrie 500,000 din Decembrie 1989 la 30 de ani 16. | Cultivarea trecutului militar al martie- 30,000 poporului roman, manifestari decembrie dedicate : Zilei Imnului, Zilei Drapelului, Zilei Armatei Romane, Zilei de 1 decembrie, etc 17. | FESTIVALUL VINULUI „ed a XIX-a 18-20 octombrie | 150,000 18 | 1 decembrie- Ziua Nationala a 1 decembrie 400,000 Romaniei MANIFESTARI DECEMBRIE decembrie 900,000 19. | Tragul de Craciun si Serbarile Craciunului 20. | Revelionul Seniorilor 21. | Revelion 2020 22. | “TINERII DECID "(proiect aprobat | Aprilie- 30,000 prin HCL 463/20.12.2010- actiuni | decembrie de implicare a tinerilor din liceele d

timisorene.Gala de premiere a celui mai bun proiect propus de liceeni) 23. | Activitati de implicare a tinerilor in | Martie- 30,000 viata culturala timisoreana decembrie 24. | Ziua Majoratilor lulie- octombrie 50,000 25. | Ziua Tinerilor lulie- octombrie 50,000 26. | Zilete Studentilor mai 120,000 NERA 27. | Colaborari artistice intre Timisoara | lunie- decembrie | 100.000 si orase partenere, schimburi culturale IMISOARA TURSILEA 28. | Promovarea atractiilor turistice martie- 80,000 locale si regionale decembrie 29. | Tiparire materiale informative Mai- decembrie 80,000 privind Timisoara IMISOARA ACABENICA 30. | Sprijinirea vietii academice, Martie- 500,000 culturale si stiintifice a municipiului | noiembrie Timisoara( congrese, simpozioane, dezbateri) IMISOARA MUZICALA 31. | Festivalul de Opera si Opereta August 450,000 Timisoara 2019, ed a XV-a septembrie -_ Ministagiune in aer liber 32. | Festivalul ROCK ed a IV-a Octombrie- 400,000 noiembrie 33. | Timisoara International Music august 300,000 Festival - REVOLUTION - ed a V-a 34. | VOX MUNDI- festival international | mai 270,000 de muzica corala moderna si contemporana pentru copii si tineret 35. | Festivalul PLAI - eveniment pentru | septembrie 300,000 toate varstele,caracterizat prin diversitate

36. | TIMFOLK FESTIVAL, ed noiembrie 54,900 Festival - cancurs de muzica folk URSS IN EARNU 37. | Proiecte tiparite de publicatii si martie- 100,000 carti despre Timisoara si/ sau decembrie scrise de scriitori timisoreni 38. | Tparire revista trimestriala lanuarie- 35,000 “Anotimpuri literare ” decembrie -_ Aparitii trimestriale 39. | Concurs “Timisoara peste 100 de | martie-decembrie | 81,000 ani ”- sesiune Helion- concurs de proza JAZZ BLUES 40. | Festival International JAZZ TM 5-7 iulie 900,000 41. | Festival Blues pentru Timisoara August- 70,000 octombrie CIUESUE 42. | Concurs de literatura dialectala Noiembrie- 15,000 banateana MARIUS MUNTEANU decembrie EUROPEANA 43. | 9 MAI- Ziua Europei (spectacole, 9 mai 250,000 expozitii, simpozion) 44. | Marcarea principalelor teme Martie- 150,000 europene: decembrie Ora Pamantului, Saptamana Mobilitatii, Ziua Transportului Public, Ziua Voluntariatului, Ziua Minoritatilor, Ziua Serviciilor Publice -aActiuni de informare, educatie, voluntariat, preventive, derulate cu implicarea civica a tinerilor 45. | Festivalul Copiilor - manifestari 31 mai-1 iunie 150,000 1

dedicate Zilei de î lunie- teatru pentru copii, ateliere artistice, expozitii, concursuri, etc 46. Tmisoara Big Band- a fanfara pentru un oras Eurapean - participari la diverse evenimente ale comunitatii Martie- decembrie 60,000 47. “Muzica de fanfara in parcurile Timisoarei ” - proiect de educatie muzicala in spatii publice Aprilie- octombrie 30,000 INOVATOARE 48. Festivalul Artelor Timisorene- editia a VI-a 04- 10 iunie 600,000 49. Deplasari in tara si in strainatate, turnee, participari la festivaluri international ale Ansamblului Timisul, Timisoara Big Band, Orchestrei de Tineret a Timisoarei, Coralei Carmina Dacica, etc martie- decembrie 350,000 INUSOARA ARIELOR 50. Cooperare culturala internationala si, in baza strategiei culturale 2014-2924, tinand cont de prevederile axei tematice Timisoara conectata, racordarea Timisoarei la miscarile artistice contemporane international prin prezenta artistilor, organizatiilor, institutiilor locale la evenimente culturale importante, schimburi de experiente, parteneriate. Aprilie- decembrie 30,000 51. Realizarea unor expozitii de arta plastica, a taberelor de sculptura, Aprilie- noiembrie 50,000 +

promovarea artelor vizuale,sustinerea artistilor plastici timisoreni si a scolii de arta timisorene 52. | Salonul anual de arta ROMUL lanuarie- 20,000 LADEA decembrie 53. | Tabara de creatie a artistilor Mai-iulie 40,000 plastici si expozitia taberei Romul Ladea 54. | Spectacole de teatru non- Aprilie- 30,000 institutionalizat decembrie 55. | Festivalul Europeanal iunie 1.000,000 Spectacolului Timisoara-Festivalul Dramaturgiei FEST- FDR _ | 56. | Proiectii in aer liber si in spatii martie- 50,000 neconventionale septembrie UMISOARA STREEI ARI 57. | FESTIVALUL BAROC mai-octombrie 220,000 IMISOARA 58. | Festivalul Minoritatilor Etnice 21-22 septembrie | 100,000 Eda V-a 59. | Ziua Pensionarilor 6 octombrie 50,000 UIMISOARA EXPERIMENTEAZA 60. | Ziua Muzicii de Orga octombrie 10,000 Conform HCL 479/ 10.10.2014 61. | Festivalul TIMFLORALIS ed a V-a 19-21 aprilie 1,150,000 62. | BEGA BULEVARD — eda XII-a 06-08 septembrie | 400,000 Concerte, expozitii,spectacole pe malul canalului Bega , un proiect de responsabilizare ecologica 63. | Concurs “Cele mai frumoase 100 Martie- august 50,000 de fotografii din Timisoara” si “TOP cele mai frumoase 10 clipuri +

cu Timisoara” 64. "Timisoara canta !” -_ Proiect de promovare a valorilor interpretative timisorene in spatii publice Aprilie- octorahrie 50,000 “Timisoara danseaza!” Proiect de promovare a dansatorilor amatori, adepti ai unor stiluri diverse, in spatii putrtice Aprilie-octombrie 50,000 6E firt Encounters- 650.000 SALA EXCELENTEI 67. Gala Excelentei Timisorene ( premierea superlativelor pe anul 2018 in cultura, arta, educatie ) decembrie 150,000 a / > gurean (ocl vu d