keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 222/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele apa - Cartier Plopi"

26.05.2009

Hotararea Consiliului Local 222/26.05.2009
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele apa - Cartier Plopi"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009- 9874 /12.05.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnico - Economice nr. 41 /12.05.2009;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.( b) şi alin.4 lit. (d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi retele apa - Cartier Plopi", potrivit proiectului nr. P02/2009 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL Timişoara, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2009-

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere.

Alimentarea cu apă potabilă a municipiului Timişoara se asigură în sistem centralizat de distribuţie realizat prin intermediul reţelelor de conducte magistrale respectiv prin reţeaua de conducte de serviciu; pe acestea din urmă se realizează branşamentele pentru consumatorii de pe vatra municipiului Timişoara. Reţelele de alimentare cu apă existente nu acoperă toate zonele construite, situaţie întâlnită şi în cartierul Plopi pe străzile Str. Magheru(parţial), Martir Nicolae Lacătuş (parţial), Gârleanu, Delineşti, Parâng, Albăstrelelor, Luduş, Centura de Sud.

Această deficienţă impune realizarea unor reţele de alimentare cu apă pe străzile Str. Magheru(parţial), Martir Nicolae Lacătuş (parţial), Gârleanu, Delineşti, Parâng, Albăstrelelor, Luduş, Centura de Sud.

Valoarea totală a investiţiei ,,Extinderi reţele apă Plopi ” este estimată la 2.792.018 lei (cu TVA), respectiv 647.505 Euro (1EURO=4,312 lei la data de 22.01.2009).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele apă Plopi” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 02/2009 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, MARIUS ONEŢIU IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC, Red. / Dact. : C.C. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele apă Cartier Plopi ” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 2.792.018 lei / 647.505 EURO Construcţii-montaj : 2.426.571 lei / 562.749 EURO

Evaluarea investiţiei în lei : Anul I 2.792.018 lei / 647.505 EURO Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Capacităţi realizate : -Apă L = 3.235 m, De 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD -Branşamente apă L = 1.159 m, De 32 x 3 mm din tuburi PE-HD, 212 buc.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : C.C. Ex:1