keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 201/15.11.2016 privind aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural" , faza DALI+PT si modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 403/2015 privind aprobarea DALI

15.11.2016

Hotararea Consiliului Local 201/15.11.2016
privind aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural" , faza DALI+PT si modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 403/2015 privind aprobarea DALI


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 27906/15.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societaţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului şi probleme ale minoritaţilor şi Comisiei pentru cultura, ştiinţa, învatamânt, sanatate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 403/2015 - privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul de investitii "Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu Multicultural, str. Marasesti nr. 5;
Timisoara";
Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.37/29.07.2016 - privind apartamentarea imobilului situat în Timisoara str. Mărăşeşti nr. 5, schimbarea destinaţiei unei părţi din imobil şi retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara;
Avand in vedere prevederile Ghidului specific pentru prioritatea de investitii 5.1, pentru apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1, in cadrul POR 2014-2020;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Proiectul Tehnic pentru obiectivul "Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural ".

Art. 2: Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul "Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural " , faza DALI+PT, conform Anexei 1, Anexei 2 si Anexei 3, respectiv:
2.1. Anexa 1 - indicatori tehnico economici (inclusiv descrierea investiţiei) privind obiectivul "Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural", componenta propusa pentru finantare prin Programul Operational Regional POR 2014 -2020, Axa prioritară 5- Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural / Prioritatea de investiţii 5.1 " Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural";
2.2. Anexa 2 - indicatori tehnico economici (inclusiv descrierea investiţiei) privind obiectivul "Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural " componenta propusa pentru finantare din bugetul local;
2.3. Anexa 3 - indicatori tehnico economici (inclusiv descrierea investiţiei) privind obiectivul "Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural " cuprinzand componentele cuprinse in Anexa 1 si Anexa 2.

Art. 3: Se aproba inlocuirea Anexei din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.403/2015, cu Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 3 din prezenta hotarare. Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr.403/2015 raman nemodificate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Tehnic din subordinea Administratorului Public si Biroul Sport-Cultura, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Sport-Cultura;
- Biroului Scoli-Spitale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Tehnic din subordinea Administratorului Public;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_2.pdf

DESCRIEREA INVESTITIEI la Anexa 2 DENUMIRE PROIECT” Refunctionalizare cladire din functiune de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural” – COMPONENTA PROPUSA SPRE FINANTARE DIN BUGETUL LOCAL: Refacere fatade aferente Clinicii de Radiologie din cadrul S.C.M.U.Timisoara AMPLASAMENT Municipiul Timişoara, str. Marasesti, nr.5 TITULARUL INVESTIŢIEI Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 NUMĂR PROIECT 164/2015 DATE TEHNICE Suprafata totala interventie fatada 1250 mp Nr total de ferestre din lemn restaurate in situ 64 buc Nr total de usi din lemn masiv restaurate in situ 2 buc Lista de lucrari 1. refacere tencuieli in camp continuu la fatade exterioare si spre curtea interioara 2. refacere tencuieli in camp continuu cu nuturi la fatade exterioare si spre curtea interioara 3.refacere tencuieli la socluri cu tencuieli grele de asanare 4. Refacere bosaje existente la fatade 5. Reparatii brauri perimetrale 6. Reparatii cornise existente la fatade 7. Refacere ancadramente la geamuri exterioare 8. refacere insitu tamplarie din lemn exista la fatade exterioare si la fatade spre curtea interioara Proiectant, SC Arhitext SRL arh Ionel-Petru Pop

Atasament: Anexa_2_HCLMT.pdf

Anexa 2 la HCLMT nr.__________________

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI FAZA D.A.L.I. +PT DENUMIRE PROIECT” Refunctionalizare cladire din functiune de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural” AMPLASAMENT Municipiul Timişoara, str. Marasesti, nr.5 TITULARUL INVESTIŢIEI Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 NUMĂR PROIECT 164/2015 Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei ” Refunctionalizare cladire din functiune de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural”,– COMPONENTA PROPUSA SPRE FINANTARE DIN BUGETUL LOCAL -Refacere fatade aferente Clinicii de Radiologie din cadrul S.C.M.U.Timisoara DATE TEHNICE Suprafata totala interventie fatada 1250 mp Nr total de ferestre din lemn restaurate in situ 64 buc Nr total de usi din lemn masiv restaurate in situ 2 buc Indicatori valorici: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general: 987,053 mii lei fara TVA, respectiv 222,811 mii euro fara TVA, la cursul euro conform Ghid Solicitant POR 2014-2020, 1 euro= 4,430 lei 1182,538 mii lei inclusiv TVA, respectiv 266,939 mii euro inclusiv TVA, la cursul euro conform Ghid Solicitant POR 2014-2020, 1 euro= 4,430 lei din care valoarea totala a investitiei C+M: 875,186 mii lei fara TVA, respectiv 197,559 mii euro fara TVA, la cursul euro conform Ghid Solicitant POR 2014-2020, 1 euro= 4,430 lei 1 050,223 mii lei inclusiv TVA, respectiv 237,071 mii euro inclusiv TVA, la cursul euro conform Ghid Solicitant POR 2014-2020, 1euro= 4,430 lei Durata de realizare a investitiei: 24 luni.

Beneficiar, Proiectant, Biroul Sport-Cultura, SC Arhitext SRL, Mihai Costa arh. Ionel-Petru Pop

Atasament: Anexa_1_HCLMT.pdf

Anexa 1 la HCLMT nr.__________________ INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI FAZA D.A.L.I. +PT DENUMIRE PROIECT” Refunctionalizare cladire din functiune de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural” AMPLASAMENT Municipiul Timişoara, str. Marasesti, nr.5 TITULARUL INVESTIŢIEI Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 NUMĂR PROIECT 164/2015 Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei ” Refunctionalizare cladire din functiune de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural” – COMPONENTA PROPUSA SPRE FINANTARE POR 2014-2020 DATE TEHNICE Anul construirii anul inceperii constructiei aprox 1700 anul finalizarii constructiei finalizat aprox 1889 Imobilul este datat din 1754-1757, refacut in secolul XIX si este inregistrat cod LMI TM-II- m-A-06149. Regim de inălţime 1. Corpul A: - Regim de inaltime ;D+P+1E+pod - Dimensiuni generale L=60,946 m, l= 11,622 m - Orientare P:;axa longitudinala Nord –SUD –partial si Est-Vest 2 . Corpul B : - Regim de inaltime ;Steh+P+1E+Pod - Dimensiuni generale L=31,45 m ,l=10,29 m - Orientare :partial pe pe axa longitudinala Nord –Sud;partial pe axa transversala Est- Vest 3 . Corpul C : - Regim de inaltime ;Steh+P+Pod - Dimensiuni generale L=26,71 m ,l1=9,37 m,l2=14,02 m - Orientare :partial pe pe axa longitudinala Nord –Sud;partial pe axa transversala Est- Vest 4 . Corpul D : Nu face obiectul acestei documentatii DALI/PT 5. Corpul E : Nota: Datorita starii avansate de degradare la nivel structural prezentul proiect

propune demolarea acestui corp de cladire,exceptand demisolul propus pentru pastrare cu rol arheologic. Entitati ce vor utiliza constructia:

- Muzeul Cetatii Timisoara - Centrul cultural francez - Centrul cultural german - Centrul cultural polivalent

Suprafaţa construită desfăşurată 6 036 mp Aria utilă totală 5 130 mp Sistemul constructiv zidarie de caramida arsa si sarpanta din lemn Indicatori valorici: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general: 18 315,124 mii lei fara TVA, respectiv 4 134,339 mii euro fara TVA, la cursul euro conform Ghid Solicitant POR 2014-2020, 1 euro= 4,430 lei 21952,793 mii lei inclusiv TVA, respectiv 4955,484 mii euro inclusiv TVA, la cursul euro conform Ghid Solicitant POR 2014-2020, 1 euro= 4,430 lei din care valoarea totala a investitiei C+M: 11 525,116 mii lei fara TVA, respectiv 2601,606 mii euro fara TVA, la cursul euro conform Ghid Solicitant POR 2014-2020, 1 euro= 4,430 lei

13 830,140 mii lei inclusiv TVA 20%, respectiv 3121,928 mii euro inclusiv TVA, la cursul euro conform Ghid Solicitant POR 2014-2020, 1euro= 4,430 lei Durata de realizare a investitiei: 24 luni.

Beneficiar, Proiectant, Biroul Sport-Cultura, SC Arhitext SRL, Mihai Costa arh. Ionel-Petru Pop

Atasament: Anexa_1.pdf

1

DESCRIEREA INVESTITIEI la Anexa 1 DENUMIRE PROIECT” Refunctionalizare cladire din functiune de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural” – COMPONENTA PROPUSA SPRE FINANTARE POR 2014-2020 AMPLASAMENT Municipiul Timişoara, str. Marasesti, nr.5 TITULARUL INVESTIŢIEI Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 NUMĂR PROIECT 164/2015

Ansamblul de constructii existente asupra carora prin prezentul proiect se propune a se interveni este alcatuit din patru corpuri: A inspre pietonalul Marasesti, B inspre strada Victor Vlad Delamarina ,C inspre strada Sf Ioan si D inspre strazile Sf Ioan si Coriolan Bradicenu , corpuri ce delimiteaza o curte interioara si un corp E pozitionat in interiorul curtii . Prezenta documentatie in fazele DALI si PT face referire la urmatoarele corpuri de cladiri din ansamblul construit existent:- corp A aferent spatiului cu functiune culturala, corp B integral propus ca spatiu multicultural, corp C partial aferent spatiului multicultural, si corp E aferent spatiului multicultural. Corpul A si corpul C, avand cote aferente clinicii de radiologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara , respectiv corpul D al ansamblului construit nu fac obiectul acestui proiect. Toate corpurile ansamblului construit sunt prevazute cu pod.

Ansamblul construit existent aspura caruia se face referire in documentatia DALI/ PT se compune din corpurile A ,B,C si E mentionate anterior pentru spatiile multiculturale, dupa cum urmeaza:

1. Corpul A: - Regim de inaltime ;D+P+1E+pod - Dimensiuni generale L=60,946 m, l= 11,622 m - Orientare P:;axa longitudinala Nord –SUD –partial si Est-Vest 2 . Corpul B : - Regim de inaltime ;Steh+P+1E+Pod - Dimensiuni generale L=31,45 m ,l=10,29 m - Orientare :partial pe pe axa longitudinala Nord –Sud;partial pe axa transversala Est-Vest 3 . Corpul C : - Regim de inaltime ;Steh+P+Pod - Dimensiuni generale L=26,71 m ,l1=9,37 m,l2=14,02 m - Orientare :partial pe pe axa longitudinala Nord –Sud;partial pe axa transversala Est-Vest. -

2

4 . Corpul D : Nu face obiectul documentatiei DALI /PT. 5. Corpul E : NOTA Datorita starii avansate de degradare la nivel structural prezentul proiect propune demolarea acestui corp de cladire, exceptand demisolul propus pentru pastrare cu rol arheologic. a.Demisol -prezentul proiect prevede pastrarea partiala a demisolului ca vestigiu arheologic NOTA Datorita imposibilitatii de utilizare a spatiilor cu inaltimi reduse si variabile la nivelul subsolurillor tehnice corpuri B, C si D si datorita costurilor oneroase de functionalizare a acestora prezentul DALI nu face referire la suprafetele alocate acestor spatii insumand suprafata construita desfasurata de 1 473,22 mp. Pana la relocarea sectiei de radiologie in etapa a doua, suprafata construita desfasurata a ansamblului propus pentru refunctionalizare este de 6036 mp.

 Date tehnice generale ansamblu propus Demisol Scd = 1 126 mp Parter Scd = 1 968 mp Etaj 1 Scd = 1 688 mp Pod amenajat Scd= 1 254 mp TOTAL Scd = 6 036 mp Demisol Su = 698 mp Parter Su = 1 261 mp Etaj 1 Su = 1 250 mp Pod amenajat Su= 1 192 mp TOTAL Su= 5 130 mp P.O.T.= 45,76 % C.U.T.= 1,40 H cornisa-ansamblu existent -corp A h cornisa 8,42 m -corp B h cornisa 9,13 m v -corp C h cornisa 5,12 m -corp D h cornisa 6,89 m -corp E h cornisa nu este cazul H cornisa-ansamblu propus -corp A h cornisa 9,13 m -corp B h cornisa 9,53 m -corp C h cornisa 5,12 m -corp D h cornisa 6,89 m -corp E h cornisa nu este cazul H coama-ansamblu existent

3

-corp A h coama 13,30 m -corp B strada Victor Vlad Delamarina h coama 15,10 m -corp B strada Sf Ioan h coama 15,76 m -corp C h coama 9,56 m -corp D h coama 10,71 m -corp E h coama nu este cazul H coama-ansamblu propus -corp A h coama 14,60 m -corp B strada Victor Vlad Delamarina h coama 15,52 m -corp B strada Sf Ioan h coama 16,23 m -corp C h coama 9,56 m -corp D h coama 10,71 m -corp E h coama nu este cazul H cos de fum –ansamblu propus -corp A h cos de fum 15,00 m -corp B h cos de fum nu este cazul -corp C h cos de fum nu este cazul -corp D h cos de fum 11.72 m -corp E h cos de fum nu este cazul Regim de inaltime: Corp A- D+P+1E+Pod amenjat Corp B- Steh +P+1E+Pod amenajat Corp C- Steh + P+Pod Corp E- se pastreaza partial subsolul ca vestigiu arheologic

Spatii functionale:

a.Demisol Muzeul Cetatii Timisoara S totala= 1173,650 mp casa scara 1 S=55,450 mp casa scara 2 S=55,450 mp b.Parter Muzeul Cetatii Timisoara S totala=1421,270 mp casa scara 1 S=66,480 mp casa scara 2 S=66,480 mp Centrul cultural polivalent S total=243,20 mp (Centrul cultural polivalent ce gazduieste centru de proiecte culturale, centrul de informare culturala, centru de relatii culturale internationale, respectiv o galerie de arta. ) c.Etaj 1

4

Centrul cultural francez spatii circulatie S= 75,69 mp casa scara 1 S=66.640 mp casa scara 2 S=24,340 mp casa scara 3 S=16,230 mp laborator lingvistic S=44,190 mp arhiva S=14,310 mp birou departament lingvistic S=15,640 mp sala profesorala S=17,420 mp birou administratie S= 12,020 mp birou directiune ITF1 S= 18,890 mp arhiva S= 7,460 mp camera servere S= 9,150 mp sala consiliu ITF S= 20,680 mp birou directiune ITF 2 S= 19,350 mp secretariat S= 16,390 mp oficiu secretariat S= 9,370 mp zona expo S= 47,220 mp birou administratie S= 7,850 mp receptie biblioteca/mediateca S= 17,130 mp biblioteca/mediateca S= 121,140 mp grup sanitar femei S= 8,530 mp grup sanitar barbati S= 8,750 mp Centrul cultural german spatii circulatie S= 114,040 mp casa scara 2 S= 66,480 mp casa scara 7 S= 10,860 mp birou directiune DKT S= 36,160 mp birou administratie DKT 1 S= 19,750 mp sala de sedinte S=18,530 mp arhiva S= 8,710 mp secretariat S= 28,380 mp birou directiune DKT 2 S= 15,060 mp sala multifunctionala S= 68,260 mp laborator lingvistic S= 58,940 mp biblioteca/mediateca S=101,050 mp birou contabilitate S= 15,470 mp camere servere S= 3,330 mp oficiu bucatarie S= 14,370 mp grupuri sanitare femei S= 2,480 mp grupuri sanitare barbati S= 2,840 mp grupuri sanitare femei S= 7,370 mp grupuri sanitare barbati S= 6,900 mp d.Pod amenajat Centrul cultural francez spatii circulatie S= 151,970 mp Casa scara 3 S= 16,260 mp Casa scara 4 S= 24, 340 mp

5

ludoteca S= 63,640 mp biblioteca/mediateca copii S= 125,560 mp sala de curs copii S= 63,870 mp arhiva S= 11,460 mp receptie mediateca/biblioteca S= 23,560 mp sala de asteptare mediateca/biblioteca S= 34,020 mp sala de curs 1 S= 39,960 mp sala de curs 2 S= 39,960 mp sala de curs 3 S= 39,960 mp foaier S= 117 mp grupuri sanitare femei S= 9,580 mp grupuri sanitare barbati S= 9,580 mp grupuri sanitare femei S= 4,080 mp grupuri sanitare barbati S= 4,080 mp

Centrul cultural german spatii circulatie S= 113,180 casa de scara 1 S=66.480 mp casa de scara 7 S=10,870 mp sala de curs 1 S= 44,560 mp sala de curs 2 S= 44,560 mp sala de curs 3 S= 44,560 mp sala profesorala S= 23,960 mp ludoteca S= 34,760 mp birou administratie S= 21,690 mp oficiu nivel S= 3,660 mp sala de curs copii S= 52,260 mp sala de curs 4 S= 47,760 mp foaier S= 123,560 mp grupuri sanitare femei S= 4,080 mp grupuri sanitare barbati S= 4,080 mp Sala de conferinta comuna francez/german S=141,550 mp

 Functionalitate Ansamblul propus pentru refunctionalizare se gaseste in zona centrala a orasului, respectiv zona Cetate si a fost propus pentru a corespunde functionalitatii unui spatiu public multicultural urmand a deservi patru utilizatori:

- Muzeul Cetatii Timisoara - Centrul cultural francez - Centrul cultural german - Centrul cultural polivalent

. Accesele principale se realizeaza prin corpul A pringangul de acces nr 2 adinspre pietonalul Marasesti spre curte Holul principal este in legatura directa cu circulatiile pe verticala compuse din scari si ascensoare pentru a deservi si persoanele cu

6

handicap locomotor. Pana la relocarea clinicii de radiologie situata in partial in corpul A conform planselor anexate, respectiv in corpul C si D s-a cedat in folosinta acesteia in suprafata de 340 mp partea superioara a curtii interioare conform planselor anexate. Mai mult s-a prevazut delimitarea celor doua curti interioare printr-un gard din panouri din lemn demontabile. Conform subpunctului mai sus precizat cladirea are o functionalitate mixta dispusa pe niveluri diferite si amintim spatii cu functiune administrativa si culturala la demisol si parter respectiv spatii destinate centrelor culturale francez si german la etajul 1 si la nivelul podului amenajat dupa cum urmeaza etaj1 : centru centru cultural francez mediateca/biblioteca, birou departament cultural, birou director IFT, birou contabilitate, birouri coordonatori didactici, sala curs laborator lingvistic, sali de asteptare, sala servere, depozitari, oficiu de curatenie pe nivel, holuri de nivel, grupuri sanitare Prin proiect s-a prevazut o conformare de tip inelar a circulatiilor orizontale prin pastrarea cursivei exterioare din lemn existente a aflata la etajul 1 corp A,si partial corp B si a circulatiei interioare existente. In urma expertizelor tehnice de rezistenta si de istoriografie s-au pastrat tipologii de spatii nedecomandate conform proiectului initial

 Număr maxim de persoane care se pot aflat simultan în imobil este estimat astfel :

-Pentru Centrul cultural francez : persoane proprii 25, 100 vizitatori -Pentru Centrul cultural german: persoane proprii 25, 100 vizitatori -Pentru Muzeul Cetatii Timisoara: persoane proprii 25, 60 vizitatori -Pentru Central cultural polIvalent: persoane proprii 10, 30 vizitatori Numar de persoane aflate simultan in cladire 375 persoane  Accese în constructie – Accesul pietonal in constructie se face prin gangul nr 2 dinspre pietonalul Marasesti, si dinspre strada Sf Ioan in curtea investitiei de unde prin circulatiile verticale (doua propuse, doua existente) se face accesul la etajul 1 corp A, corp B, respectiv pod amenajat corp A si corp B,. Accesul auto in investitia propusa se realizeaza prin gangul nr 2 circulatie pietonala si circulatie auto (pentru mentenanta si interventii in caz de urgenta pana la relocarea clinicii de radiologie). Accesul pietonal si auto spre clinica de radiologie nu face obiectul acestui proiect.  Evacuări din constructie - evacuarea persoanelor din investiţie poate rezulta în condiţii de exploatare curentă, situaţie de panică la incendiu, situaţie de panică la seism şi situaţie de panică din acţiuni teroriste. Având în vedere toate acestea s-au trasat şi dimensionat căile de evacuare din investiţie conform NP100 şi NP068-02. Evacuarea materialelor (elemente expozabile, mobilier, dotari etc.) din investiţie se referă la materialele aflate în interior în exploatarea temporara si curenta. Evacuarea deşeurilor se va desfăşura în funcţie de structura acestora, astfel 10% deşeuri menajere, 88% deşeuri din produse din hârtie, 2% deşeuri din materiale plastice şi sticlă.deseurile vor fi colectate selectiv prin amplasarea pe fiecare nivel a cosurilor de depozitare marcate distinct,iar prin grija personalului de intretinere a curateniei deseurile colectate selectiv vor fi depozitate in pubele amplasate pe platforma ecologică a investiţiei .Colectarea deşeurilor se va face de către Retim SA, evacuarea acestora de pe amplasament realizandu-se prin accesul de serviciu prin gangul prevazut cu acces pietonal si auto

7

 Circulaţii pe verticală – se compun din scări şi ascensoare prin pastrarea scarilor deja existente pe amplasamnet si propunerea a inca doua noi circulatii pe verticala in curtea interioara a investitiei formate din nuclee din scari, obligatoriu din punct de vedere a sigurantei la incendiu si patru ascensoare dupa cum urmeaza:  In corpul A s-a prevazut utilizarea celor doua scari existente ale constructiei, ce asigura accesul la etajul 1 si la podul existent, respectiv s-au propus doua case de scara cu cate doua ascensoare panoramice pentru 6 persoane amplasate in baterie in curtea interioara , asigurand accesul la etajul 1,respectiv podul amenajat. Cabinele ascensoarelor sunt prevazute atat cu toate dotarile moderne dar si impotriva vandalismului juvenil, conform fiselor tehnice prezentate. Echiparea constructiei cu 4 ascensoare de panoramice va facilita accesul la etajul 1 si podul amenajat a persoanelor cu dizabilitati locomotorii imobilizate in scanul cu rotile sau a persoanelor in varsta ce intampina probleme in deplasare.

 Inchideri perimentrale

Prezenta documentatie pastreaza inchiderile perimetrale existente,propunandu-se doar refacrea , cosmetizarea si igenizarea lor.

 Acoperis Solutiile tehnice de realizare a acoperislurilor celor doua corpuri sunt identice si sunt realizate astfel incat sa pastreze tipologia de tigle solzi .  Compartimentări interioare Se propune pastrarea conformarii interioare existente, exceptie spatiile interioare realizate in mod abuziv. Compartimentarile interioare sunt realizate in principal din zidărie de caramida cu grosimi variabile.

De asemenea, prin prezentul proiect se propun consolidarea unor goluri interioare date abuziv in peretii structurali si inchiderea lor cu pereti din foi de sticla securizata conform planse de arhitectura anexate. In cazul in care golurile date abuziv pun in pericol rezistenta constructiei se vor umple cu zidarie de caramida.

Tot prin prezentul proiect se propune dezvelirea unor goluri interioare inchise cu structuri neportante usoare din zidarie de caramida si pereti structuri metalice si placi din gips-carton.

Compartimentarea interioara se va realiza, unde este cazul, in special la nivelul podului amenajat din pereti usori din foi de sticla securizata si structura metalica.

Pentru asigurarea unor spatii din punct de vedere acustic se propun panouri tip MDF gr 3 cm si inaltimi variabile in functie de spatiu si oscileaza intre 2,80 si 3,20, cu fixare de pardoseala interioara. În toate cazurile, cele două plăci de la faţa pereţilor vor avea o placă retrasă pentru mascarea plintelor de racordare la pardoseală.

 Nise tehnice verticale Local amplasarea hidrantilor interiori de incendiu, tablourile electrice de nivel,

tablourile de automatizari si distributiile de instalatii sanitare au condus la prevederea de nise tehnice pentru coloanele de distributie  Nise tehnice orizontale Local amplasarea hidrantilor interiori de incendiu, tablourile electrice de nivel,

tablourile de automatizari si distributiile de instalatii sanitare au condus la prevederea de nise tehnice pentru coloanele de distributie  Finisaje interioare

8

-finisaje la pardoseli interioare La demisol dupa dezvelirea stratului de pamant existent si coborarea cotei de

calcare cu 80 cm se porpune un strat de egalizare de 5 cm din beton slab armat peste care se propune un strat izolator termic de polistiren extrudat peste care se prevede turnarea unei placi slab armate de beton La etajul1 si la podul amenajat prezentul proiect propune desfacerea pardoselilor

pana la straturile de umplutura ale boltilor, respectiv la dulapii din brad de la nivelul etajului. Se propune turnarea unui nou strat de sapa slab armata pentru egalizarea pardoselilor. Pentru a asigura spatiile din punct de vedere termic proiectul confera stratifiicatiile specifice pardoselilor calde ( cu incazlire in pardoseala) avand ca strat de uzura gresii ceramice portelanate si

parchet lamelar pentru acest tip de pardoseli. In zonele umede ale ansamblului (grupuri sanitare si bucatarii de nivel) se vor utiliza hidroizolatii lichide impotriva infiltratiilor de apa. La nivelul treptelor interioare se propun blaturi de lemn antiderapant la nivelul

treptelor nou- propuse prin prezentul proiect, respectiv igenizarea si tratarea blaturilor de trepte la scariile interioare sau semideschise existente. - finisaje la pereti interiori. FiInisajele peretilor interiori existenti se incadreaza in categoria vopselelor

lavabile antibacteriene, avand stratificatiile aferente de grund , tinci si glet. Din motive de izolatie fonica in spatiile ce necesita astfel de tratamente acustie se vor folosi placaje din panouri de lemn de tip MDF. La spatiile interioare umede ( bai, oficii de nivel, bucatarie, etc) se vor folosii placeje

ceramice si hidroizolatie lichida pana la 50 de cm peste cota de calcare -finisaje la tavane interioare . Tavanele interioare selectate in investitie sunt din categoriile realizate din tencuiala

tinci, glet si vopsele lavabile antibacteriene si impotriva acumularii electrostatice a prafurilor, tavane in camp continuu din structuri metalice si placi de gips-carton si tavane false de tip casetat liniar, tavane casetate cu placi metalice perforate.prin proiect s-au prevazut nise si scafe adiacente tavanelor. In spatiile ce necesita fonozilatie la podul amenajat se propun tratamente

fonoizolante -tamplarii interioare conform tablou de tamplarie Tamplariile interioare sunt propuse a fi din foi de sticla securizat si numai dupa caz cu

structura din profile de aluminiu. In spatiile umede ( grupuri sanitare ) si la spatiile anexe (depozitari si oficii de nivel)

se vor propune usi cu toc si foi mobile din panouri celulare de lemn .  Finisaje exterioare -finisaje la pardoseli exterioare.. - pardoselile exterioare se refera la pardoselile de la nivelul curtii interioare si de la

nivelul cursivei de la etajul1 corp-A si corp B -la nivelul curtii interioare s-a prevazut ca strat de calcare pavaje din placi de granit

natural antiderapant gr 2 cm racordate la nivelul cotei de calcare de pe pietonalul Marasesti. Prezentul proiect prevede o diferenta de de nivel de 2 cm intre pardoselile de granit natural antiderapant la nivelul caselor de scara si nivelul cotei de calcare de la nivelul curtii interioare. -de asemenea punctual se propune pe anumite zone pardoseli cu strat de uzura din

dusumele din lemn compozit si PVC.

9

-pardoseala cursivei se propune a fi din dusmele din lemn compozit si PVC racordate la pardoselile interioare ale constructiei existente si a caselor de scara noi propuse

-finsaje la tavene exterioare

Tavanele exterioare se refera la tavanele de la cele trei ganguri de acces in incinta asnamblului si se porpune finisarea lor cu tencuiala, tinci,glet si vopsele structurale decorative granulatie 2 mm conform paletar de culori RAL a Primariei Timisoara Zona Cetate.  Tamplarii exterioare conform tablou de tamplarie au fost pastrate conform

propiectului initial a ansamblului prezentat in documentatia DALI -se propune reconditionarea ferestrelor existente duble in doua canate si montarea de

obloane din lemn la fatadele exsitente -se porpune realizarea unor noi ferestre in goluriele dinstre curtea interioara rezultate

dupa dezvelirea de zidarii de caramida consturite abuzi de-a lungul timpului. -se propun ferestre de tip Velux pentru iluminat si ventialtie naturala la podul

amenajat. -la casele noi de scara propuse sunt prevazute tamplarii din aluminiun si foi de gema

securizat.  Coloristica fatadelor Deoarece finisajele dominante ale fatadelor sunt cele din categoria vopselellor

decorative aplicate peste zidaria existenta. Culoarea acestora a fost stabilita coreland functiunea de centru multicultural cu codul de culori RAL in zona Cetatea Timisoara stabilit prin HCL de Primaria Timsioara astfel finisajele la corpul A zona aferenta centrului multicultural si corp B, vor fi conform planse anexate.  Colectarea si evacuarea apelor pluviale Colectarea apelor pluviale de pe acoperisurile ansamblului se realizeaza prin

jgheaburile si burlanele propuse la noua invelitoare ce vor fi directionate spre canalizarea urbana prin camine de racord. Colectarea apelor pluviale din curtea interioara se realizeaza prin rigole modulate

din PVC in legatura cu reteaua de canalizare urabana  Termoizolaţii orizontale in ansamblul construit propus s-a utilizat

- termoizolatii orizontale dupa cum urmeaza: -termoizolatie placi din polistiren extrudat gr 20 cm in pardoseala demisol corp A - termoizolatie placi din polistiren extrudat gr 10 cm pentru incalzire in pardoseala parter si etaj 1 corp A corp B -termoizolatie din placi de vata minerala caserata semirigida la podul amenajatgr 20cm la corp A corp B -termoizolatie orizontala din placi de polistiren extrudat gr 20 cm la terase semicirculabile peste casele de scara nou propuse. Termoizolatiile orizontale s-au prevazut la toate aticele celor doua case de scara nou propuse .  Termoizolatii verticale

S-au prevazut termoizolatii verticale la peretii demisolului de la tunelurile de legatura intre constructia existenta si casele de scara nou propuse.  Socluri Prin proiect s-au prevazut refacerea soclurilor cu tencuieli gerele de asanre specifice

acestor tipuri de cladiri istorice si tencuieli decorative  Puntii termice

10

In scopul evitarii aparitiei fenomenului de condens, al pierderilor de caldura si implicit al economiei de energie s-au luat masuri de izolatii termice si evitarea puntilor temice. Astfel, s-au respectat standardele de eficienta energetica si de economie de

energie prin proiect s-au luat toate masurile de evitare a conformarii puntilor termice dupa cum urmeaza: - La pardoseli s-au prevazut termoizolatii din placi de polistiren extrudat la toate

pardoselile in contact cu toate spatiile neincalzite  Hidroizolatii orizontale In asamblul construit propus s-a utilizat hidroizolatii orizontale dupa cum urmeaza: La casele de scara propuse: - la terasele necirculabile peste acestea s-a prevazut hidroizolatie din membrana de

PVC peste vata minerala bazaltica -la demisol corp A s-au prevazut hidroizolatii lichide in toate spatiile in care exista surse de apa potabile. -la demisol corp A s-au prevazut hidroizolatii lichide in toate spatiile in care exista surse de apa potabile.  Bariere contra vaporilor - termoizolatiile verticale si orizontale au fost prevazute cu bariera contra vaporilor din folie de aluminiu pozitionata spre partea calda a spatiilor separate.  Hidroizolatii verticale - peretii din beton armat la casele de scara nou propuse si a tunelurilor de legatura, la demisol, s-au prevazut cu hidroizolatii verticale din membrana bituminoasa in 2 straturi.  Tratamente acustice la pardoseli – pod amenajat - la parter si etajul 1 datorita grosimii planselor peste boltile de rezistenta nu este necesar un tratament acustic la pardoseli la aceste doua niveluri. - la pod amenajat se propune inlocuirea umpluturilor la pardoseli cu vata minerala bazaltica gr 20 cm. Astfel se realizeaza un prim strat de izolare fonica. Peste dusmelele din OSB de la pardoseala usoara propusa la podul amenajatse propune un strat de 3 cm de polistiren extrudat ca al doilea strat de izolare fonica.  Tratamente acustice la pereti-parter, etaj1, pod amenajat -prin proiect s-au prevazut pereti din structuri usoare de aluminiu si panouri de gips-carton ce au si rol de izolare fonica. In zonele unde conformatiile spatiale existente nu pot suferi acest tip de tratament acustic s-au prevazut panouri verticale cu tratament acustic fonoabsorbant conform planselor anexate.Panourile sunt realizate din elemente din lemn tip MDF cu perforatii pentru absortia sunetelor si disiparea acestora. - s-au prevazut tratamente acustice utilizandu-se panourile mai sus prezentate in biblioteca-mediatica , in sala de cursuri in laboratoarele lingvistice, in spatiile destinate conferintelor si salilor de prezentare.  Tratamente acustice la tavane – demisol,parter, etaj1 pod amenajat -datorita grosimilor de executie a boltilor de demisol, parter si etaj 1 nu sunt

necesare tratamente acustice - la pod amenajats-au prevazut tavane false din structuri metalice de aluminiu si panouri de gips-carton, avand in compzita acestui de finisaj vata minerala bazaltica conferind izolare fonica spatiilor  Coordonare pardoseli interioare  Coordonare pardoseli exterioare ansamblului construit

11

 balustrade interioare  balustrade exterioare-cursiva  balustrade exterioare-vestigii arheologice  Atice  Glafuri

 Copertine de protectie la accese case de scara Accesul la scari principale in ansamblul construit la parter corp A si corp B este prevazut cu copertina de protectie rezultatata din conformarea arhitecturala a ansamblului. Aceasi copertina protejaza evacuarea in caz de incendiu din corpul A in zona accesului principal. A doua evacuare in caz de incendiu din corpul B spre curtea de lumina nu necesita copertina de protectie .Deasemnea tot in corpul A a doua evacuare in caz de incediu spre nordul amplasamentului este protejata de gangul de acces si nu necesita protectii suplimentare.  Rampe la accese si evacuari Racorduri pardoseala curte interioara cu pietonalul Marasesti si trotuar strada Sf Ioan  Brise soleiuri pe fatade la casele de scara propuse Prin proiect s-au luat toate masurile privind reducerea efectului de sera ce poate rezulta in urma insoririi excesive a suprafetelor vitrate ale ansamblului construit . Astfel s-au prevazut brise soleiuri din lamele de aluminiu imitatie lemn, cu actionare manuala la corpurile de casa de scara prevazute ca accese la Centrul cultural francez si Centrul cultural german.  Obloane din lemn la ferestre de fatade perimetrale Ferestrele la fatadele exterioare, cat si cele dinspre curtea interioara vor fi prevazute cu obloane din lemn vopsite si lacuite in culoarea ferestrelor, in conformitate cu recomandarile studiului istoric.  Iluminare naturala a spatilor interioare Conformarea arhitecturala a ansamblului construit a avut in vedere expunerea salilor de clasa si a laboratoarelor in pozitii optime fata de iluminatul natural, astfel :

- corp A in zona la care face referire prezentul DALI, adica spatiul alocat centrelor culturale beneficiaza de iluminat multiplu pe axa est-vest -corp B este orientat pe axa nord-sud  Iluminare arhitecturala de noapte Prin proiect s-au prevazut corpuri de iluminat incastrate in trotuare si dalaje la nivelul circulatiei pietonale si pe fatade, atat la cele exterioare, cat si la cele dinspre curtea interioara, montate in scopul evidentierii reabilitarii ornamenticii si a compozitiei acestora.  Intretinerea tehnica a constructiei Intretinerea tehnica a cosntructiei se va efectua in conformitate cu manualul de utilizare si exploatare a constructiei care nu face obiectul constractului de proiectare intre beneficiar si proiectantul general SC Atelierul Arhitext SRL . Asa cum prevede legea 10 acest manual poate fi comandat distinct de catre benficiar catre proiectantul general, urmand a fi precizate toate instructiunile pe categorii de lucrari  Intretinerea curateniei Prin proiect intretinerea curateniei s-a constituit intr-o serie de analize in urma carora s-a stabilit conformarea arhitecturala a ansamblului construit cu referire la pardoseli pereti, tavane si ventilatii naturale. Astfel:

12

- La etajul 1 corpul A corp B s-au prevazut oficii pentru intretinerea curateniei conformate, mobilate si dotate corespunzator, iar la demisol si parter s-a prevazut o camera pentru personalul de intretinerea curateniei si gestiunea consumabilelor specifice. - Pardoselile interioare parchet lamelar, placi de granit natural antiderapant cat si pardoselile exterioare din placi de granit natural si dusmele de exterior din lemn pvc se intretin cu usurinta prin operatiunile de maturare, aspirare, spalare, uscare - Finisajele aferente peretilor si tavanelor, respectiv zugravelilor sunt antibacteriene si impotriva acumularii electrostatice a prafurilor  Elemente din lemn stratificat Acoperirea vestigiilor arheologice rezultate in urma demolarii corpului E din curtea interioara se va realiza cu grinzi din lemn stratificat peste care se va fixa o pardoseala rigida cu termoizolatie si hidroizolatie orizontale.  Vopsitorii Structurile metalice utilizate in corpurile numite extindere, pentru realizarea acceselor si circulatiilor pe verticala cu scari si ascensoare, legand functional nivelurile demisol, parter, etaj 1 si pod amenajat, vor fi protejate impotriva actiunii focului cu vopsele termoprotectoare. Elementele din lemn vor fi vopsite(baituite) si protejate cu lac cu vopsele pentru lemn.  Rigole Colectarea apelor pluviale de pe suprafetele orizontale de la nivelul curtii interioare s-a propus prin aliniamente de rigole din PVC racordate la coloanele de canalizare si prevazute cu sistemem de degivrare.  Racorduri rutiere Ansamblul construit este cuprins intre 4 strazi dupa cum urmeaza 1.strada Marasesti-amenajata ca pietonal cu acces pentru autovehicule, limitat pentru deservirea clinicii de dermatologie si a garnizoanei militare Timisoara si a autovehiculelor pentru colectarea deseurilor si ISU Timis Accesul in curtea interioara a ansamblului construit este interzis exceptie facand autovehicole de deservire a clinicii in perioada de functionare a acesteia pana la relocare propusa in 2017 2.Strada Victor Vlad Delamarina- ansamblul construit existent si propus nu are racorduri rutiere la aceasta strada conformata cu trotuare pe ambele sensuri de circulatie 3.Strada Sf Ioan ansamblul construit existent si propus nu are racorduri rutiere la aceasta strada conformata cu trotuare pe ambele sensuri de circulatie, dar s-a pastrat accesul pietonal in curtea interiaora a ansamblului construit dinspre trotuar 4. Strada Coriolan Bradiceanu ansamblul construit existent si propus nu are racorduri rutiere la aceasta strada conformata cu trotuare pe ambele sensuri de circulatie  Utilaje de arhitectură care necesită montaj Prin proiect s-au prevazut urmatoarele utilaje de arhitectura

care necesita montaj -corp A- 4 ascensoare pentru 6 persoane in put inchis cu actionare

hidraulica cu 3statii. -corp B- 4 ascensoare pentru 6 persoane in put inchis cu actionare

hidraulica cu 3 statii.

13

 Utilaje de arhitectură fără montaj si echipamente de transport Nu este cazul  Liste de mobilier, dotări, dotari PSI ,lista de mobilier dotari si

materiale muzeistice specializata pentru Muzeul Cetatii Timisoara si lista de semnalistica

Proiectul evidentiaza distinct urmatoarele liste : 1. Lista de mobilier 2. Lista de dotari 3. Lista de dotari PSI 4. Lista de mobilier,dotari ,materiale muzeistice si semnalistica specializate pentru Muzeul Cetatii Timisoara. 5. Lista de semnalistica

 Spatii verzi -spatii verzi gazonate in curtea interioara -copaci cu jardiniere proprii amplasati pe pietonalul Marasesti -jardiniere metalice pentru flori amplasate pe pietonalul Marasesti. -jardiniere metalice pentru flori amplasate la ferestre si cursiva etaj 1  Imprejmuiri Asa cum se poate observa din plansele anexate amplasamentul construit existent pe toate cele 4 laturi se gaseste dispus pe limita de proprietate nefiind cazul de imprejmuiri suplimentare. Pana la relocarea sectiei de radiologie oncologica curtea interioara va fi separata provizoriu printr-un gard mobil din stalpi si panouri de elemente de lemn  Descarcare arheologica In conformitate cu prevederile studiului de cercetare arheologica preventiva s-au cuprins in proiect lucrari de sapaturi arheologice in curtea interioara. In baza rezultatelor ce vor fi obtinute se va stabili conservarea, protejarea, evidentierea prin introducere in circuitul muzeal public a vestigiilor arheologice identificate. Mai mult prin proiect s-au prevazut zone de amplasare a unor simulari de vestigii arheologice. Continutul acestor lucrari va fi detaliat in perioada desfasurarii lucrarilor de sapaturi arheologice si va fi elaborata documentatia tehnica privind descarcarea arheologica a amplasamentului, care nu face parte din prezenta documentatie  Organizarea de santier Dupa eliberarea amplasamentului de catre clinica de dermatovenerologie se vor preda constructorului cateva incaperi si grupuri sanitare unde acesta urmeaza sa-si realizeze dupa necesitati spatiile pentru vestiar municitori, sala de mese si birouri conducere santier.

In perioada santierului constructorul va utiliza bransamentele de energie electrica apa potabila si canalizare existenta.  Utilaje utilzate pe santier : o automacara sarcina 18 tone o un incarcator frontal cu cupa 0,6 mc o un minibuldozer o un mini excavator cu cupa urban o 4 autobasculante 7,5 tone o asccensor de santier pentru materiale si

14

persoane o instalatie de evacuare deseuri

cu tub inchis  Echipamente utilizate pe santier :-aparate de sudura 5 buc,

o masini universale de gaurit cu percutie, masina de taiat cu disc 10 buc o picamere portabile 5 buc

 Deseuri rezultate pe santier-

-pamant din escavatii arheologice 580 mc, -moloz din decapari tencuieli interioare 120 mc, -moloz din tencuieli noi aplicate 9,5 mc -deseuri placi gips-carton 4,5 mc -deseuri feroase din materiale feroase( tevi, profile etc 1400 kg ) -deseuri conductori electrici 230 kg, deseuri lemn brad sarpante existente 128,50 mc -deseuri tigle ceramice din refacere acoperis 4,5 mc -deseuri elemente de tinichigerie 9,5 mc -deseuri tamplarii interioare 65 buc -Astfalt decapat Piata Marasesti 53 mc

Nota: cantitatea de deseuri este estimativa si poate fi redusa prin grija constructorului si a beneficiarului in sensul valorificarii partiale a acestora prin vanzare sau reutilizare in alte locatii.Deoarece amplasamentul investitiei este in zona centrala aglomerata cu vizitatori, in curtea interioara desfasurandu-se investigatii arheologice, deseurile rezultate din decaparile la pardoseli si pereti vor fi evacuate sistematic din incinta fara a fi stocate, cu mijloace mecanizate si manuale, prin limitarea producerii prafului si a zgomotului. Materialele de constructii pentru lucrarile noi vor fi depozitate in spatiile puse la dispozitie de beneficiar ( in interior) deoarece in curte se vor efectua lucrari se sapaturi arheologice.

Proiectant, SC Arhitext SRL arh Ionel-Petru Pop

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT,

BIROUL SPORT-CULTURA PRIMAR,

Nicolae Robu

Nr. SC2016- 27906 / 15.11.2016

REFERAT

privind aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural ” , faza DALI+PT si modificarea HCLMT nr.403/2015 privind aprobarea DALI

In Bugetul local al Municipiului Timisoara - sectiunea dezvoltare, a fost inclus in anul 2015, obiectivul de investitii “DALI+PT Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural”, Timisoara, str Marasesti nr 5.

Imobilul, înscris în CF nr. 400295 provenit din CF nr.1, cu nr. cad 400295, nr. top 221, situat în Timişoara, str. Maraseşti nr. 5, cu destinaţia de spital de stat este proprietatea Municipiului Timişoara şi a fost dat în administrarea Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara pentru desfăşurarea activităţii medicale a Clinicii de Dermatovenerologie şi Clinicii de Radioterapie. Clădirile au fost construite în anul 1754 şi imobilul este înscris pe lista Monumentelor Istorice, clasa A de importanta naţională, înregistrat la cod LMI TM –II-m-A- 06149. După mutarea activităţii medicale a Clinicii de Dermatovenerologie şi a laboratorului, în imobilul din str. Daliei nr. 17, o parte din spaţiile din imobilul din str. Mărăşeşti nr. 5 au rămas disponibile, iar o parte sunt ocupate de Clinica de Radioterapie.

Conform Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 403/22.09.2015, s-a propus reabilitarea imobilului avand ca scop protejarea valorii de patrimoniu, modificarea functionalitatii cladirii din spital de dermatologie in cladire cu spatii pentru activitati culturale si introducerea cladirii in circuitul functional public al zonei Cetatea Timisoara. Partea din imobil care urmează să fie refuncţionalizată în spaţiu multicultural a fost stabilită în urma Documentaţiilor propuse (DALI, DTAC şi PT), întocmite de Atelierul Arhitext SRL. Pentru refuncţionalizarea părţii din imobil, rămasă disponibilă după mutarea Clinicii de Dermatovenerologie, a fost obtinut de la Ministerul Sănătăţii acordul de schimbare a destinaţiei pentru partea din imobil care cuprinde spatiile pe care municipalitatea intenţionează să le refuncţionalizeze în spaţii multiculturale. A fost întocmită o documentaţie topo cadastrală cu propunere de apartamentare şi stabilirea spaţiilor care îşi vor schimba destinaţia şi spaţiile care îşi vor menţine destinaţia din imobil.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/29.07.2016 s-a aprobat apartamentarea imobilului, schimbarea destinaţiei unei parti din imobil şi retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.

Proiectantul general, SC Atelierul Arhitext SRL, a elaborat si predat catre Municipiul Timisoara documentatia tehnica pentru obiectivul in fazele DALI-AC-PT-DE- CS-LC in data de 10.11.2015.

Avand in vedere ca Municipiul Timisoara va depune pentru acest obiectiv Cerere de finantare prin Programul Operational Regional POR 2014 -2020, Axa prioritară 5- Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural / Prioritatea de investiţii 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, in conformitate cu prevederile Ghidului specific aferent prioritatii de investitii 5.1, pentru a intruni conditiile de eligibilitate, a fost necesara actualizarea, completarea si modificarea documentatiei elaborate de proiectantul investitiei, astfel:-elaborarea de documentatii de obtinere de avize certificare conformitate cu avizele initiale obtinute; - elaborarea actualizarii memoriilor pe specialitati de proiectare , in concordanta cu SAD-urile precizate in documentatia cadastrala de apartamentare, conform precizarilor Ghidului specific; - elaborarea actualizarii documentatiei tehnico-economice( inclusiv a devizului general), a listelor de cantitati de lucrari, conform Ghidului specific; -elaborarea unor planse desenate, suplimentare, in concordanta cu precizarile ADR Vest; -elaborarea unor anexe obligatorii la Cererea de finantare: -intocmirea planului de marketing; -elaborarea machetei financiare, cu determinarea indicatorilor de performanta financiara.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/29.07.2016 s-a aprobat suplimentarea sumei alocate obiectivului pentru actualizarea documentatiei si elaborare de noi documente , respectiv schimbarea denumirii pozitiei din bugetul initial cu noua denumire” DALI+PT Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural si reactualizare documentatie +elaborare documente, conform Ghidului solicitantului Axa 5-POR 2014-2020”. Sursa de finantare este aprobata in bugetul Local capitolul 67.02 ”Cultura recreere si religie”- subcap.67.02.03.04, C-Dotari independente si alte investitii.

Avand in vedere cele mentionate, propunem:

1. Aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul ”Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural ”;

2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural ” , faza DALI+PT, conform Anexei 1, Anexei 2 si Anexei 3,respectiv:

2.1.Anexa 1- indicatori tehnico economici (inclusiv descrierea investiţiei) privind obiectivul „Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiune de

spatiu multicultural ” , componenta propusa pentru finantare prin Programul Operational Regional POR 2014 -2020, Axa prioritară 5- Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural / Prioritatea de investiţii 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”;

2.2.Anexa 2- indicatori tehnico economici (inclusiv descrierea investiţiei) privind obiectivul ”„Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural ” componenta propusa pentru finantare din bugetul local;

2.3. Anexa 3- indicatori tehnico economici (inclusiv descrierea investiţiei) privind obiectivul „Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural ” cuprinzand componentele cuprinse in Anexa 1 si Anexa 2

3. Aprobarea inlocuirii Anexei din HCLMT nr.403/2015, cu Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 3 din prezentul proiect de hotarare. Celelalte articole din HCLMT nr.403/2015 raman nemodificate.

Viceprimar, Biroul Sport-Cultura,

Dan Diaconu Mihai Costa

Director Economic,

Steliana Stanciu

Avizat Serviciul Juridic,

Daniela Stefan

   

Atasament: Anexa_3.pdf

Anexa 3 la HCLMT nr.__________________

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI FAZA D.A.L.I. +PT DENUMIRE PROIECT” Refunctionalizare cladire din functiune de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural” AMPLASAMENT Municipiul Timişoara, str. Marasesti, nr.5 TITULARUL INVESTIŢIEI Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 NUMĂR PROIECT 164/2015 Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei ” Refunctionalizare cladire din functiune de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural” – Total imobil in ansamblu (componenta Anexa 1+componenta Anexa 2): Refunctionalizare cladire din functiune de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural Timisoara si Refacere fatade aferente Clinicii de Radiologie din cadrul S.C.M.U.Timisoara Indicatori valorici: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general: 19 301,908 mii lei fara TVA, respectiv 4357,090 mii euro fara TVA, la cursul euro conform Ghid Solicitant POR 2014-2020, 1 euro= 4,430 lei 23 135,009 mii lei inclusiv TVA, respectiv 5222,350 mii euro inclusiv TVA, la cursul euro conform Ghid Solicitant POR 2014-2020, 1 euro= 4,430 lei din care valoarea totala a investitiei C+M: 12 400,302 mii lei fara TVA, respectiv 2799,165 mii euro fara TVA, la cursul euro conform Ghid Solicitant POR 2014-2020, 1 euro= 4,430 lei

14880,363 mii lei inclusiv TVA, respectiv 3358,998 mii euro inclusiv TVA, la cursul euro conform Ghid Solicitant POR 2014-2020, 1euro= 4,430 lei Durata de realizare a investitiei: 24 luni.

Beneficiar, Proiectant, Biroul Sport-Cultura, SC Arhitext SRL, Mihai Costa arh. Ionel-Petru Pop