keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 201/10.05.2016 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

10.05.2016

Hotararea Consiliului Local 201/10.05.2016
privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. RE 2016 -000635/ 06.04.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Adresa nr. 202/ 01.04.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 21 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teriotiului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se mandatează d-nul Ioan Ganciov - Şef Serviciu Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice din Primăria Municipiului Timişoara, să aprobe primirea de noi membri în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş din data de 26.04.2016.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- S.C. Aquatim S.A.;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL S.D.P.U.H. BIROUL UTILITĂŢI HIDROTEHNICE Nr. RE 2016- 000635/06.04.2016

R E F E R A T privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului

Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat obligaţii care implică

investiţii importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, astfel că,

pentru buna funcţionare a serviciilor şi pentru ca acestea să îndeplinească condiţiile de funcţionare

prevăzute de legislaţia în vigoare sunt necesare investiţii financiare importante în sistemele publice de

alimentare cu apă şi de canalizare, care depăşesc în mod considerabil capacităţile financiare ale unităţilor

administrativ-teritoriale.

În acest scop s-a constituit „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş”, persoană

juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică care este împuternicită să exercite o serie de atribuţii,

drepturi şi obligaţii specifice, pentru şi în numele unităţilor administrativ-teritoriale membre, în ceea ce

priveşte exclusiv serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare;

Prin H.C.L. nr. 191/07.04.2015 s-a desemnat reprezentantul Consiliului Local al Municipiului

Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş în

persoana d-nul Ioan Ganciov - Şef Serviciu Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice din Primăria

Municipiului Timişoara, să participe la toate Adunările Generale ale Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară Apă-Canal Timiş, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului

Timişoara orice document va fi necesar pentru modificarea statutului şi actului constitutiv ale ADI Apă-

Canal Timiş, precum şi orice alt document va fi necesar în vederea unei bune funcţionări a ADI Apă-

Canal Timiş.

Având în vedere prevederile art.13, art. 16 alin. 2, lit. j, k şi art. 21, alin. 1 din Statutul Asociaţiei

de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş , conform cărora reprezentanţii asociaţilor în

adunarea generală a Asociaţiei nu pot vota hotărârile privind primirea/excluderea de membri,

aprobarea cotizaţiei şi a tarifului unic decât în baza unui mandat special, acordat expres, în

prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este;

Prin adresa nr. 202/01.04.2016 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

solicită un mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş în persoana d-nul Ioan Ganciov -

Şef Serviciu Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice din Primăria Municipiului Timişoara pentru a

participa la Adunarea Generală ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş din data

de 26.04.2016.

Având în vedere că o localitate şi-a manifestat dorinţa de a deveni asociat, anume: localitatea:

Pădureni,

propunem

Acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în

Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş din data de

26.04.2016 pentru a vota primirea de noi membrii sau excluderea de membrii din Asociaţie.

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU D.P.U.H., CULIŢĂ CHIŞ IOAN GANCIOV ŞEF BIROU UTILITĂŢI HIDROTEHNICE, CONSILIER B.U.H., MARIUS ONEŢIU LUCUŢ MARINELA

AVIZAT JURIDIC, TEODORA GENTIMIR

Red. / Dact. : L.M. ; Ex:1 Cod FO 53 – 01, Ver. 2