keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 191/07.04.2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

07.04.2015

Hotararea Consiliului Local 191/07.04.2015
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-009135 din data de 06.04.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, Dl. Ioan Ganciov - Şef Serviciu Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice din Primăria Municipiului Timişoara, să participe la toate Adunările Generale ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, să semneze în numele si pe seama Consiliului Local al Municipiului Timisoara toate actele necesare pentru modificarea statutului si actului constitutiv ale ADI Apă-Canal Timiş, precum si orice alt document ce va fi necesar in vederea unei bune funcţionări a ADI Apă-Canal Timiş.

Art.2: Se împuterniceşte domnul Zah Teodor Claudiu, cetăţean român, născut la data de 04.11.1968 în localitatea Zalha, judeţul Sălaj, cu domiciliul în Timişoara, str. Martir Ioan Stanciu, nr.1, sc.A, et.IV ap.18, posesor al CI seria TZ nr.177428, eliberat de SCLEP Timişoara la 29.10.2014, având calitatea de consilier juridic în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru înregistrarea la Judecătoria Timişoara a modificărilor la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei.

Art.3: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 309/18.12.2012 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Inercomunitară Apă-Canal Timiş.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică - Biroul Hidrotehnic, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Aquatim S.A.;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
- D-lui Ioan Ganciov;
- D-lui Zah Teodor Claudiu;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI