keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 12/31.01.2012 privind acordarea unui drept de uz, pentru Postul Trafo şi accesul la echipamentele energetice, situate în noua clădire a Pieţei Iosefin cu intrarea din str. Iancu Văcărescu nr. 33A

31.01.2012

Hotararea Consiliului Local 12/31.01.2012
privind acordarea unui drept de uz, pentru Postul Trafo şi accesul la echipamentele energetice, situate în noua clădire a Pieţei Iosefin cu intrarea din str. Iancu Văcărescu nr. 33A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2012-1568 /19.01.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, şiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul tehnic de racordare nr. 5986168/04.10.2011, emis de către SC Enel Distribuţie Banat SA;
În conformitate cu prevederile din Legea energiei electrice nr. 13/2007;
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.90/2008- privind aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.2), lit. b) şi c), alin. 6, lit. a) pct. 11 şi 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acordarea unui drept de uz, în favoarea S.C. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A. asupra încăperii în suprafaţă de 26,43 mp cu destinaţia de Post Trafo, situată la subsolul clădirii ce urmează a se edifica pe terenul în suprafaţă de 1645 mp, înscris în CF nr.405551 nr. top.16971 şi 16972, proprietate a Municipiului Timişoara - domeniu public, pentru amplasarea şi folosinţa de către această societate a echipamentelor energetice care alimentează cu energie electrică cartierul Iosefin, aşa cum sunt prevăzute în Avizul tehnic de racordare nr.5986168/04.10.2011, pe toata durata de existenţă a capacităţilor energetice.
Identificarea încăperii în suprafaţă de 26,43 mp respectiv accesul la aceasta se face conform extrasului din plan subsol respectiv extrasului din plan parter, prezentate în Anexa 1 respectiv Anexa 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă accesul neîngrădit şi permanent, a S.C. ENEL Distribuţie Banat S.A. la echipamentele energetice situate in Postul Trafo, pe toată durata de existenţă a acestora.
Clădirea destinată Pieţei Iosefin, în care va funcţiona Postul Trafo, va fi edificată şi intabulată pe str. Văcărescu nr.33 A în domeniul public al Municipiului Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementului Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
P.SECRETAR SORIN CHIRA

Atasament: Anexa_2.pdf

a) A N / i N V A 8,10 — __8,10 b 149, 1,49 b 1,49 b 1,49 , 65 + 1,50 b __4,45 1,50 65, 2.815 2.81* 2.815 2.815 22157 1 2245 1 Aprovizionare marfa rasina epoxidica P:25.05 m ANEVYAZ La HCL. -- Ti FIZIC - SE = ARS. AN SO — AUTO 3,57 T.T că 1Q o|—-o | - PI patria NT — IL LI B 4 | | 1] — R- — 1 D= VO e col = aj ai o 2, Lo a SIR “Iei

Atasament: Anexa_1.pdf

TALAX DUSDAL se ARTIS — Gosroizi ZE | a 1 (23 2 7, 3,515 A: 4,80 m2 rasina epoxidi 1,505 | 2,0 A A: 31,68 m2 Gnă rasina epoxidica 25 C' Culoar Tehnic A: 30,99 m2 rasina epoxidica LT Mp --L-___ C A.L.A A: 23,29 m2 rasina epoxidica | rasina epoxidica 1,655 Hol A: 56,85 m2 rasina annvidin- 4,975

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE SERVICIUL INVESTITII Dr. ing. Gheorghe CIUHANDU Nr. SC2012 – 1568 din 19.01.2012

REFERAT privind acordarea unui drept de uz, pentru Postul Trafo şi accesul la echipamentele energetice, situate în noua clădire a Pieţei Iosefin cu intrarea din str. Iancu Văcărescu nr. 33A Obiectivul de investiţii ,, Reabilitare Piaţa Iosefin” va fi realizat intr-o zonă preponderent comercială şi de servicii, pe una din cele mai cunoscute străzi ale cartierului Iosefin. Clădirea cu regim de înălţime S+P+ 2E, va avea o suprafaţă construită de 1590 mp şi o suprafaţă desfăşurată de 6. 900 mp. Durata de realizare a obiectivului a fost estimata de către proiectant la 2 ani. Postul trafo situat în prezent pe platforma betonată adiacentă străzii, va fi amplasat la subsolul clădirii ce va fi realizată. Documentaţia tehnică de execuţie a fost elaborată de către S.C. IPROTIM S.A – în cadrul Contractului de Servicii nr.12 din 03.04.2008 - şi aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin HCL nr. 350/2009. Procedura de achiziţie publică a lucrărilor de execuţie a fost demarată în decembrie 2009, dar din motive independente de voinţa noastră, Contractul de execuţie a fost semnat la sfârşitul lunii aprilie. Predarea amplasamentului a avut loc în data de 28.06.2011 iar lucrările au început în data de 4.07.2011. În prezent execuţia lucrărilor de construcţii-montaj se află în plină desfăşurare în conformitate cu Proiectul tehnic nr. 52005/090, 100/a elaborat de către S.C. IPROTIM S.A., Autorizaţia de Construire nr. 1478 din 02.09.2010 şi Contractul de execuţie lucrări nr. 64 din 26.04.2010 încheiat cu S.C. CONFORT S.A. Asistenţa tehnică din partea dirigintelui de şantier este asigurată prin S.C. PAS 3 IMPEX S.R.L. În conformitate cu prevederile contractului mai sus menţionat, lucrările vor fi finalizate în 12 luni. Obiectivul de investiţii ,,Reabilitare Piaţa Iosefin “ se execută pe terenul cu nr. topo 16971 şi 16972 înscris în CF nr.405551. Pe acest teren la data începerii lucrărilor de construcţii-montaj, exista un Post Trafo care alimenta cartierul Iosefin. Acest Post Trafo va fi relocat în subsolul noii clădiri a Pieţei Iosefin pe o suprafaţă de 26,43 mp, iar accesul la acesta se va face prin spaţiul de aprovizionare marfă situat la parterul acestei clădiri. Clădirea Pieţei Iosefin se realizează din fonduri ale bugetului local şi va rămâne în proprietatea Municipiul Timişoara. Operator pentru Postul Trafo este ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A., căruia trebuie să i se asigure acces permanent la echipamentele din cadrul acestuia. In vederea accesului operatorului la Postul Trafo este necesară aprobarea: - acordării unui drept de uz, în favoarea S.C. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A. asupra încăperii în suprafaţă de 26,43 mp cu destinaţia de Post Trafo, situată la subsolul clădirii ce urmează a se edifica pe terenul în suprafaţă de 1645 mp, înscris în CF nr.405551 nr. top.16971 şi 16972, proprietate a Municipiului Timişoara - domeniu public, pentru amplasarea şi folosinţa de către această societate a echipamentelor energetice care alimentează cu energie electrică cartierul Iosefin, aşa cum sunt prevăzute în Avizul tehnic de racordare nr.5986168/04.10.2011, pe toata durata de existenţă a capacităţilor energetice. Identificarea încăperii în suprafaţă de 26,43 mp respectiv accesul la aceasta se face conform extrasului din plan subsol respectiv extrasului din plan parter, prezentate în anexa 1 şi 2.

FP 53-01, Ver.1

- accesului neîngrădit şi permanent, a S.C. ENEL Distribuţie Banat S.A. la echipamentele energetice situate in Postul Trafo, pe toată durata de existenţă a acestora. Clădirea destinată Pieţei Iosefin, în care va funcţiona Postul Trafo, va fi edificată şi intabulată pe str. Văcărescu nr.33 A în domeniul public al Municipiului Timişoara. Având în vedere aspectele mai sus menţionate

Propunem

spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara următoarele: - acordarea unui drept de uz, în favoarea S.C. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A. asupra încăperii în suprafaţă de 26,43 mp cu destinaţia de Post Trafo, situată la subsolul clădirii ce urmează a se edifica pe terenul în suprafaţă de 1645 mp, înscris în CF nr.405551 nr. top.16971 şi 16972, proprietate a Municipiului Timişoara - domeniu public, pentru amplasarea şi folosinţa de către această societate a echipamentelor energetice care alimentează cu energie electrică cartierul Iosefin, aşa cum sunt prevăzute în Avizul tehnic de racordare nr.5986168/04.10.2011, pe toată durata de existenţă a capacităţilor energetice. Identificarea încăperii în suprafaţă de 26,43 mp respectiv accesul la aceasta se face conform extrasului din plan subsol respectiv extrasului din plan parter, prezentate în anexa 1 şi 2. - accesul neîngrădit şi permanent, a S.C. ENEL Distribuţie Banat S.A. la echipamentele energetice situate in Postul Trafo, pe toată durata de existenţă a acestora. Clădirea destinată Pieţei Iosefin, în care va funcţiona Postul Trafo, va fi edificată şi intabulată pe str. Văcărescu nr.33 A în domeniul public al Municipiului Timişoara. DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DEZVOLTARE DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA ECONOMICĂ Arh. Aurelia JUNIE Ec. Smaranda HARACICU SERVICIUL INVESTIŢII Ing. Gabriela BICA AVIZAT JURIDIC

Cons. Juridic Mirela LASUSCHEVICI